Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā

  

Projekta īstenotājsLatgales plānošanas reģions ir finansējuma saņēmējs, projekts tiek īstenots ar 20 sadarbības partneriem: 19 Latgales reģiona pašvaldības, 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs filiālēm
Projekta mērķisPalielināt Latgales reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē
Projekta īstenošanas laiks2015. gada 1. decembris – 2023. gada 31. decembris
Projekta finansējuma avotsProjekta “Deinstiticionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” kopējais finansējums ir 8 596 069,00 EUR, no tiem 7 306 658,60 EUR (85%) ir ESF līdzfinansējums.

Finansējums Preiļu novadam atkarīgs no pakalpojumu saņēmēju skaita.

Projekta mērķa grupa– Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – valsts ilgstošas aprūpes institūcijas) pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa)

– Ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – bērnu aprūpes iestādes) pakalpojumus;

– Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes;

– Potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes

Pasākumi projektā– Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

– Deinstitucionalizācijas (DI) plāna izstrāde

– VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru (BSAC) reorganizācijas plānu izstrāde

– VSAC personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā

– Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Latgales plānošanas reģiona personām ar GRT

– Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT)

– Speciālistu apmācība

– Informatīvi un izglītojoši pasākumi

Pašvaldības aktivitātes projektāSociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšana  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm

Dienas aprūpes centra pakalpojuma sniegšana (Aglonas iela 1a, Preiļi) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa)

Kontaktinformācija pašvaldībāLabklājības pārvaldes direktore Sandra Sprindža, sandra.sprindza@preili.lv, mob.tālr. 28638567
Sīkāka informācijaPašvaldības mājas lapā:

https://preili.lv/180892/labklajibas-parvalde-sniedz-dienas-aprupes-centra-pakalpojumu-personam-ar-gariga-rakstura-traucejumiem/

https://preili.lv/167217/aicinajums-sanemt-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus/

Latgales plānošanas reģiona mājas lapā:

https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/apraksts/#.XE7sj1X7SUk

Projekta īstenošanas pamats2015. gada 16.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”

https://likumi.lv/ta/id/274957-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-2-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalitativu-institucionalai-aprupei

SAISTĪTĀS ZIŅAS

10.02.2022. Sniegtie pakalpojumi 2021. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

25.10.2021. Pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem reitterapijas pakalpojumu

30.09.2021. Dienas aprūpes centra apmeklētājiem pieejamas aktivitātes āra apstākļos

22.12.2020. Dienas aprūpes centrs pārmaiņu gaidās

18.09.2020. Dienas aprūpes centrs uzņem jaunus apmeklētājus

29.05.2020. Ārkārtējā situācija kā izaicinājums Dienas aprūpes centrā

27.11.2018. Labklājības pārvalde sniedz dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem

29.01.2018. Aicinājums saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Pēdējās izmaiņas: 29.04.2022.