Aicinājums saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

29.01.2018.

Aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes, kuru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem projekta „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (turpmāk – DI projekts) ietvaros ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, iepazīties ar  individuālajos atbalsta plānos iekļautajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un pieteikties to saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā.

Laika periodā no 2016. gada novembra līdz 2017. gada decembrim DI projekta ietvaros tika veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni gandrīz 400 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem visā Latgales reģionā.

Balstoties uz vajadzību izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tika sagatavots individuālais atbalsta plāns ar konkrētām rekomendācijām gan bērna, gan tā vecāku (likumisko pārstāvju vai audžuģimeņu) dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Projekta ietvaros bērni ar FT, kuriem ir veikta individuālo vajadzību izvērtēšana un izstrādāti individuālie atbalsta plāni, un viņu vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) var saņemt rekomendētos pakalpojumus šādā apmērā:

  • bērni ar FT (līdz 17 gadu vecumam ieskaitot)  – atbalsta plānā rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus ne vairāk kā 40 (četrdesmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā;
  • bērnu ar FT vecāki (likumiskie pārstāvji vai audžuģimeņu pārstāvji) – psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās, ne vairāk kā 20 (divdesmit) pakalpojuma sniegšanas reizes visa projekta īstenošanas laikā.

Papildus sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuriem izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, līdz astoņpadsmit gadu vecumam ieskaitot var saņemt bez maksas “ATELPAS BRĪŽA” pakalpojumu (līdz 30 diennaktīm gadā) un APRŪPES pakalpojumu (līdz četru gadu vecumam ieskaitot – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā; no piecu gadu vecuma līdz astoņpadsmit gadu vecumam  – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā).

Rekomendētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas būs iespējams saņemt līdz DI projekta īstenošanas beigām – 2022. gada 31. decembrim.  Pakalpojumu izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam izmaksas tiks kompensētas no Eiropas Sociālā fonda DI projekta līdzekļiem.

Lai  pašvaldība varētu sākt organizēt izvēlēto pakalpojumu sniegšanu, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vai audžuģimenes doties uz pašvaldības sociālo dienestu, lai informētu sociālo dienestu par nepieciešamajiem pakalpojumiem, izrunātu ar sociālajiem darbiniekiem pakalpojumu sniegšanas iespējas, kā arī iesniegtu iesniegumu  pakalpojumu piešķiršanai.

Lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu, pašvaldībai, atbilstoši LR normatīvajiem aktiem daudzos gadījumos ir jāveic iepirkuma procedūras. Iepirkt var tikai tos sociālos rehabilitācijas pakalpojumus, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju vai ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu reģistrā.

Projekts tiek realizēts atbilstoši MK noteikumiem Nr.313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi”.

Sīkāku informāciju var iegūt Preiļu novada Labklājības pārvaldē, zvanot pa tālruni 65323200, 28638567 (Lauris Pastars), vai Latgales plānošanas reģionā, zvanot pa tālruni 654 40862.

ATBALSTA PLĀNĀ NORĀDĪTIE SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI, KURUS BĒRNI AR FT VAR SAŅEMT BEZ MAKSAS 

Atbalsta vai pašpalīdzības grupa

Sociālā darbinieka (t.sk. karitatīvā sociālā darbinieka) individuālās konsultācijas t.sk. psihosociālais darbs

Pēc traumatisma programmas

Krīzes centrs bērniem

Atbalsta centri pēc traumatisma rehabilitācijai

Krīzes centrs mātēm ar bērniem

Dienas aprūpes centrs

Asistenta pakalpojums (no 5 gadu vecuma) bērnam

Ģimenes asistenta vai atbalsta personas pakalpojums

 

Sociālā rehabilitētāja pakalpojums

 

Logopēds

 

Ergoterapeits

 

Psihoterapeits

 

Psihologs

 

Fizioterapeits

 

Speciālais/attīstošais pedagogs

 

Defektologs

 

Izglītojošās atbalsta grupas

 

Nodarbības prasmju apmācībai

 

Radošās darbnīcas

 

Specializētās darbnīcas

 

Uzvedības un saskarsmes korekcijas (sociālās rehabilitācijas) programmas un/vai nodarbības

 

Saskarsmes treniņgrupas BF

 

Preventīvas un agrīna riska novēršanas programma jauniešiem ar deviantu un vardarbīgu uzvedību un/vai pašdestrukciju

 

Mūzikas terapija

 

Mākslas terapija

 

Kustību/deju terapija

 

ABA terapija

 

Smilšu terapija

 

Tera spēle

 

Ģimenes terapija

 

Kognitīvi biheiviorālā terapija

 

MarteMeo

 

Reitterapija

 

Kanisterapija

 

Ūdens procedūras

 

TEACCH pieeja (t.sk. vides pielāgošana, vizuāls atbalsts, vizuāla informācija)

 

PECS un cita veida alternatīvās komunikācijas metodes

 

Sociālā rehabilitācija: Montesori

 

Sociālā rehabilitācija: Cits


 

Pēdējās izmaiņas: 29.01.2018.