Labklājības pārvalde sniedz dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem

27.11.2018.

Lai nodrošinātu iespēju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem saņemt dienas aprūpes centra (DAC) pakalpojumu, Preiļu novada Labklājības pārvalde veikusi minētā pakalpojuma reģistrāciju sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ir apstiprināts sniegtā pakalpojuma cenrādis, un sākot ar šī gada septembri uzsākta DAC pakalpojuma sniegšana.

Reģistrējot pakalpojumu Labklājības ministrijā, tika sagatavots DAC nolikums, kurā norādīts, ka DAC ir Labklājības pārvaldesizveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Preiļu novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar invaliditāti, pensijas vecumu sasniegušām personām, kā arī personu grupām, kurām ir izteiktas socializācijas grūtības.

Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ( I un II invaliditātes grupa) DAC ir iespēja uzturēties pilnu darba dienu, tādejādi nodrošinot viņu apgādniekiem iespēju strādāt algotu darbu. DAC speciālistu komanda – vadītāja Liene Gžibovska, kā arī aprūpētājas Iveta Amosova un ImeldaKriškāne ik dienas nodrošina pašaprūpes un patstāvīgas funkcionēšanas attīstību veicinošas nodarbības. Apmeklētājiem ir iespēja gan nodarboties ar dažādiem rokdarbiem, gan iesaistīties kulinārijas nodarbībās. Tāpat tiek mācīti dažādi mājturības darbi – galda klāšana, trauku mazgāšana, kas vairumam cilvēku ir pašsaprotams darbs, taču DAC apmeklētājiem zināmā mērā tas ir jauns izaicinājums. Atbilstošos laikapstākļos tiek piedāvātas aktivitātes svaigā gaisā, kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstīšanai tiek apmeklētas dažādas izstādes un pasākumi. Pakalpojuma sniegšanā atbilstoši individuālajai vajadzībai ir iesaistīts gan sociālais darbinieks, gan psihologs.

Preiļu novadā deklarētajām personām DAC pakalpojums ir bez maksas, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005. Tomēr DAC pakalpojumu ir iespēja saņemt arī citu pašvaldību iedzīvotājiem, kuri atbilst mērķa grupai un kuriem veikts individuālo vajadzību izvērtējums, kā arī izstrādāts atbalsta plāns – aicinām vērsties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Jau šobrīd ir pirmie interesenti no kaimiņu novadiem. Par iespēju saņemt DAC pakalpojumu ikviens interesents aicināts sazināties ar Labklājības pārvaldes direktoru Lauri Pastaru (mob.tel.: 28638567).

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos
 Anita Gāga

 

 

Pēdējās izmaiņas: 27.11.2018.