Preiļu novada dome 14. jūnijā rīko trešo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Skolas” Silajāņu pagastā atsavināšanu

14.06.2022 09:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2022. gada 14. jūnijā plkst. 09.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko trešo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7676 004 0455 –“Skolas”, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455, Skolas ielā 4, Silajāņos, Silajāņu pagastā, Preiļu novadā 4,5282 ha platībā,  un būvēm – bijušās divu stāvu Silajāņu  pamatskolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 001 (ēkas kopējā platība 860,50 m2 ), otras divu stāvu skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 002 (ēkas kopējā platība 446,80 m2) un  saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 7676 004 0455 004 platībā 16,7 m2 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī” un novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 10.06.2022. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 24 583,50 EUR. Dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums – EUR 2458,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

 

Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
Vita Biezaite
Tālrunis: 65307328, e-pasts: vita.biezaite@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 18.07.2022.