Preiļu novada dome 2022. gada 10. martā attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai 3,0 ha platībā Bojāros, Stabulnieku pagastā

10.03.2022 10:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2022. gada 10. martā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam – Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam zemes vienības daļai  3,0ha platībā Bojāros, Stabulnieku  pagastā, Preiļu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76800040390.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv (PDF), grafiskais pielikums (PDF).

Izsoles objekta nosacītā maksa ir EUR 162,00.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 162,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 10 EUR (desmit eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2022.gada 8.marta plkst. 12.00 Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 2022.gada 8.martam plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

Sagatavoja Upeniece, 65392003

 

Pēdējās izmaiņas: 07.03.2022.