Teritorijas plānojums

Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Preiļu novada pašvaldība informē, ka Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra sēdē pieņemts lēmums (protokols Nr. 26., 31. §) “Par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” (skat. ŠEIT (PDF)) un apstiprināts darba uzdevums (skat. ŠEIT (PDF)).

Teritorijas plānojuma izstrāde uzsākta ar mērķi radīt vienotu teritorijas  attīstības plānošanas dokumentu Preiļu novadam, kas izveidots 2021. gada 1. jūlijā saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, apvienojoties Aglonas novada Aglonas pagastam, Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadiem, un kurā ietilpst 15  teritoriālā iedalījuma vienības: Aglonas, Aizkalnes, Galēnu, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Rušonas, Saunas, Silajāņu, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasti un Preiļu pilsēta.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu un 2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām, ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments – Preiļu novada teritorijas plānojums – tiks izstrādāts, pamatojoties uz Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un, ņemot vērā normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības, kā arī izvērtējot blakus esošo pašvaldību plānošanas dokumentus un spēkā esošo bijušo novadu teritorijas plānojumus, tādējādi nostiprinot tiesisko pamatu Preiļu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

Ar šobrīd spēkā esošajiem bijušo Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Aglonas novadu teritorijas plānojumiem var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv/attistiba/teritorijas-planojums-bijusajiem-novadiem-aglonas-preilu-riebinu-varkavas/ un GeoLatvija.lv platformā.

Izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, ir iespējams mainīt īpašumu atļauto izmantošanas veidu, funkcionālo zonējumu, apbūves noteikumu nosacījumus, tāpēc visi interesenti tiek aicināti iesaistīties plānošanas procesā, sniedzot rakstiskus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei savos nekustamajos īpašumos un/vai publiskajās teritorijās. Informācija par priekšlikumu iesniegšanas iespējām tiks ievietota pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, kā arī citos komunikācijas kanālos.

Aktuālā informācija par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, sabiedrības līdzdalības iespējām un dokumentiem būs pieejama Preiļu novada pašvaldības mājaslapas www.preili.lv sadaļās Publiskās un sabiedriskās apspriešanas attīstības dokumentu izstrādē un Teritorijas plānojums (izstrādes procesā), kā arī GeoLatvija.lv platformā (teritorijas attīstības plānošana).

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāju Lāsmu Stroli-Krasovsku, rakstot uz e-pasta adresi lasma.strole@preili.lv.

Aicinām visus interesentus sekot līdzi aktuālajai informācijai!

SAISTĪTĀS ZIŅAS

02.02.2023. Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā


Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 17. punktam, 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Līdz novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos noteikumus par teritorijas plānojumu, kurus izstrādā līdz 2025. gada 31. decembrim.

Pēc 2021. gada 1. jūlija administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajai Preiļu novada administratīvajai teritorijai, līdz vienota Preiļu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanas, ir spēkā esošie teritorijas plānojumi, kas apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem:

1. Preiļu novada domes 2018. gada 1. augusta saistošie noteikumi Nr. 9 “Preiļu novada teritorijas plānojums 2016.-2031. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” (protokols Nr. 8,  3.§).

2. Aglonas novada domes 2013. gada 28. augusta saistošie noteikumi Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” (protokols Nr. 18, 17.§).

3. Riebiņu novada domes 2012. gada 14. augusta saistošie noteikumi Nr. 9. „Par Riebiņu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024. gadam” (protokols Nr. 11, 9.§).

4. Vārkavas novada domes 2015. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr. 107 “Vārkavas novada Teritorijas plānojums 2016.–2026. gadam” (protokols Nr. 19., 12.§).

 

Pēdējās izmaiņas: 02.02.2023.