Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkurss

10.03.2022.

Preiļu novada pašvaldība organizē  “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursu”. Pieteikumu iesniegšana konkursam notiek no 3. marta līdz 31. martam. Projekta pieteikumu var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. Uz domi to var sūtīt arī pa pastu (ar norādi – “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursam”), bet datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par pieteikumu iesniegšanas datumu.

Lūdzam uzņēmējus projekta pieteikumu iesūtīt arī elektroniski uz e-pasta adresi: dome@preili.lv. Konkursa nolikumu, projekta pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi meklējiet Preiļu novada mājaslapā – https://preili.lv/attistiba/uznemejdarbiba/pasvaldibas-atbalsts-uznemejiem/mvk-un-sdv-konkurss/

Vēlamies uzsvērt:

  • līdzfinansējuma intensitāte vienam projektam ir līdz 50 % no projekta pieteikuma budžeta un līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 2 500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro).
  • konkursa galvenie mērķi ir jaunu darba vietu radīšana, tūristu piesaiste novadam, jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšana, papildu atbalsta nodrošināšana citiem Eiropas Savienības (ES) projektiem, infrastruktūras uzlabošana, sociālās uzņēmējdarbības veidošana, uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšana, ilgtspējīgas uz klimatneitralitāti vērstas saimniekošanas metožu ieviešana, digitalizācija, bioekonomika, aprites ekonomikas veicināšana;
  • attiecināmās izmaksas ir inventāra un aprīkojuma iegāde, infrastruktūras un komunikāciju izbūve, uzlabošana, uzstādīšanas izmaksas, teritorijas labiekārtošanas darbu izmaksas, komunikāciju pieslēgumu izbūves izmaksas, digitālo infrastruktūru un digitālo rīku programmēšana un pielāgošana, ēku un telpu labiekārtošanas darbu izmaksas, ja tās saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanu;
  • projektu konkursam drīkst pieteikties tikai uzņēmēji, kas pašvaldības uzņēmēju grantu atbalstu nav saņēmuši pēdējos trīs gadus (tai skaitā grantu atbalstu bijušajos Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novados);
  • netiek atbalstītas lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozares, līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un pārdošanu, finanšu darījumiem;
  • grantu konkursa projekts nevar tikt izmantots, lai segtu pašfinansējuma daļu ES projektos.
Pēdējās izmaiņas: 10.03.2022.