Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz izpilddirektora/-es amata vietu

21.07.2021.

 Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amatam pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas izglītības, profesionālās pieredzes un kompetences prasības:

 • augstākā izglītība, priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību jurisprudences, vadības zinātņu, būvniecības vai ekonomikas jomās,
 • nevainojama reputācija,
 • profesionālā darba pieredze, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem :
  • vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja ( tajā skaitā pašvaldības izpilddirektora), vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā,
  • vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā mazas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā,
 • valsts valodas zināšanas C2 līmenī, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību,
 • izpratne par valsts pārvaldi, Preiļu novada pašvaldības darbu un administratīvo procesu iestādē,
 • izpratne par pašvaldības administrācijas darba organizēšanu, tajā skaitā izpratne par valsts iestādes budžeta plānošanu un izpildes kontroli,
 • zināšanas un izpratne par kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības jautājumiem,
 • Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amata kandidātam jāpiemīt šādām kompetencēm :
  • orientācija uz rezultātu sasniegšanu,
  • konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana,
  • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību,
  • pārmaiņu vadība.

Galvenie pienākumi:

 • organizē domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpildi,
 • dod rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem,
 • sagatavo priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu,
 • ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, domes nolikumā noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus,
 • iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu,
 • domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saimnieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām personām,
 • organizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšanu, kā arī saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu,
 • veic citus pienākumus, kas paredzēti attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem/-ēm jāiesniedz šādi dokumenti:

 • motivācijas vēstule,
 • dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes apraksts (CV),
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas,
 • pretendenta sagatavots redzējums uz 2 lapām par Preiļu novada attīstību,
 • valsts valodas prasmes dokuments (ja nepieciešams).

Darba alga EUR 1700,00 (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendenti pieteikumu, norādot “Pieteikums uz Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora amatu”, var iesniegt:

 • personīgi (slēgtā aploksnē) – Preiļu novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) , kas atrodas adresē:  Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novads (darba laikā);
 • elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentus pašvaldības e-adresē vai elektroniskā pasta adresē: dome@preili.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina pieteikuma iesūtīšana līdz 2021.gada 04.augustam (ieskaitot) plkst. 12.00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiek vērtēti.

Konkursa nolikums atrodas Preiļu novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 21.07.2021.