Sabiedriskās apspriešanas

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apspriešana

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada projekta un Preiļu novada attīstības programmas 2022. – 2029. gadam projekta publiskā apspriešana

Preiļu novada dome 2021. gada 3. novembra ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.24 4.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.

  • Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts Preiļu novada ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Preiļu novada dome 2021. gada 3. novembra ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.24 3.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.

  • Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam ir pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas novada attīstības prioritātes nākamajiem septiņiem gadiem, izvirzīti rīcības virzieni un tam pakārtotie uzdevumi, kurus pašvaldība apņēmusies īstenot tās novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Plānošanas dokuments kalpos par pamatu vietējiem iedzīvotājiem teritorijas un iesaistīto pušu interešu aizstāvībai un ieceru realizācijai turpmākajos gados.

Abu attīstības plānošanas dokumentu publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 12. novembra līdz 2021. gada 17. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  1. 2021. gada 25. novembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā;
  2. 2021. gada 7. decembrī plkst. 17.30 attālināti tiešsaistē “Zoom” platformā.

Informācija par sanāksmi tiks ievietota Preiļu novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv  1 dienu pirms sanāksmes, kurā tiks norādīta pieslēgšanās saite uz sanāksmi. Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Elektroniskā formātā ar Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada projektu un Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam projektu var iepazīties www.preili.lv un www.geolatvija.lv.

Klātienē ar plānošanas dokumentiem var iepazīties darba laikā: Raiņa bulvāris 19, Preiļos, Preiļu novada domes vestibilā.

Rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz š.g. 17. decembrim (ieskaitot) nosūtot pa pastu, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novada pašvaldība, LV-5301 vai ievietojot domes pastkastītē domes ēkas vestibilā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi), Aglonas pagasta pārvaldē (Somersētas iela 34, Aglona), Riebiņu apvienības pārvaldē (Saules iela 8, Riebiņi), Vārkavas apvienības pārvaldē (Skolas iela 5,Vecvārkava) vai nosūtīt elektroniski dome@preili.lv vai sanita.melko@preili.lv. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un telefons. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese. Iesniegt priekšlikumu var izmantojot arī valsts vienoto ģeotelpiskās informācija portālu ĢeoLatvija (tīmekļa saites norādītas augstāk paziņojumā).

Preiļu_IAS_projekts

1_esosa_situacija

2_strategija

3_ricibas_plans

4_investiciju_plans

5_uzraudziba

Lemums_Investiciju_plans

Lemums_IAS_2022

Lemums_AP_2022_2029


Paziņojums par detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Preiļu novada dome informē, ka 2019. gada 19. decembra domes sēdē /protokols Nr.19, 20.§/ tika pieņemts lēmums:

  1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma sagatavoto redakciju Preiļu pilsētas centra teritorijai.
  2. Noteikt detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas no 2020. gada 6. janvāra, paziņojot par publiskās apspriešanas norisi Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.preili.lv .
  3. Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, 225. kab., Raiņa bulvārī 19, Preiļos, un www.preili.lv vai uz e-pastiem: dome@preili.lv vai sanita.melko@preili.lv, geolatvija.lv. Sanāksmes, kurā tiks prezentēta detālplānojuma Preiļu pilsētas centra teritorijai sagatavotā redakcija, laiks un vieta: 2020. gada 22. janvāris plkst. 17.00 Preiļu novada domes zālē.

Pārskats par DP izstrādi (PDF)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (PDF)

Grafiskā daļa (ZIP)

Paskaidrojuma raksts (ZIP)


Notiks Pelēču ezera purva dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

2019. gada 9. jūlijā plkst. 13.00 Preiļu novada Pelēču pagasta pārvaldē Liepu ielā 6, Pelēčos notiks dabas lieguma “Pelēču ezera purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Dabas liegums (Natura 2000 teritorija) atrodas Preiļu novada Pelēču pagastā, Pelēču ezera rietumu krastā, aizņem 12 ha un izveidots pārejas purva un retu augu sugu aizsardzībai. Plāns izstrādāts 12 gadu periodam.

Ar plānu var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnē www.daba.gov.lv, sadaļā Tēmas – Sabiedrības līdzdalība – Publiski apspriežamie dokumenti un Pelēču pagasta pārvaldē. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2019. gada 23. jūlijam, sūtot uz tālāk norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Plāns tiek izstrādāts projekta LLI-306 “Dabas daudzveidības saglabāšana LV-LT pārrobežu reģiona mitrājos, izmantojot daudzveidīgus apsaimniekošanas pasākumus” (Atvērtā ainava) ietvaros. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 318212,63 EUR.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā Latvijas Botāniķu biedrība, adrese: Berģu iela 147, Rīga, LV-1024. Plāna izstrādes vadītāja – Agnese Priede, tālrunis: 29640959, e-pasts: agnesepriede@hotmail.com.


Paziņojums par Preiļu novada teritorijas plānojuma 2016.-2031.gadam (ar 2018. gada grozījumiem) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Preiļu novada dome informē, ka 2018. gada 31. maija domes sēdē /protokols Nr. 6, 25.§/ tika pieņemts lēmums:

1. Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai izstrādāto Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016.–2031.gadam (ar 2018.gada grozījumiem).

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2018. gada 7. jūnija līdz 2018. gada 6. jūlijam.

3. Ar Preiļu novada teritorijas plānojumu 2016.-2031.gadam (ar 2018. gada grozījumiem) var iepazīties un iesniegt priekšlikumus un atzinumus Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 24, Preiļos un www.preili.lv vai uz e-pastiem: dome@preili.lv vai sanita.melko@preili.lv., www.geolatvija.lv. Sanāksmes, kurā tiks prezentēti Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumi, norises laiks un vieta: 2018. gada 19. jūnijs plkst. 17.00 Preiļu novada domes Attīstības daļā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu projektam
Rietumu ielas būvniecībai no Rīgas ielas līdz Daugavpils ielai, Preiļos” 

Ar būvniecības ieceri iespējams iepazīties no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 16. maijam Preiļu novada domē (kabinetā Nr. 50.). Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Preiļu novada domes zālē, Raiņa bulvārī 19,  2016. gada _9. maijā plkst. 17:00.

Atsauksmes iespējams iesniegt Preiļu novada domē līdz 2016. gada 16. maijam.

Būvniecības ierosinātājs: Preiļu novada dome, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, reģ. Nr.  90000065720, LV – 5301

Kontaktpersona: Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels, tālrunis: 65307327

Būvprojekta izstrādātājs: SIA „Mārupīte – RR”, Elijas iela 2/4, Rīga, reģ. Nr. 40103094875, LV – 1050

Kontaktpersona: Būvprojekta vadītājs Didzis Dāle, tālrunis: 26191009

Aptaujas lapa viedokļa paušanai par sabiedriskajai apspriešanai nodoto būvniecības ieceri (DOC)

Projekta planšetes 1. lapa (PDF), 2. lapa (PDF), 3. lapa (PDF)


Preiļu novada dome izsludina publisko apspriešanu „Par turpmākajām darbībām ar Preiļu muižas apbūves un parka kompleksu”

Saskaņā ar Preiļu novada domes 2012. gada 11. janvāra sēdes Nr. 1 lēmumu, punkts 1, Preiļu novada dome izsludina publisko apspriešanu „Par turpmākajām darbībām ar Preiļu muižas apbūves un parka kompleksu”.

Pagājušajā gadā sakarā ar līguma nosacījumu nepildīšanu tika lauzts 2006. gada 22. decembra nomas līgums starp Preiļu novada domi un SIA „Projektu attīstība un investīcijas” par zemes 6,197 ha platībā un pils ēkas ar piebūvi iznomāšanu. Šo gadu laikā pils tehniskais stāvoklis ir turpinājis pasliktināties, tāpēc ir nepieciešams pieņemt lēmumu par turpmāko pils likteni. Tā kā šis jautājums skar visus novada iedzīvotājus, domes deputāti ir nolēmuši rīkot publisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli.

Publiskās apspriešanas notiek no 2012. gada 21. februāra līdz 2012. gada 16. martam. 28. februārī un 22. martā plkst. 17:30 Preiļu novada domes Sēžu zālē noliks publiskās apspriešanas sapulces, kurās varēs noskaidros ar apspriešanu saistītos neskaidros jautājumus un, pēc aptaujas noslēguma, uzzināt rezultātus.

Informāciju par publisko apspriešanu pieejama novada domes mājas lapā www.preili.lv sadaļā pašvaldība/ sabiedriskās apspriešanas. Publiskās apspriešanas aptaujas anketas tiek izplatītas kopā ar novada domes informatīvo izdevumu „Preiļu Novada Vēstis”, kā arī tās var saņemt novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (kabinets Nr. 5, Raiņa bulvāris 19, Preiļi), pagastu pārvaldēs, Preiļu Galvenajā bibliotēkā, Namu pārvaldē, kā arī elektroniskā formā mājas lapā www.preili.lv sadaļā pašvaldība/ sabiedriskās apspriešanas.

Anketa (DOC)  |  Anketa (PDF)

Aizpildītās aptaujas anketas iesniedzamas novada domes apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai pagastu pārvaldēs, vai Preiļu Galvenajā bibliotēkā, vai SIA „Preiļu saimnieks” Namu pārvaldē līdz 2012. gada 16. marta plkst. 16:00.

Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības nolikuma VIII daļas 115.punktu Publiskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.

Publiskās apspriešanas „Par turpmākajām darbībām ar Preiļu muižas apbūves un parka kompleksu” rezultāti (PDF, 2012.03.16)

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2022.