Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2022. gada 4. februārī, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt:

Likums paredz, ka trauksmi par pārkāpumiem var celt tostarp ar iekšējo trauksmes celšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka ikviens iestādē nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu šīs iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv


Trauksmes celšana Preiļu novadā

2021. gada 29. decembra sēdē (protokols Nr. 27., 2. §) Preiļu novada dome pieņēma noteikumus par vienotu kārtību, kādā tiek organizēts un īstenots trauksmes celšanas mehānisms Preiļu novada pašvaldībā un tās iestādēs.

Noteikumi par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Preiļu novada pašvaldībā (PDF 2021.12.29.)

Trauksmes cēlējs ziņojumu iesniedz, izmantojot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu vai iesniedz brīvā formā ar norādi “trauksmes cēlēja ziņojums”. Trauksmes cēlēja ziņojums iesniedzams:

  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu ziņojumu nosūtot uz e–pasta adresi: trauksme@preili.lv;
  • nosūtot pa pastu ar norādījumu “Trauksmes cēlēja ziņojums” uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301;
  • klātienē atbildīgajai personai trauksmes celšanas gadījumos – Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītājai Anetei Urkai (Raiņa bulvārī 19, 214. kab.).

Atbildīgā persona Preiļu novada pašvaldībā par trauksmes celšanu: Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja  Anete Urka (tālr. 22443812), e-pasta adrese: trauksme@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 02.01.2023.