Pašvaldības paziņojumi

01.12.2022.

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

  • 76420040403, platībā 0,3 ha Aglonas pagastā, nomas maksa 28,00 EUR (plus PVN) gadā uz (6) sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 08.12.2022., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – zemes ierīkotājs Ainārs Streļčs, tālr. 29166259, e-pasta adrese: ainars.strelcs@preili.lv


28.11.2022.

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldības pārvaldībā esošā valsts rezerves fonda zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

  • 7690 006 0236, platībā 1.00 ha Preiļu novada Upmalas pagastā. Zemes gabalu raksturojošie parametri – Nekopta, krūmājiem aizaugusi atmata ar daļēju applūstošas pļavas nogabalu, nav piekļuves no koplietošanas ceļa (-40% no nomas maksas). Nomas maksa 38.48 euro gadā (t.sk.PVN) gadā saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas cenrādi, uz sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 06.12.2022., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma speciāliste Irina Vaivode, tālr. 26562334, e-pasta adrese: irina.vaivode@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2022.