Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus (Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr.2014/18 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Preiļu novadā”) var piemērot juridiskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – par īpašumā esošu nekustamo īpašumu, kurā notiek saimnieciskā darbība – 25% vai 50% apmērā, ja nodokļu maksātājs atbilst visām šādām pazīmēm:

1. Netiek finansēts no valsts vai pašvaldības budžetu līdzekļiem;

2. Nekustamajā īpašumā nodarbināto Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā ir 10 (desmit) un vairāk (zemāk norādītās atlaides pienākas tikai tādā gadījumā, ja Preiļu novadā deklarēto, uzņēmumā strādājošo darbinieku skaits ir pieaudzis vismaz par vienu personu)
2.1. ja uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā nav samazinājies, bet ir pieaudzis par 1-4 (no viena līdz četriem) strādājošiem, tad pienākas atlaide 25 %),
2.2. ja uzņēmumā strādājošo Preiļu novada iedzīvotāju skaits iepriekšējā taksācijas gadā nav samazinājies, bet ir pieaudzis par 5 (pieciem) un vairāk strādājošiem, tad pienākas atlaide 50%.

Nodokļu maksātājam jāiesniedz Domē iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (iesnieguma veidlapa – noteikumu pielikums Nr. 2 DOC, PDF formātos) un jāpievieno dokumenti: uzņēmuma sagatavota izziņa par Preiļu novadā deklarēto nodarbināto skaitu iepriekšējā taksācijas gada 1. janvārī un tekošā gada 1. janvārī.

Ja iesniegums iesniegts laikā no 1. janvāra līdz 31. janvārim, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots par visu kalendāro gadu. Ja iesniegums iesniegts no 1. februāra līdz 31. maijam, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums tiek piemērots par otro pusgadu.

V.Biezaite,
Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja 

Pēdējās izmaiņas: 24.02.2022.