Nekustamais īpašums

Preiļu novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas cenrādis:

Nr. p.k.Pagasts1 ha nomas maksa* EUR gadā bez PVN
1.Aglonas43,00
2.Aizkalnes49,00
3.Pelēču49,00
4.Preiļu53,00
5.Saunas53,00
6.Galēnu53,00
7.Riebiņu52,00
8.Rušonas50,00
9.Silajāņu50,00
10.Sīļukalna50,00
11.Stabulnieku54,00
12.Rožkalnu54,00
13.Upmalas53,00
14.Vārkavas53,00

*- nomas maksa piemērojama labā stāvoklī uzturētam zemes gabalam – lauksaimniecībā izmantojamai zemei, kopā ar pārējo zemi, kas nepieciešama tās apsaimniekošanai (ceļi, novadgrāvji), ar ērtu piekļūšanu, racionālu konfigurāciju, lauksamniecībai piemērotu reljefu.

Ņemot vērā iznomājamā zemes gabala raksturojošos parametrus, pēc pašvaldības ieskatiem, var tikt piemēroti nomas maksu samazinoši koriģējoši koeficienti:

Raksturojošie parametri:Koriģējošais koeficients, %
Nekopta, aizaugusi ar krūmājiem zeme, kas izmantojama lauksaimniecībai tikai pēc apauguma novākšanas30%
Zemes gabala konfigurācija, reljefs, applūšanas risks u.c., kas ierobežo zemes izmantošanu atbilstoši labākajam un efektīvākajam izmantošanas veidam30%
Zemes gabalam apgrūtināta piekļūšana – nav piekļūšanas no koplietošanas ceļiem, vai nav nodibināts servitūts par labu konkrētajam zemes gabalam10%

 

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2022.