Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontakti

Preiļu novada pašvaldība

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
+371 65322766

Ārijs Vucāns
Domes priekšsēdētājs
65307320, 29488414
Pēteris Rožinskis
Domes priekšsēdētāja vietnieks

Izpildinstitūcija

Aigars Zīmelis
Izpilddirektors
29484433
Iedzīvotājus pieņem pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00
Sanda Launerte
Izpilddirektora vietniece

Raiņa bulvāris 19-214, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Anete Urka
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītāja
Ieva Pastare
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jolanta Upeniece
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ingūna Bramane
Vecākā komercdarbības speciāliste
Ineta Liepniece
Vecākā eksperte sadarbībā ar NVO
Ilona Indriksone
Jaunatnes lietu speciāliste
Inese Anina
Noformēšanas māksliniece

Juta Ivanāne
Personālvadības un administratīvā daļas vadītāja
Lāsma Ruzģe
Pašvaldības sekretāre
65307320, 29414930
Ineta Trūpa
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste
Tatjana Komare
Lietvede
Zane Veigule
Personāla speciāliste
Anita Livdāne
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Ivars Anspoks
Darba aizsardzības speciālists
Edgars Urbanovičs
Darba aizsardzības speciālists
Sanita Vojevodska
Arhivāre

Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Inta Klindžāne
Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja
Inese Kunakova
Vadītājas vietniece
Ilona Žukova
Juriste
Mārīte Bogdanova
Juriste
Maruta Prikule
Juriste
Liene Baškatova-Jokste
Iepirkumu speciāliste
Vija Čeirāne
Iepirkumu speciāliste
Aina Maļcāne
Iepirkumu speciāliste

Skaidra Mukāne
Daļas vadītāja – galvenā grāmatvede
65307326, 26494885
Marija Pastare
Daļas vadītājas vietniece
65307326, 20232553
Inga Teilāne
Grāmatvede
Ligita Abramova
Grāmatvede
Olga Afremenkova
Grāmatvede
Anita Golubeva
Grāmatvede
Ilga Sitnika
Grāmatvede
Lāsma Sipoviča
Grāmatvede
Inita Jokste
Grāmatvede
Sandra Patmalniece
Finanšu analītiķe
Liene Mūrniece
Finanšu analītiķe

Iveta Piziča
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja
Sanita Meļko
Vadītāja vietniece (attīstības un investīcijas jautājumos)
Ineta Valaine
Projekta vadītāja
63522766, 29188350
Imelda Vutnāne-Kojāne
Projekta vadītāja
Ingūna Barkeviča
Projekta vadītāja
Vita Rivare
Projekta vadītāja
Antra Meluškāne
Projekta vadītāja
Lāsma Strole-Krasovska
Projekta vadītāja
Andrejs Anins
Vadītāja vietnieks (inženiertehniskos jautājumos)
Gunārs Bruzguls
Energopārvaldnieks
Normunds Dudeničs
Būvinženieris
Artis Žukovs
Ceļu būvinženieris
Inese Jakovele
Ceļu būvtehniķis
Valdas Martinkus
Elektrotehniķis
65322766, 27830839
Artjoms Soboļevs
Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Imants Kokins
Inženierkomunikāciju tehniķis
Nauris Lazda
Pārvaldnieks komunālo pakalpojumu jomā

Vita Biezaite
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja
Svetlana Kurmeļova
Nodokļu (nodevu) administratore (Preiļu pagasts, Aizkalnes pagasts, Saunas pagasts, Pelēču pagasts)
65307325, 29409023
Sanita Līkais-Ivdre
Nodokļu (nodevu) administratore (Preiļu pilsēta, mazdārziņi)
65312333, 29409023
Aina Tumašova
Nodokļu (nodevu) administratore (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
Ināra Upeniece
Nekustamā īpašuma speciālists (Riebiņu pagasts, Rušonas pagasts, Silajāņu pagasts, Sīļukalna pagasts, Galēnu pagasts, Stabulnieku pagasts)
Ainārs Streļčs
Nekustamā īpašuma speciālists (Aglonas pagasts)
Zenta Andrejeva
Speciāliste mājokļu jautājumos
65322921, 26583644
Irīna Vaivode
Nekustamā īpašuma speciāliste (Vārkavas, Rožkalnu un Upmalas pagasts)
Marika Smane
Nodokļu un nodevu administrators (Vārkavas, Upmalas, Rožkalnu un Aglonas pagastos)

Artūrs Lepers
Transporta daļas vadītājs
Ilmārs Ivdris
Transporta daļas vadītāja vietnieks
65307327, 26693760

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
25779988
Aldis Buks
Informāciju tehnoloģiju daļas vadītājs
Ivars Pakers
Informāciju tehnoloģiju daļas vadītāja vietnieks
Juris Erts
Datortīklu un lietotāju administrators
Ainārs Mūrnieks
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Ainārs Dudarjonoks
Datorsistēmu un datortīklu administrators

Andris Indāns
Aglonas komunālo pakalpojumu daļas vadītājs

Artūrs Meluškāns
Komunālās daļas vadītājs
Roberts Kabakovs
Komunālās daļas vadītāja vietnieks

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335
Laila Lazdāne
Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas vadītāja

Pagastu pārvaldes

Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu novads, LV-5304
65324573; Klientu apkalpošanas centrs 66954801
Aivars Rivars
Pārvaldes vadītājs
Olga Auzenberga
Lietvedis-arhivārs; VPVKAC speciālists
Anita Anna Bartuša
VPVKAC speciālists; Lauksaimniecības konsultants
65324573, 28663779
Silvija Podskočaja
Lopkopības konsultants
Antoņina Smane
Uzskaitvede-kasiere
Andris Indāns
Aglonas komunālo pakalpojumu daļas vadītājs
Staņislavs Ļaksa
Elektrotehniķis

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Vitālijs Plivda
Pārvaldes vadītājs

Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305
Darba laiks:

Pirmdiena–piektdiena plkst. 8.00–16.30,
pirmssvētku dienās plkst. 8.00–15.30,
pusdienu pārtraukums plkst. 12.00–12.30

Iveta Stašulāne
Pārvaldes vadītāja
65326700, 28615900
Aina Kažemāka
Sekretāre

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
Darba laiks:

Pirmdiena-piektdiena plkst. 8.00–16.30,
pirmssvētku dienās plkst. 8.00–15.30,
pusdienu pārtraukums plkst. 12.30–13.00

Iveta Stašulāne
Pārvaldes vadītāja
65326700, 28615900
Baiba Dobriško
Sekretāre
Lilija Jeršova
Pelēču feldčeru - vecmāšu punkta vadītāja
28359815

Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
65329888, 20217079
Darba laiks:

Pirmdiena-piektdiena plkst. 8.30–12.30, 13.00-17.00, pusdienu pārtraukums plkst. 12.30–13.00.
Pirmssvētku dienās plkst. 8.30–16.00.

Māra Pudnika
Pārvaldes vadītāja
Jadviga Ciša
Sekretāre
Vjačeslavs Mazajevs
Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
25227072
Mehanizatoru iela 11, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323

Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads, LV-5326
Ilga Kodore
Pārvaldes vadītāja
Sanita Kabakova
VPVKAC speciālists, lietvede-kasiere
Arvīds Sprindžs
Lauksaimniecības konsultants

Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
Dainis Alžāns
Pārvaldes vadītājs

Liepu iela 1, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311
Iveta Broka-Kazāka
Pārvaldes vadītāja
Anna Vanaga
Sekretāre/ lietvede
Arvīds Sprindžs
Lauksaimniecības konsultants

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
Inga Jurkāne
Pārvaldes vadītāja
Biruta Čaunāne
Sekretāre/lietvede
Arvīds Sprindžs
Lauksaimniecības konsultants

Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330
Inga Jurkāne
Pārvaldes vadītāja
Arvīds Sprindžs
Lauksaimniecības konsultants

Latgales iela 1A-1, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Iveta Broka-Kazāka
Pārvaldes vadītāja; lauksaimniecības konsultante

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335
Inta Kivleniece
Pārvaldes vadītāja
Antoņina Rusiņa
Sekretārs/ lietvedis-arhivārs
28239646
Janīna Praņevska
Vanagu IAC vadītāja
28450919
Janīna Poplavska
Lauksaimniecības konsultants
26160719
Laila Lazdāne
Vārkavas komunālo pakalpojumu daļas vadītāja
20399639

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
Skaidrīte Medne
Pārvaldes vadītāja
Terēzija Jaunromāne
Lauksaimniecības konsultants
26484385

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325
Inta Kivleniece
Pārvaldes vadītāja p.i.
Terēzija Jaunromāne
Lauksaimniecības konsultants
26484385

Iestādes

Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 un Talsu iela 2A, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Darba laiks:

Pieņemšanas laiks: piektdienās plkst. 08.00 – 16.00
Talsu iela 2A, Preiļi, 2. stāvs: būvvaldes vadītājs un būvinspektors
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, kabinets Nr. 124: arhitekte

Aivars Klismets
Būvvaldes vadītājs
65312353, 26582832
Agnija Pastare
Arhitekte/būvvaldes vadītāja vietniece
Valdis Viļums
Būvinspektors
Silvija Kotāne
Būvinspektore
Olga Pekkareva
Arhitekte/lietvede/arhivāre

Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322692
Liāna Loginova-Plivda
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ināra Casno
Dzimtsarakstu nodaļas darbiniece
65322692
Skaidra Mežiniece
Dzimtsarakstu nodaļas darbiniece
65322692

Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Natālija Rinča
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
65322106, 29480130
Anita Anspoka
Bāriņtiesas priekšsēdētājas palīdze
Santa Šmukša
Bāriņtiesas lietvede
Ilona Trifanova
Bāriņtiesas locekle
Anna Lazdāne
Bāriņtiesas locekle
65322107
Bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumus veic pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Iveta Stivriška
Bāriņtiesas locekle
20384632
Bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumus veic pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Inta Baško
Bāriņtiesas locekle
22453617
Bāriņtiesas apliecinājumu pakalpojumus veic pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00
Valentīna Krīvāne
Bāriņtiesas locekle
26156238
Ilgstošā prombūtnē
Tatjana Kolesnikova
Bāriņtiesas locekle
Santa Ancāne-Novikova
Bāriņtiesas locekle
Baiba Ruča
Psihologs

Talsu iela 2a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65307330
Rihards Romanovskis
Pašvaldības policijas priekšnieks
Oskars Rinčs
Vecākais inspektors
Māris Andersons
Inspektors
Jānis Rožāns
Inspektors
Gunārs Smagars
Inspektors
Ainārs Kalvāns
Vecākais kārtībnieks (Jautājumos par licencēto makšķerēšanu vai ezeru apsaimniekošanu)
Jānis Laizāns
Kārtībnieks
Jānis Broks
Kārtībnieks
Māris Āriņš
Kārtībnieks

Kultūras un tūrisma pārvaldes iestādes

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
28001177
Ilga Pokšāne
Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja
Oskars Bērziņš
Producents

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322200, 29235318
Guntis Skrimblis
Vadītājs
65322200, 28694439

Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
29100689
Zane Praņevska
Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja
Irēna Kjarkuža
Tūrisma informācijas konsultante, gide
Maira Šuksta
Tūrisma darba organizatore Preiļos
Anna Stafecka
Tūrisma darba organizatore Aglonā

Daiga Lietauniece
Dārzniece
Andrejs Kudlis
Vecākais strādnieks
Aleksandrs Dekterjovs
Remontstrādnieks

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322731
Darba laiks:

No novembra līdz aprīlim:
Otrdiena–piektdiena plkst. 11.00–18.00
Sestdiena plkst. 10.00–16.00
Svētdiena, pirmdiena brīva

No maija līdz oktobrim:
Pirmdiena–piektdiena plkst. 11.00–18.00
Sestdiena, svētdiena plkst. 12.00–18.00.

Ekspozīcijas “Muzeja stāsti Latvijai” apskate sestdienās, svētdienās pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālr. 65322731

Tekla Bekeša
Vadītāja
65322731, 26056076
Rihards Sisojevs
Galvenais krājuma glabātājs
65322731, 22178801
Silvija Berezovska
Ekspozīciju un izstāžu kuratore
Silvija Ivanovska
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste
65322731, 25640398
Ilona Vilcāne
Speciālists vēstures jautājumos

Skolas iela 11c, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311
25925621
Gita Palma
Muzeja vadītāja
Inga Skrūzmane-Mičule
Krājuma glabātāja

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
27059046
Darba laiks:

No maija līdz oktobrim: pirmdiena - piektdiena no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30, sestdiena no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00.
No novembra līdz maijam: pirmdiena - piektdiena no plkst. 8.00 līdz plkst.16.30, sestdiena, svētdiena –slēgts.
Iepriekš piesakoties, Muzeju var apmeklēt arī pēc darba laika.

Elvīra Āboliņa
Muzeja vadītāja

Daugavpils iela 8, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV–5304
29947906
Darba laiks:

Katru darba dienu no 10.00 līdz 18.00

Māra Ušacka
Centra vadītāja

Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Darba laiks:

Darba laiks:
P.: 13.00-17.00
O., T.: 13.00-18.00
C.: 13.00-20.00
P.: 13.00-17.00
S: atvērts pasākumu laikā*
*informāciju par pasākumiem meklēt sadaļā - aktualitātes

Sintija Ančeva
Centra vadītāja

Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
29294465
Gunta Gulbe-Kalvāne
KN vadītāja

Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305
Diāna Laizāne

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311
26318429
Anna Vanaga
KN vadītāja

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
Sandra Petrova
Pasākumu organizators Ārdavā
Diāna Laizāne
Pelēču kultūras nama vadītaja

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325

Aglonas iela 2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
26457692
Dina Staškeviča
KN vadītāja

Prīkuļi, Brīvības 9, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323
26255468
Agris Pastars
TN vadītājs

Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330

Latgales iela 1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
Agnese Solozemniece

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
26166660
Vita Balode
KN vadītāja

Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337

Labklājības pārvaldes struktūrvienības

Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Sandra Sprindža
Labklājības pārvaldes vadītāja
Anita Gāga
Labklājības pārvaldes vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
Aija Lozda
Lietvede
Marika Teilāne
Klientu apkalpošanas operators
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Arturs Čodars
Saimniecības pārzinis
Iveta Šņepste
Personāla speciāliste

Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65320123
Astrīda Ūzuliņa
Sociālā dienesta vadītāja
65320123, 22049589
Žanna Silionova
Sociālā darbiniece
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Aija Bizāne-Vadeiša
Sociālā darbiniece
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Silvija Šņepste
Sociālā darbiniece (Pelēči, Aizkalne)
65326727, 20241389
Apmeklētājus pieņem otrdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 12.30-16.30 (Liepu iela 6, Pelēči), trešdienās plkst. 9.00-12.00 un 12.30-16.30 (Raiņa iela 5, Aizkalne)
Lūcija Mičule
Sociālās palīdzības organizatore (Sīļukalns, Galēni)
65902231
Adrese: Liepu iela 1, Galēni, Preiļu novads. Klientu pieņemšanas laiks: Pirmdiena: no 9-13:00 un no 14-16:00 Otrdiena: no 9-13:00 un no 14-16:00 Trešdiena: no 9-13:00. Adrese: Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Preiļu novads Klientu pieņemšanas laiks: Ceturtdiena: no 9-12:00
Regīna Ūsāne
Sociālās palīdzības organizatore (Stabulnieki)
Adrese: Ivana Sorokina iela 14, Stabulnieki, Preiļu novads Klientu pieņemšanas laiks: Pirmdiena: no 9-12:00 un no 13-16:00 Otrdiena: no 9-12:00 Trešdiena: no 13-17:00 Ceturtdiena: no 9-12:00
Ļubova Laputa
Sociālās palīdzības organizatore. Apmeklētāju pieņemšana: 102. kabinets, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads
Apmeklētājus pieņem pirmdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 18.00, otrdienās no 09.00 līdz 12.00, trešdienās no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00, ceturtdienās no 09.00 līdz 12.00
Ārija Perševica
Sociālā darbiniece (Aglona)
29403536
Apmeklētājus pieņem pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Lucija Armane
Sociālās palīdzības organizatore (Vārkava, Vecvārkava)
28383161
Apmeklētājus pieņem pirmdienās (9.00-11.00) Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts. Mēneša otrā un ceturtā otrdiena (09.30-11.30) IAC “Vanagi”, Vanagi, Upmalas pagasts. 12.00-13.00 Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts. Otrdienās, trešdienās, piektdienās (8-12.00) Kovaļevsku iela 4, Vārkava
Liene Guza
Sociālā darbiniece (Rimicāni, Vanagi)
28383161
Apmeklētājus pieņem pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās (8-16.30) Kovaļevsku iela 4, Vārkava. Mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena (09.30-11.30) IAC “Vanagi”, Vanagi, Upmalas pagasts. 12.00 - 13.00 Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts
Vineta Čaunāne
Sociālā darbiniece darbam ar personu grupām
22044340
Pirmdiena, ceturtdiena 9.00 – 12.00; 13.00 – 17.00 pieņemšana Saunas pagasta pārvaldes telpās (Brīvības iela 9, Prīkuļi,). Otrdiena, trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00 pieņemšana Preiļos, Aglonas iela 1a.
Ritma Vigule
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
65320123, 27822912
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ilze Mičule
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
20270805
Apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst.12.30-18.00 un ceturtdienās plkst. 9.30-12.00 (103. kabinets, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
Beāte Betija Melne
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
25477658
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Liena Fedotova
Psiholoģe
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Edīte Rubine
Sociālā darbiniece darbam ar asistentiem
65323200, 20262957
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Ilga Novikova
Sociālā darbiniece
65323200
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta (pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien Aglonas iela 1a, Preiļi). Apmeklētājus pieņem trešdienās plkst. 9.00-16.00 (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
Sanita Gutāne
Sociālā darbiniece darbam ar personu grupām
26104045
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00 Rušonas pagasta pārvaldes telpās Kastīrē, Liepu ielā 5a
Olita Vilcāne
Klientu apkalpošanas speciāliste
65323200
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00

Aglonas iela 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65320124
Liene Gžibovska
Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītāja
65320124, 28366650
Apmeklētājus pieņem pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00 radošo darbnīcu apmeklēšanai
Liena Fedotova
Psihologs
65320124
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Iveta Amosova
Aprūpētājs
Imelda Kriškāne
Aprūpētājs

Aglonas 1a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65323200
Anna Vavilova
Sociālā darbiniece

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Inta Pelše
Telpu administrators
65381185, 29298830

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads
26569082 (ēkas dežurants)
Inta Pelše
Grupu dzīvokļa pakalpojuma vadītāja

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
Inta Pelše
Krīzes centra vadītāja
Liena Fedotova
Psihologs
26569082
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Ināra Reča
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Anna Švirkste
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Ruta Dzene
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)
Lāsma Caune
Sociālais audzinātājs
26569082
Darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00-24.00 un 24.00-8.00)

Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65381226 (1. stāvā); 65312560 (2. stāvā)
Darba laiks:

Darba dienās plkst. 8.00–16.30
Pusdienu pārtraukums plkst. 13.00.–13.30

Inga Vilcāne
SAC vadītāja

„Salenieki”, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
65321456
Darba laiks:

Darba laiks no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, pusdienlaiks no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00.

Inta Gžibovska
SAC vadītāja
Vija Tomkoviča
Sociālais darbinieks
Biruta Podvinska
Ārsta palīgs

Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
65312202
Inguna Rubane
SAC vadītaja
65326848

Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
65823999, 28440356 (darba laikā no 08.00 līdz 16.30)
Lidija Krasnais
SAC vadītāja

Preiļu novada izglītības nozares iestādes

Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
29297976, 65322332
Darba laiks:

Pirmdiena plkst. 8.00-18.00,
Otrdiena-ceturtdiena plkst. 8.00-17.00,
Piektdiena plkst. 8.00-16.00.
Pārtraukums plkst. 12.00-13.00.

Rekvizīti:
Preiļu novada Izglītības pārvalde
Reģ.nr. 40900025196
SEB banka
Konts: LV90UNLA0055002871813

Andrejs Zagorskis
Izglītības pārvaldes vadītājs
Anita Džeriņa
Bērnu tiesību un pirmsskolas speciālists
25928800, 65322920
Evelīna Visocka
Izglītības darba speciālists
Marija Ivbule
Mācību dokumentācijas speciālists
Solvita Ķibere
Izglītības pārvaldes karjeras un neformālās izglītības speciāliste
Valdis Lociks
Izglītības darba speciālists - vadītāja vietnieks
Rihards Burmeisters
Datorsistēmu un datortīklu administrators

Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Vēsma Želve
Galvenā grāmatvede
65322481, 26417270
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Jolanta Gžibovska
Finanšu analītiķe
27353388
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Dzintra Valaine
Grāmatvede
26138359
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Maruta Brice
Grāmatvede
66956461
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Ināra Sparāne
Grāmatvede
66956461
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00
Laine Dombrovska
Grāmatvede
66956461
Pieņemšanas laiks: pirmdiena no 9.00 līdz 12.00

Ciriša 8, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Gunta Gulbe-Kalvāne
Direktores p.i.
26762426

Kooperatīva iela 6 (4. stāvs), Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65381397
Aija Caune
Direktore
Anita Kolosova
Direktora vietniece
Svetlana Jaudzema
Lietvede

Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322649
Edgars Vaivods
Direktors
Andris Kurmis
Pieaugušo sporta pasākumu organizators
29910288

Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322542
Edgars Znutiņš
Direktors
65320335, 26466778
Marianna Abricka
Direktora vietniece mākslas nodaļā
65320336
Laima Sondore
Direktora vietniece mūzikas nodaļā
Lilita Livdāne
Lietvede

Jaudzemu 7a, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Valentīna Mihailova
Vadītāja
26108212; 65322451

Dace Verbicka
PII "Pasaciņa" vadītāja
65321503, 26622712
Celtnieku iela 10a, Preiļi
Celtnieku iela 10a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65321503, 26003650
Mehanizatoru iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65323300, 26003650
A.Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Dārzu 2a, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5325
Jeļena Harlamova
Vadītāja
29241200; 65324530

Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas: Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325 un Kovaļevsku iela 6, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
Skaidrīte Trafimova
Vadītājas p.i.
28444927; 28898322

Daugavpils 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
Lidija Šatilova
Direktore
Viktorija Bahromkina
Lietvede
20274860

Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65321663, 27837790
Ligita Pauniņa
Direktore

A.Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322184
Nadežda Hļebņikova
Direktore
26601657, 29567099
Marija Tarasova
Direktora vietniece izglītības jomā
29610189
Rimma Gavrilova
Direktora vietniece audzināšanas darbā
26492509
Žanna Ļebedeviča
Direktora vietniece audzināšanas darbā
29702281
Aivars Podskočijs
Direktora vietnieks informātikas jomā
29612899
Kristaps Jānis Brīvers
Direktora vietnieks saimniecības darbā
65322184, 28218443
Oksana Bulova
Sekretāre
65322184, 28986261

Liepu 21, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326
Ineta Anspoka
Direktore

Skolas 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335
Inga Dambīte-Lazdāne
Direktore
26633979

Skolas 11, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311
65329002
Gunita Strode
Direktore
26357781

Skolas iela 4, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
65326155
Guntars Ratenieks
Direktors

Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322749
Nora Šņepste
Direktore
65322749, 28618471
Ligita Trubača
Lietvede
65322084
Anna-Dzidra Bernāne
Direktores vietniece mācību darbā
65307291, 26182844
Pēteris Bernāns
Direktores vietnieks informātikas jautājumos
Ilze Broka
Direktores vietniece audzināšanas darbā
28324079
Digna Prodniece
Direktores vietniece audzināšanas jomā
29562491
Gunārs Avotiņš
Saimniecības vadītājs
29224572
Lolita Svaļba
Bibliotekāre

Liepu 5a, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
Janīna Šelegoviča
Direktore
22844373

Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326
65326400
Anita Vjakse
Direktore
65326400, 29193839

Bibliotēkas

Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Daiļliteratūras abonements (1. stāvs)
Nozaru literatūras abonements, Novadpētniecība (2. stāvs)
Bērnu literatūras nodaļa
Ilona Skorodihina
Vadītāja
Sigita Trūpa
Vadītājas vietnieces p. i.
Solvita Erta
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Egija Gribuste
Metodiķe
Mārīte Upeniece-Skutele
Lietvede

Daugavpils iela 38, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304
26331897
Dzintra Savitska
Aglonas bibliotēkas vadītāja

Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305
Rita Džeriņa
Aizkalnes bibliotēkas vadītāja

"Ārdavas saieta nams", Ārdava, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5329
Darba laiks:

Otrdiena - Piektdiena plkst. 8.00-16.00
Sestdiena plkst. 9.00-15.00

Sandra Petrova
Ārdavas bibliotēkas vadītāja

Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311
Anita Kokina
Galēnu bibliotēkas vadītāja

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301
22002497
Iveta Mičule
Līču bibliotēkas vadītāja

Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
65326452
Silvija Kotāne
Kastīres bibliotēkas vadītāja

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320
26446241
Līga Briede
Pelēču bibliotēkas vadītāja

Brīvības iela 9 (Saunas pagasta pārvaldes telpas - 2. stāvā), Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu novads, LV-5323
26669108
Darba laiks:

Otrdiena - Sestdiena plkst. 9.00-17.00
Katra mēneša pēdējā piektdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Ināra Pauniņa
Saunas bibliotēkas vadītāja

Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu novads, LV-5330
65326842
Lolita Grebeža
Silajāņu bibliotēkas vadītāja

Latgales iela 1A-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331
29727643
Maruta Beča
Sīļukalna bibliotēkas vadītāja

"Smelteru bibliotēka", Smelteri, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5326
26604448
Marija Giluče
Smelteru bibliotēkas vadītāja

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads, LV-5333
65326504
Anita Betlere
Stabulnieku bibliotēkas vadītāja

Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325
29442909
Iveta Some
Rožkalnu bibliotēkas vadītāja

Saules iela 8B, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326
65323646
Olga Ribinicka
Riebiņu bibliotēkas vadītāja

Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
65326101
Marita Kalvāne
Rušonas bibliotēkas vadītāja

"Vanagu skola", Vanagi, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5316
Janīna Praņevska
Vanagu bibliotēkas vadītāja

Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335
29295225
Alda Upeniece
Upmalas bibliotēkas vadītāja

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
28898322
Skaidrīte Trafimova
Vārkavas bibliotēkas vadītāja
Pēdējās izmaiņas: 02.02.2023.