Noteikumi

Informēšana par personu datu apstrādi

Pārzinis personas datu apstrādei ir Preiļu novada dome,
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads,
tālrunis: 65322766,
elektroniskā pasta adrese: dome@preili.lv.

Jūsu personas datu apstrādes mērķis – iesniegtās informācijas apstrāde un/vai pārbaude

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts, Iesniegumu likums).

Personas datu iespējamie saņēmēji:

  • Preiļu novada pašvaldība,
  • Preiļu novada domes IT centrs (informācijas un komunikāciju tehnoloģiju administrēšanai)
  • Pēc nepieciešamības: citas Preiļu novada domes iestādes, administrācijas struktūrvienības atbilstoši savai kompetencei, pārziņa nolīgtie datu apstrādātāji, Valsts iestādes.

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 5 gadus pēc iesnieguma izskatīšanas un informācijas sniegšanas.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1.pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi,

2.Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

Iesnieguma iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kas minētas šajā iesniegumā, par to personas datu apstrādi, kas saistītas ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Pēdējās izmaiņas: 25.10.2018.