Iesniegumi un veidlapas

Iesniegums fiziskai un juridiskai personai (DOC)

Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu savā mājoklī (DOC)

Dzīvesvietas deklarēšana (DOC)

Iesniegums par saskaņojuma izsniegšanu kokmateriālu krautuves izvietošanai (DOCX)

Iesniegums par koku ciršanu Preiļu novada teritorijā (DOCX)

Iesniegums par kravu pārvadājumu saskaņošanu (uz pašvaldības ceļiem) (DOCX)

Iesniegums par papildus adreses norādīšanu (DOC)

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (DOCX)

Iesniegums izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistra (DOCX)

Iesniegums individuālā darba reģistrēšanai (DOC, RTF)

Veidlapa telpu ierīkošanai uzņēmējdarbības veikšanai (DOC, RTF)

Veidlapa atļaujai ielu tirdzniecības organizēšanai (DOC)

Veidlapa ielu tirdzniecības atļaujai (DOC)


Preiļu novada Labklājības pārvalde

Materiālie pabalsti: 

Iesniegums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (DOCX)

Iesniegums par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu (DOCX)

Iesniegums par pabalstu- 50% atlaide no maksas par  bērna ēdināšanu pirmsskolas  izglītības iestādē daudzbērnu ģimenes bērnam (DOCX)

Iesniegums par pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolēnam – daudzbērnu ģimenes bērnam (DOCX)

Sociālās palīdzības pabalsti: 

Iesniegums par pabalstu medicīnas pakalpojumu daļējai apmaksai (DOCX)

Iesniegums par pabalstu divu dienu ārstēšanās izdevumu segšanai stacionārā (DOCX)


Bāriņtiesa

Aizbildņa gada norēķins (DOC)

Aizgādņa gada norēķins (DOC)

Gada norēķins par bērna mantu (DOC)


Dzimtsarakstu nodaļa

Iesniegums laulības apliecības izsniegšanai (DOC)

Iesniegums šķiršanas izraksta izsniegšanai (DOC)

Iesniegums dzimšanas apliecības izsniegšanai (DOC)

Iesniegums miršanas apliecības izsniegšanai (DOC)


Nekustamais īpašums

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (DOC)

Iesniegums par izziņas izsniegšanu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā fiziskai personai (DOCX)

Iesniegums par izziņas izsniegšanu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā juridiskai personai (DOCX)

Iesniegums pirmpirkuma tiesību izmantošanai (DOCX)


Būvvalde

Pieteikums reklāmas objekta izvietošanai saistībā ar zemi (DOC)

Pieteikums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar būvi (DOC)

Iesniegums ēkas fasādes krāsu pases izsniegšanai (DOC)

Pieteikums rakšanas darbu veikšanai/norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai (DOC)

Pārējie būvniecības ieceres un būvniecības procesa dokumenti tiek iesniegti elektroniski  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kas atrodas vietnē: https://bis.gov.lv/bisp/


Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un
Iesniegums bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (DOC)


 SIA ” Preiļu saimnieks”

Iesniegumu veidlapas preilusaimnieks.lv

Kas jādara, lai saņemtu izziņu par personas vai tās nepilngadīga bērna deklarēto dzīvesvietu?

Pēdējās izmaiņas: 28.11.2022.