Iesniegumi un veidlapas

Iesniegums fiziskai un juridiskai personai (DOC, PDF)

Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu savā mājoklī (DOC, PDF)

Dzīvesvietas deklarēšana (DOCPDF)

Iesniegums par saskaņojuma izsniegšanu kokmateriālu krautuves izvietošanai (DOCX, PDF)

Iesniegums par koku ciršanu Preiļu novada teritorijā (DOCX, PDF)

Iesniegums par kravu pārvadājumu saskaņošanu (uz pašvaldības ceļiem) (DOCX, PDF)

Iesniegums par papildus adreses norādīšanu (DOC, PDF)

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (DOCXPDF)

Iesniegums izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistra (DOCX, PDF)

Iesniegums individuālā darba reģistrēšanai (DOC, RTF)

Veidlapa telpu ierīkošanai uzņēmējdarbības veikšanai (DOC, RTF)

Veidlapa atļaujai ielu tirdzniecības organizēšanai (DOC, PDF)

Veidlapa ielu tirdzniecības atļaujai (DOC, PDF)

 


Preiļu novada Labklājības pārvalde

Standarta iesniegums (DOC)

Iesniegums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (DOC)

Iesniegums grāmatvedības daļai (ja pabalstu lūdz pārskaitīt uz bankas norēķinu kontu) (DOC, PDF)

Iesniegums par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu (DOC, PDF)

Iesniegums par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu (DOC, PDF)

Iesniegums par brīvpusdienu piešķiršanu trūcīgas ģimenes bērnam, par pabalstu – 50% atlaide no maksas par trūcīgas ģimenes bērna ēdināšanu vispārizglītojošā izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē (DOC, PDF)

Iesniegums par pabalstu – 50% atlaide no maksas par pusdienām vispārizglītojošā izglītības iestādē un pirmsskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimenes bērnam (DOC, PDF)

Iesniegums par pabalsta piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei skolēnam (DOC, PDF)

Iesniegums par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem (DOC, PDF)

Iesniegums sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai citas pašvaldības aprūpes institūcijā (DOC, PDF)

Iesniegums sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai pansionātā “Preiļi” (DOC, PDF)

Iesniegums par Dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem (DOC, PDF)

Iesniegums par Dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem bez aizgādņa (DOC, PDF)

Pieprasījums ģimenes ārstam (DOC, PDF)

Psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (DOC, PDF)


Bāriņtiesa

Aizbildņa gada norēķins (DOC)

Aizgādņa gada norēķins (DOC)

Gada norēķins par bērna mantu (DOC)


Dzimtsarakstu nodaļa

Iesniegums laulības apliecības izsniegšanai (DOC)

Iesniegums šķiršanas izraksta izsniegšanai (DOC)

Iesniegums dzimšanas apliecības izsniegšanai (DOC)

Iesniegums miršanas apliecības izsniegšanai (DOC)


Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un
“Iesniegums bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē” (DOC)


Nekustamais īpašums

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (DOC, PDF)

Iesniegums par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām (DOC, PDF)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (fiziska persona) (DOC, PDF)

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi (juridiska persona) (DOC, PDF)


Būvvalde

Pieteikums reklāmas objekta izvietošanai saistībā ar zemi (DOC)

Pieteikums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar būvi (DOC)

Iesniegums ēkas fasādes krāsu pases izsniegšanai (DOC)

Pieteikums rakšanas darbu veikšanai/norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai (DOC)

Pārējie būvniecības ieceres un būvniecības procesa dokumenti tiek iesniegti elektroniski  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kas atrodas vietnē: https://bis.gov.lv/bisp/


 SIA ” Preiļu saimnieks”

Iesniegumu veidlapas preilusaimnieks.lv

Kas jādara, lai saņemtu izziņu par personas vai tās nepilngadīga bērna deklarēto dzīvesvietu?

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2022.