Iesniegumi un veidlapas

Iesniegums fiziskai un juridiskai personai (DOC)

Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu savā mājoklī (DOC)

Dzīvesvietas deklarēšana (DOCX)

Iesniegums par savu un aizbildnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (DOCX)

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (DOC)

Pieprasījums izziņas izsniegšanai par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām (DOCX)

Iesniegums par papildus adreses norādīšanu (DOC)

Iesniegums izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistra (DOCX)

Iesniegums par saskaņojuma izsniegšanu kokmateriālu krautuves izvietošanai (DOCX)

Iesniegums par koku ciršanu Preiļu novada teritorijā (DOCX)

Iesniegums par kravu pārvadājumu saskaņošanu (uz pašvaldības ceļiem) (DOCX)

Iesniegums individuālā darba reģistrēšanai (DOC)

Veidlapa telpu ierīkošanai uzņēmējdarbības veikšanai (DOC)

Veidlapa atļaujai ielu tirdzniecības organizēšanai (DOC)

Veidlapa ielu tirdzniecības atļaujai (DOC)

Par rūpnieciskās (pašpatēriņa) zvejas limitu piešķiršanu 2023. gadam (DOC)


Preiļu novada Labklājības pārvalde

Materiālie pabalsti: 

Iesniegums par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu (DOCX)

Iesniegums par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (DOCX)

Iesniegums par pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas  izglītības iestādē daudzbērnu ģimenes bērnam (DOCX)

Iesniegums par pabalstu mācību līdzekļu iegādei skolēnam – daudzbērnu ģimenes bērnam (DOCX)

Iesniegums par atbalstu pacienta iemaksu segšanai (DOCX)

Iesniegums par pabalstu bērnam ar invaliditāti (DOCX)

Iesniegums par pabalstu pensionāram – jubilāram (DOCX)

Iesniegums par pabalstu par aizgādņa pienākumu pildīšanu (DOCX)

Iesniegums par pabalstu politiski represētai personai (DOCX)

Iesniegums par vienreizēju pabalstu vientuļiem nestrādājošam pensionāriem un personām ar I un II grupas invaliditāti (DOCX)

Iesniegums par pabalstu no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai (DOCX)

Audžuģimenēm:

Iesniegums par ikmēneša pabalsta bērna uzturam par audžuģimenē ievietotu bērnu piešķiršanu (DOCX)

Iesniegums par vienreizējā pabalsta apģērba un mīkstā inventāra iegādei par audžuģimenē ievietotu bērnu piešķiršanu (DOCX)


Bāriņtiesa

Aizbildņa gada norēķins (DOC)

Aizgādņa gada norēķins (DOC)

Gada norēķins par bērna mantu (DOC)


Dzimtsarakstu nodaļa

Iesniegums laulības apliecības izsniegšanai (DOC)

Iesniegums šķiršanas izraksta izsniegšanai (DOC)

Iesniegums dzimšanas apliecības izsniegšanai (DOC)

Iesniegums miršanas apliecības izsniegšanai (DOC)

Iesniegums daudzvalodu standarta veidlapai (DOCX)


Nekustamais īpašums

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (DOC)

Iesniegums par izziņas izsniegšanu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā fiziskai personai (DOCX)

Iesniegums par izziņas izsniegšanu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā juridiskai personai (DOCX)


Būvvalde

Pieteikums reklāmas objekta izvietošanai saistībā ar zemi (DOC)

Pieteikums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar būvi (DOC)

Iesniegums ēkas fasādes krāsu pases izsniegšanai (DOC)

Pieteikums rakšanas darbu veikšanai/norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai (DOC)

Pārējie būvniecības ieceres un būvniecības procesa dokumenti tiek iesniegti elektroniski  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kas atrodas vietnē: https://bis.gov.lv/bisp/


Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un
Iesniegums bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē (DOCX)


 SIA ” Preiļu saimnieks”

Iesniegumu veidlapas preilusaimnieks.lv

Kas jādara, lai saņemtu izziņu par personas vai tās nepilngadīga bērna deklarēto dzīvesvietu?

Pēdējās izmaiņas: 29.03.2023.