Komisijas

Preiļu novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ināra Upeniece
Komisijas locekļi: Irina Vaivode, Ainārs Streļčs, Silvija Dreijere

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ināra Upeniece
Komisijas locekļi: Irina Vaivode, Ināra Upeniece, Lāsma Ruzģe, Ainārs Streļčs, Jāzeps Ivanāns, Inta Klindžāne

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Aina Tumašova
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ingūna Rubane
Komisijas locekļi: Inta Kivleniece, Ārija Pudule, Inta Rumaka

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inta Klindžāne
Komisijas locekļi: Irina Vaivode, Ināra Upeniece, Ainārs Streļčs

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Administratīvā komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Inta Klindžāne
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Inga Vilcāne
Komisijas locekļi: Mārīte Bogdanova, Skaidra Mežiniece, Arnis Mičulis
Komisija darbojas, pamatojoties uz Administratīvās atbildības likumu.

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija (e-pasta adrese: velesanu.komisija@preili.lv)
Komisijas priekšsēdētāja: Aija Bitinas (Tālr. 29443794, e-pasta adrese: aija.bitinas@preili.lv)
Komisijas locekļi: Žaneta Beča, Aldis Buks, Inga Proma, Anita Rumpe, Antra Meluškāne, Lidija Šatilova
Komisijas sekretāre: Anita Rumpe (Tālr. 26598727, e-pasta adrese: anita.rumpe@preili.lv)
Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 5. panta 1. daļu.


Preiļu novada pašvaldības Iepirkumu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Inese Kunakova
Komisijas locekļi: Māra Pudnika, Ingūna Barkeviča, Liene Baškatova-Jokste, Nauris Lazda, Vija Čeirāne
Komisija darbojas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu.

Komisijas nolikums (PDF)
Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Ārijs Vucāns
Komisijas locekļi: Liene Baškatova–Jokste, Sanda Launerte

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisija (Starpinstitucionālais sadarbības modelis sociālajam riskam pakļauto bērnu/ jauniešu atbalstam – Sadarbības vienība)
Komisijas priekšsēdētājs: Pēteris Rožinskis
Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Natālija Rinča, Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis – Astrīda Ūzuliņa, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis – Anita Džeriņa, Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija
Preiļu novada domes pārstāvis – Lauris Pastars, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts meža dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma

Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada pašvaldības civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Ārijs Vucāns

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki: VUGD LRB Preiļu daļas komandieris, kapteinis Kaspars Vaivods, VUGD LRB Preiļu daļas inspektors, kapteinis Ēriks Pastars, Preiļu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis, Anita Brakovska

Komisijas locekļi: VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Dzintars Podskočijs, Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljona komandieris, majors Jānis Svilpe, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Ivars Indriksons, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Daugavpils ceļu rajona Preiļu nodaļas vadītājs Normunds Žihars, Preiļu tīklu nodaļas vadītājs Mārtiņš Bogdanovs, VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Preiļu nodaļas vecākais mežzinis Elmārs Skuķis, PVD Dienvidlatgales pārvaldes inspektore Ilga Raubiško, VVD Daugavpils reģionālā vides pārvaldes Kontroles daļas Piesārņojuma kontroles sektora vadītāja Guna Novika, Valsts akciju sabiedrība ”Latvijas Valsts ceļi”, Preiļu nodaļas vadītājs Aldis Upenieks, Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Romanovskis.

Komisija darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”


Koku vērtēšanas komisija

Komisijas locekļi: Inese Jakovele, Artjoms Soboļevs, Mārīte Bogdanova, Lāsma Strole-Krasovska

Komisija darbojas, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā” un Ministru kabineta noteikumiem noteikumiem 309. “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.


Preiļu novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

Komisijas locekļi: Solvita Ķibere, Aija Caune, Valdis Lociks

Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2022/7 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”


Ētikas komisija

Preiļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas komisijas locekļi: Andris Pastars (Preiļu novada domes deputāts), Liāna Loginova-Plivda (Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja), Inga Vilcāne (Sociālā aprūpes centra “Preiļi” vadītāja), Aldis Buks (Preiļu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs), Aivars Rivars (Aglonas pagasta pārvaldes vadītājs).

Preiļu novada domes deputātu Ētikas komisijas locekļi: Iveta Stare (Preiļu novada domes deputāte), Ineta Anspoka (Preiļu novada domes deputāte), Juris Vucāns (Preiļu novada domes deputāts), Inta Kivleniece (Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja), Skaidra Mukāne (Finanšu un Grāmatvedības daļas vadītāja).

Komisija darbojas, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodeksu, kas apstiprināts ar 2022. gada 30. jūnija Preiļu novada domes lēmumu (protokols Nr.14., 27. §) un komisijas Nolikumu. 

Komisijas nolikums (PDF)

 

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2023.