Komisijas

Preiļu novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Komisijas locekļi: Elza Spodra Elste, Inta Zīmele, Zita Pastare 


Preiļu novada nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Komisijas locekļi: Māris Leikučs, Inta Rumaka
Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Svetlana Kurmeļova
Komisijas locekļi: Zenta Andrejeva
Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada administratīvā komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Valentīna Liniņa
Komisijas locekļi: Iveta Stašulāne, Irīna Elste, Ēvalds Vilcāns, Jāzeps Bogotais
Komisija darbojas, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu.


Preiļu novada vēlēšanu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Uldis Čerpakovskis
Komisijas locekļi: Aivars Podskočijs, Žanete Beča, Santa Ancāne-Novikova, Vita Skrinda
Komisijas sekretāre: Anita Rumpe
Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 5. panta 1. daļu.


Preiļu novada iepirkumu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Aldis Džeriņš
Komisijas locekļi: Bonifācijs Kļavinskis, Liene Baškatova-Jokste, Kristīne Ruča, Irīna Elste
Komisija darbojas, pamatojoties uz “Publisko iepirkumu likumu”.
Komisijas nolikums (PDF)


Preiļu novada administratīvo aktu strīdu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Maruta Plivda
Komisijas locekļi: Ēvalds Vilcāns, Juris Želvis


Preiļu novada starpinstitucionālās sadarbības komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Zagorskis
Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Natālija Rivža, Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis – Ritma Vigule, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis – Anita Džeriņa, Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma


Preiļu novada medību koordinācijas komisija
Preiļu novada domes pārstāvis – Juris Želvis, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts meža dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma


Preiļu novada sadarbības vienība (komisija) sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam
Sadarbības vienības (komisijas) vadītājs: Andrejs Zagorskis
Sadarbības vienības (komisijas) locekļi: Anda Mihailova, Ritma Vigule, Anita Džeriņa, Elita Jaudzema, Anita Pūga
Komisijas nolikums (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 21.11.2019.