Dome

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Preiļu novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Preiļu novada dome, atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumam, sastāv no 15 deputātiem, kurus iedzīvotāji ievēlē novada domes vēlēšanās reizi četros gados. Dome nodrošina novada iedzīvotāju pārstāvību.

Domes darbu vada domes priekšsēdētājs, kas tiek ievēlēts no attiecīgās domes deputātiem, par to balsojot jaunievēlētās domes pirmajā sēdē. Dome no deputātu vidus ievēlē domes priekšsēdētāja vietnieku un pastāvīgo komiteju locekļus.

Preiļu novada administrācija nodrošina pašvaldības lēmējinstitūcijas domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus.

Pēdējās izmaiņas: 16.01.2023.