Pašvaldība

Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Reģ. Nr. 90000065720
PVN nr.: LV90000065720

AS SEB banka, kods UNLALV2X
Konts Nr. LV08UNLA0026000130630
AS SWEDBANK, kods HABALV22
Konts Nr. LV81HABA0551019925560

Tālrunis +371 65322766
E-pasts: dome@preili.lv 


Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontakti


Preiļu novada pašvaldības darbalaiks:

Pirmdienās plkst. 8.00–12.00 un plkst. 13.00–18.00
Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 un plkst. 13.00–17.00
Piektdienās plkst. 8.00–12.00 un plkst. 13.00–16.00

Katru darbadienu pusdienu pārtraukums plkst. 12.00–13.00
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

Pēdējās izmaiņas: 21.02.2022.