Preiļu novada pašvaldība 13.04.2023. ZOOM platformā rīko pirmo izsoli par nekustamā īpašuma “Līkumi”, Vārkavas pagasts, Preiļu novads atsavināšanu

13.04.2023 10:00
Preiļu novada pašvaldība (ZOOM)

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 13. aprīlī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7694 002 0428  – “Līkumi”, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7694 002 0376, platībā 1.86 ha, atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF),
Pielikumi: PIETEIKUMS (DOCX), ZEMES ROBEŽU PLĀNS (PDF).

Izsoles objekta sākumcena – EUR 2900,00.

Nodrošinājums – EUR 290,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājamas Preiļu novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – atklāta mutiska izsole attālinātā veidā ZOOM platformā ar augšupejošu soli – EUR 100,00.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2023. gada 11. aprīļa plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz elektroniskā pasta adresi dome@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2023.