Preiļu novada pašvaldība 18.01.2023. ZOOM platformā rīko izsoli par nekustamā īpašuma “Skariņas”, Antānos, Silajāņu pagastā, Preiļu novadā atsavināšanu

18.01.2023 10:00
Preiļu novada pašvaldība (ZOOM)

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 18. janvārī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko atsavināšanas izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Skariņas”, Antānos, Silajāņu  pagasts, Preiļu novads, (īpašuma kadastra Nr.76760040148), kas sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76760040148 4,64 ha platībā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF), pieteikums ŠEIT (DOCX), zemes robežu plāns – ŠEIT (PDF)

Izsoles objekta nosacītā maksa ir EUR 7900,00.

Izsoles dalības maksa ir 10,00 EUR (desmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 790,00 EUR. Pašvaldība rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (viens simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2023. gada 16. janvārim plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas “Latvijas Vēstnesī” un novada pašvaldības mājaslapā www.preili.lv līdz 2023. gada 16. janvārim plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

Pēdējās izmaiņas: 05.12.2022.