Preiļu novada pašvaldība 06.10.2022. rīko izsoli par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jaunā ielā 5A k-2-6, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā atsavināšanu

06.10.2022

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 6. oktobrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7680 900 0034 – dzīvokļa Jaunā ielā 5A k-2-6, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF), pielikums ŠEIT (DOCX)

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 03.10.2022. plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 2200,00 EUR, nodrošinājums – EUR 220,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2022.