Preiļu novada dome 2022. gada 19. jūlijā attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam – nekustamā īpašuma daļai – piecām atsevišķām ēkas telpām Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā

19.07.2022 11:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2022.gada 19.jūlijā plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam –nekustamā īpašuma daļai – piecām atsevišķām ēkas telpām, bez koplietošanas telpām (viena telpa  pirmajā stāvā un četras telpas otrajā stāvā) Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā. Nomas objekti ir telpa Nr. 1 (233 m²); telpa Nr. 2 (20,7 m²); telpa Nr. 3 (25,1 m²); telpa Nr. 4 (114,2 m²); telpa Nr. 5 (44,7 m²).

Būve ar  kadastra apzīmējumu 76420040578005 Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā ir uzbūvēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv (PDF) 

Nomas līguma projekts (PDF)  

Pieteikuma veidlapa (DOC) 

3. pielikums (PDF) 

Izsoles nosacītā (sākotnējā) nomas maksa Nomas objektam ir noteikta: atsevišķām ēkas telpām (bez koplietošanas telpām):

  1. Nomas objekts Nr. 1: telpa 1.stāvā Nr. 001-2 ar platību 233,0 m2 – 326,20 EUR/mēn.
  2. Nomas objekts Nr. 2: telpa 2.stāvā Nr. 001-8 ar platību 20,7 m2 – 24,84 EUR/mēn.
  3. Nomas objekts Nr. 3: telpa 2.stāvā Nr. 001-10 ar platību 25,1 m2 – 30,12 EUR/mēn.
  4. Nomas objekts Nr. 4: telpa 2.stāvā Nr. 001-16 ar platību 114,2 m2 – 137,04 EUR/mēn.
  5. Nomas objekts Nr. 5: telpa 2.stāvā Nr. 001-17 ar platību 44,7 m2 – 53,64 EUR/mēn.

Pretendenti Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties telefoniski ar Aglonas pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Rivaru pa tālruni 29710802

Izsoles solis ir EUR 10,00 (desmit euro 00 centi).

 

Dalības maksa EUR 20,00,maksājuma uzdevumā norāda šādu informāciju: dalības maksa nomas tiesību izsolei Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā;

Drošības nauda EUR 100,00,maksājuma uzdevumā norāda šādu informāciju: drošības nauda nomas tiesību izsolei Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā.

Dalības maksa Pretendentiem netiek atgriezta.

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2021.gada 15. jūlija  plkst.13.00      Preiļu novada pašvaldības kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz Preiļu novada domē, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, vai pieteikumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot uz elektronisko pasta adresi: dome@preili.lv līdz 2022.gada 15.jūlija plkst. 13.00.

 

Pēdējās izmaiņas: 06.07.2022.