Preiļu novada dome 2022. gada 12. janvārī rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Krustceļi” neapbūvētas zemes vienības 0,113 ha platībā atsavināšanu

12.01.2022 10:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2022.gada 12.janvārī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7662 005 0810, “Krustceļi”, Riebiņu pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7662 005 0805 platībā 0,113 ha atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes mājas lapā www.preili.lv (PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas „Latvijas Vēstnesī” un novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 10.01.2022. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 850,00 EUR. Dalības maksa EUR 10,00 un nodrošinājums – EUR 85,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2021.