Preiļu novada dome 2021. gada 16. decembrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam – Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads

16.12.2021 09:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 16.decembrī plkst. 09.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7658 003 0171 Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0363, ar kopējo platību 0,7590 ha, un būvei– tipveida neapkurināma angāra ēka 1365,1 m2 platībā, apbūves laukums 1427 m2 platībā, kas tiek būvēta īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv (PDF)

Nomas līguma projekts (PDF)

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 1400,00.

Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 700,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2021.gada 13. decembra plkst.12.00 Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz 2021.gada 13.decembrim, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2021.