Preiļu novada dome 2021.gada 05.oktobrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Landari”, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības 0,77 ha platībā atsavināšanu

05.10.2021 10:00
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 05.oktobrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo mutisko izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7644 003 0368 –“Landari”, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7644 003 0368 platībā 0,77 ha atsavināšanu.

Izsoles noteikumi (PDF).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 01.10.2021. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 858,00 EUR. Nodrošinājums – EUR 86,00 maksājams  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Pēdējās izmaiņas: 17.08.2021.