Preiļu novada dome 2021. gada 14. aprīlī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko zemes vienības 0,4979 ha Pelēču pagastā nomas tiesību izsoli ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība

14.04.2021 09:30
Preiļu novada dome (ZOOM)

Preiļu novada dome 2021.gada 14.aprīlī plkst. 09.30 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7656 002 0154 (platība 0,4979 ha), Pelēču pagastā nomas tiesību izsoli ar izmantošanas mērķi – lauksaimniecība.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties novada domes mājas lapā www.preili.lv (PDF, 10. pielikums).

Pieteikumi (pieteikuma veidlapa pielikums Nr.14) izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada domes mājas lapā www.preili.lv līdz 08.04.2021. plkst. 12.00 iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī -19, Preiļos.

Izsoles sākumcena- nosacītais nomas maksas apmērs EUR 28,00 (bez PVN).

Nodrošinājums – EUR 30,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama  novada domes kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 28,00).

Pēdējās izmaiņas: 29.03.2021.