Piešķirtie Atzinības raksti

AR PREIĻU NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTIEM APBALVOTIE PREIĻU NOVADA IEDZĪVOTĀJI


2021. gada 4. maijā (2020. gada 29. oktobra domes sēdes lēmums, protokols Nr.19, § 7)

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienā ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti sekojoši novada iedzīvotāji:

Pionija Beļikova, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par ilggadēju, augsti profesionālu pedagoga darbu un sabiedriskajām aktivitātēm,

Silvija Berezovska, Preiļu novada Kultūras centra māksliniece – par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu,

Broņislavs Cakuls, SIA “Preiļu santehniķis” ekskavatora vadītājs – par ilggadēju un godprātīgu darbu uzņēmumā,

Nadežda Hļebņikova, Preiļu 2. vidusskolas direktore – par apzinīgu un pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu, ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā,

Marija Leimane, SIA ”Preiļu slimnīca” māsas palīgs – par ilggadēju un godprātīgu darbu pacientu aprūpē,

Valentīna Madalāne, Salas pamatskolas direktora vietniece – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, inovatīvu un radošu pieeju mācību procesa popularizēšanā,

Valdas Martinkus, IK “Vimo” īpašnieks – par mērķtiecīgu, idejām bagātas uzņēmējdarbības attīstību un novada pozitīva tēla veidošanu,

Inese Matisāne, biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs ”Puķuzirnis”” valdes priekšsēdētāja – par aktīvu biedrības darbību,

Sanita Meļko, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja vietniece – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā, realizējot vietēja un starptautiska līmeņa projektus,

Jānis Mūrnieks, SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs – par ilggadēju ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Larisa Piskunova, SIA “VSTeks” darbiniece – par ilggadēju profesionālu darbu uzņēmumā,

Anna Siliņa, grāmatvede – par ilggadēju profesionālu darbu grāmatvedības jomā un sabiedriskajām aktivitātēm,

Inga Vilcāne, pansionāta “Preiļi” vadītāja – par ieguldījumu pansionāta attīstībā un kopējā pozitīvā tēla veidošanā,

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs /vadītāja Tekla Bekeša/ – par izciliem darba rezultātiem Latvijas muzeju nozarē.


2019. gada 18. novembrī 

Latvijas Valsts proklamēšanas 101. gadadienas svinīgajā sarīkojumā Preiļos 18. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti sekojoši iedzīvotāji: 

Ramiss Aļijevs, SIA “Himalayan International” valdes priekšsēdētājs – par inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Preiļu novadā,

Anna Bulmeistere, Preiļu novada domes Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste – par ilggadēju, apzinīgu un profesionālu darbu pašvaldībā,

Jānis Gavars, z/s “Mazie Gavari” īpašnieks – par ieguldījumu reģiona lauksaimniecības nozares attīstībā,

Nadežda Linde, aizbildne – par ilggadēju un pašaizliedzīgu aizbildnes pienākumu veikšanu,

Ināra Mihailova, veterinārārste – par ilggadēju, nesavtīgu darbu un ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā,

Alīna un Aleksandrs Ņesterjuki, “Nester Custom moto and metal art gallery” īpašnieki – par unikāla tūrisma objekta izveidošanu un tūrisma attīstības veicināšanu Preiļu novadā,

Rita Ondzule, SIA “Preiļu santehniķis” grāmatvede – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Andris Pastars, SIA “Animāls P” valdes loceklis – par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības un filantropijas attīstībā Preiļu novadā,

Anna Patmalniece,  SIA “VS TEKS” šuvēja – par ilggadēju apzinīgu darbu un ieguldījumu uzņēmuma kvalitatīvas darbības nodrošināšanā,

Anatolijs Ruskulis, SIA “Preiļu slimnīca” ārsts internists – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,

Modris Salinieks, SIA “Autocentrs Salinieki” valdes loceklis – par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbībā un jaunu darba vietu radīšanā,

Inesei Šustova, SIA “TU LAUKI” valdes priekšsēdētāja – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Preiļu novadā,

Līga Upeniece – par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Preiļu novada labā, īstenojot vietēja un starptautiska līmeņa attīstības projektus,

Janīna Vilcāne, SIA “Firma Jata” līdzīpašniece – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Preiļu novadā,

Anita Vjakse,Salas pamatskolas direktore – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, aktīvu sabiedrisko darbu un tautas tradīciju saglabāšanu.


2018. gada 18. novembrī

Latvijas Valsts proklamēšanas 100. gadadienas svinīgajā sarīkojumā Preiļos 18. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti sekojoši iedzīvotāji: 

Nodibinājums “VIDUSLATGALES PĀRNOVADU FONDS” (valdes locekle Janīna Beča) – par mērķtiecīgu ziedošanas tradīcijas un kopienu filantropijas attīstību Preiļu novadā,

Aiga Anspoka,Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotāja – par radošu pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā un tikumisko vērtību ieaudzināšanu caur latvisko dzīvesziņu,

Irēna Babre, SIA “VS Teks” rokdarbniece – par ilggadēju, nesavtīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,

Jānis Griboniks, z/s “Ozoli Gribinānos” īpašnieks – par graudkopības nozares attīstību Preiļu novadā,

Liene Gžibovska, Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra vadītāja – par ieguldījumu darbā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām un radošu pieeju darbā ar dažādu sociālo grupu klientiem,

Anita Kairāne, Preiļu novada domes personāla speciāliste – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā,

Igors Kolosovs, Preiļu vēstures pētnieks – par ilggadēju un nesavtīgu darbu Preiļu pilsētas vēstures faktu izzināšanā un apkopošanā,

Ineta Liepniece, Preiļu novada Uzņēmējdarbības konsultante – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā ar uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām,

Diāna Pastare, Dienvidlatgales Pārtikas un veterinārā dienesta pārvaldes vadītāja vietniece – par nopelniem Preiļu novada attīstībā,

Mārīte Pastare, VAS “Latvijas pasts” Preiļu nodaļas vadītāja – par veiksmīgu darbu cieņpilnas attieksmes veidošanā starp darbiniekiem un apmeklētājiem,

Rainelda Pastare, ilggadējā Meliorāciju sistēmas pārvaldes darbiniece, projektētāja – par ieguldījumu Preiļu novada labiekārtošanas darbos un apkārtējās vides uzlabošanā,

Alberts Pastars, SIA “AJA 1” valdes loceklis – par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības veicināšanā, darba vietu radīšanā un amata prasmju nodošanu jaunajai paaudzei,

Feoktists Pušņakovs, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs – par veiksmīgu un radošu darbu jauniešu izglītošanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā,

Monika un Antons Salīši, amatnieki – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu tautas mākslas un amatniecības prasmju saglabāšanā,

Iveta Stare, SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Lolita Stupāne, radoša personība, Preiļu novada Invalīdu biedrības pārstāve – par mērķtiecīgu darbošanos radošo industriju jomā,

Laila Vibornā, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja, interešu izglītības programmas “Zinātnes teātris” vadītāja – par nozīmīgu ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā, inovatīvu un radošu pieeju mācību procesa popularizēšanā,

Ināra Višķere, SIA “VS Teks” meistare – par ilggadēju, godprātīgu un nesavtīgu darbu uzņēmumā.


2018. gada 3. maijā

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai veltītā sarīkojumā Preiļos 3. maijā ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti sekojoši iedzīvotāji:

Oksana Dementjeva, Preiļu 2. vidusskolas bibliotekāre – par godprātīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbību,

Jānis Domulis, z/s “Punduri” – par ieguldījumu lopkopības nozares attīstībā,

Janīna Eiduka, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle – par ilggadēju un aktīvu sabiedrisko darbu Pensionāru biedrībā.

Juris Erts, Preiļu novada IT centra vadītājs – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu IT jomā Preiļu novadā,

Silvija Kurtiņa, Preiļu novada Kultūras centra vadītāja vietniece – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūras jomā Preiļu novadā,

Raisa Lapuha, Preiļu novada domes grāmatvede – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā,

Vasilijs Leščovs, Preiļu novada domes Transporta daļas darbinieks – par nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības darbā,

Anita Loginova, Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja – par ieguldījumu dzimtsarakstu sistēmas attīstībā, tradīciju izkopšanā un ģimenes institūta stiprināšanā,

Anatolijs Mūrnieks, z/s “Korsikova” – par ieguldījumu graudkopības nozares attīstībā,

Everita Raščevska, Pelēču pagasta bibliotēkas vadītāja – par ieguldījumu Pelēču bibliotēkas attīstībā un iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā,

Inga Reine, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem pedagoģiskajā darbā,

Jānis Skutels, Preiļu novada pašvaldības Tehniskās daļas vadītājs – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada infrastruktūras labiekārtošanā,

Viktorija Šmukste, SIA “Preiļu slimnīca” galvenā ārste – par mērķtiecību un personīgo ieguldījumu SIA “Preiļu slimnīca” attīstībā,

Artis Utināns, Preiļu NVO centra valdes priekšsēdētājs – par nesavtīgu un mērķtiecīgu darbu sabiedrības labā,

Aija Zīmele, zīmola “Bērnības zeme” radītāja – par mērķtiecību, idejām bagātu darbu uzņēmējdarbības jomā.


2017. gada 18. novembrī

Latvijas Valsts proklamēšanas 99. gadadienas svinīgajā sarīkojumā Preiļos 18. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti sekojoši iedzīvotāji: 

Rasma Bilzēna, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par ilggadēju, veiksmīgu pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā un sabiedrisko aktivitāti,

Leontīna Džeriņa, Pelēču pagasta pārvaldes sekretāre – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Pelēču pagasta attīstībā,

Anita Gāga, biedrības “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis” valdes locekle – par ieguldījumu Preiļu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Pelageja Hrapunova, Preiļu vecticībnieku draudzes padomes locekle un baznīcas kora vadītāja – par ilggadēju darbu un lielu ieguldījumu reliģiskās organizācijas “Preiļu Vecticībnieku draudze” attīstībā un garīgo vērtību saglabāšanā,

Jānis Ivanņikovs, SIA Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas darbinieks – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Inna Kluša, SIA “Preiļu slimnīca” virsmāsa – par apzinīgu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,

Irina Kovaļenko, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja – par ilggadēju un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu, ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē,

Vēsma Valentīna Lubāne, Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktora vietniece – par radošu pieeju jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā,

Ainārs Pastars, SIA “Preiļu slimnīca” anesteziologs un reanimatologs – par apzinīgu, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,

Ladislavs Pastars – par brīvprātīgu sabiedrisko darbu Saunas pagastā,

Inta Petrova, Preiļu rajona prokuratūras prokurore – par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma un sabiedriskā drošības nostiprināšanā Preiļu novadā,

Gunārs Svilāns, SIA “Salang-P” valdes loceklis – par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, darba vietu nodrošināšanu un vietējo organizāciju sponsorēšanu,

Vera Ševčuka, aizbildne – par ilggadēju un pašaizliedzīgu aizbildnes pienākumu veikšanu,

Valija Vaivode, biedrības “Preiļu rajona partnerība” vadītāja – par pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Preiļu novada attīstībā,

Andris Vjakse, SIA “AKOtehnika” valdes loceklis – par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu un darba vietu nodrošināšanu Saunas pagastā.


2016. gada 17. novembrī

Latvijas Valsts proklamēšanas 98. gadadienas svinīgajā sarīkojumā Preiļos 17. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti sekojoši iedzīvotāji: 

Marija Briška, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle – par aktīvu darbošanos Pensionāru biedrības valdē un novada sabiedriskajā dzīvē,

Ilze Broka, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā,

Uldis Čerpakovskis, Preiļu 1. pamatskolas skolotājs – par ieguldījumu jauniešu profesionālajā izglītošanā un sabiedriskajām aktivitātēm,

Ruta Dzene,Pelēču pamatskolas skolotāja – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu,

Tamāra Elste, ilggadēja  laikraksta “Novadnieks” redaktore – par profesionālu Preiļu novada dzīves atspoguļošanu, sabiedrības informēšanu un izglītošanu,

Guntis Grigorjevs, saimniecības “Jaunstikāni” īpašnieks – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā,

Marija Ivbule, Preiļu novada Izglītības pārvaldes speciāliste – par ilggadēju radošu darbu izglītības attīstībā un ieguldījumu vides sakārtošanā savā saimniecībā,

Vitālijs Livmanis, zemnieku saimniecības “Jāņumājas” īpašnieks – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Pelēču pagastā,

Olga Siliņa, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja – par ilggadēju, radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,

Žanna Silionova, Labklājības pārvaldes sociālā darbiniece – par ieguldījumu un profesionalitāti sociālajā darbā Preiļu novadā,

Svetlana Stepanova, sieviešu vokālo ansambļu “Rjabinuška” un “Kaļinuška” vadītāja – par ieguldījumu tautas mākslas attīstībā un nacionālo minoritāšu kultūras saglabāšanā Preiļu novadā,

Oļegs Šarigins, SIA “AKOtehnika” valdes loceklis – par uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu un darba vietu nodrošināšanu Saunas pagastā,

Helēna Šoldre, Preiļu pagasta iedzīvotāja, politiski represētā – par ieguldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un nodošanā jaunajām paaudzēm,

Sandra Zagorska, Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas skolotāja – par ieguldījumu Preiļu novada jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā,

Juris Želvis, SIA “BE un BE” pārstāvis – par inovatīva produkta ražotnes izveidi un ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Aizkalnes pagastā.


2015. gada 18. novembrī

Latvijas Valsts proklamēšanas 97. gadadienas svinīgajā sarīkojumā Preiļos 18. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvoti sekojoši iedzīvotāji: 

Albīna Ancāne, Tautas daiļamata meistare – par mūža ieguldījumu tautas mākslas un amatniecības prasmju saglabāšanā un tālāknodošanā,

Aleksandrs Zamišļajevs, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Celtnieku ielā 10, vecākais – par apzinīgu darbu un ieguldījumu mājas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Antonija Vasiļjeva, ģimenes ārsta palīgs – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Pelēču pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē,

Dainis Saulišs, piemājas saimniecības “Lazdu kalns” īpašnieks – par ilggadēju veikumu lauksaimniecībā,

Elvīra Spūle, Pelēču pamatskolas skolotāja – par sasniegumiem skolēnu izglītošanā un audzināšanā,

Jeļena Podskočeva, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā,

Lauris Pastars, Sociālā dienesta sociālais darbinieks – par nozīmīgu ieguldījumu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Jevģēnija Džeriņa, SIA “Preiļu slimnīca” ārste – par mūža ieguldījumu medicīnā,

Tatjana Levikina, SIA “Preiļu slimnīca” medicīnas māsa – par ilggadēju un godprātīgu darbu,

Rita Romanovska, Preiļu pasta nodaļas vecākā operatore – par ilggadēju un godprātīgu darbu,

Tekla Broņislava Romanovska, Saunas pagasta zemnieku saimniecības “Ramanīši’ īpašniece – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novadā,

Normunds Skutelis, IK “Normunds” īpašnieks – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novadā un aktīvu sabiedrisko darbu pagastā,

Veneranda Utināne, Pensionāru biedrības valdes loceklis – par nesavtīgu darbošanos novada pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Oskars Rinčs, Preiļu novada pašvaldības policijas vecākais inspektors – par nesavtīgu darbu drošības un sabiedriskās kartības nodrošināšana Preiļu novadā,

Gaida Ivanova, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par ieguldījumu bērnu un jauniešu estēstiskajā audzināšanā un radošu darbu projektu īstenošanā.


2014. gada 16. novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienas svinīgā pasākumā 16. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti Preiļu novada iedzīvotāji:

Aldis Adamovičs – par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā,

Anita Fedotova, Saunas pagasta etnogrāfiskā ansambļa „Naktineica” un bērnu vokālā ansambļa „Brīnumiņš” vadītāja – par profesionālu darbu skolēnu muzikālajā izglītošanā un ieguldījumu folkloras mantojuma saglabāšanā,

Vladimirs Haritonovs, SIA „Preiļu saimnieks” Siltuma un ūdens apgādes nodaļas vadītājs – par ieguldījumu Preiļu pilsētas komunālo pakalpojumu infrastruktūras sakārtošanā,

Donāts Ivanovskis, Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” remontstrādnieks – par ilggadēju un godprātīgu darbu drošas vides uzturēšanā pirmsskolas izglītības iestādē,

Lidija Kirillova, Laikraksta „Novadnieks” žurnāliste – par ieguldījumu sabiedrības informēšanā un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību popularizēšanā,

Vija Mazure, SIA „Arka-Preiļi” darbiniece – par ieguldījumu kvalitatīvā ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanā novada izglītības iestādēs un sabiedriskos pasākumos,

Lidija Pastare, Ģimenes ārsta palīgs – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Saunas pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē,

Dzidra Preise, Politisko represēto biedrības „Likteņa ceļš” biedre – par ieguldījumu vēsturiskās atmiņas saglabāšanā, tālāknodošanā un jauniešu izglītošanā,

Guna Sileniece, Pelēču pagasta vokālā ansambļa „Iedvesma” vadītāja – par ieguldījumu kultūras pasākumu un sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā Pelēču pagastā,

Agafija Trusova, Biedrības „Rēzeknes 32” valdes priekšsēdētāja un biedrības „Mūsmājas” brīvprātīgā darbiniece – par ieguldījumu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un veiksmīgu Eiropas Savienības fondu projektu realizāciju,

Anastasija Vinogradova, Preiļu novada Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja – par ieguldījumu Preiļu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Armands Ziemelis, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecības „Māliņi” īpašnieks – par iniciatīvu uzņēmējdarbības iesākšanā un attīstībā,

Irita Vaivode,  Salas pamatskolas pirmsskolas grupas skolotāja un internāta audzinātāja – par radošu pedagoģisko darbu un ārpusstundu pasākumu organizēšanu,

Valentīna Liniņa, Salas pamatskolas direktore – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā un aktīvu darbu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā,

Anna Karčevska, Pelēču pamatskolas direktore – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.


2014. gada 26. aprīlī

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas 50 gadu jubilejā ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti:

Marianna Abricka, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un audzēkņu mākslinieciskās jaunrades spēju attīstībā,

Laima Sondore, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un audzēkņu muzikālo spēju attīstībā,

Antoņina Mihailova, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotāja – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunās paaudzes muzikālajā izglītībā, 

Artūrs Savickis, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotājs – par ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā izglītībā,

Irina Skvorcova, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotāja – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un audzēkņu muzikālo spēju attīstībā,

Edgars Znutiņš, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotājs – par ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā izglītībā un kultūrvērtību stiprināšanā,

Ivars Sitniks, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības vadītājs – par ilggadēju un apzinīgu darbu.


2014. gada 31. martā

Vitolds Luriņš, SIA „M.T.Z. – Serviss” servisa centra vadītājs Preiļos – par ieguldījumu un profesionālu darbu tehniskā līmeņa paaugstināšanā lauksaimniecības sektorā Preiļu novadā.


2014. gada 14. februārī

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas 50 gadu jubilejā ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti sekojoši Preiļu novada iedzīvotāji:

Žanna Kufina, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas metodiķe – par ilggadēju darbu un ieguldījumu sporta attīstībā,

Viktors Martinovs, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas futbola treneris – par sekmīgu darbu un ieguldījumu jaunatnes sporta attīstībā,

Anatolijs Isajevs, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas galda tenisa treneris – par godprātīgu darbu un augstvērtīgiem rezultātiem trenera darbā,

Jevģenijs Nesterovičs, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas futbola treneris – par ilggadēju un sekmīgu pedagoģisko darbu sporta jomā,

Leonīds Valdonis, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas vieglatlētikas treneris – par godprātīgu darbu un augstvērtīgiem rezultātiem trenera darbā,

Aleksandrs Iļjins, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas vieglatlētikas treneris – par ilggadēju darbu un augstvērtīgiem rezultātiem trenera darbā.


2014. gada 25. janvārī 

Andrejs Zagorskis, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs –  par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas pilnveidē un attīstībā.  


2013. gada 16. novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienas svinīgā pasākumā 16. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti Preiļu novada iedzīvotāji:

Anna Čingule, Saunas pagasta Smelteru bibliotēkas vadītāja – par ieguldījumu Saunas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,

Jadviga Ciša, Saunas pagasta pārvaldes sekretāre – par ilggadēju un apzinīgu sekretāres pienākumu veikšanu,

Normunds Ivzāns – par augstajiem sasniegumiem sportā,

Velta Kivleniece, Preiļu rajona tiesas kancelejas vadītāja – par ilggadēju un godprātīgu darbu,

Vija Kivleniece, Preiļu 1. pamatskolas tehniskā darbiniece – par godprātīgu un nesavtīgu darbu iestādē,

Ināra Krusta, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja – par ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā,

Olga Kukare, SIA „TU Lauki” valdes locekle – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Preiļu novadā,

Silvija Kurme, Pelēču pamatskolas pavāre–virtuves vadītāja – par ieguldījumu sabiedriskā labuma aktivitātēs Pelēču pagastā,

Irēna Kuzņecova, Saunas pagasta Tautas nama vadītāja – par kultūras mantojuma saglabāšanas un pārmantošanas veicināšanu Saunas pagastā,

Ioans Larionovs, Moskvinas vecticībnieku draudzes garīgais tēvs – par ieguldījumu garīgās dzīves tradīciju saglabāšanā,

Aina Leikuce, Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta skolotāja – par veiksmīgu un radošu pedagoģisko darbu,

Igors Maksimovs, SIA „Preiļu saimnieks” namdaris – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Andris Paura, Preiļu rajona virsprokurors – par ieguldījumu valstiskuma un likumības nostiprināšanā,

Valentīna Petrova, SIA „Preiļu saimnieks” apbedīšanas biroja vadītāja – par ilggadēju un apzinīgu darbu uzņēmumā,

Maruta Plivda, biedrības „Sabiedriskais centrs „Līči” valdes priekšsēdētāja – par ieguldīto brīvprātīgo darbu Preiļu pagasta iedzīvotāju sabiedriskās un kultūras dzīves uzlabošanā,

Artis Prikulis, z/s „Līdumnieki 86” īpašnieks – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Preiļu novadā,

Digna Prodniece, Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā – par ieguldījumu jauniešu patriotiskajā audzināšanā,

Nadežda Sadovņikova, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja – par radošu pedagoģisko darbu,

Gunārs Smagars, Preiļu novada Pašvaldības policijas inspektors – par ilgstošu un nesavtīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā,

Iveta Stašulāne, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja – par atbalstu un piedalīšanos pagasta sabiedriskajā dzīvē,

Dzintra Šmukste, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas pilnveidē un attīstībā,

Lilija Upeniece, Salas pamatskolas skolotāja – par ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu,

Zigrīda Urča, BJSS arodorganizācijas priekšsēdētāja – par ilggadēju un apzinīgu brīvprātīgā darba pienākumu veikšanu,

Klavdija Zarāne, Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas direktore – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.


2013. gada 31. augustā

Zigmārs Erts, Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs – par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā,

Staņislavs Geida, amatnieks – par amatniecības popularizēšanu un aktīvu darbību sabiedriskajā dzīvē,

Benita Ivdre, Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece – par ieguldījumu iedzīvotāju informatīvās apkalpošanas organizēšanā bibliotēkā,

Vija Kokoriete, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības skolotāja – par ilggadēju un profesionālu darbu bērnu un jauniešu izglītošanā un audzināšanā,

Oļegs Koļesņičenko, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotājs – par profesionālu darbu ar jauniešu pūtēju orķestri un skolas vārda popularizēšanu,

Svetlana Kurme, SIA „Preiļu slimnīca” fizioterapeite – par augstu profesionalitāti un godprātīgu darbu,

Ludmila Martinova, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja – par radošu pieeju darbā ar skolēniem un aktivitāti pilsētas sabiedriskajā dzīvē,

Jeļena Prokopenko, SIA „Preiļu saimnieks” Siltumapgādes daļas ražošanas inženiere – par ilggadēju un apzinīgu darbu uzņēmumā,

Līvija Rancāne, SIA „Novadnieks Redakcija” žurnāliste – par nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas, dinamiskas un konkurētspējīgas avīzes veidošanā,

Silvija Rubine, Pelēču pamatskolas skolotāja – par ilggadēju, kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu,

Andrejs Solovjovs, SIA ”Lauku tehnika” autovadītājs – par apzinīgu darbu uzņēmumā,

Nora Šņepste, Preiļu 1. pamatskolas direktore – par ilggadēju un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,

Regīna Verze, biedrības „Jasmuižas mantojums” valdes priekšsēdētāja – par aktīvu darbu Jasmuižas Romas katoļu baznīcas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,

Osvalds Vanags, SIA „Preiļu saimnieks” santehniskā dienesta remontdarbu dispečers – par godprātīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,

Vija Vitova, pensionāru veselības aprūpes istabas medmāsa – par apzinīgu brīvprātīgo darbu sabiedrības labā.


2012. gada 16. novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienas pasākumā 16. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti Preiļu novada iedzīvotāji:

Larisa Arestova, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja – par radošu darbu un sekmīgu skolēnu sagatavošanu olimpiādēm un konkursiem,

Ieva Babre, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par apzinīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,

Anna Buka, z/s „Avotu ozoli” īpašniece – par ieguldījumu vides sakārtošanā savā saimniecībā un novadā,

Vineta Igolniece, SIA „Preiļu saimnieks” Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un novada atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē,

Irena Koleda, z/s „Kalni” īpašniece – par uzņēmējdarbības un tūrisma attīstību,

Anna Marija Paura, Preiļu PII „Pasaciņa” vadītājas vietniece izglītības jomā – par apzinīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,

Vilhelmīne Petrova – par kultūras mantojuma saglabāšanu un Preiļu vārda popularizēšanu,

Ņina Poplavska, SIA „Dija P” izpilddirektore – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā,

Marija Spūle, Preiļu PII „Pasaciņa” vadītājas vietniece izglītības jomā – par apzinīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,

Pēteris Sondors – par aktīvu līdzdalību sabiedriskajā un kultūras dzīvē,

Aivars Stašulāns, SIA „Lauku tehnika” direktors – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā,

Ināra Štagerei, Pelēču pamatskolas skolotāja – par apzinīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbu,

Anita Vilcāne, Preiļu rajona tiesas sēžu sekretāre – par ilggadēju un godprātīgu darbu Preiļu rajona tiesā.


2011. gada 17. novembrī

 Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienas pasākumā 17. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti Preiļu novada iedzīvotāji:

Astrīda Vucāne, SIA „Arka Preiļi” valdes locekle – par ieguldījumu novada kultūrvides attīstībā,

Raitis Pastars, zemnieku saimniecības „Smelteri” īpašnieks – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novadā,

Marija Zīmele, Pelēču pamatskolas skolotāja – par ieguldījumu sabiedriskā labuma aktivitātēs Pelēču pagastā un veiksmīgu pedagoģisko darbu,

Sandra Kotāne, SIA „Kotānes transports” vadītāja – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Aizkalnes pagastā,

Kārlis Vilcāns, SIA „Korinte V” komercdirektors – par veiksmīgu darbību jauniešu iesaistīšanā sabiedriskajās aktivitātēs,

Valentīna Brice, Preiļu novada kultūras centra senioru deju kolektīva „Brūklenītes” vadītāja – par ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā,

Anita Jonāne, VA Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja Raiņa muzeja „Jasmuiža” darbiniece – par ieguldījumu muzeja darbības veicināšanā,

Viktors Mazajevs, SIA „Preiļu saimnieks” Ūdensapgādes un kanalizācijas daļas vecākais remontatslēdznieks – par ieguldījumu SIA „Preiļu saimnieks” attīstībā,

Dace Kiuleniece, Preiļu 1. pamatskolas vēstures skolotāja – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā,

Elgasts Dimants – par veiksmīgu darbību bērnu un jauniešu izglītošanā,

Ioans Kudrjašovs, Preiļu vecticībnieku draudzes garīgais mācītājs – par ieguldījumu garīgo vērtību saglabāšanā novadā,

Vilhelmīne Jakimova, Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja – par ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā,

Zenta Juranča, Preiļu Valsts ģimnāzijas ekonomikas skolotāja – par ieguldījumu jaunatnes izglītošanā,

Lauris Ivbulis, senlietu muzeja „Zvaigznīte” īpašnieks – par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Saunas pagastā,

Rimma Gavrilova, Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā – par radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu kultūras dzīves pilnveidošanā novadā,

Dace Verbicka, Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītāja – par ieguldījumu iestādes attīstībā,

Valentīna Dzene – par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā.


2010. gada 17. novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienas pasākumā 17. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti Preiļu novada iedzīvotāji:

Andrejs Afremenkovs, a/s „Preiļu siers” spiedieniekārtas operators – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Inga Anšmite, Aizkalnes pagasta iedzīvotāja – par radošu un mērķtiecīgu sabiedrisko darbu Aizkalnes pagastā,

Raisa Baranovska, SIA „Jēkabpils autobusu parks” teritorijas sardze – par ilggadēju un apzinīgu darbu uzņēmumā,

Lilita Baško, Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece – par ieguldīto darbu izglītības pilnveidošanā,

Genādijs Birjukovs, a/s „Preiļu siers” kravas automobiļa vadītājs-ekspeditors – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Ina Červonikova, pastniece – par apzinīgu un godprātīgu darbu,

Anita Džeriņa, Preiļu novada Izglītības pārvaldes bērnu tiesību un pirmsskolas speciāliste – par ilggadēju profesionālu darbu bērnu tiesību aizsardzības un izglītības jomā,

Aleksandrs Fedotovs, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas santehniķis – par godprātīgu un apzinīgu darbu iestādē,

Antra Gertmane, Preiļu 1. pamatskolas angļu valodas skolotāja  – par mērķtiecīgu un sekmīgu projektu vadību, popularizējot skolu un Preiļu novadu starptautiskā līmenī,

Baiba Jakovļeva, SIA „Tēraudi – P” aptiekas vadītāja – par veiksmīgu uzņēmējdarbību Preiļu novadā,

Irēna Jokste, Preiļu pilsētas iedzīvotāja – par ieguldījumu Daugavpils ielas 66. mājas labiekārtošanā,

Andris Kessa, Priekuļu pamatskolas remontstrādnieks – par ieguldījumu Priekuļu pamatskolas labiekārtošanā,

Monika Kivleniece, Preiļu novada Pensionāru biedrības Saunas pagasta struktūrvienības vadītāja – par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Antoņina Krasnopjorova, SIA „Preiļu saimnieks” celtniecības daļas vadītāja – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Lidija Mainule, a/s „Preiļu siers” piena produktu pārstrādātāja – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Anna Mūrniece, SIA „Preiļu slimnīca” sanitārās automašīnas vadītāja – par apzinīgu un godprātīgu darbu uzņēmumā,

Andris Podiņš, SIA „Preiļu saimnieks” siltuma un ūdensapgādes nodaļas labiekārtošanas strādnieks – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Olīva Podskočija, Pelēču pagasta iedzīvotāja – par ieguldījumu Pelēču pagasta bibliotēkas attīstībā,

Juris Putnis, Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona štāba rotas komandieris – par ieguldījumu Preiļu novada jaunās paaudzes patriotiskajā audzināšanā,

Rihards Romanovskis, Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks  – par ieguldījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā Preiļu novadā,

Anna Rubine, Preiļu novada Pensionāru biedrības Pelēču pagasta struktūrvienības vadītāja – par godprātīgu brīvprātīgo darbu pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā,

Natālija Rubīne, Pelēču pagasta iedzīvotāja – par rosīgu darbu sabiedriskā labuma aktivitātēs Pelēču pagastā,

Aleksejs Sapegins, Preiļu džudo kluba „Jaunība LV” treneris – par ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un izglītošanā,

Aleksandrs Sokolovs, a/s „Preiļu siers” datortīklu un datorsistēmu administrators – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Vladimirs Točko, Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas treneris futbolā – par ilggadēju un sekmīgu pedagoģisko darbu sporta jomā,

Jānis Ugainis, z/s „Kalnieši -2” īpašnieks – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Preiļu novadā,

Anfiza Veigule, SIA „Preiļu slimnīca” kasiere – par ilggadēju un apzinīgu darbu,

Anna Verza, Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja – par kvalitatīvu pedagoģisko darbību un veiksmīgu darbu starptautisko projektu vadīšanā,

Arnis Višņevskis, z/s „Druvas” īpašnieks – par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Aizkalnes pagastā,

Inna Zenovjeva, Latgales vecticībnieku biedrības pārstāve – par slāvu kultūras popularizēšanu,

Viktorija Znotiņa, Pensionāru biedrības pārstāve – par aktīvu darbošanos pensionāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos.


2010. gada 24. jūlijs

Demjans Kuhto, a/s “Preiļu siers” elektromontieris – par ieguldījumu a/s “Preiļu siers” attīstībā,

Līga Logina, a/s “Preiļu siers” kancelejas vadītāja – par ieguldījumu a/s “Preiļu siers” attīstībā,

Antons Kivriņš, a/s “Preiļu siers” remontatslēdznieks – par ieguldījumu a/s “Preiļu siers” attīstībā,

Ilona Skorodihina, Preiļu galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece – par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu bibliotēkas darba procesa pilnveidošanā,

Rita Džeriņa, Aizkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja – par radošu bibliotēkas procesu pilnveidošanu un novadpētniecības popularizēšanu,

Zenta Andrejeva, Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas dzīvokļu speciāliste – par apzinīgu un centīgu darbu,

Aldis Upenieks, par nesavtīgu, ilggadēju un enerģisku darbu atbalstot Preiļu novada jaunās volejbolistes,

Anna Skudra, senioru dāmu deju kopas “Brūklenītes” dejotāja – par aktīvu dalību deju kopas darbībā,

Anna Glužina, par aktīvu darbošanos senioru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos,

Janīna Upeniece, Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle – par godprātīgu brīvprātīgo darbu novada pensionāru dzīves kvalitātes veicināšanu,

Valentīna Rutkovska, Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle – par godprātīgu brīvprātīgo darbu novada pensionāru dzīves kvalitātes veicināšanu,

Larisa Bogdanova, SIA “Preiļu slimnīca” ārste – par ilggadēju un apzinīgu darbu veselības aprūpē,

Svetlana Morozova, SIA “Preiļu slimnīca” ārste – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,

Juris Kļaviņš, SIA “Preiļu slimnīca” ārsts – par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpē,

Rita Lazda, Preiļu 2. vidusskolas skolotāja – par aktīvu un radošu darbu ar bērniem,

Ilona Bagele, Latvijas Nacionālās operas soliste – par Preiļu vārda popularizēšanu TV šovā “Koru kari 2” ,

Sofija Indāne, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Liesma” valdes priekšsēdētāja – par ilggadēju un labu darbu,

Ārija Slūka, Preiļu 1. pamatskolas tehniskā darbiniece – par ilggadēju darbu un par aktīvu līdzdalību skolas dzīves norisēs,

Anita Komarovska, Preiļu 1. pamatskolas skolotāja – par pedagoģisko meistarību un radošu pieeju darbam,

Valentīna Maksimova, Preiļu 2. vidusskolas muzeja vadītāja un Slāvu biedrības “Raduga” valdes priekšsēdētāja – par ilggadēju darbu jauniešu audzināšanā un par radošu darbu Slāvu biedrībā “Raduga”,

Vilis Seilis, sētnieks – par godprātīgu darbu pilsētas vides sakopšanā,

Silvija Jokste, TV 3 darbiniece – par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā Atmodas laikā,

Natālija Pīzele, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste – par ieguldījumu Preiļu novada popularizēšanā,

Aiga Budriķe, Preiļu novada dziesmu un deju svētku koordinatore – par ieguldījumu X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku sagatavošanā un norisē,

Aigars Zīmelis, SIA “AMV” valdes priekšsēdētājs – par uzņēmējdarbības attīstīšanu un jaunu darba vietu radīšanu Preiļu novadā,

Velta Kodore, SIA “Preiļu saimnieks” dārzniece – par ieguldījumu pilsētas labiekārtošanā un apzaļumošanā,

Anna Šņepste, SIA “Zolva” valdes priekšsēdētāja – par uzņēmējdarbības attīstīšanu un jaunu darba vietu radīšanu Preiļu novadā,

Vilhelms Veleckis, SIA “FIRMA JATA” valdes priekšsēdētājs – par uzņēmējdarbības attīstīšanu un jaunu darba vietu radīšanu Preiļu novadā.


2009. gada 17. novembris

Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienu saskaņā ar Preiļu novada domes lēmumu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tika apbalvoti iedzīvotāji, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji:

Janīna Beča, Aizkalnes pagasta iedzīvotāja – par ilgstošu un rosīgu darbu sabiedriskā labuma aktivitātēs Aizkalnes pagastā,

Aigars Bernāns, Pieniņu Romas katoļu draudzes prāvests – par ieguldījumu jaunatnes garīgo vērtību stiprināšanā un kultūrvides attīstībā,

Pēteris Bernāns, Preiļu 1. pamatskolas direktora vietnieks – par ilggadēju un radošu darbu jaunās paaudzes izglītošanā,

Veronika Silvija Bogotā, Priekuļu pamatskolas skolotāja un sabiedriskā centra „Nianse” vadītāja – par sekmīgu pedagoģisko darbu un radošām aktivitātēm pagastā,

Rita Boļšakova, Preiļu rajona tiesas priekšsēdētājas palīdze – par ilggadēju un godprātīgu darbu Preiļu rajona tiesā,

Jevģenija Čelnokova – par radošu darbu pensionāru mākslinieciskās pašdarbības aktivitāšu organizēšanā,

Janīna Dimpere -par aktīvu darbu pensionāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos,

Aivars Džeriņš, z/s „Kļavas” īpašnieks – par piena lopkopības attīstības veicināšanu Aizkalnes pagastā,

Jānis Džeriņš, a/s „Preiļu siers” sanitārtehniķis – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Pēteris Elsts, SIA „Preiļu slimnīca” saimniecības daļas vadītājs – par labu un apzinīgu darbu,

Zoja Fatejeva, SIA „Preiļu slimnīca” medicīnas māsa – par labu un apzinīgu darbu,

Ineta Ivanova, Preiļu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja – par veiksmīgu un radošu darbu jauniešu izglītošanā un kvalitatīvu pedagoģisko darbību,

Jevģenijs Kuzņecovs, SIA „Preiļu saimnieks” finanšu daļas vadītājs – par godprātīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,

Valentīna Liniņa, Salas pamatskolas direktore – par sekmīgu pedagoģisko un aktīvu sabiedrisko darbu,

Zoja Matvejeva, Aizkalnes pagasta iedzīvotāja – par darbu Aizkalnes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,

Sanita Meļko, Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja – par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā,

Tekla Mežinska, Preiļu politiski represēto kluba biedre – par aktīvu sabiedrisko darbu,

Jānis Ondzulis, Preiļu 1. pamatskolas skolotājs – par radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbību,

Marija Onufrijeva, slāvu biedrības „Raduga” valdes locekle – par aktīvu darbību slāvu kultūras saglabāšanā,

Leonīds Paškovs, SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas elektriķis – par godprātīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,

Arvīds Pīzelis, SIA „Preiļu saimnieks” apkures iekārtas operators – par godprātīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,

Ligita Popenkova, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle – par aktīvu darbu pensionāru sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā,

Ivars Poplavskis, a/s „Preiļu siers” piena produktu pasterizācijas operators – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Vija Prusaka, Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” skolotāja – par radošu pedagoģisko darbību,

Ina Rusiņa, Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre – par aktīvu un radošu darbu ar bērniem,

Silvija Vija Rešilina, Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” skolotāja – par radošu pedagoģisko darbību,

Pēteris Romanovs, Preiļu novada domes tehniskās daļas galvenais speciālists – par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā,

Lilita Staškeviča, a/s „Preiļu siers” laboratorijas vadītāja – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,

Inna Stepanova, Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece – par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu,

Aivars Strods, Saunas pagasta pārvaldes elektriķis – santehniķis, par ieguldīto darbu pagasta saimnieciskajā dzīvē,

Irēna Suhodoļska, Preiļu novada Invalīdu biedrības biedre – par brīvprātīgu un nesavtīgu darbu pasākumu organizēšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

Marta Veita, SIA „Preiļu slimnīca” ārste – par ilggadēju un apzinīgu darbu medicīnā.


2008. gada 18. novembris

Jānis Bogdanovs – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes loceklis

Pionija Beļikova – Preiļu 1.pamatskolas skolotāja

Silvija Bilzēna – Preiļu grāmatu nama „Latgale” pārdevēja – konsultante

Anna Brūvere – biedrības „Mūsmājas” brīvprātīgā darbiniece

Eduards Caics – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes loceklis

Leons Cišs – Preiļu Politiski represēto kluba

Daina Erte – Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra pulciņa skolotāja

Zigmārs Erts – Preiļu novada domes plānošanas daļas vadītājs

Ingrīda Freiberga – Preiļu kultūras nama darbiniece

Valentīna Grizāne – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle

Emīlija Glužina – A/s „Preiļu siers” piena produktu ražošanas meistare

Edmunds Griboniks – A/s „Preiļu siers” kravas automobiļa vadītājs

Viveja Ivanova – SIA „Preiļu slimnīca” medicīnas māsa

Velta Jegorova – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” 8. grupiņas „Kāpēcīši” skolotāja

Lidija Kirillova – SIA “Novadnieks” žurnāliste

Iveta Kunakova – Latgales apgabaltiesas Preiļu zemesgrāmatu  nodaļas tiesneša palīdze

Sandra Kitajeva – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” pirmsskolas skolotāja palīgs

Romualds Kairāns – folkloras  ansambļa “Leiči” vadītājs

Georgijs Kuzņecovs – SIA „Preiļu saimnieks” siltumapgādes daļas apkures iekārtas operators

Anita Lauska – Preiļu 1. pamatskolas skolotāja

Broņislava Ludženika – par ieguldījumu grāmatu nama „Latgale” izveidošanā

Mārīte Lisova – Preiļu Valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja

Jānis Mūrnieks – SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs

Ilmārs Meluškāns – Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

Ludmila Osetrova – Preiļu 2.vidusskolas sākumskolas skolotāja

Anfisa Priekule – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle

Pēteris Pīzelis – SIA „Vietējā” redaktors

Marija Plone – A/s „Preiļu siers” finanšu direktore

Artis Plivda – par sasniegumiem spēkavīru sportā

Vitālijs Plivda – Preiļu pagasta centra vadītājs

Igors Pličs – SIA „Laura Plus” īpašnieks

Ilga Sitnika – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas grāmatvede

Valentīna Serdante – SIA „Preiļu slimnīca” terapijas nodaļas medicīnas māsa

Regīna Skripka – A/s „Preiļu siers” piena produktu pārstrādātāja

Māris Sparāns – uzņēmuma „IK Māris un S” īpašnieks

Valentīna Sunepa – Preiļu rajona tiesas tulks

Gunārs Svilāns – SIA „Salang-P”  valdes loceklis

Monika Šņepste – Preiļu novada domes Sociālā dienesta  sociālās istabas brīvprātīgā darbiniece

Sandis Šķēps – SIA „Preime” valdes priekšsēdētājs

Leonīds Tihonovs – sporta deju skolotājs

Kazimirs Upenieks – Preiļu Politiski represēto kluba biedrs

Albīna Valicka – SIA „Preiļu slimnīca” radiologa asistente

Antoņina Veigule – SIA „Preiļu saimnieks” komunālās daļas darbiniece

Jānis Vaikulis – A/s „Preiļu siers”  galvenais enerģētiķis


2008. gada 25. jūlijs

Kazimirs Anspaks – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pedagogs

Tekla Bekeša – Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja direktore

Anatolijs Berjoza – Preiļu iedzīvotājs

Anna Bernāne – Preiļu iedzīvotāja

Anna Dzidra Bernāne – Preiļu 1. pamatskolas pedagoģiskā darbiniece

Sergejs Dorofejevs – SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas specializētā automobiļa vadītājs

Jānis Eglītis – Latvijas Republikas 9. Saeimas deputāts

Tamāra Elste – laikraksta „Novadnieks” galvenā redaktore

Ksenija Fefelova – SIA „Preiļu saimnieks” komunālās daļas labiekārtošanas strādniece

Valentīna Gatiņa – SIA „Preiļu slimnīca” NMP feldšere

Nikolajs Haritonovs – SIA „Preiļu celtnieks” krāsotājs

Vladimirs Ivanovs – Preiļu novada domes izpilddirektors

Ināra Kalniņa – SIA „Lāzers” stomatoloģe

Irēna Kjarkuža – Preiļu rajona Tūrisma informācijas centra vadītāja

Ļubova Lavrenova – Preiļu 2. vidusskolas skolotāja

Anna Lazdāne – SIA „Preiļu slimnīca” uzņemšanas nodaļas virsmāsa

Aleksandra Masļakova – Aizkalnes pamatskolas skolotāja

Antoņina Memļuka – Preiļu iedzīvotāja

Jeļena Mihailova – māksliniece

Arvīds Mukāns – a/s „Preiļu siers” atslēdznieks

Inita Pokšāne – Preiļu 1. pamatskolas pedagoģiskā darbiniece

Guntis Skrimblis – Preiļu Kultūras centra direktors

Anna Skudra – Preiļu iedzīvotāja

Jānis Soprovskis – SIA „Preiļu saimnieks” siltumapgādes daļas katlu mašīnists

Jāzeps Šņepsts – a/s „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājs

Jānis Timošenko – a/s „Preiļu siers” siera meistars

Lolita Valdone – a/s „Preiļu siers” projektu administratore

Jadviga Vucāne – Preiļu iedzīvotāja

Zenta Vucāne – SIA „Preiļu slimnīca” operāciju māsa

Jānis Zarāns – IU „Sižets” vadītājs


2007. gada 17. novembris

Anfisa Abramova – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle

Vita Anspoka – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” pirmsskolas izglītības skolotāja

Ilgvars Belovs – a/s „Preiļu siers” galdnieks

Sigita Brice – Preiļu rajona galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece

Aleksandra Džeriņa – Preiļu novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības organizatore

Juris Erts – Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks

Mihails Fadejevs – SIA „Preiļu celtnieks” darbinieks

Zoja Gulbinska – a/s „Preiļu siers” tirdzniecības daļas vadītāja

Zenta Igolniece – SIA „Preiļu saimnieks” labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja

Vasilijs Jevsejevs – SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas darbinieks

Aivars Jonāns – SIA” Lauku tehnika” inženieris – mehāniķis

Aina Kažemāka – Aizkalnes kultūras nama vadītāja

Galina Kirilova – Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” darbiniece

Velta Krišāne – biedrības „Mūsmājas” valdes priekšsēdētāja

Anna Lakuša – Preiļu 1.pamatskolas darbiniece

Jānis Leitāns – Preiļu novada Invalīdu biedrības valdes loceklis

Pēteris Malnačs – Preiļu politiski represēto kluba ilggadējais biedrs

Tatjana Nesteroviča – Preiļu arodvidusskolas galvenā grāmatvede

Galina Ogorodnikova – SIA „Preiļu slimnīca” reanimācijas palātas sanitāre

Viktors Plociņš – z/s „Upmala” īpašnieks

Viktors Ratnieks – SIA „Korna dzirnavu HES” valdes priekšsēdētājs

Aleksandrs Ribinickis –  SIA „Preiļu saimnieks” siltumapgādes daļas darbinieks

Pavlina Sabanska – Preiļu 2.vidusskolas skolotāja

Paulīna Skutele – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle

Ināra Šmeikste  –  SIA „Laura Plus” darbiniece

Elita Šņepste – Latvijas Republikas Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre

Marija Švābe – biedrības „Preiļu NVO centrs” darbiniece

Ināra Urča – Preiļu novada kultūras centra pasākumu koordinatore

Artis Utināns – biedrības „Preiļu NVO centrs” darbinieks

Irēna Vaivode – SIA „Preiļu slimnīca” terapijas nodaļas vadītāja

Ilmārs Verze – a/s „Preiļu siers” siera sūkalu pulvera ražošanas rūpnīcas vadītājs

Anastasija Vilcāne – Preiļu 1. pamatskolas sākumskolas katehēte

Jefrosinija Vilcāne – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes locekle

Inta Ziemele  –  Preiļu novada Aizkalnes pagasta centra  iedzīvotāja

Marija Zīmele – SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas vecmāte


2007. gada 21. jūlijs

Regīna Anspoka – I.K. „V. Tarasovs” šuvēja

Irēna Barone – Preiļu 1. pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zigrīda Bortule – Preiļu 1. pamatskolas galvenā grāmatvede

Vjačeslavs Čeviļevs – SIA „Preiļu saimnieks” siltumapgādes daļas kontrolmēraparātu atslēdznieks

Emīlija Daukšte – SIA „Preiļu saimnieks” komunālo maksājumu grāmatvede

Broņislava Draboviča – SIA „Preiļu slimnīca” operāciju māsa

Veneranda Ivanova – Preiļu novada kultūras centra darbiniece – sētniece

Erna Kozure – pensionētā medicīnas māsa

Valentīns KozlovsSIA „Preiļu slimnīca” ārsts

Marija LeimaneSIA „Preiļu slimnīca” māsas palīgs

Jānis Lozda – Aizkalnes pagasta iedzīvotājs

Kuzma Lukjanovs – SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas ekskavatora vadītājs

Marija Madelāne – Pensionāru biedrības valdes locekle

Sergejs Martinovs – a/s „Preiļu siers” programmēšanas inženieris

Ilona Podskočija – Preiļu 2.vidusskolas skolotāja

Velta Popa – Preiļu galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Ināra Prudāne – Invalīdu biedrības vadītāja

Edgars Rušenieks – a/s „Preiļu siers” kravas automobiļa vadītājs

Veronika Sondore – pensionētā medicīnas māsa

Skaidrīte Sauskāja – SIA „Preiļu saimnieks” sētniece

Ivars SitniksPreiļu Mūzikas un mākslas skolas saimniecības daļas vadītājs

Viktorija Šmukste – Preiļu pagasta iedzīvotāja

Veneranda Utināne – Pensionāru biedrības valdes locekle

Aleksandrs Zaharovs – SIA „Olūts” zāģēšanas operators

Aleksandrs Zamišļajevs – SIA „Preiļu celtnieks” krāsotājs


2006. gada 17. novembris

Aija Ančeva – Preiļu arodvidusskolas direktora vietniece

Anastasija Bereznikova – SIA „Preiļu saimnieks” krāsotāja komunālajā daļā

Zinaīda Blūzma – Preiļu rajona galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Jeļena Bordjugova – sabiedrības VS TEKS darbiniece

Valentīna Brice – Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja

Nadežda Čivkule – SIA „Preiļu saimnieks” sētniece komunālajā daļā

Grigorijs Denisovs – zemnieku saimniecības „Lejas Arāji” īpašnieks

Valentīna Dzene – SIA „Preiļu slimnīca” ķirurģijas nodaļas vecākā māsa

Valentīna Erte – SIA „Preiļu slimnīca” bērnu nodaļas medicīnas māsa

Skaidrīte Grigale – Preiļu arodvidusskolas direktora pienākumu izpildītāja

Silvija Ivanāne – SIA „Preiļu slimnīca” NMP vecāko feldšere

Donāts Ivanovskis – akciju sabiedrības „Preiļu siers” elektromontieris

Tatjana Ivanova – akciju sabiedrības „Preiļu siers” laborante

Jānis Jaudzems – piemājas saimniecības īpašnieks

Inta Kasāne – SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas medicīnas māsa

Anna Kažemāka – Aizkalnes pamatskolas tehniskā darbiniece

Svetlana Kirilova – sabiedrības VS TEKS darbiniece

Aleksejs Kitovs – sabiedrības VS TEKS darbinieks

Jānis Kokorišs – akciju sabiedrības „Preiļu siers” kravas automobiļa vadītājs

Irēna Krasnā – Preiļu rajona galvenās bibliotēkas Bērnu nodaļas galvenā bibliotekāre

Terēzija Lakovska – Preiļu politiski represēto kluba valdes priekšsēdētāja

Marija Lazdāne – Preiļu novada kultūras centra grāmatvede

Evģēnija Leonoviča – VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Preiļu filiāles vadītāja

Valdis Liepiņš – akciju sabiedrības „Preiļu siers” attīrīšanas iekārtu operators

Vitolds Luriņš – SIA „Lauku tehnika” tirdzniecības daļas vadītājs

Valentīna Pastare – Preiļu Valsts ģimnāzijas metodiķe

Aivars Podskočijs – Preiļu 2. vidusskolas direktora vietnieks informātikas jomā

Aleksandrs Poplavskis – biedrības „Preiļu NVO centrs” datorkursu pasniedzējs

Anitra Poplavska – biedrības „Preiļu NVO centrs” angļu valodas pasniedzēja

Ilze Rožinska – Preiļu Valsts ģimnāzijas mūzikas skolotāja

Jevdokija Stepanova – SIA „Lauku tehnika” galvenā grāmatvede

Jevģēnijs Stepanovs – SIA „Preiļu saimnieks” kurinātājs siltumapgādes nodaļā

Irēna Švarce – Aizkalnes pamatskolas skolotāja

Irēna Timošenko – Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja

Ligita Trubača – Preiļu 1. pamatskolas direktora palīdze

Lūcija Ūzuliņa – Preiļu 1. pamatskolas skolotāja

Ināra Višķere – sabiedrības VS TEKS darbiniece

Silvija Voronkina – sabiedrības VS TEKS darbiniece

Rolands Vucāns – zemnieku saimniecības „Silamola” īpašnieks

Rasma Zariņa – zemnieku saimniecības „Graubēni” un sabiedriskā centra „Aizkalne” brīvprātīgā darbiniece

Osvalds Zukulis – SIA „Lauku tehnika” autovadītājs


2006. gada 15. jūlijs

Valentīna Caica – SIA „Arka Preiļi” noliktavas vadītāja

Jānis Džeriņš – a/s „Preiļu siers” tehniķis

Jevģenija Džeriņa – ārste

Janīna Eiduka – Pensionāru biedrības valdes locekle

Aivars Gribusts – SIA „Preiļu saimnieks” komunālās daļas darbinieks

Jekaterina Ivanova – SIA „Preiļu saimnieks” sētniece

Marianna Jeļisejeva – Preiļu rajona galvenās bibliotēkas vecākā bibliogrāfe

Irēna Kokoriša – SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs

Helēna Koroševska – senioru dramatiskā kolektīva vadītāja

Vilhelmīne Lazareva – SIA „Preiļu slimnīca” feldšere

Jevģēnijs Litvinovs – SIA „Preiļu slimnīca” ārsts

Jānis Muižnieks – a/s „Preiļu siers” piena cisternas vadītājs

Maija Paegle – Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Anatolijs Plivda – z/s „Olūts” īpašnieks

Leonora Stare – pensionāru veselības istabas medmāsa

Svetlana Stepanova – Preiļu novada kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa „Rjabinuška” vadītāja

Vitolds Utināns – a/s „Preiļu siers” piena produktu pārstrādātājs

Valentīna Voložaņinova – SIA „Preiļu saimnieks” krāsotāja

Jāzeps Zusāns – SIA „Preiļu saimnieks” kurinātājs siltumapgādes nodaļā


2005. gada 18. novembris

Antoņina Akmene – Preiļu 1.pamatskolas tehnisko darbiniece

Janīna Beļjeva – Preiļu 1.pamatskolas bibliotēkas vadītāja

Anita Danilova – Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Eleonora Greivule – Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja

Anatolijs Greivulis – Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes komandiera vietnieks

Pēteris Ivbulis – a/s “Preiļu siers” elektromehānisko iekārtu mehāniķis.

Elita Jermolajeva – biedrības “Preiļu NVO centrs” un biedrības “Preiļu Sieviešu klubs” valdes priekšsēdētāja

Ingrīda Kampane – Aizkalnes pamatskolas skolotāja un Jasmuižas mazpulka vadītāja

Svetlana Kokina – SIA “Jēkabpils autobusu parks” transporta kustības operatore

Aleksejs Kondratjevs – SIA “Preiļu saimnieks” katlu mašīnists

Antons Krišans – SIA “Preiļu saimnieks” komunālās nodaļas vadītājs

Jānis Kručāns – zemnieku saimniecības “Pauguru mājas” īpašnieks

Terēzija Krumpāne – biedrības “Mūsmājas” valdes locekle, “Mūsmāju” pensionāru apvienības vadītāja un brīvprātīgā darbiniece

Lidija Kursīte – Aizkalnes pamatskolas pavāre

Marija Lāce – Preiļu novada kultūras centra Preiļu kultūras nama zāles pārzine

Natālija Onufrieva – Preiļu rajona bērnu un jauniešu centra pulciņa skolotāja

Andrejs Ponņakovs – SIA “Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas vecākais atslēdznieks

Pēteris Skutelis – Preiļu 1.pamatskolas skolotājs

Viktorija Skutele – a/s “Preiļu siers” siera meistare

Oļģerts Sporāns – SIA “Preiļu saimnieks” būvgaldnieks

Roberts Višķeris – Preiļu novada kultūras centra jauniešu pūtēju orķestra vadītājs

Nadežda Masenkova – Preiļu 2. vidusskolas skolotāja

Gunta Uzuleviča – Aizkalnes pagasta centra sociālā darbiniece


2005. gada 17. jūlijs

Marianna Abricka – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas skolotāja

Janīna Zīmele – SIA “Preiļu slimnīca” feldšere-laborante

Raimonds Babris – Deju kolektīva “Talderi” ilggadējs dejotājs

Aivars Balcers – SIA “Preiļu saimnieks” komunālās daļas darbinieks

Katažina Pomazunova – SIA “Preiļu saimnieks” siltumapgādes daļas vadītāja

Ainārs Tumašovs – SIA “Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas darbinieks

Anita Ciša – A/S “Preiļu siers” vecākajai meistarei

Skaidrīte Sauskāja – sētniece


2004. gada 18. novembris

Elma Aksjonova – SO “Glābiet bērnus” Preiļu nodaļas vadītāja Preiļu rajona

Velta Broņislava Beča – Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Vera Filimonova – a/s “Preiļu siers” darbiniece

Andris Gorenko – SIA “Būvteks” darbinieks

Valerijs Haritonovs – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes komandiera vietnieks, virsleitnants

Zenta Igolniece – SIA “Preiļu saimnieks” labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja

Valda Kažemāka – sētniece

Aļoša Kursītis – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes instruktors

Silvija Kurtiņa – Preiļu novada kultūras centra metodiķe un deju kopas “Talderi” vadītāja

Jeļena Ļedovskaja – Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas vecākā bibliotekāre

Jānis Mainulis – a/s “Preiļu siers” darbinieks

Aleksandra Masļakova -Aizkalnes pamatskolas skolotāja

Anna Micāne – Preiļu 1. pamatskolas skolotāja

Antoņina Mihailova – Preiļu Mūzikas un mākslas skolas skolotāja

Andrejs Morozovs – SIA “Preiļu saimnieks” darbinieks

Ēriks Pastars – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preiļu brigādes vada komandieris, ugunsdzēsības dienesta leitnants

Irēna Petrāne – ārste pediatre

Jeļena Podskočija – Preiļu 2. vidusskolas skolotāja

Svetlana Stepanova – Preiļu novada kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa “Rjabinuška” vadītāja

Anna Svile – Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietniece mācību darbā

Diāna Vizule – Preiļu 1. pamatskolas medmāsa

Jānis Zieds – Ziediņš – Preiļu novada kultūras centra tehniskās daļas vadītājs


2003. gada 18. novembris

Janīna Cvečkovska – Preiļu novada domes sekretāre

Irēna Jeršova – Preiļu 1. pamatskolas skolotāja

Oļegs Hļebņikovs – Preiļu 2. vidusskolas direktors

Pēteris Vosorovs – VAS “Latvenergo” Preiļu filiāles vadītājs

Staņislavs Mikulāns – Latvijas Tautas frontes Preiļu nodaļas dibinātājs un vadītājs

Ilgvars Muzikants – Latvijas Tautas frontes Preiļu nodaļas dibinātājs un vadītājs

Mudrīte Vija Lozda – Aizkalnes pamatskolas direktore

Boriss Jevtušins – SIA “Preiļu saimnieks” atkritumvedēja vadītājs

Alberts Čeirāns – SIA Preiļu saimnieks“ katlu operators

Anna Lubarte – SIA „Preiļu saimnieks“ ūdens apgādes iekārtu operators


2003. gada 23. augusts

Regīna Pastare – Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāja

Viktorija Isajeva – Preiļu arodvidusskolas skolotāja

Taņa Kalvāne – Preiļu arodvidusskolas skolotāja

Aleksandrs Jakovļevs – SIA “Automobilists” direktors

Inna Stepanova – Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece

Silvija Berezovska – Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja māksliniece

Santa Karina Oša – Preiļu mūzikas skolas pedagoģe

Ilga Gāga – Aizkalnes pamatskolas skolotāja


2002. gada 18.novembris

Elvīra Brovacka – Valsts kultūras inspektore Preiļu rajonā

Oļegs Boļšakovs – uzņēmuma “Jēkabpils autobusu parks” autobusa vadītājs

Anita Ciša – a/s “Preiļu siers” vecākā meistare

Emīlija Daukšte – SIA “Preiļu saimnieks” komunālo maksājumu grāmatvede

Valentīna Firsova – Preiļu slimnīcas galvenā medmāsa

Lidija Grauze – Preiļu mūzikas skolas darbiniece

Janīna Jakovļeva – a/s “Preiļu siers” veļas pārzine

Silvija Kivko – Preiļu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja

Lidija Kažemāka – Aizkalnes pagasta centra kasiere

Andrejs Lācis – LR Zemessardzes 35. kājnieku bataljona kaprālis

Jānis Leumanis – SIA “Preiļu saimnieks” katlu operators

Jekims Lisicins – SIA “Preiļu saimnieks” autoceltņu automobiļa vadītājs

Igors Ļvovs – Preiļu slimnīcas ārsts anesteziologs

Nadežda Martinova – zemes ierīkotāja Preiļu pilsētā

Dzidra Preise –pensionāre

Digna Prodniece – Preiļu 1.pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

Anatolijs Plivda – z/s “Olūts” īpašnieks

Pēteris Pokšāns – LR Zemessardzes 35.kājnieku bataljona virsnieka vietnieks

Jānis Rožāns – policijas seržants, Preiļu PI jaunākais iecirkņa inspektors

Jānis Skutels – Preiļu novada domes tehniskās daļas vadītājs

Valdis Skujiņš –VS Teks vadītājs

Elita Šņepste – a/s “Preiļu siers” valdes priekšsēdētāja

Ņina Šņepste – Preiļu 2. vidusskolas grāmatvede

Irēna Timošenko – SO “Preiļu pensionāru apvienība” valdes priekšsēdētāja

Silvija Vaikule – Preiļu novada Aizkalnes pagasta centra aptiekas vadītāja

Ingūna Zīmele– Preiļu novada kultūras centra vadītāja

Inga Zdanovska – Policijas virsleitnante, nepilngadīgo lietu inspekcijas galvenā speciāliste

Vasilijs Žarkovs – a/s”Preiļu siers” galvenais mehāniķis


2001. gada 18. novembris

Aldis Adamovičs – Preiļu 1.pamatskolas direktors

Elma Aksjonova – SO “Glābiet bērnus” Preiļu nodaļas koordinatore

Nikolajs Bogdanovs – Preiļu slimnīcas ķirurgs

Juris Erts – Preiļu Valsts ģimnāzijas direktora vietnieks informātikas jautājumos

Zoja Gulbinska – a/s ”Preiļu siers” realizācijas daļas vadītāja

Gaida Ivanova – Preiļu novada jauniešu deju kopas “Gaida” vadītāja

Aina Kravale – SO “Preiļu sieviešu klubs” locekle

Tekla Mukāne – pensionāre

Edgars Mukāns – bijušo barikāžu dalībnieks

Alberts Marhilevičs – a/s “Preiļu siers” siera meistars

Maija Paegle – Preiļu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

Andrejs Pozdņakovs – P.U “Atvars” vecākais remontatslēdznieks

Igors Pličs – “Foto Maks” filiāles vadītājs

Jānis Stepiņš – Preiļu dekanāta dekāns

Jānis Seilis – z/s “Seiļi” īpašnieks

Pēteris Stafeckis – pensionārs

Gaļina Višņakova – Preiļu 2. vidusskolas skolotāja

Alberts Vucāns – Preiļu bērnu mūzikas skolas pasniedzējs

Pēdējās izmaiņas: 24.05.2021.