SAC “Vārkava”

Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 20.05.2022. ar Nr. 1589.

Kontaktinformācija

Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337
65823999, 28440356 (darba laikā no 08.00 līdz 16.30)
Lidija Krasnais
SAC vadītāja

 

 CIENĪJAMIE APMEKLĒTĀJI!

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī tiek ierobežoti SAC Vārkava klientu apmeklējumi sociālā aprūpes centra telpās.

Lūdzu izvērtējiet apmeklējumu nepieciešamību, tikai izņēmuma gadījumā ar vadītājas atļauju varēs apmeklēt tuviniekus.

Sūtījumi tiks pieņemti, zvaniet uz tālruni 65823999.

Paldies par sapratni, un sargājam savu un savu tuvinieku veselību.

SAC vadītāja


Cienījamie SAC “Vārkava” klientu tuvinieki!

Saskaņā ar COVID-19 infekcijas izplatību un gripas un citu aktuālo augšējo elpošanas ceļu infekcijas slimību profilaksi:

 1. No 23.09.2020. ierobežot tuviniekiem SAC “Vārkava” klientu apmeklējumus sociālā aprūpes centra telpās,
 2. Gulošos klientus drīkst apmeklēt tikai ar SAC “Vārkava” vadītājas atļauju 1x nedēļā, iepriekš telefoniski saskaņojot darba dienā no plkst. 9.00 līdz 16.00,
 3. Pārējos klientus klātienē var apmeklēt tikai SAC “Vārkava” teritorijā vai sliktos laika apstākļos aprūpes centra zālē 1x nedēļā, iepriekš darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 telefoniski piesakoties pie SAC “Vārkava” vadītājas, sociālā darbinieka, sociālās aprūpētājas 65823999,28440356,
 4. Sūtījumus varēs nodot SAC “Vārkava” dežūrējošajam personālam.

SAC “Vārkava” administrācija


SAC “Vārkava”

Sociālās aprūpes centrs atrodas Vārkavā – bijušajā pamatskolas ēkā. Pēc veiktās pārbūves sociālajā aprūpes centrā ārējā un iekšējā vide pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir piemērotas uzbrauktuves un telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Atrodamies skaistā vietā ekoloģiski tīrā vidē – meža ielokā, ārpus pilsētas burzmas. Dažu minūšu gājiena attālumā atrodas Vārkavas pagasta centrs ar vēsturiskām ēkām, muzeju.

Aprūpes centra ”Vārkava” darbības mērķis:

Nodrošināt klientu pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, pensijas vecuma sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Iestādes organizatoriskās struktūras shēma.

Personām darbspējīgā vecumā un/vai personām ar III invaliditātes grupu, kuras veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt un kurām nepieciešamais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās sociālā  pakalpojuma apjomu.

Sniegt aprūpes centra pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotājiem, saskaņā ar attiecīgo novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un noslēdzot par to attiecīgus līgumus.

Sociālā aprūpes centrā „Vārkava” tiek nodrošināti šādi sociālie pakalpojumi:

 • Nodrošinām klientiem diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību (vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās, četrvietīgās  labiekārtotās istabiņās), kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru.
 • Nodrošinām četrreizēju ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli.
 • Klientiem nodrošinām telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus.
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm.
 • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces.
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta, nodrošinām ar medikamentiem.
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā.
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus.
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem, draugiem, paziņām.

Plānotais vietu skaits SAC “Vārkava” – 41.

Iestājoties sociālā aprūpes centrā “Vārkava”, klients iesniedz šādus dokumentus:

 • personas vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
 • Preiļu novadu Sociālā dienesta vai citas pašvaldības lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju/pabalstu;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • personas vajadzību novērtēšanas karte sociālo pakalpojumu saņemšanai;
 • iestājoties personai jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Vārkava” klientu uzturēšanās maksa 2022. gadā (spēkā ar 01.01.2022.):

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 550 mēnesī .
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 600 mēnesī.

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2021. gada 30. novembra lēmums, Protokols Nr. 25  18. §/

Sociālā aprūpes centra „Vārkava” administrācijas darba laiks:

 •  darba dienās plkst. 8.00–16.30
 •  pusdienu pārtraukums plkst. 12.30.–13.00

Sociālā aprūpes centra „Vārkava” aprūpētāju darba laiks: visu diennakti, saskaņā  ar Darba grafiku.


Aktualitātes


19.09.2022. Aizvadīta rosīga vasara sociālajā aprūpes centrā „Vārkava”

Vārkavas pagasta Vārkavā mežu un pļavu ielokā savas dienas vada sociālā aprūpes centra „Vārkava” 43 iemītnieku saime. Par senioru labsajūtu tiek gādāts gan svētkos, gan ikdienā.

Līdz ar cīruļu treļļiem un ābeļu ziediem aizvadīts rosīgs pavasaris un darbīga vasara. Nosvinēti Vasarsvētki, piedaloties Svētajā misē un  ieklausoties Dieva vārdā kopā ar Preiļu Romas katoļu draudzes dekānu J.Stepiņu. Mātes dienas koncertu ieskandināja, izdziedāja un dzejoļos noskaitīja PII “Cimdiņš” bērni un Vārkavas vidusskolas skolēni.  Ar lielu prieku klausījāmies vokālo ansambli “Kaļinuška”, kuram līdzi dziedājām sirdij tuvas un mīļas dziesmas no senioru jaunības un spēka gadiem. Visčaklākie un visatvērtākie mākslinieki, kas labprāt viesojas pie senioriem ir vārkavieši – SVA “Melodīvas”, folkloras kopa “Dzeipurs”, deju kopas “Odziņa ” un “Dzīves virpulī”.

Un tad pļavās saplauka pīpenes, zilie zvaniņi, kas ieskandināja Līgo dienu un ar ugunskuru liesmām un dziesmām tika pavadīti Jāņi. Īpašu pārsteigumu sagādāja Saunas pagasta folkloras kopa “Naktineica”, kas kopā ar pirmsskolas bērniem ielīgoja Jāņa dienu un izdancoja dančus. Lielu prieku sagādāja dzīvā uguns, pie kuras varēja sasildīt rokas un arī kādu vientuļu sirdi.

Arī ikdiena SAC “Vārkava” paiet darbīgi.  Visi, kas var un spēj, pulcējamies pagalmā, bet sliktos laika apstākļos – aktu zālē, lai ar vingrojumiem možumam un labsajūtai sveicinātu sauli un jauko dienu, ko esam sagaidījuši. Centra vestibilā sociālā rehabilitētāja vadībā notiek prātu un intelektu veicinošas viktorīnas spēles, nodarbināti tiek arī pirksti mākslas terapijas nodarbībās. Sadarbībā ar ģimenes ārstiem ikdienas veselības stāvokli uzrauga un monitorē medicīnas darbinieks.

Īpašs izaicinājums šovasar senioriem bija došanās ekskursijā, kurā varēja apmeklēt romantisko Vecvārkavas pili, apskatīt Dubnas palienu pļavu un lūkoties rāmajā upes plūdumā, lai pēc tam dotos apskatīt lielo Nīcgales akmeni un ieturēt piknika maltīti.

Vasara ir saules, prieka un ciemiņu laiks. Dienas ir garas un siltas, bet īpaši liels prieks saskatāms senioru acīs, kad ciemos tiek sagaidīti savi piederīgie, prieka asaras tādās reizēs netiek valdītas. Pie SAC “Vārkava” var pavadīt sirsnīgas sarunas priežu ielokā lapenes ēnā, ir arī iespēja lēnām pastaigām pa stadionu, kur raisās īpaši sirsnīgas un mīļas sarunas starp staigātājiem. Teritorija pie SAC “Vārkava” ir ļoti liela un sakopta. Šajā vasarā pirmo reizi  SAC “Vārkava” piedalījās Preiļu novada pašvaldības organizētajā konkursā  un saņēma diplomu “Sakoptākais īpašums Preiļu novadā 2022. gadā”.

Jau sārtojas pīlādžu ogas un dārzos ienākas bagātīga raža. Sakām sirsnīgu paldies mūsu novada iedzīvotājiem, kas dalās savā priekā par izaudzēto un dāvā aprūpes centram sarūpēto. Augusta noslēgumā pie senioriem viesojās jestrie dejotāji no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas – deju kopa “Dancari” un vadītāja I.Broka. Par jokpilnu atmosfēru gādāja Kultūras centra darbiniece Ināra Urča un dziesmas izdziedāja Jānis Zieds-Ziediņš.

Līdz ar dzērvju kāšiem projām aizsteidzas vasara un pie durvīm klauvē krāsainais lapkritis, un tad drīzi vien būs jāmeklē silti cimdi un zeķes, lai nesalst. Skanēs Ziemassvētku zvani un ieskandinās ceļu jaunam kalendāra gadam, bet svarīgākais, lai nesalst senioru sirdis, kas gaida ik dienu, ik mirkli ciemos savus tuviniekus.

SAC Vārkava darbinieki senioriem nodrošinās kvalitatīvu aprūpi, medicīnisko uzraudzību, siltu ēdienu, tīras drēbes un gultas, saturīgi varēs pavadīt brīvo laiku, bet svarīgākais, lai par sirmgalvjiem neaizmirst paši tuvākie un piederīgie, tad visaukstākā ziema neliksies tik auksta un nākošais pavasaris vairs nebūs tik tālu.

Laipni lūgti ciemos pie piederīgajiem,
SAC Vārkava

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2022.