SAC “Rušona”

Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 23.05.2022. ar Nr. 1590.

Kontaktinformācija

Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329
65312202
Inguna Rubane
SAC vadītaja
65326848

 

Aktualitātes


Informācija Preiļu novada Labklājības pārvaldes  SAC “Rušona”  TUVINIEKIEM!

Tikšanās ar tuviniekiem tiek organizēta, ievērojot institūcijā noteiktās  epidemioloģiskās drošības prasības un var tikt organizēta tikai tad, ja:

 • persona var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 • tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu – https://covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
 • tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi –https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0;
 • tikšanos var organizēt īpaši izveidotā tikšanās telpā (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi) vai ārtelpās (piemērotos laikapstākļos);
 • tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;
 • tikšanās laiks (ja iespējams, darba dienu vakaros un brīvdienās) iepriekš ir jāsaskaņo ar administrāciju, tālr.: 65312202;
 • apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

Pastāv arī iespēja ar tuviniekiem sazināties tiešsaistē, lūgums zvanīt 28080616. Neskaidrību gadījumā zvanīt – 65312202.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19 infekciju savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus. 

Vēršam uzmanību, ka, ja SAC tiek noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana  tiek  pārtraukta !

Informācija atjaunota 01.04.2022.


SAC Mātes dienu svinēja ar koncertu, ziediem un sirsnīgiem apsveikumiem

11. maijā SAC “Rušona” māmiņas, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas ar svētku koncertu iepriecināja Riebiņu vidusskolas kolektīvs.

Pateicamies par sirsnīgo koncertu un ziediem Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai, skolotājām Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Ritai Pudānei un talantīgajiem audzēkņiem.

Mātes dienā ar pašdarinātām apsveikuma kartiņām un pavasara ziediem SAC “Rušona” kolektīvs sveica sirmgalves.

Tavas rokas vēju glāsta,
Tavas rokas sauli nes,
Māmiņ, nav par tavām rokām,
Siltākas uz pasaules!

Sagatavojusi
SAC ”Rušona” sociālā darbiniece Inga Skutele

 


Lieldienas SAC “Rušona

SAC “Rušona” čaklie  darbinieki aktīvi darbojās, lai Lieldienas seniori sagaidītu saules un dzīvības simbolu paspārnē. Zaķi ir sacilpojuši pie košajām olu ligzdām, seniori ir aktīvi baudījuši svētku kopā būšanu, veidojot Lieldienu dekorus, krāsojot olas.

Pateicamies Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas priesterim Jānim Voverovam un Preiļu vecticībnieku draudzes mācītājam  Jevgeņijam Ivanovam par veltīto laiku un iespēju mūsu senioriem Lieldienas  sagaidīt ar tīru un baltu sirdi.

 SAC “Rušona” apciemoja draudzīgais Lieldienu zaķis, ar krāsainām olām  un  dāvaniņām,  kuras sniedz sirdij siltumu un īpašu prieku.

Informāciju sagatavojusi sociālā darbiniece
Inga Skutele

 


Marta jubilāri

 

Marta mēnesis SAC “Rušona” ieradies, atnesot līdzi pavasari un skaistās dzīves jubilejas, kuras atzīmēja:

Antoņina Novika – 95 gadi,

Monika Pudule – 80 gadi,

Helēna Pokšāne – 99 gadi.

Jubilāres  godinājām  ar ziediem, dāvanām un svētku torti. Gaviļnieces svētkos ieradās sveikt Preiļu novada pārstāves Inga Jurkāne un Regīna Ūsāne. Paldies par apciemojumu!

Novēlam sirmgalvēm veselību, dzīvesprieku un izturību!

Sagatavoja sociālā darbiniece: Inga Skutele

 


SAC “Rušona” tika sveikts Starptautiskajā sociālā darba dienā

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis. Šogad 15. martā tika atzīmēta Starptautiskā sociālā darba diena.
Sociālais darbs ir par cilvēka cieņu, vērtību, iejūtību un empātiju.
SAC “Rušona” kolektīvu 17. martā ieradās sveikt Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska.
SAC “Rušona “ kolektīvam tika pasniegts svētku kliņģeris  un pateicības vārdi, uzslavas par tik nepieciešamo darbu. Paldies!
Darbinieki jutās patīkami pārsteigti un novērtēti.

Sagatavojusi:
SAC “Rušona” sociālā darbiniece Inga Skutele


 

Ar ziediem un dziesmām SAC “Rušona” atzīmēta Starptautiskā sieviešu diena

Sieviete — Tu esi trausla puķe,
kuru mīlestības reibonis šūpo
smaržīgos un siltos tumšos viļņos,
galvā mirdzinājot zelta kroni.
Sieviete – Tu skaistākā starp puķēm!

/Fricis Bārda/

 

8. martā SAC “Rušona” sievietes tika godinātas Starptautiskajā Sieviešu dienā. Dāmas bija saviļņotas un laimīgas, jo tika ietērptas krāšņās kleitās. Viņas jutās kā galma dāmas. Liels paldies Leļļu Karaļvalsts vadītājai Jeļenai Mihailovai, par šo iespēju iepriecināt mūsu sirmgalves.
Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis ieradās iepriecināt sievietes ar pavasara ziediem un nelielām dāvaniņām.
Oskars Bērziņš, Liene Ivanova un Rūdolfs Beitāns iepriecināja ar muzikālu  sveicienu.  Akordeona pavadījumā skanēja skaistas dziesmas.
SAC “Rušona” kungi palutināja dāmas ar pašgatavotām tulpēm.


Sociālās aprūpes centrs “Rušona” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti diennakts aprūpi un pastāvīgu dzīvesvietu.

Iestādes organizatoriskās struktūras shēma.

SAC „Rušona” uzņem:

 • pirmās un otrās grupas invalīdus no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušas personas, kurām nepieciešama pastāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe, ja minētās personas saskaņā ar Labklājības ministrijas instrukciju par medicīniskajām indikācijām un kontrindikācijām uzņemšanai Centrā drīkst uzturēties;
 • krīzes situācijā nonākušas personas.

Iestājoties SAC „Rušona” jāiesniedz šādi dokumenti:

 • personas iesniegums;
 • medicīniskā karte;
 • izziņa par veselības pārbaudi ( F 027 y );
 • ģimenes ārsta izziņa, ka var uzturēties parastā tipa pansionātā;
 • VDEĀK izsniegta invaliditātes izziņa, ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu;
 • pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, aizpildīta personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un lēmums par personas ievietošanu iestādē;
 • personas un tās apgādnieku vai pašvaldības, kura pieņēma lēmumu par personas ievietošanu iestādē, noslēgts līgums ar Centra vadītāju  par sociālās aprūpes pakalpojumiem, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai;
 • persona, iestājoties Centrā, uzrāda pasi.

SAC  Rušona” uzdevumi:

 • nodrošināt  klientu sociālo un medicīnisko aprūpi un radīt labvēlīgus dzīves apstākļus;
 • nodrošināt klientus ar dzīvojamo platību ne mazāk kā 6m², kurā ir sadzīvei   nepieciešamais inventārs;
 • apgādāt klientus ar veļu, apģērbu un apaviem atbilstoši gadalaikam;
 • organizēt kvalitatīvu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības  stāvokli;
 • veikt sociālo, darba un medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • nodrošināt klientu medicīnisko aprūpi;
 • apgādāt klientus ar rehabilitācijas līdzekļiem;
 • nodrošināt inkontinences un higiēnas preces;
 • organizēt nodarbības, kultūras un atpūtas pasākumus;
 • organizēt palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā ( tikšanās ar ģimenes locekļiem, radiniekiem un draugiem);
 • pēc klienta vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši  konfesionālajai  piederībai;
 • izstrādāt projektus sociālo aprūpes pakalpojumu pilnveidošanai;
 • problēmu risināšanā sadarboties ar citām institūcijām: sociālajiem dienestiem, valsts policiju, ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Rušona” klientu uzturēšanās maksa 2022. gadā (spēkā ar 01.01.2022.):

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 550 mēnesī .
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 600 mēnesī.

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2021. gada 30. novembra lēmums, Protokols Nr. 25  18. §/


 

 

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2022.