Atbalsta pakalpojumi un palīdzība daudzbērnu ģimenēm

Infografikas:
Kā daudzbērnu ģimenes skolēnam saņemt atlaidi par pusdienām skolā?
Kā daudzbērnu ģimenei saņemt atlaidi par dārziņu?
Kā daudzbērnu ģimenes skolēnam saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei?

1. Preiļu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2016/10 “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā”

2. Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
NOTEIKUMI PAR VECĀKU LĪDZDALĪBAS MAKSĀJUMIEM (PDF)
 
No dalības maksas tiek atbrīvoti audzēkņi no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.

3. Preiļu Mūzikas un mākslas skola
NOTEIKUMI PAR PREIĻU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU (PDF)

8. Pedagoģiskai padomei ir tiesības atbrīvot audzēkņu vecākus no līdzfinansējuma pastāvīgi vai uz noteiktu laiku:
8.1. pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un vecāku iesniegumu, ja skolā no vienas maznodrošinātas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni:
8.1.1. par pirmo bērnu maksā pilnu mācību maksu;
8.1.2. par otro bērnu 50 %;
8.1.3. par trešo bērnu maksa netiek noteikta.
8.2. bāreņus (pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem);
8.3. audzēkņus no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
8.4. daudzbērnu ģimenes(4 un vairāk bērni);
8.5. audzēkņus, kuru mācību un radošā darba sasniegumi ir īpaši atzīmēti.

4.Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs
Informatīvā lapa par vecāku līdzdalības maksājumiem (PDF)

No līdzdalības maksājuma 50% apmērā tiek atbrīvoti audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm (minētie dati jāapstiprina ar pašvaldības izziņu par ģimenes sastāvu).

Piezīme: ar 2015. gada 26. novembri Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā ir noteikts, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs un vairāk bērnu, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildniecībā esošus bērnus. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2019.