SIA „Preiļu saimnieks”

Adrese: Liepu iela 2, Preiļi, LV–5301
Reģ. Nr. LV47703001720
Tālrunis: +371 65381152
Fakss: + 371 65381152
E-pasts:
saimnieks@preili.lv

SIA “Preiļu saimnieks” mājaslapa: www.preilusaimnieks.lv

SIA “Preiļu saimnieks” darbinieku kontaktinformācija 


SIA „Preiļu saimnieks” ir Preiļu novada domes 100% kapitālsabiedrība. Uzņēmums izveidots 2002. gada 28. jūnijā, reorganizējot PPPU „Saimnieks”, PPPU „Atvars” un Preiļu novada domes Siltumapgādes nodaļu.

SIA “Preiļu saimnieks” struktūra un statūti 

SIA „Preiļu saimnieks” ir daudznozaru komunālo pakalpojumu sniedzējs, kas Preiļu novadā veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju, nodrošina centralizēto ūdensapgādi, veic dzīvojamo ēku apsaimniekošanu, organizē atkritumu apsaimniekošanu un pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sniedz dažādus maksas pakalpojumus.

SIA „Preiļu saimnieks” neapstājas pie sasniegtā, bet nepārtraukti tiecas pilnveidot pakalpojumu kvalitāti. Profesionālisms, ko veido darba pieredze, vairo panākumus uzņēmuma izaugsmē, nodrošinot augstu pakalpojumu kvalitāti visiem mūsu klientiem.


Informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36.pantam:

1.     Kapitālsabiedrības atbilstība pēc nozares un/vai lieluma kritērijiem;
Vidēja kapitālsabiedrība

2.     kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs;
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, Liepu iela – 2, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301, pamatkapitāls ir EUR 4 751 791 (četri miljoni septiņi simti piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit viens euro).

3.     atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība  Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis;

4.     kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta otrās daļas nosacījumiem;
Nav līdzdalības citās sabiedrībās

5.     atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā;
Preiļu novada domes priekšsēdētāja – Maruta Plivda

6.     kapitālsabiedrības apstiprināts 2018. gada pārskats;
Apstiprināts novada domes sēdē 29.03.2019.

7.     kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi);
Pagaidām nav

8.     ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā;
Nav tādu ziņu

9.     ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi.
Nav tādu ziņu

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2020.