Piedāvājam muzejpedagoģiskās programmas

Izglītojošās programmas Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā

Izglītojošās programmas tiek realizētas Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un ir iekļautas “Latvijas skolas somas” saturā. Tās izstrādātas ar Valsts Kultūrkapitāla fonda 2019. gada mērķprogrammas “Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos finansiālu atbalstu un pateicoties Preiļu novada domes līdzfinansējumam.


Muzejpedagoģiskā programma “Preiļu muižas dzīvie dārgumi”

Programma paredz Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja (PVLMM) ekspozīcijas “Muzeja stāsti Latvijai” apmeklējumu un 4 atsevišķus izzinošus pārgājienus un praktiskās nodarbības Preiļu parkā. Nodarbību laikā bērni ne tikai klātienē iepazīs Preiļu muižas kompleksa un parka kultūrvēsturiskos objektus un bagātības, bet arī, iejūtoties “dabas detektīvu” lomā, uzzinās, kādi dzīvie organismi šīs vietas apdzīvo.

Nodarbību mērķis: ir vairot skolēnu zināšanas un izpratni par cilvēka un dabas mijiedarbību vēstures griezumā, padziļināti analizējot dažādus dabas procesus kultūrvēsturiskos objektos un cilvēka pārveidotā ainavā – Preiļu muižas kompleksā un parkā.

Programmas saturs:

Ievadnodarbība, 15 min.: Iepazīstināšana ar Preiļu muižas kompleksa un parka vēsturi Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijā “Muzeja stāsti Latvijai”.

Nodarbība “Uz vēstures drupām mīt dzīvība” Preiļu muižas zirgu staļļu apkārtnē, 70 min. Iepazīšanās ar Preiļu muižas zirgu staļļiem un bijušo saimniecības pagalmu, uzzinot arī par muižas saimniekošanas īpatnībām. Praktiskā darbošanās staļļu drupās ļaus uzzināt, kādi dabas procesi norisinās un kādi dzīvie organismi apdzīvo cilvēka pamestas būves.

Nodarbība “Dzīvība sākas ūdenī” pie Preiļu parka kanāliem un dīķiem, 70 min. Iepazīšanās ar Preiļu parka dīķu un kanālu sistēmas izveides vēsturi, leģendām. Praktiskā darbošanās ļaus uzzināt, ko par parka ūdens kvalitāti mūsdienās liecina tajā sastopamie ūdensdzīvnieki

Nodarbība “Daudzstāvu nams kokā” Preiļu parkā pie grāfu Borhu stādītā dižozola, 70 min. Iepazīšanās ar grāfu Borhu stādīto ozolu un tuvumā esošo veco muižas kungu māju. Praktiskā darbošanās ļaus uzzināt, kāda nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā ir veciem parka kokiem.

Nodarbība “Skaistums ir daudzveidībā” Preiļu parka Lielajā laucē, 70 min. Iepazīšanās ar parka Lielo lauci un Preiļu ainaviskā parka un tā apstādījumu vēsturi. Praktiskā darbošanās ļaus uzzināt, kāpēc ir svarīgi saglabāt augu daudzveidību un kāda to loma ainavu parkā. (Realizējama pavasarī, vasaras sākumā)

Izglītojošā programma saistīta ar mācību priekšmeta “Latvijas vēsture” 6.-8. klases tematiem “Es un manas tuvākās apkārtnes (ciema, pilsētas, novada) vēsture”, “Es un Latvijas vēsture”, “Livonija”, “Latvijas teritorija Polijas-Lietuvas valsts sastāvā”, “Latvijas teritorija cariskās Krievijas sastāvā”, priekšmeta “Sociālās zinības” 4.-8. klases tematiem “Es lepojos ar savu ģimeni, skolu un valsti”, “Es – daļa no pasaules”,  priekšmeta “Dabaszinības” 4.-6. klases tematiem “Augi, sēnes un mikroorganismi”, “Dzīvnieki”, “Dabas aizsardzība”, “Latvijas ainavas”, “Ekosistēmas”, “Apkārtējās vides piesārņojums, atkritumi” un Bioloģijas 7.-8. klases mācību saturu “Organismu un vides mijattiecības (ekosistēmas)”, “Augu daudzveidība un tās saglabāšana”, “Bezmugurkaulnieki, to pielāgojumi dzīvesvidei, daudzveidība un nozīme” un “Bioloģiskā daudzveidība un tās saglabāšana”.

Mērķauditorija: 3.–8. klašu skolēni.

Grupas lielums: 10–25 cilvēki.

Vienas nodarbības ilgums: pirmā nodarbība (ar muzeja ekspozīcijas apmeklēšanu) ~90 min., otrā, trešā, ceturtā nodarbība ~70 min. Nodarbības iespējams kombinēt un izvēlēties jauktā secībā.

Darba formas: muzeja ekspozīcijas apmeklēšana, mācību ekskursija, grupu darbs, individuāls darbs, dabas procesu izpēte, secinājumu  izdarīšana. Katram bērnam tiek izsniegta soma ar aprīkojumu dabas procesu izpētei (binokļi, trauciņlupas, sietiņi, rakstāmpiederumi u.c.) un darba lapas. Ieteicams izvēlēties vieglas grūtības pakāpes pārgājienam atbilstošu apģērbu un laikapstākļiem piemērotus apavus.

Norises vieta: PVLMM ekspozīcija Raiņa bulvāris 28, Preiļu muižas komplekss un parks.

Norises laiks: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc iepriekšējas pieteikšanās. Tā kā programma paredz dzīvo organismu izpēti, tās norise plānota siltajā periodā no aprīļa vidus līdz oktobrim (atkarībā no laikapstākļiem).

Cena: pirmā nodarbība, ietverot Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcijas apmeklējumu – 2,00 eiro no personas, katra nākamā nodarbība – 1,50 eiro no personas.

Iepriekšēja pieteikšanās un informācija:

Ilona Vilcāne, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos. Tālr. 25141858, e-pasts: ilona.vilcane@preili.lv.

Muzejpedagoģiskā programma Senatnei pa pēdām”. 1. kārta “Arheoloģija”

Nodarbību mērķis: caur iesaistošām aktivitātēm iepazīstināt skolēnus ar arheoloģijas disciplīnu un Latvijas aizvēsturi un, sniedzot jaunas un padziļinātas zināšanas par Preiļu apkaimes valsts un vietējas nozīmes arheoloģijas pieminekļiem – Jersikas pilskalnu, Kristapiņu un Bučku senkapiem, izglītot skolēnus par kultūras mantojuma nozīmīgumu un tā saglabāšanas nepieciešamību.

Programmas saturs:

Ievadprezentācija par arheoloģijas disciplīnu un kultūras mantojuma nozīmīgumu un tā saglabāšanas nepieciešamību.

1.daļa. Tuvākās apkaimes nozīmīgu arheoloģijas pieminekļu – Jersikas kompleksa un Kristapiņu kapulauka iepazīšana neklātienē. Izmantojot magnētiskos stendus, skolēni tiek mācīti atpazīt latgaļu vīriešu un sieviešu rotas, iepazīst seno latgaļu apbedīšanas tradīcijas, kā arī izzina Jersikas pilskalna kultūrslāni.

2.daļa. Arheologa darba iepazīšana. Skolēni aicināti iejusties arheologa lomā, mēģinot atrast, aprakstīt un izanalizēt dažādus artefaktus, kā arī klātienē aplūkot arheoloģisko izrakumu laikā iegūtus priekšmetus no Preiļu muzeja krājuma.

Izglītojošā programma saistīta ar mācību priekšmeta “Sociālās zinības” tematiem 4.-9. klasei “Vai varavīksne ir skaista?”, “Manas tiesības un pienākumi”, “Es un mana atbildība”, “Mana nākotne sabiedrībā”, “Mana līdzdalība” un priekšmeta “Latvijas vēsture” tematiem “Es un manas tuvākās apkārtnes (ciema, pilsētas, novada) vēsture”, “Aizvēstures periods Latvijas teritorijā”, “Krusta kari Latvijas teritorijā”, kā arī tās laikā tiks nostiprināta izpratne par pagātnes pētīšanas un interpretācijas īpatnībām (6.-9. klase).

Mērķauditorija: 3.-8. klašu skolēni

Grupas lielums: 10-20 cilvēki

Vienas nodarbības ilgums: 90 minūtes ar 10 minūšu starpbrīdi

Darba formas: grupu darbs, praktiskais darbs.

Norises vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja Dzīvās vēstures klase Preiļu 1. pamatskolas telpās (Daugavpils iela 34, Preiļi)

Norises laiks: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Cena: 2,00 eiro no personas

Iepriekšēja pieteikšanās un informācija:

Ilona Vilcāne, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos. Tālr. 25141858, e-pasts: ilona.vilcane@preili.lv.

Muzejpedagoģiskā programma “Ar Silajāņu mālu plaukstās” 

Nodarbību mērķis:

Papildināt mācību procesu vizuālajā mākslā un kulturoloģijā ar radoši interpretētām, mūsdienīgām aktivitātēm. Izmantot Preiļu  vēstures un lietišķās mākslas muzejā uzkrātās un ekspozīcijā “Mūžs virpas apļots” pieejamās Latgales  un novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, lai iepazīstinātu skolēnus ar  Latvijas Kultūras kanonā iekļautās Latgales podniecības mantojumu.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu skolēni.

Īpašs piedāvājums 5., 6,. 9. klasēm vizuālajā mākslā un 11., 12. klasēm kulturoloģijā.

Grupas lielums
līdz 14 līdz 20 dalībnieki

Nodarbības ilgums
60/90 min

Darba formas
grupu darbs, individuālais praktiskais darbs 

Dalības maksa
Plānotā vienas nodarbības cena grupai (~aprēķināma proporcionāli plānotās nodarbības cenai vienam dalībniekam)

5,00 Euro x dalībnieku sk., (grupa ~14 līdz 20 dalībnieki).

Iespējamas saprātīgas korekcijas attiecībā uz dalībnieku skaitu, iepriekš sazinoties ar nodarbību vadītājiem.

Norises laiks: iepriekš piesakoties, no 2019.03.09. līdz 2020.01.06

darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00

Norises vieta: P.Čerņavska keramikas māja, darbnīca

Talsu iela 21, Preiļi, LV-5301

Programmas saturs:

1.daļa – teorētiskās nodarbības pamatekspozīcijā „Mūžs virpas apļots”. Ekspozīcijā pilnīgi visiem vecumposmiem notiks iepazīstināšana ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautās Latgales podniecības vērtībām un to radītājiem – Silajāņu meistariem. Atšķirīgi tiks pievērsta uzmanība jautājumiem, atbilstoši skolēnu klašu mācību programmai  un nodarbību plāniem, kas saskaņoti ar pedagogiem.

Izstrādāti darba lapu varianti 5., 6,. 9. klasēm vizuālajā mākslā un 11., 12. klasēm kulturoloģijā.

2.daļapraktiskās nodarbības darbnīcā. Skolēni darbosies ar mālu: virpos, veidos, dekorēs. Praktisko darbošanos ar mālu vadīs pedagogs, keramiķis Raivo Andersons. Skolēnu keramikas darbi pēc vienošanās tiks apdedzināti un izsniegti.

Nodarbībās izmantosim vietējo mālu un jauniegādāto mobilo virpu.

Savlaicīga iepriekšēja pieteikšanās obligāta!
Informācija: Silvija Ivanovska, tālr. 653 22731, 25640398,
e-pasts: silvija.ivanovska@inbox.lv 

 

 

Muzejpedagoģiskā programma “Stunda Latvijai”, saistībā ar Latvijas 100gades programmas norišu cikla sadaļu Latvijas valstiskuma veidošanās ceļi.

Nodarbības mērķis:

Iepazīstināt skolēnus ar Latvijas valsts simboliku, tās vēsturi, rosināt radoši un mērķtiecīgi gatavoties valsts nozīmīgu notikumu un svētku atzīmēšanai, kopt un stiprināt bērnos un jauniešos  Latvijas piederības un vienotības izjūtu, veicināt vēlmi saglabāt latviskumu.

Mērķauditorija

Programma izmantojama kā  īpašs piedāvājums mācību stundām sociālajās zinībās 1., 3., 6. un  8. klašu skolēniem.

Vispārizglītojošo skolu skolēni, pārējie interesenti.

Grupas lielums
līdz 20 personām

Nodarbības ilgums
45-60 minūtes

Darba formas
grupu darbs, individuālais praktiskais darbs 

Dalības maksa
skolēniem 0.50 EUR, pieaugušajiem 1.00 EUR   

Norises vieta
Preiļu KN konferenču zāle, Raiņa bulvāris 28

Iespējamas nodarbības uz vietām pēc pieprasījuma

Norises laiks: maijs, novembris (valsts svētku laiks)

Nodarbības ilgums:  45–60 minūtes (pēc vajadzības)

Norises vieta:  Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Raiņa bulvāris 28

Programmas saturs:

Izglītojošā  programma paredzēta divu veidu nodarbībām

1.Tēma – Latvijas karogs, tā vēsture

2.Tēma – Latvijas  himna „Dievs svētī Latviju”, tās vēsture

Aktivitāte Aktivitātes saturs Mērķauditorija
Muzejpedagoģiskā programma

Stunda Latvijai

1. Latvijas karogs, tā vēsture

Pārrunas par Latvijas valsti, novadiem, Latvijas, Latgales  karogu. Pērļota karodziņa darināšana.

 

1., 3. klase Sociālās zinības –

atbilstoši VISC mācību satura noteiktajām tēmām

1.kl.-

Mēs Latvijā.

3.kl. –

Es lepojos ar savu ģimeni, skolu un valsti 

Saruna par Latviju, valsts simboliem, Latvijas novadiem, valsts svētkiem un piemiņas dienām (25. marts, 14. jūnijs, barikāžu dienas u. c.) Karogs, karoga vēsture.

Pērļotas karoga lentītes darināšana.

 6.klase

Sociālās zinības – atbilstoši VISC noteiktajai mācību satura tēmai

Latvijas novadi, kaimiņvalstis, Latvijas valsts simboli, valsts svētki un piemiņas dienas (25. marts, 14. jūnijs, barikāžu dienas u. c.) 

2. Latvijas  himna „Dievs svētī Latviju”Himnas vēsture. Teksts. Glītraksts uz speciāli noformētām darba lapām.4.- 6.klase

Sociālās zinības vai vēsture pēc pedagogu mācību plāniem

Cena

skolēniem 0.50 EUR
pieaugušajiem 1.00 EUR.

Iepriekšēja pieteikšanās.
Informācija: Silvija Ivanovska, tālr. 653 22731, 25640398, e-pasts:
muzejs@preili.lv

Izglītojošā programma “Proti palīdzēt? Protu palīdzēt!”

Realizējot izstrādāto izglītojošo programmu, rosināt skolēnus izprast pirmās neatliekamās palīdzības pasākumu nozīmi negadījumā cietušajiem, iepazīstināt skolēnus ar pirmās palīdzības sniegšanas veidiem,  neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu. 

Veicināt iejūtību un  atbildību par līdzcilvēkiem.

Programmā – lomu spēles, manekenlelles elpināšana, dažādu medinstrumentu un ierīču apskate un izmēģināšana.

Mērķauditorija
Pirmsskolas bērni un bērnudārzu vecāko grupu audzēkņi,
sākumskolas bērni;
vispārizglītojošo skolu skolēni,
pārējie interesenti.

Grupas lielums
Līdz 20 personām

Nodarbības ilgums
45 minūtes

Darba formas
grupu darbs

Dalības maksa
 skolēniem 0.50 EUR

Norises vieta
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zāle

Muzejpedagoģiskā programma “Ainava platleņķī”

Programmā “Ainava platleņķī” apvienotas vairāku mācību priekšmetu tēmas, veidojot kompetenču pieejā balstītu netradicionālu vizuālās mākslas stundu piedāvājumu izstādē Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas  ainavu glezniecībā.

Mērķauditorija

Programma izmantojama kā  īpašs piedāvājums mācību stundām vizuālajā mākslā  6., 7. un  8., 9. klašu skolēniem.

Pirmsskolas bērni un bērnudārzu grupu audzēkņi,
sākumskolas bērni,
vispārizglītojošo skolu skolēni,
arodskolu audzēkņi,
pārējie interesenti.

Grupas lielums
līdz 30 personām

Nodarbības ilgums
1-2 stundas

Darba formas
grupu darbs, individuālais praktiskais darbs 

Dalības maksa
skolēniem 1.00 EUR                                            

Norises laiks:  1.septembris–15.novembris

Norises vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zāle, Raiņa bulvāris 28

Programmas uzdevumi:

1.Iepazīstināt skolēnus ar konkursa izstādes “Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā” tapšanas vēsturi un iesaistītajām personībām.

2.Veicināt radošu pieeju asociatīvu uzdevumu risināšanā vizuālajā mākslā /Sasaistē starppriekšmeti – literatūra, mūzika, vēsture. Darba lapas. Interneta izmantošanas iespēja/

3. Eseja

4. Ainavas kopija

5. Darba prezentācija

Izglītojošā programma “Superīgā sēņošana Skulptūru dārzā”

Tikšanās muzeja atklātajā mācību krātuvē Parka ielā 4, sarunas par to, kas ir muzejs, cik dažādi ir muzeji, kas ir Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Iepazīšanās ar muzeja priekšmetu glabāšanu krātuvēs.

Mērķauditorija:
bērnudārzu audzēkņi (pirmsskolas grupiņas), pamatskolas skolēni, pārējie interesenti

Grupas lielums
līdz 30 personām

Nodarbības ilgums
1 stunda

Darba formas
grupu darbs, individuālais praktiskais darbs 

Dalības maksa
skolēniem 0.50 EUR
pieaugušajiem 1.00 EUR                                    

Norises laiks: augusts–oktobris

Norises vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja atklātā mācību krātuve un brīvdabas teritorija, Paulāna 4

Programmas uzdevumi:

1. Organizēt pirmo tikšanos muzejā tā, lai apmeklējums paliktu atmiņā kā aizraujošs piedzīvojums, vieta, kuru vērts apmeklēt vēl un vēl.

2. Realizēt izglītojošo programmu kā inovatīva veida dabas zinību stundu 2.klasei un krievu valodas stundu 3.klasei skolām ar bilingvālo apmācību atbilstoši noteiktajam mācību standartam.

Aktivitātes:

Atraktīva spēle „Superīgā sēņošana Skulptūru dārzā”.

Praktiskais darbs – Sēnes veidošana no māla.

Cena: skolēniem 0.50 EUR,
pieaugušajiem 1.00 EUR

Iepriekšēja pieteikšanās.
Informācija: Silvija Ivanovska, tālr. 653 22731, 25640398, e-pasts:
silvija.ivanovska@inbox.lv

Tradicionālās Ziemassvētku darbnīcas

Ziemassvētku gaidās muzejs aicina ikvienu interesentu piedalīties radošajās darbnīcās. Radošo darbnīcu ietvaros dalībniekiem, neatkarīgi no vecuma un sagatavotības pakāpes, piedāvājam bez maksas iemācīties gatavot Adventes vainagus, puzurus, Ziemassvētku rotājumus un dāvanas.

Mērķauditorija
Pirmsskolas bērni un bērnudārzu grupu audzēkņi,
sākumskolas bērni,
vispārizglītojošo skolu skolēni,
arodskolu audzēkņi,
pārējie interesenti.

Grupas lielums
līdz 25 personām

Nodarbības ilgums
1-2 stundas

Darba formas
individuālais praktiskais darbs          

Dalības maksa
bezmaksas                                         

Norises laiks:  26.novembris–21.decembris

Norises vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja izstāžu zāle, Raiņa bulvāris 28

Iepriekšēja pieteikšanās.
Informācija: Silvija Ivanovska, tālr. 653 22731, 25640398, e-pasts:
silvija.ivanovska@inbox.lv

Muzejpedagoģiskā programma “Domāt par holokaustu nozīmē domāt par sevi pašu…”

Muzejpedagoģiskās programmas laikā skolēni apmeklēs muzeja ekspozīciju un darbojoties grupās, izzinās Preiļu ebreju kopienas vēsturi un kultūru. Iepazīstoties ar Preiļu ebreju meitenes Šeinas Gram dienasgrāmatu skolēni veidos emocionālu saikni ar holokausta traģisko realitāti Preiļos 1941. gada vasarā un izpratīs dienasgrāmatas kā ebreju bērnu garīgās pretošanās līdzekļa lomu. Mācību ekskursijas laikā uz ebreju holokausta memoriālu skolēni uzzinās par holokausta upuru piemiņas saglabāšanu Preiļos mūsdienās.

Mērķi: veicināt skolēnu interesi par Preiļu novada un Latvijas vēsturi; nostiprināt izpratni par ebreju kopienu un holokausta notikumiem Latvijā, izmantojot lokālo vēsturi; veicināt tolerantas un līdzcietīgas personības attīstību.

Saikne ar vēstures priekšmeta standartu: skolēni izvēlas un pareizi lieto vēstures priekšmeta jēdzienus; prot sakārtot hronoloģiskā secībā sava pagasta, novada un Latvijas svarīgākos notikumus; apzinoties un iepazīstot kultūru daudzveidību, izprotot dažādu kultūru atšķirības un konfliktus, attīsta cieņu starpkultūru komunikācijā; iepazīst un raksturo cilvēka iekšējās un ārējās kontroles mehānismus, kuri nosaka cilvēku rīcību un attiecības; veido izpratni un attīsta vispārcilvēciskās vērtības un toleranci.

Darba formas: video prezentācija, muzeja ekspozīcijas apmeklēšana, grupu darbs ar darba lapām, secinājumu izdarīšana, avotu analīze, diskusija, mācību ekskursija.

Programma izmantojama Latvijas vēstures mācību stundās, atbilstoši priekšmeta standartam un 9.;12. kl. programmai. Skolotājs var vērtēt skolēnu darbu atbilstoši izpildītajai darba lapai un aktivitātei.

Mērķauditorija: 9.-12. kl.

Grupas lielums: 10-25 skolēni

Nodarbības ilgums: 2 nodarbības pa 40-50 min

Norises vieta: PVLMM ekspozīcija Raiņa bulvāris 28, mācību ekskursija Preiļu ebreju holokausta memoriālā.

Cena skolēniem – 1.00 EUR

Iepriekšēja pieteikšanās un informācija:
Ilona Vilcāne, tālr 65322731, e-pasts: ilona.vilcāne@preili.lv

Izglītojošā programma “Pogaļa”

Izglītojošās programmas “Pogaļa” mērķis – sniegt un padziļināt zināšanas par izzūdošu, savulaik svarīgu Latgales lauksaimniecības nozari – linapstrādi, iespēju robežās iepazīstināt ar linu pārstrādes produktu dažādību, to izmantošanu.
Linu eļļu degustēšana.

Mērķauditorija:
bērnudārzu audzēkņi (pirmsskolas grupiņas), pamatskolas skolēni, 5.-9. klase, pārējie interesenti

Grupas lielums
līdz 25 personām

Nodarbības ilgums
1 stunda

Darba formas
individuālais praktiskais darbs 

Dalības maksa
skolēniem 0.50 EUR
pieaugušajiem 1.00 EUR                                    

Norises laiks: augusts–oktobris

Norises vieta: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja atklātā mācību krātuve un  brīvdabas teritorija, Paulāna 4

Programmas uzdevumi:

Aktivitātes:

Praktiskā darbošanās –
Bērni, sākumskola, 1-4. klases skolēni: „Pogaļas” izgatavošana no linu auduma, diega, pakulām.
5.-9. klase mācību stunda mājturībā un tehnoloģijās – pītas linu rotas izgatavošana, pinumu variācijas;
5.-9. klase mācību stundas vizuālajā mākslā, novadmācībā – dažādu linu ziedu veidošana, linšķiedru auklas vīšanas iemaņu apgūšana.

Cena: skolēniem 0.50 EUR,
pieaugušajiem 1.00 EUR

Iepriekšēja pieteikšanās.
Informācija: Silvija Ivanovska, tālr. 653 22731, 25640398,
e-pasts: silvija.ivanovska@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2021.