Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs

Kooperatīva iela 6 (4. stāvs), Preiļi, LV-5301
65381397
Aija Caune
Direktore
65381394, 29221574
Anita Kolosova
Direktora vietniece
65381395, 28641149
Svetlana Jaudzema
Lietvede
65381397, 28641149

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4251900393

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra normatīvais regulējums:

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra nolikums (PDF)
Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā (PDF)
Personas datu apstrāde (PDF)


Dalības maksu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem:
AS SEB banka: LV08UNLA0026000130630
vai
AS Swedbank: LV81HABA0551019925560

Saņēmējs: Preiļu novada dome
Reģistrācijas nr. 90000065720
Maksājumu mērķī norādīt: Dalības maksa Bērnu un jauniešu centrā (BJC), audzēkņa vārds, uzvārds. 

Vecāku līdzdalības maksājums noteikts ar Preiļu novada domes 2010. gada 28. septembra sēdes lēmumu 1.25§ (PDF)
Informācija par vecāku līdzdalības maksājumiem (PDF)


Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs (turpmāk tekstā – Centrs) ir Preiļu novada domes izglītības iestāde, kura īsteno interešu izglītības programmas, vada un organizē metodisko, organizatorisko un informatīvo darbu interešu izglītības jomā Preiļu novadā.

Centrs ir galvenais koordinators un sadarbības partneris Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centram un citām valsts institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu organizēšanā interešu izglītības jomā un audzināšanas darba jomā bērniem un jauniešiem Preiļu novadā.

Mēs lepojamies, ka Centrā vairāk nekā 500 audzēkņi vecumā no 3 līdz 25 gadiem ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas dažādos pulciņos un kolektīvos, apvienojot tajos gan Preiļu novada, gan kaimiņu novadu bērnus un jauniešus. Lepojamies ar audzēkņiem, kuri radoši pilnveido sevi nodarbībās, pasākumos, koncertos, izstādēs, gūst panākumus skatēs un konkursos! Centra bagātība – radoši, profesionāli, mērķtiecīgi pedagogi un sirsnīgi tehniskie darbinieki. Īpašā pievienotā vērtība ir mūsu audzēkņu vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un rūpējas par sava bērna brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Audzēkņu darbošanās programmās balstīta uz brīvprātības principiem un patiesu vēlēšanos izteikt sevi darbībā, neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Uzņemšana programmās (pulciņos) tiek organizēta katra mācību gada sākumā. Mācību gada laikā iesaistīties pulciņā iespējams, ja ir brīvas vietas. Nodarbības notiek 1-3 reizes nedēļā.

2019./2020.mācību gads

Piedāvājam sekojošas interešu izglītības programmas (pulciņi):

  • Kultūrizglītības jomā – Darbnīca „Es protu!”, Zīmēšanas pulciņš, Dizaina studija, Keramika, Teātra grupa „Kājām gaisā”, Vokālā grupa „Mazās lāsītes”, Vokālais ansamblis, Popgrupa “LĀSĪTES”, Folkloras kopa, Tautas dejas, Kokapstrādes pulciņš “Saplāksnis”
  • Tehniskās jaunrades jomā – Tehniskā modelēšana, Tehniskās modelēšanas pulciņš „Meistariņš”, MAZMOTO tehniskā jaunrade, ROBOTIKAS pulciņš
  • Citās izglītojošās jomās – Studija “Maģiskais lukturis”, pulciņš “Ceļojums”, Brīvā laika klubiņš „Domiņa”, LĪDERU skola

Lai pieteiktos dalībai kādā konkrētā pulciņā, bērna vecākiem jāaizpilda IESNIEGUMA veidlapa (PDF), kura jānogādā Centrā vai konkrētā pulciņa pedagogam (atbilstoši NODARBĪBU sarakstam (PDF)).

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2019.