Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs

Kooperatīva iela 6 (4. stāvs), Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65381397
Aija Caune
Direktore
Anita Kolosova
Direktora vietniece
Svetlana Jaudzema
Lietvede

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4251900393

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra normatīvais regulējums:

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra nolikums (PDF)
Vecāku un citu personu uzturēšanās kārtība Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā (PDF)


Vecāku līdzdalības maksājums noteikts ar Preiļu novada domes 2010. gada 28. septembra sēdes lēmumu 1.25§ (PDF)

Informācija par vecāku līdzdalības maksājumiem (PDF)

Dalības maksu var pārskaitīt uz bankas kontu:
AS SEB banka: LV90UNLA0055002871813

Saņēmējs: Preiļu novada Izglītības pārvalde

Reģistrācijas Nr. 40900025196
Maksājuma mērķī norādīt: Dalības maksa BJC, audzēkņa Vārds, Uzvārds.


Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs (BJC) ir Preiļu novada pašvaldības izglītības iestāde, kura īsteno interešu izglītības programmas, vada un organizē metodisko, organizatorisko un informatīvo darbu interešu izglītības jomā Preiļu novadā. Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra telpās atrodas Preiļu novada Kopienas resursu centrs 

BJC ir galvenais koordinators un sadarbības partneris Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centram un citām valsts institūcijām valsts mēroga pasākumu un projektu organizēšanā interešu izglītības jomā un audzināšanas darba jomā bērniem un jauniešiem Preiļu novadā.

Interešu Izglītības jomas un audzināšanas darba NORISES 2022. gads (PDF)

Mēs lepojamies, ka vairāk nekā 500 audzēkņi vecumā no 3 līdz 25 gadiem ik dienu brīvprātīgi un ar prieku darbojas dažādos pulciņos un kolektīvos. Lepojamies ar audzēkņiem, kuri radoši pilnveido sevi nodarbībās, pasākumos, koncertos, izstādēs, gūst panākumus skatēs un konkursos! BJC bagātība – radoši, profesionāli, mērķtiecīgi pedagogi un sirsnīgi tehniskie darbinieki. Īpašā pievienotā vērtība ir mūsu audzēkņu vecāki, kuri atbalsta mūsu aktivitātes un rūpējas par sava bērna brīvā laika lietderīgu pavadīšanu.

Audzēkņu darbošanās programmās balstīta uz brīvprātības principiem un patiesu vēlēšanos izteikt sevi darbībā, neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Uzņemšana pulciņos tiek organizēta katra mācību gada sākumā. Mācību gada laikā iesaistīties pulciņā iespējams, ja ir brīvas vietas. Nodarbības notiek 1-3 reizes nedēļā.

Interešu izglītības PROGRAMMAS (PDF)

Lai pieteiktos dalībai kādā konkrētā pulciņā, bērna vecākiem jāaizpilda IESNIEGUMS (PDF), kurš jānogādā BJC vai konkrētā pulciņa pedagogam.

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2022.