Preiļu Mūzikas un mākslas skola

Raiņa bulvāris 26, Preiļi, LV-5301
65322542
Edgars Znutiņš
Direktors
65320335, 26466778
Marianna Abricka
Direktora vietniece mākslas nodaļā
65320336
Laima Sondore
Direktora vietniece mūzikas nodaļā
Lilita Livdāne
Lietvede

Preiļu mūzikas skola dibināta 1964. gadā. 2003. gadā darbu uzsāk arī mākslas nodaļa un skola pārtapa par Preiļu Mūzikas un mākslas skolu. 2012. gadā tiek licencēta jauna programma Vokālā mūzika – Kora klase.  Visas pārējās programmas atkārtoti licencētas 2008. gada maijā uz 10 gadiem. 2014. gada maijā skola tiek akreditēta uz 6 gadiem.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas nolikums (PDF)

Pašvērtējuma ziņojums (PDF)

Preiļu Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mākslā un mūzikā.

Izglītības programmas nosaukumsApakšprogrammas nosaukumsProgrammas kods
Taustiņinstrumentu spēleKlavierspēle20V212 01 1
Akordeona spēle20V212 01 1
Stīgu instrumentu spēleVijoļspēle20V212 02 1
Pūšaminstrumentu spēleFlautas spēle20V212 03 1
Klarnetes spēle20V212 03 1
Saksofona spēle20V212 03 1
Trombona spēle20V212 03 1
Trompetes spēle20V212 03 1
Tubas spēle20V212 03 1
Eifonija  spēle20V212 03 1
Vokālā mūzikaKora klase20V212 06 1
Vizuāli plastiskā māksla20V21100 1

Skolā darbojas pūtēju un akordeonistu orķestri, vijolnieku, pūtēju un akordeonistu ansambļi un koris. Skolas kolektīvam ir izveidojusies cieša draudzība un radoša sadarbība ar Lietuvas kolēģiem – Utenas mūzikas skolu un Mākslas skolu. Mūsu mūzikas nodaļas audzēkņi ir piedalījušies arī Utenas mūzikas skolas organizētajos „Klavieru ansambļu” un „Jauno talantu” starptautiskajos konkursos. Jau septīto gadu skolas audzēkņi kopā ar Līvānu mūzikas skolu piedalās starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā „Soli Deo Gloria” Goricā (Vācijā), ko organizē Luterāņu biedrība. Skolas audzēkņi regulāri piedalās Valsts konkursos, reģiona pasākumos, skatēs un festivālos.


Noteikumi par Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās (PDF)

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu maksas profesionālās ievirzes izglītības programmās:

– Vecāku līdzfinansējums vienam audzēknim mēnesī – 12,00 EUR;
– Klavieru nomas maksa mēnesī – 6,00 EUR;
– Vijoles, pūšamo instrumentu un akordeona nomas maksa mēnesī  – 4,00 EUR.

Vecāku līdzfinansējumu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem:
AS SEB banka: LV08UNLA0026000130630
vai
AS Swedbank: LV81HABA0551019925560
Saņēmējs: Preiļu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000065720
Maksājumu mērķī norādīt: Vecāku līdzfinansējums par Mūzikas un mākslas skolu (MMS), audzēkņa vārds, uzvārds.

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2022.