Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa bulvāris 24, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
65322692
Liāna Loginova-Plivda
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ināra Casno
Dzimtsarakstu nodaļas darbiniece
65322692
Skaidra Mežiniece
Dzimtsarakstu nodaļas darbiniece
65322692

VID reģistrācijas Nr. 90000066548


Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (PDF)


Iesniegumu veidlapas


Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktiem un to reģistrāciju.

Apmeklētāju  pieņemšanas laiks: katru darbdienu 8.30-12.00 un 13.00-16.30

Pirmssvētku dienā dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.


Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus pakalpojumus:

Laulības reģistrācija (valsts nodeva – € 14)

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
• jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
• dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu, ja stājas atkārtotā laulībā,
• ārvalstniekiem – savas valsts izziņa par ģimenes.

Iesniegumu laulību reģistrācijai personas iesniedz dzimtsarakstu nodaļā personīgi vai elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās, ja viens no laulātajiem ir Preiļu novada iedzīvotājs0,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās, ja laulātie nav Preiļu novada iedzīvotāji10,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu brīvdienās un svētku dienās20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu Kultūras centra lielajā zālē (bez noformējuma)30,00
Laulības svinīga reģistrācija pagastos pašvaldībai piederošās iekštelpās (bez noformējuma)20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu parka teritorijā (bez noformējuma)20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada teritorijā ārpus telpām (bez noformējuma)20,00
Papildu maksa par laulības reģistrāciju ārpus nodaļas telpām brīvdienās un svētku dienās20,00
Papildu maksa par Laulības svinīgās reģistrācijas nodrošināšanu ar mūzikas ierakstu pavadījumu ārpus nodaļas telpām10,00

No maksas par Laulības svinīgu reģistrāciju Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās tiek atbrīvotas (uzrādot attiecīgu statusa apliecinošu dokumentu) personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

Pakalpojumu cenrādis stājas spēkā ar 01.05.2022.

Jaundzimušo  reģistrācija (bezmaksas)

Mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:
• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu,
• jāuzrāda personas apliecinoši dokumenti (pase vai personas apliecība),
• laulības apliecība.

Paternitātes  atzīšana (ja bērna vecāki nesastāv laulībā) (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:
• vecāku kopējs iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā) vai tiesas spriedums,
• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu vai bērna dzimšanas apliecība,
• jāuzrāda personas apliecinoši dokumenti (pase vai personas apliecība).

Miršanas fakta reģistrācija (bezmaksas)

Fiziska vai juridiska persona par miršanas faktu paziņo ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts un iesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus dzimtsarakstu nodaļā.

Paziņojot par miršanas faktu paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošo dokumentu un iesniedz
• medicīnas apliecību par nāves cēloni,
• mirušās personas pasi vai personas apliecību (jānodod dzimtsarakstu nodaļai).

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa – valsts nodeva € 71,00

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
• jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
• dzimšanas apliecība,
• citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Reģistra aktualizēšana vai atjaunošana – valsts nodeva – € 7,00

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums,
• jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
• citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Atkārtotas apliecības izsniegšana – valsts nodeva – € 7,00

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums,
• jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Izziņa no dzimtsarakstu nodaļas arhīva pašvaldības nodeva – € 5,00

Izziņa “dzimtas koka” veidošanai par vienu vienumupašvaldības nodeva – € 5,00

Arhīva izziņa par reģistra neesamību arhīvā- pašvaldības nodeva – 3,00

Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai – pašvaldības nodeva – 2,00

Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana apliecībai- pašvaldības nodeva – 7,00


Maksājumus var veikt maksājot skaidrā naudā nodaļas kasē vai ar pārskaitījumu uz Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, kontiem, norādot maksājuma mērķi.

AS “SEB banka”, konts LV 08 UNLA 0026000130630, kods UNLALV2X
AS “SWEDBANK”, konts LV 81 HABA 0551019925560, kods HABALV22

Pēdējās izmaiņas: 16.01.2023.