Dzimtsarakstu nodaļa

Rēzeknes iela 26, Preiļi, LV-5301
65322692
Liāna Loginova-Plivda
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ināra Casno
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks
65322692
Monika Litauniece
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks
65322692
Skaidra Mežiniece
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks
65322692

VID reģistrācijas Nr. 90000066548

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (pdf.)

Iesniegumu veidlapas


Dzimtsarakstu nodaļas pieder pie tiesību aizsardzības institūcijām. Par to dibināšanas datumu uzskata 1921. gada 18. februāri, kad Latvijas Satversmes sapulce pieņēma Likumu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Tajā teikts, ka „civilstāvokļa aktu reģistrāciju pārzin laicīgas iestādes, kuras sauc par dzimtsarakstu nodaļām”. Līdz tam laulības, dzimšanas un miršanas gadījumus reģistrēja tikai baznīcās.

Preiļu rajonā pirmā dzimtsarakstu nodaļa tika nodibināta 1922. gada 1. jūlijā Preiļu pagastā. Tā apkalpoja gan pagasta, gan Preiļu miesta iedzīvotājus. 1927. gada februārī izveidojās Preiļu pilsētas dzimtsarakstu nodaļa. Šīs abas iestādes līdztekus pastāvēja līdz 1949. gadam. Tās apvienojot, izveidoja Preiļu rajona dzimtsarakstu nodaļu, kura pastāvēja līdz 1993. gada 31. decembrim. 1994. gada 1. janvārī, kad dzimtsarakstu nodaļas tika nodibinātas visās pašvaldībās, Preiļos atkal atjaunoja pilsētas dzimtsarakstu nodaļu. 2001. gadā, apvienojoties Preiļu pilsētai, Preiļu un Aizkalnes pagastiem, izveidota Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa. No 2009. gada 1. septembra tika likvidētas Pelēču un Saunas pagastu dzimtsarakstu nodaļas, un līdz ar to paplašinājās Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis.

Nodaļas arhīvā glabājas visa rajona dzimtsarakstu dokumenti (ar nelieliem izņēmumiem) no 1906. līdz 1993. gadam, kā arī Preiļu pilsētas, Preiļu, Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastu dzimtsarakstu nodaļu reģistri no 1994. gada.

Apmeklētāju  pieņemšanas laiks:
katru darbdienu 8.30-12.00 un 13.00-16.30
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktiem un to reģistrāciju.


Laulības reģistrācija (valsts nodeva – € 14)

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
• jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
• dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu, ja stājas atkārtotā laulībā,
• ārvalstniekiem – savas valsts izziņa par to, ka nav šķēršļu laulības reģistrācijai Latvijas Republikā.

Iesniegumu laulību reģistrācijai personas iesniedz dzimtsarakstu nodaļā personīgi vai sākot ar 2018. gada 01. jūniju pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Jaundzimušo  reģistrācija (bezmaksas)

Mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:
• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu,
• jāuzrāda personas apliecinoši dokumenti (pase vai personas apliecība),
• laulības apliecība.

Paternitātes  atzīšana (ja bērna vecāki nesastāv laulībā) (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:
• vecāku kopējs iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā) vai tiesas spriedums,
• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu vai bērna dzimšanas apliecība,
• jāuzrāda personas apliecinoši dokumenti (pase vai personas apliecība).

Miršanas fakta reģistrācija (bezmaksas)

Fiziska vai juridiska persona par miršanas faktu paziņo ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts un iesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus dzimtsarakstu nodaļā.

Paziņojot par miršanas faktu paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošo dokumentu un iesniedz
• medicīnas apliecību par nāves cēloni,
• mirušās personas pasi vai personas apliecību (jānodod dzimtsarakstu nodaļai).

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (valsts nodeva € 71,00)

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
• jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
• dzimšanas apliecība,
• citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Reģistra aktualizēšana vai atjaunošana (valsts nodeva – € 7)

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums,
• jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
• citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Atkārtotas apliecības izsniegšana (valsts nodeva – € 7)

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums,
• jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju izsniegšana (pašvaldības nodeva – € 2)


Maksājumus var veikt tikai ar pārskaitījumu uz Preiļu novada domes, reģistrācijas Nr. 90000065720, kontiem, norādot maksājuma mērķi:

AS “SEB banka”, konts LV 08 UNLA 0026000130630, kods UNLALV2X
AS “SWEDBANK”, konts LV 81 HABA 0551019925560, kods HABALV22
Latvijas Pasts, konts LV 13 LPNS0005303395651, kods LPNSLV21

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2021.