Ūdenssaimniecība Prīkuļu ciemā

2010. gada 12. oktobrī

Parakstīta vienošanās par projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” īstenošanu

Šī gada 11. oktobrī starp VA Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011. Vienošanās ietvaros tiks īstenots projekts „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”.

Projekta ietvaros Prīkuļu ciematā paredzēta: artēziskās akas rekonstrukcija, esošo ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija (2 165 m garumā), jaunu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve un vecās stacijas demontāža, jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija (125 m) un jaunu pašteces cauruļvadu izbūve (2 635 m).

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 307 740,00 lati, no tām 261 579,00 finansē Eiropas Savienība, 46 161,00 tiek segta no pašvaldības līdzekļiem.

Aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000″ mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.

Projektu realizācijas rezultātā Prīkuļu ciematā tiks uzlabota ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kā arī tiks paplašināta gan ūdensapgādes, gan notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība.

Sīkākai informācijai:
Zigmārs Erts
Attīstības daļas vadītājs
talr. 65322766; e-pasts:
zigmars.erts@preili.lv

____________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PRĪKUĻU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

2011. gada 30. martā

Turpinās projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”

Turpinās projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”.

Projekta ietvaros līdz šim veikts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, izstrādāts tehniskais projekts (izpildītājs: SIA „LL Premium Designs”, tehniskā projekta izmaksas Ls 13 539,56).

2011. gada 22. martā Preiļu novada dome izsludinājusi iepirkumu par būvdarbu veikšanu projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” ietvaros.

Zigmārs Erts
Attīstības daļas vadītājs

____________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PRĪKUĻU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2011. gada 15. augustā

Turpinās projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”

Projekta ietvaros līdz šim veikts iepirkums tehniskā projekta izstrādei, izstrādāts tehniskais projekts (izpildītājs: SIA „LL Premium Designs”), veikts būvdarbu iepirkums un noslēgts būvdarbu līgums ar personu apvienību „Krāslavas būve” par būvdarbiem Prīkuļu ciemā. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda Ls 352 672,81 (ar PVN 22%).

Projekta ietvaros tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens 81% iedzīvotājiem Prīkuļu ciemā. Rekonstruējot ūdensapgādes tīklu, tiks samazināti ūdens zudumi no 35% uz 9% no iegūtā ūdens daudzuma. Prīkuļu ciema iedzīvotājiem tiks nodrošinātas dzeramā ūdens rezerves.

____________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PRĪKUĻU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

2011. gada 16. septembrī

Notiek ūdensvada un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija Saunas pagasta Prīkuļu ciemā

Preiļu novada Saunas pagasta Prīkuļos notiek ERAF projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā” realizācija. Darbi notiek Mehanizatoru ielā, kur notiek urbuma rekonstrukcija un pēc būvdarbu veikšanas būs jauns kanalizācijas un ūdens pieslēguma vads 350 metru garumā.

Šobrīd projekta ietvaros Prīkuļu ciematā notiek esošā ūdensapgādes urbuma un esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, jaunu pašteces kanalizācijas tīklu un spiedvadu izbūve, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve, esošās attīrīšanas iekārtas BIO 100 demontāža un  jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BIO 40 izbūve un dīzeļģeneratora uzstādīšana.

Rekonstruējot ūdensapgādes tīklu, Prīkuļu ciemata 81% iedzīvotāju tiks nodrošināts kvalitātes prasībām atbilstošs dzeramais ūdens un dzeramā ūdens rezerves. Ūdens zudumi samazināsies no 35% uz 9% no iegūtā ūdens daudzuma. Kanalizācijas pakalpojumi būs pieejami 51% iedzīvotāju ciematā.

Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins pastāstīja, ka tuvākajā nākotnē būs jāpiesaista līdzekļi, lai nomainītu pārējos vecos ūdens pieslēgumus un atjaunotu ceļu segumu, kur šobrīd projekta ietvaros notiek rakšanas darbi.

2010. gada 11. oktobrī starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Preiļu novada domi darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.1.1 aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros tika parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011. Projekta kopējās izmaksas sastāda 378 221, 67 latus ar PVN 22 %. Pašvaldības ieguldījums projekta realizācijā ir PVN 22% un 15% no projekta attiecināmajām izmaksām. Būvdarbus veic SIA „Krāslavas būve”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

____________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PRĪKUĻU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

2011. gada 15. decembrī

Noslēgumam tuvojas projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011 „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā”. 2011. gada 25. novembrī tika parakstīts akts par projekta ietvaros sasniegto vērtību pieņemšanu ekspluatācijā.

____________________________________________________________________

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA PREIĻU NOVADA PRĪKUĻU CIEMĀ” LĪDZFINANSĒ EIROPAS  SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR PREIĻU NOVADA DOME.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Pēdējās izmaiņas: 03.09.2018.