“Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, LLI- 476

Projekta nosaukums un numurs“Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, LLI- 476
Projekta akronīms (saīsināts nosaukums)SAVE PAST FOR FUTURE
Programmas nosaukumsInterreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam. Tās mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Īstenošanas laiks01.08.2020 – 31.07.2022 (24 mēneši)
Projekta mērķisProjekta mērķis ir palielināt to organizāciju kapacitāti, kuras ir iesaistītas vēsturisko parku un to ūdenstilpņu atjaunošanā un uzturēšanā Lietuvas ziemeļaustrumos un Latgalē, vēsturiskajiem parkiem būt kā nozīmīgiem bioloģiskās daudzveidības objektiem, nodrošinot rūpīgu attieksmi pret vēsturi, dabas vērtībām un lauku ainavu.
Projekta īss aprakstsProjekta ietvaros tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā, Kamarišķu muižas parkā (LT) un Preiļu muižas parkā (LV). Uzsvars tiks likts uz teritoriju ainavas sakārtošanu un pielāgošanu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un uz teritoriju ūdens kvalitātes uzlabošanas darbiem. Atjaunotās vietas parkos tiks papildinātas ar izglītības takām, kurās tiks izstrādātas interaktīvās āra apmācības programmas skolēniem par zaļo infrastruktūru, bioloģisko daudzveidību, kultūras mantojumu, atjaunošanas darbiem un nepieciešamību rūpēties par dabu. Tā kā vēsturiskajos parkos sastopama unikāla faunas un floras daudzveidība, projekts paredz uzlabot apstākļus dabas elementiem, kas ir saglabājušies kā daļa no parku mantojuma, izceļot to bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas funkciju vēsturiskajos parkos projekta realizēšanas vietās. Projektā iesaistīto organizāciju pārstāvju zināšanas un pieredze tiks stiprināta, organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus ar profesionāļiem un pieredzējušiem jomas ekspertiem un aktīvu ieinteresēto pušu iesaistīšanos rekomendāciju izstrādē par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu 8 parkos.

Tiks sagatavoti bioloģiskās daudzveidības, parku koku uzskaites, vēsturisko parku ekosistēmu ekonomiskā novērtējuma ziņojumi, izstrādātas vadlīnijas bioloģiskās daudzveidības un biotopu pārvaldībai vēsturiskajos parkos. Dižkoku augšanas apstākļi tiks uzlaboti visos trijos projekta parkos. Tiks organizēti trīs pasākumi, lai dalītos ar labāko praksi un pieredzi. Šie pasākumi sniegs unikālu iespēju pašvaldības organizāciju speciālistiem un aptvers vairākas tēmas: bioloģiskajai daudzveidībai piemērotu seklu ūdens dīķu izveide un uzturēšana, dabas pārvaldība daļēji dabiskās pļavu dzīvotnēs, ligzdošanas būru uzstādīšana putniem un sikspārņiem.

Lai izglītotu sabiedrību par lokālo un globālo ietekmi uz ūdens ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību vēsturiskajos parkos, tiks organizētas daudzveidīgas inovatīvas izglītojošās aktivitātes sabiedrībai, skolēniem, pašvaldību speciālistiem, NVO un uzņēmējiem. 3 bezatkritumu (zero waste) festivālu laikā dalībnieki tiks iedrošināti apgūt, kā pārstrādāt atkritumus, būs pieejamas profesionālas lekcijas par ūdens piesārņojumu un ilgtspējīgu dzīvesveidu un nulles ietekmi uz ekosistēmām, praktiskās nodarbības, pētījumi. Divas izglītojošās vasaras nometnes skolēniem Latvijā un Lietuvā piedāvās aktivitātes un jaunas zināšanas, kā pētīt dabu un bioloģisko daudzveidību. Antalieptes un Kamarišķu parkos Lietuvā tiks rīkota darbnīca – izglītojošais brauciens skolotājiem par āra nodarbībām ar mērķi veicināt apkārtējai videi draudzīgu attieksmi un izpratni par dabas vērtību izgtspējīgu pārvaldību.
Galvenais projekta rezultāts ir kopīgu pārvaldības pasākumu izstrāde, lai atjaunotu un uzlabotu bioloģiskās daudzveidības stāvokli vēsturiskajos parkos, kā arī organizēti dažādi izglītojoši pasākumi par dabas vērtībām vēsturiskajos parkos. Vismaz 750 vietējie iedzīvotāji no Preiļu un Zarasu pašvaldībām piedalīsies projekta aktivitātēs un izmantos projekta rezultātus – apmeklēs parkus, 3 parka izglītojošās takas, izmantos mobilo aplikāciju.

Projekta budžetsKopējās projekta izmaksas: 1 030 848,12 EUR
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums: 876 220,89 EUR Preiļu novada domes projekta izmaksas: 577 903,09 EUR
ERAF finansējums, 85% apmērā:  491 217,62 EUR
Preiļu novada domes līdzfinansējums, 10% apmērā:  57 790,31 EUR Valsts finansējums, 5% apmērā: 28 895,16 EUR
Projekta partneriPreiļu novada dome (Vadošais partneris) www.preili.lv
Biedrība “Innovators valley” www.inovatoriuslenis.ltBiedrība “Foundation for Peatland Restoration and Conservation”  www.fpp-consulting.ltZarasai rajona pašvaldība www.zarasai.lt
KontaktinformācijaProjekta vadītāja Inese Matisāne
Mob. +371 26315587
e-pasts: inese.matisane79@gmail.com
Projekta materiāli

 

Informācija par projektu

30.01.2023. Izdota bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vēsturiskajos parkos veltīta rokasgrāmata
17.01.2023. Aicinājums uz vēsturisko parku apsaimniekošanai veltītu konferenci
16.12.2022. Noslēgušies Preiļu parka dīķu un kanālu pārbūves darbi
17.10.2022. Aicinājums pedagogiem un izglītības darbiniekiem uz praktisko semināru Lietuvā
16.09.2022. Vēsturisko muižu parku apsaimniekotāji un īpašnieki dalās pieredzē
19.07.2022. Preiļu parkā pirmo reizi norisinājās Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba”
07.07.2022. Preiļu parkā norisināsies Zero Waste festivāls “Daba – Cilvēks – Daba” 
29.06.2022. Notiek hidrobūves pie Mīlestības kalniņa rekonstrukcija
15.06.2022. Preiļu novada pusaudži tiek aicināti uz bezmaksas vasaras nometni Lietuvā
11.05.2022. Preiļu parkā rosījās brīvprātīgie no Latvijas un Lietuvas
07.04.2022. Preiļu novada pašvaldības centrālajā administrācijā apskatāma Latvijas – Lietuvas fotoizstāde “Vēsturiskie parki un to iemītnieki”
27.01.2022. Turpinās vides kvalitātes uzlabošanas darbi Preiļu parkā
15.09.2021. Preiļu parka dīķos un kanālos pazemināts ūdens līmenis
19.08.2021. Aicinājums piedalīties aptaujā par vēsturiskajiem (muižu) parkiem
Aptauja pieejama: https://www.surveymonkey.com/r/FZTBX7J
06.08.2021. Preiļu parku apsekoja Lietuvas vides eksperti
30.07.2021. Preiļu parkā uzsākti dīķu un kanālu pārbūves darbi
22.07.2021. Sākusies bērnu nometne “Dabas pasaule ir mums visapkārt”
10.06.2021. Fotografē parku un piedalies konkursā “Kas mīt tavā parkā?”
27.05.2021. Preiļu parkā tiks uzsākti dīķu un kanālu pārbūves darbi
21.12.2020. Notika projekta “Save past for future” atklāšanas sanāksme
17.11.2020. Uzsākts projekts “Vēsturisko parku ūdenstilpņu atjaunosana un uzturēšana”

Pēdējās izmaiņas: 30.01.2023.