Preiļu novada pašvaldības projekts “PROTI un DARI!”

Projekta īstenotājsJaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.
Projekta mērķisMotivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) (turpmāk – NEET jaunieši), kā arī veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta īstenošanas laiks2014.gada septembris – 2018.gada decembris
Projekta finansējuma avots  Projekta “PROTI un DARI!” kopējais finansējums ir 8 999 975,19 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 649 978,91 EUR un valsts budžets – 1 349 996,28  EUR. Finansējums Preiļu novadam 61003,80 EUR.
Projekta mērķa grupa
Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.
Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts
  • veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  • sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
  • noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  • īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  • regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  • specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);
Pašvaldības aktivitātes projektā1. mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:

  • mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana;
  • mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana;
  • mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija;
  • mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;

2. atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām

Kontaktinformācija pašvaldībāProjekta koordinatore Santa Ancāne-Novikova, santa.ancane@preili.lv, mob.29327010
Sīkāka informācijaMājas lapā http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari
Projekta īstenošanas pamats2015. gada 7. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 358 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.385) https://www.vestnesis.lv/op/2015/145.

 

Pēdējās izmaiņas: 22.10.2018.