Novada attīstības dokumenti (Vēsturiskā informācija)

Preiļu novadā ir izstrādāti un apstiprināti gan svarīgākie plānošanas un attīstības dokumenti: “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2033. gadam” un “Preiļu novada attīstības programma 2018.-2024. gadam”, gan arī citi attīstībai nepieciešamie dokumenti. To izstrādē ir ņemti vērā attīstības plānošanas nozares reglamentējošie normatīvie akti un plānošanas dokumenti, metodiskie ieteikumi valsts, reģionālā un vietējā plānošanas līmenī.

 Valsts līmeņa plānošanas dokumenti un metodiskie ieteikumi:

 • Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija „Latvija 2030”;
 • Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam;
 • Reģionālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
 • Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020. gadam;
 • Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
 • Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam;
 • Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
 • Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.–2020. gadam;
 • Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020. gadam;
 • NFIN 2009.-2014. gada programmas Nr.LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” līdzekļiem projekta materiāli
 • u.c.

Reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas dokumenti un citi materiāli:

 • Latgales plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030;
 • Latgales plānošanas reģiona Attīstības programma 2010.–2017. gadam;
 • Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010.–2017. gadam;
 • Preiļu novada Teritorijas plānojums 2016.-2031. gadam;
 • Mājoklis Preiļu novadā, nozares uzlabojuma plāns 2015.-2018. gadam;
 • Preiļu siltumapgādes attīstības koncepcija 2015.-2025. gadam;
 • Preiļu novada domes Vides politika, 2015;
 • Dabas lieguma “Jaša” dabas aizsardzības plāns 2007.-2020. gadam;
 • Aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers” dabas aizsardzības plāns 2008.-2020. gadam;
 • Mārketinga stratēģija pašvaldības pakalpojumu ieviešanai 2016–2019 “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”;
 • Preiļu novada valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras pieminekļa Preiļu pils darbības plāns, 2016;
 • Preiļu novada tūrisma mārketinga attīstības programma, 2015;
 • Tirgus izpēte Preiļu novada investīciju objektam Preiļu muižas komplekss un parks, 2015.
 • u.c.

Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu attīstības plānošanā, veikta vispusīga plānošanas dokumentu analīze, ņemtas vērā ne tikai Preiļu novada un kaimiņu pašvaldību attīstības programmas, bet arī iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu nozaru profesionāļu intereses un izaugsmes perspektīvas, kā arī dati no valsts institūciju un pašvaldību iestāžu datu bāzēm, dažādas aptaujas un citi materiāli. Pētīta jomu un teritoriju savstarpējā mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides attīstību.

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2022.