Aglonā īstenots projekts “Baudeisim ōrā!”

10.08.2022.

Piedaloties LEADER projektu konkursā, ko organizēja vietējā rīcības grupa “Preiļu rajona partnerība”, biedrība “Gūdu saimineiču bīdreiba” īstenojusi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu nr. 22-03-AL21-A019.2205-000003 “Baudeisim ōrā!”.

Latgales reģions ir īpašs ar izkoptām tradīcijām, bagātu un daudzveidīgu kultūru, bet latgalieši lepojas ar savām ēšanas tradīcijām. Lai paplašinātu biedrības darbības loku latgaliskās virtuves baudīšanas āra pasākumos (tēja, zupa, putra). Lai āra pasākuma apmeklētāji varētu izbaudīt līdzīgu atmosfēru, ko piedāvā savās meistarklasēs biedrība telpās, kā arī plašākas iespējas pandēmijas apstākļos piesaistīt apmeklētājus, radās nepieciešamība iegādāties āra aktivitātēm aprīkojumu – ēdienu termosus, mobilos galdus, saliekamos koka krēslus, telti. Projekta rezultātā paplašināsies biedrības iespējas ar piemērotu aprīkojumu rīkot āra pasākumus, piemēram, Putras dienu, meistarklases u.c.

Projekta ilgtermiņa mērķis:

Veicināt vietējās lauku kopienas iesaistīšanos Latgales kultūrvēsturisko tradīciju popularizēšanā, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā, tradīciju saglabāšanā, veicināt Aglonas kā tūrisma vietas potenciālu.

Projekta kopējās izmaksas 5193,12 EUR, attiecināmās 4930,11 EUR, publiskais finansējums 4437,09 EUR, līdzfinansējums 10 % apmērā 492,02 EUR. Projekta īstenošanu līdzfinansē biedrība “Gūda saimineiču bīdreiba”.

 Vija Kudiņa,
biedrība “Gūdu saimineiču bīdreiba”

 

Pēdējās izmaiņas: 10.08.2022.

Remontdarbi Preiļu pilī turpinās – tiek krāsota fasāde, ierīkots āra apgaismojums

Preiļu novada pašvaldība turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstīto projektu “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai”, kas paredz atjaunot Preiļu pils pirmo stāvu, piemērojot to restorāna un gastronomijas tūrisma pakalpojumu sniegšanai. Pēc intensīva būvnieku darba vairāku mēnešu garumā arī parka apmeklētāji var redzēt patīkamas Preiļu pils izmaiņas – tiek krāsota pils fasāde, teritorijā ap pili tiek ierīkots āra apgaismojums, būvēts ūdensvads un kanalizācija.

“Pils pirmā stāva iekšpusē uz šo brīdi jau ir izbūvēta siltumtrase, uzstādīti radiatori, uzsākta grīdas betonēšanas darbi, kas drīzumā tiks pabeigti. Elektroinstalācijas darbi pils iekšpusē jau ir veikti, tagad strādājam pie ārējā apgaismojuma un video novērošanas sistēmu izbūves.  Tāpat paralēli norit arī ārējās kanalizācijas un ūdensvada izbūve no Daugavpils un Mehanizatoru ielu puses. Šobrīd vēl turpinās ventilācijas sistēmas uzstādīšana, jo gaidām vēl divu ventilācijas iekārtu piegādi. Aizpagājušajā nedēļā tika uzsākta arī pils fasādes krāsošana. Daudzus satrauc pils krāsas tonis, taču tāds tas vēsturiski ir bijis gan Preiļu pilij, gan citām Latgales muižām. Labu laikapstākļu gadījumā pils fasādes krāsošanu ir plānots pabeigt septembrī. Arī pils iekšpusē darāmā vēl ir gana  daudz  – jātaisa starpsienas, jāierīko sanitārais aprīkojums, jāveic flīzēšanas darbi, pēcāk jāuzstāda iekšpuses gaismas ķermeņi.” par paveiktajiem  un plānotajiem darbiem informēja pils būvdarbu veicēja  – SIA “Preiļu celtnieks”- valdes loceklis Egils Stikāns.

Visi pils remontdarbi tiek veikti saskaņā ar 2014. gadā izstrādāto būvprojektu, kas saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Preiļu pils fasāde tiek krāsota atbilstoši tās vēsturiskajam tonim – dabīgi dzeltenā krāsā. Vēsturiskais Preiļu pils fasādes krāsas tonis tika noskaidrots 2013. gadā, kad arhitekte Marina Mihailova veica atkārtotu pils arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju.

Projekta  Nr. 3.3.1.0/20/I/011 “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšanai” kopējais finansējums ir 949 723,12 euro, no tiem attiecināmie izdevumi 868 712,89 euro, ERAF finansējums 300 000,00 euro, valsts budžeta dotācija 15 882,35 euro, pašvaldības finansējums 456 553,75 euro, privātais attiecināmais finansējums 96 276,79 euro.

 

 

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

 

 

 

Preiļu novada pensionāru biedrībā notika tikšanās ar Ukrainas seniorēm

09.08.2022.

Tā kā Preiļu novada Pensionāru biedrībā jau no 2019. gada norit akcija “Nāc, parunāsim!”, biedrība nesen organizēja tikšanos arī ar pensionārēm no Ukrainas. Liktenis viņas atvedis uz Preiļiem no dažādām Ukrainas pilsētām-Ludmilu no Mariampoles, Nataļju no Hersonas, Jelenu no Volčanskas, Ludmilu no Rubežnijas, Tatjanu no Harkovas. Tikšanās laikā viešņas runāja par tām šausmām, kuras viņas izjutušas savā dzimtenē kara laikā. Pārdzīvojums ir tik liels, ka neiztika bez emocijām, bez milzīgā sarūgtinājuma par netaisnīgo karu. Sirds sāp par izpostītajām mājām, par sagrautajiem nākotnes plāniem, par to postu, ko nodarījis karš.

Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška  bija ielūgta uz  sanāksmi ar ukraiņiem, kur tikās ar pašvaldības vadību un atbildīgajām personām. Viņa ielūdza ukraiņu seniores nākt uz pensionāru biedrību, uz kopējām sarunām pie tējas tases. Preiļu pensionāru biedrībā prot sadzirdēt senioru balsis un ieklausīties problēmās. Kopīgās sarunās izkristalizējās milzīga pateicība par sirsnīgo uzņemšanu pašvaldībai, gan par aprūpi medicīnas darbiniekiem, kā arī par vietējo iedzīvotāju atbalstu un īpašo uzmanību pret bērniem.

Akcija “Nāc, parunāsim!” turpinās. Dzīvas sarunas, kontakts, ne tikai materiālais, bet arī morālais atbalsts stiprina katru, kuram ir vajadzība tikt uzklausītam, lūgt padomu, būt dzīvā saiknē ar līdzcilvēkiem. Cilvēkam no Dieva dota daba – runāt, izteikties, uzklausīt un domāt pozitīvi. Galvenais – lai miers būtu virs zemes – pārējo varam veidot paši!

Preiļu novada Pensionāru biedrības
valdes locekle  Marija Volkova

Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446) izsludina atklātu konkursu uz SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM (profesijas kods 263503) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

 

Galvenie amata pienākumi un uzdevumi:

 • Palīdzēt ģimenēm ar bērniem un atsevišķiem indivīdiem personīgo un sociālo problēmu risināšanā, darbs ar sociālā riska ģimenēm Preiļu novada Riebiņu, Galēnu, Sīļukalna, Stabulnieku, Silajāņu pagastos.
 • Darbs ar bioloģiskajām ģimenēm bērna ārpusģimenes aprūpes laikā, ģimenes atkalapvienošanas nolūkā, aizbildņiem, audžuvecākiem; nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem; bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Nepieciešamības gadījumā darbs ar bērniem, kuru vecāki strādā ārzemēs, kā arī darbs ar citām sociālā riska grupu ģimenēm.
 • Iekārtot un/vai turpināt klientu lietas, sagatavot un iesniegt atzinumus pēc pieprasījuma par sociālā gadījuma vadīšanas gaitu, sniegt ieteikumus par ģimenes psiholoģiskā klimata uzlabošanu, iespēju bērniem atgriezties bioloģiskajā ģimenē u.tml.
 • Vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu.
 • Piedalīties bāriņtiesas sēdē, pārstāvot to bērnu intereses, par kuriem sniegta informācija.
 • Īstenot sociālās korekcijas programmu bērniem un pusaudžiem ar antisociālu uzvedību.
 • Strādāt ar datu bāzi SOPA, regulāri un savlaicīgi iekļaujot tajā precīzus datus.
 • Organizēt un vadīt atbalsta grupas sociālā riska klientiem.
 • Sagatavot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai (bērnam un pieaugušajam) nepieciešamo dokumentāciju.

 

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālā darba jomā.
 • Apliecība, kas apliecina speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (40 stundas).
 • Zināšanas par riska novērtēšanu ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos).
 • Teicamas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas.
 • Datorprasme pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Excel, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku.
 • Labas runas un komunikāciju prasmes, spēja argumentēt viedokli, iekļauties kolektīvā, pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros.
 • Prasme lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.

 

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi (summētais darba laiks),
 • atsaucīgu kolektīvu,
 • labus darba apstākļus,
 • atalgojumu 996,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas),
 • noteiktas Iestādes darbinieku sociālās garantijas,
 • darba vieta: Saules iela 8, Riebiņi, Preiļu novads.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi),
 • dzīves gājuma apraksts (CV),
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Vairāk informācijas nolikumā (ŠEIT).

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2022. gada 5. septembris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2022. gada 26. augusta plkst. 15.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu”, var iesniegt:

 • personīgi Labklājības pārvaldes personāla speciālistam (2.stāvs, 5.kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos;
 • sūtot tos pa pastu (tiks izskatīti līdz 26.08.2022. plkst.15.00 pa pastu saņemtie iesniegumi) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301;
 • sūtot uz e-pastu labklajibas.parvalde@preili.lv  ar norādi “Konkursam uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālā dienesta sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājai S. Sprindžai pa tel. 28638567.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

Iepazīsti LU Jēkabpils filiāli

Aglonas svētku laikā veiktas izmaiņas autobusu maršrutos uz Aglonu

08.08.2022.

Saistībā ar Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem Aglonā no 13. augusta līdz 15. augustam, Valsts SIA “Autotransporta direkcija” veikusi izmaiņas vairākos starppilsētu autobusu maršrutos, kā arī 15. augustā tiks organizēts papildus reiss no Rīgas uz Aglonu un no Aglonas uz Rīgu.

Izmaiņas tiek veiktas maršrutā Nr. 7981 “Rīga–Preiļi”:

 • 13., 14. un 15. augustā pagarināts reiss nr.01 plkst. 10.25 no Rīgas līdz Aglonai (šobrīd līdz Preiļiem);
 • 13., 14. un 15. augustā reiss nr. 16 plkst. 16.30 no Aglonas uz Rīgu (šobrīd plkst. 17.05 no Preiļiem);
 • 15. augustā norīkots reiss plkst. 6.40 no Rīgas uz Aglonu;
 • 15. augustā norīkots reiss plkst. 15.40 no Aglonas uz Rīgu.

Izmaiņas tiek veiktas arī maršrutā Nr. 5714 “Preiļi–Aglona–Grāveri”:

 • šī gada 14. augustā norīkoti reisi plkst. 17.15 “Preiļi–Aglonas stacija–Aglona” un plkst. 20.00 “Preiļi –Aglona”;
 • šī gada 15. augustā norīkoti reisi plkst. 1.00 un plkst. 1.05 “Aglona–Preiļi” un reiss plkst. 15.50 “Aglona–Aglonas stacija–Preiļi”.

Drīzumā minēto starppilsētu autobusu maršrutu izmaiņas tiks publicētas arī uzziņu portālā 1188.lv.

 

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa saskaņā ar
Latgales plānošanas reģiona sniegto informāciju

Noslēdzies Preiļu novada čempionāts zolē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

6. augustā Dienas aprūpes centra aktivitāšu telpā “Preiļu novada invalīdu biedrība” organizēja Preiļu novada čempionātu zolē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Spraigas cīņas risinājās 5 kārtās, pēc 5 kārtām vienāds punktu skaits bija trim sacensību dalībniekiem, un, tikai pateicoties vairāk iegūtajām acīm, par pirmo Preiļu novada čempionu zolē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām kļuva Artis Utināns, 2. vietu ieguva Antons Valainis, bet 3. vietu izcīnīja Andris Určs.

Sacensības notika 5 stundu garumā, vēlos pateikties visiem dalībniekiem, kas atsaucās un piedalījās sacensībās. “Preiļu novada invalīdu biedrība” organizē dažādas galda spēles cilvēkiem ar īpašām vajadzībām zolē, dambretē, šahā, novusā, domino, šautriņu mešanā, galda tenisā. Aicinām  cilvēkus ar īpašām vajadzībām iesaistīties biedrības aktivitātēs, sīkāka informācija pa tālruni 28262642 (Antons).

Preiļu novada invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja
Natālija Skutele – Jeronoviča

Noslēgusies parakstu vākšana par SIA “Preiļu slimnīca” turpmāko darbību

Bažas par SIA “Preiļu slimnīca” turpmāko darbību jūlija sākumā rosināja slimnīcas valdi un Preiļu novada pašvaldību rīkot iedzīvotāju parakstu vākšanu PRET Preiļu slimnīcas līmeņa pazemināšanu. Šobrīd iedzīvotāju aptauja ir noslēgusies ar savāktiem 4322 parakstiem PRET slimnīcas pakalpojumu samazināšanu. Lai gan oficiālu informāciju par šo jautājumu no ministrijas slimnīca tā arī nav saņēmusi, medijos paustā informācija liecina, ka nākamajā gadā slimnīca strādās kā ierasts.

Jau iepriekš tika minēts, ka Veselības ministrijas sniegtajā paziņojumā – slimnīcu tīkla attīstības stratēģijā – SIA “Preiļu slimnīca” tikusi definēta kā 1. līmeņa slimnīca, lai gan šobrīd tā atbilst 2. pakalpojumu sniegšanas līmenim, kas raisīja bažas, ka nākotnē tiek plānots samazināt slimnīcas piedāvātos pakalpojumus. Lai saglabātu SIA “Preiļu slimnīca” visus sniegtos pakalpojumus arī turpmāk, jūlijā iedzīvotāji tika aicināti parakstīties PRET SIA “Preiļu slimnīca” līmeņa pazemināšu. Kopumā savu viedokli, aizpildot anketas gan Preiļu pilsētā, gan pagastos pauda  4322 cilvēki, kas parāda, ka slimnīcas pakalpojumi Preiļu novada iedzīvotājiem ir nepieciešami. Visvairāk parakstu tika savākts Preiļu slimnīcā – 3241 paraksti, Preiļos parakstījās 119 iedzīvotāji, Pelēču pagastā 116, Stabulnieku pagastā 115, Saunas pagastā 94, Silajāņu 91, citos pagastos iedzīvotāju aktivitāte svārstās no 30 līdz 90 balsīm.

Preiļu slimnīca vēstulē Veselības ministrijai pieprasīja skaidrojumu par veselības aprūpes pakalpojumu likvidāciju un plāniem samazināt slimnīcas līmeni, par ko liecināja, saņemtais informatīvais ziņojums par slimnīcu tīkla attīstības stratēģiju, kurā Preiļu slimnīca tika definēta kā pirmā līmeņa slimnīca. Tāpat Preiļu slimnīca lūdza skaidrot, kad ir plānots sākt īstenot slimnīcu tīkla reformu, kādus veselības aprūpes pakalpojumus nodrošinās slimnīca pēc reformas. Vēstule ministrijai slimnīca nosūtīja 28. jūnijā, taču atbilde tā arī netika saņemta.

Jūlija sākumā medijos Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka skaidroja, ka no 2023. gada 1. janvāra neviens pakalpojums nevienai no slimnīcām netiks noņemts, bet šī gada beigās slimnīcām tiks iesniegti kritēriji, kas ir jāizpilda, lai šo pakalpojumu obligāto profilu varētu nodrošināt. Piemēram, pieejamība 24/7, ārstniecības personas, pakalpojumu saturs, kvalitātes kritēriji. Tikai tad, kad slimnīca būs gadu nostrādājusi, tiks lemts par līmeņa saglabāšanu vai samazināšanu.

Līdz ar to var secināt, ka nākamā gada laikā pakalpojumu klāsts SIA “Preiļu slimnīca” netiks samazināts, slimnīca turpinās savu darbību kā līdz šim. Pateicamies visiem Preiļu novada iedzīvotājiem par izrādīto aktivitāti parakstu vākšanā!

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Jauno mūzikas grupu konkurss “Zelta Krauklis 2022”

 

Līdz šī gada 17. augustam Riebiņu MJIC “Pakāpieni”, Preiļu JC “Četri” sadarbībā ar Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldi, Preiļu novada pašvaldību aicina jaunās mūzikas grupas no Preiļu un citiem novadiem pieteikties dalībai konkursā “Zelta Krauklis 2022”, kas šogad notiks Preiļu novada svētku ietvaros 20. augustā plkst. 13:00 Preiļu parkā pie muižas zirgu staļļiem!

Tehnisks vai etnisks – stilam nav nozīmes, ja uzskatāt, ka esat oriģināli un gatavi sacensties ar citiem jaunajiem un daudzsološajiem aicinām piedalīties un parādīt sevi! Konkursā nepieciešams izpildīt divas dziesmas. Programmā jāiekļauj viena dziesma valsts valodā. Otra dziesma pēc izvēles.

Sīkāka informācija meklējama konkursa nolikumā (ŠEIT).

Lai pieteiktos ir jāizlasa nolikums un jāaizpilda pieteikuma anketa (ŠEIT).

Jaunās mūzikas grupas, ir laiks parādīt sevi!

Papildu info: Sintija Ančeva, tālr. 28291082.

Aicinām pieteikties tradicionālajam svētku gājienam

 

20. augustā Preiļu novada svētku “Skanēt skan, vizēt viz!” centrālais vakars sāksies ar tradicionālo gājienu, kas šajā gadā spēcīgāk kā citkārt iezīmē tā patieso jēgu – kopību. Mēs esam ne vien svarīga daļa Preiļu novada, bet arī Latvijas. Un mums katram ir pienākums šo valstisko apziņu un brīvību noturēt, jo īpaši tagad, kad kaimiņzemes ēna parādījusi brīvības patieso trauslumu. Gājienā aicinām vienoties ne tikai iestādes un uzņēmumus, bet ikvienu – draugus, radus, kaimiņus un arī viesus – novērtēsim iespēju svētkus svinēt zem sarkanbaltsarkanā karoga; svinēsim iespēju būt ģimenē, mājās un paši savā zemē. Pieteikties gājienam var aizpildot anketu: https://ieej.lv/E6ZY1

Ar devīzi “Skanēt skan, vizēt viz” no 19. līdz 21. augustam svinēsim Preiļu novada svētkus

 

Preiļu novada stāsts slēpjas mūsu cilvēkos – spēcīgos, laipnos, spītīgos, gudros, radošos, dedzīgos un tādos, kuri vienmēr iet uz priekšu. Ikviens pasākums, ēka, vieta vai lieta iegūst jēgu tikai tad, ja to piepilda cilvēki un viņu darbi, kas skan tepat, Preiļu novadā, un arī tālienē. Un novada daudzo ezeru spoguļos viz un mirdz mūsu mežu, pļavu un pakalnu burvība. Preiļu novada svētkos cilvēka un dabas mijiedarbībā skanēsim un vizēsim visi kopā!

PROGRAMMA

19. augustā aicinām izbaudīt dažādu muzikālo žanru, garšu un aktivitāšu daudzveidību:

16.00 Preiļu parka pludmales kafejnīcā “Pampūkas” (Daugavpils iela 53) tikšanās ar dziesminieku Kārli Kazāku

17.30 Preiļu mūzikas un mākslas skolā (Raiņa bulvāris 26) audzēkņu un pedagogu kamermūzikas koncerts

18.30 pie Preiļu novada kultūras centra (Raiņa bulvāris 28) tiks atklāta vides stendizstāde “Piena ceļš. Izaugsmes ceļš”

19.00 Preiļu parka pļavā aiz muižas kapelas zirgu figurālās jāšanas paraugdemonstrējumi

19.30 Preiļu parkā pie zirgu staļļiem koncerts “Mīla, drāma un kaislības opermūzikā”
Dana Bramane (soprāns), Ilona Bagele (mecosoprāns), ukraiņu izcelsmes solists Pavlo Balakins (bass-baritons), Andris Ludvigs (tenors). Mūziķi: Ilze Ozoliņa (klavieres), Svetlana Okuņa (vijole), Inga Ozola (čells).

21.00 muzikāls VELO REIVS pa Preiļu pilsētas ielām (starts pie Preiļu novada kultūras centra)

22.00-01.00 ballīte ar DJ Robertu Lejasmeijeru

19.00-01.00 Preiļu parkā pie zirgu staļļiem Baltā piknika zona
Apmeklētājiem iespēja baudīt vakaru  ar saviem piknika groziņiem chill zonās

Tāpat 19. augustā Preiļu parka pludmalē no 16.00 līdz 19.00 un no 21.00 līdz pusnaktij varēs vizināties ar plostu, bet no 22.00 līdz 01.00 notiks pirts mucu un kubulu saiets “Voi plyks, voi troks” (rezervācija kompānijai (10 pers.), zvanot uz tālruņa numuru 29235318).

 

20. augustā svētkus piedzīvosim caur sajūtām un kopā būšanu visas dienas garumā:

8.00-13.00 Raiņa bulvārī, A. Paulāna ielā Svētku tirgus

9.00 Preiļu pilsētas ielās Svētku ierūcināšana kopā ar spēkratu pavēlniekiem

10.00 Preiļu novada kultūras centrā Jāzepa Pīgožņa vārdā nosauktā mākslas plenēra noslēguma izstāde

10.00-12.00 Svētku laukumā Pagastu dižošanās
Degustācijas, konkursi, amatiermākslas kolektīvu sasaukšanās

10.00-16.00 parka vārtsargu namiņā (A. Paulāna iela 4) ukraiņu tekstīliju izstāde “Цiнности. Vērtības” un Ņižinas pilsētas bērnu zīmējumu brīvdabas izstāde “Kopā roku rokā”

11.00 Svētku laukumā konkursa “Sakoptākais īpašums 2022” apbalvošana

11.00-16.00 pie Preiļu mūzikas un mākslas skolas (Raiņa bulvāris 26) zibakcija “Ziedu pušķis pilsētai”

12.00-13.00 Svētku laukumā Preiļu novada jauniešu pūtēju orķestra un Ķekavas pūtēju orķestra koncerts

12.00-13.00 parka vārtsargu namiņā (A. Paulāna iela 4) Ukrainas tradicionālās izšūšanas demonstrēšana –  Ludmila Gladkija un Lidija Tumakova no Mariupoles

12.00-18.00 metāla mākslas galerijā “Nester Custom” (A. Upīša iela 20) jaunas skulptūras atklāšana, svētku ballīte un degustācijas

13.00-14.00 Svētku laukumā Preiļu sadraudzības pilsētas Ņižinas (Ukraina) viesmākslinieku koncerts
Solistes Polina Mostovenko un Jūlija Muralko

13.00-15.00 Svētku bānīša ekskursijas pa Preiļu pilsētu kopā ar grāfiem Borhiem
Iekāpšana pie Svētku laukuma, viena izbrauciena ilgums 15 minūtes

15.00-16.00 Preiļu pilsētas ielās Muzikālais bānītis ar pūtēju orķestri

15.00 Preiļu muižas kapelā (A. Paulāna iela 4) koncerts “Lūgšana Ukrainai”
Dzied Jekaterina un Anastasija Mamedovas, Anna Andrejčenko no Harkivas apgabala Volčanskas rajona

16.00-18.00 Svētku bānīša ekskursijas pa Preiļu pilsētu kopā ar grāfiem Borhiem
Iekāpšana pie Svētku laukuma, viena izbrauciena ilgums 15 minūtes

 

20. augustā Preiļu parkā pie zirgu staļļiem un pludmalē:

11.00-17.00 Ūdens festivāla aktivitātes: izbraucieni ar plostu, katamarānu, ūdens bumbām u.c. Dažādas radošās darbnīcas – “25 iespējas”, “Eiropas pēcpusdiena jauniešu stilā”, “Lauku sēta”, lielformāta spēles, bērnu atrakcijas un disko ballīte u.c.

11.00 akcijas “Piepildīt sapni” noslēguma pasākums (Viduslatgales pārnovadu fonds)

12.00-14.00 Preiļu parka peldvietā “Lielo bumbu rallijs”

12.00-15.00 Elitas Patmalnieces radošā darbnīca

12.30 Zaharņova deju skolas Preiļu studijas moderno deju apsveikuma koncerts

13.00-15.00 jauno mūzikas grupu konkurss “Zelta krauklis”

15.00-16.00 zinātniskais teātris Laboratorium.lv
Eksperimentu šovs bērniem un jauniešiem

15.00 Preiļu parka estrādē Labdarības bumbu rallijs

16.00 jauno mūzikas grupu konkursa “Zelta krauklis” apbalvošana

Svētku kulminācija:

18.00 gājiens “Skanēt skan, vizēt viz”
Pulcēšanās no 17.30 pie Preiļu novada domes
Raiņa bulvāris – Aglonas iela – Liepu iela – A. Paulāna iela – Preiļu parka estrāde
Gājienā aicinām izmantot baltu apģērbu un aksesuārus, trejdekšņus svētku ieskandināšanai

19.00 Preiļu parka estrādē Preiļu novada domes priekšsēdētāja Ārija Vucāna uzruna, apsveikumi un A/S “Preiļu siers” godināšana uzņēmuma 50 gadu jubilejā

20.00 koncerts “Ūdenslāse Latgales dvēselei”
Atis Ieviņš, Dināra Rudāne, Jānis Stībelis, Dainis Skutelis, Ieva Sutugova, Normunds Pauniņš, grupa “Oranžās”, muzikālā apvienība Jura Kristona vadībā, režisors Valdis Pavlovskis, koncerta vadītājs Jānis Pētersons

21.30 grupa “Jumprava”

23.00 grupa “Citi zēni”

24.00 zaļumballe ar grupu “Mākoņstūmēji”

No 17.00 līdz 04.00 būs pieejama nakts kafejnīcu zona “Spožais radu saiets”

 

21. augustā aktīvās atpūtas cienītāji tiks gaidīti Preiļu parka pludmalē, bet mierpilns svētku noslēgums būs Preiļu Romas katoļu baznīcā:

07.00-12.00 parka pludmalē pludiņmakšķerēšanas sacensības “Rīta cope 2022”
Dalībnieki – pieaugušie / jaunieši (2007. g. dz. un jaunāki)

09.00-13.00 lielā tenisa sacensības “Veiklā raķete 2022”
Dalībnieki – vīrieši / sievietes (2010. g. dz. un vecāki)

10.00-13.00 pludmales volejbola sacensības “Dzeltenzilā bumba 2022”
Dalībnieki – vīrieši/ sievietes (organizatoru apstiprinātie)

12.00 Preiļu Romas katoļu baznīcā Svētku dievkalpojums par novadu

14.00 Preiļu Romas katoļu baznīcā Ērģeļmūzikas koncerts “Vasaras izskaņā…”
Artūrs Lisovs (ērģeles), Diāna Pilate (klarnete) un Ieva Vizma Romanovska (saksofons)

 

Visu svētku laiku – no 18. līdz 21. augustam – Preiļu parka pludmales teritorijā darbosies atrakciju un karuseļu parks (par maksu).

Svētki tiek rīkoti sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu (Latgales ūdens festivāls, līdzfinansē Eiropas savienība), Forte Production un atbalstītāju “Picu bode”.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par svētku norisi pašvaldības mājaslapā un sociālā tīkla Facebook lapā – svinēsim, skanēsim un vizēsim kopā!

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
Kultūras un tūrisma pārvalde

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku Aglonā programma

05.08.2022.

11. augusts, ceturtdiena

SLIMNIEKIEM VELTĪTĀ DIENA

 

12.00 Dienas sv.Mise par slimniekiem.

Romas misālē 976.lpp.

Pie bazilikas dārza altāra b. J.Bulisdzied Ludzas draudzes koris      
19.00Vakara sv.Mise Dievmātes godam. Romas misālē: kopīgie teksti Nr. 1

V.J.M.godam 820.lpp.

Pie bazilikas dārza altārapr. R.Doļa dzied Baltinavas draudzes koris

12. augusts, piektdiena

ĢIMENĒM VELTĪTĀ DIENA

 

12.00 Dienas sv.Mise par ģimenēm.

Romas misālē 986.lpp.   

Pie bazilikas dārza altārapr. S.Prikulisdzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris
19.00Vakara sv.Mise Dievmātes godam.  Romas misālē: kopīgie teksti Nr. 2

V.J.M.godam 821.lpp.

Pie bazilikas dārza altāraPr. A.Ševels, MIC dzied Daugavpils Jēzus Sirds draudzes koris

 

13. augusts, sestdiena

 

12.00 Dienas sv. Mise Dievmātes godam.

Romas misālē:

kopīgie teksti Nr. 3 V.J.M. godam 823.lpp.

Pie bazilikas dārza altārapr. M.Klušs  dzied Balvu draudzes

koris      

 

SVĒTĀ  MEINARDA svinības

 

19.00 Sv. MisePie bazilikas dārza altārapr. J.Skutels dzied Stirnienes draudzes koris
24.00 Sv. MiseBazilikā  pr. L.Kārklis dzied jaunieši
14.augusts, svētdiena             
10.00 Sv. MiseBazilikā  Pr. J.Vīlaks, OSPPE Koris “RASA no Ogres, diriģente Aira Birziņa

 

12.00 Sv. MisePie bazilikas dārza altārab. A. Kravalis,  bīskapi koncelebrēdzied Aglonas draudzes koris   
16.00 Sv. MiseBazilikā pie

Dievmātes altāra    

Pr. Rinalds

Stankevičs, MIC

ērģeles 

 

VISSVĒTĀKĀS  JAUNAVAS  MARIJAS  DEBESĪS  UZŅEMŠANAS  obligātās svinības

 

18.00 Vesperespie pāvesta altāra Pr. A.Bernāns dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris
19.00Sv.Mise.

Iestiprināšana. Romas misālē 730.lpp. Euharistiskā

procesija, svētība ar

Vissvētāko

Sakramentu.

pie pāvesta altāraArhibīskaps metropolīts Z.Stankevičs dzied Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris
22.00  Tautas krustaceļšsakrālajā laukumāb. J.Bulis, 

b. E.Pavlovskis  

dzied apvienotais koris, diriģē I.Lazdāne   
23.30Pusnakts sv. Mise. Romas misālē 730.lpp.pie pāvesta altārab. V.Stulpins dzied Preiļu draudzes koris 

 

15. augusts, pirmdiena

 

7.00Sv. Mise latgaliski     Bazilikā pie

Dievmātes altāra    

pr. G.Brūvers dzied (latgaliski) Rēzeknes Jēzus Sirds draudzes koris
9.00 Sv. Mise ar iestiprināšanu. Romas misālē 732.lpp.Pie bazilikas dārza altāra b. E.Pavlovskis dzied koris I.Sajevskas vadībā
10.00 Sv.Mise poļu valodābazilikas kriptā     pr. A.Lapinskis  dzied koris I.Ivanovas vadībā
12.00 Svētku galvenā sv. Mise.
Romas misālē 732.lpp. Euharistiskā procesija,

Te Deum, svētība ar Vissvētāko Sakramentu.

 

Valsts prezidenta uzruna, Valsts himna.

Pateicība.

pie pāvesta altāraPĀVESTA SŪTNIS BALTIJAS VALSTĪS

V.E. ARHIBĪSKAPS

PETAR ANTUN RAJIČ, bīskapi koncelebrē

dzied apvienotais koris, diriģē I.Lazdāne  
15.00Svētku noslēgums   
19.00 Sv. MiseBazilikā Pr.D.Abrickis dzied Aglonas bazilikas draudzes koris

                                              

Programma PDF

Projekta SOLIDART starpvalstu tikšanās Guimaraes (Portugālē) “Vairāk Eiropas Savienības migrantu krīzes risināšanā”

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art). Projektā kopumā piedalās partneri no 8 valstīm – Preiļu novada pašvaldība (Preiļu novada “ČETRI PAKĀPIENI”), Grosuplje pašvaldība Slovēnijā (projekta vadošais partneris), Dolores pilsētas pašvaldība Spānijā, nevalstiskā organizācija Autokreacja no Varšavas Polijā, Larissa pilsētas pašvaldība Grieķijā, Portugāles Braga rajona jaunatnes organizāciju asociācija (FAJUB), nevalstiskā organizācija WIPSEE no Francijas un Bulgārijas Jaunatnes asociācija.

Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

No 2022. gada 12. līdz 15. jūlijam  norisinājās projekta piektais pasākums – starpvalstu tikšanās pilsētā Guimaraes, Portugālē, tēma “Paaudžu sadarbība krīzes situācijās. Paaudžu Eiropa” (“Intergenerational Europe”). Preiļu novadu šajā tikšanās reizē pārstāvēja 2 dalībnieku komanda: Sintija Ančeva, Riebiņu Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra “Pakāpieni” vadītāja un aktīva Preiļu novada jauniete.

Šīs sanāksmes mērķis bija pievērsties tam, kā mēs varam samazināt dažādu krīžu ietekmi uz vecāka gadagājuma cilvēkiem un izveidot vienotākas vietējās kopienas, izmantojot starp paaudžu sadarbību.

Turpmāk projekta ietvaros tiek plānotas vēl divas starpvalstu tikšanās 2022. gadā – oktobrī Francijā, decembrī Latvijā un viena tikšanās 2023 gadā Bulgārijā. Projekta noslēgums paredzēts 2023. gada martā.

Līdz šim programma “Eiropa pilsoņiem” ir devusi iespēju sadarboties dažādu valstu institūcijām, tai skaitā pašvaldībām, biedrībām u.c. Arī Preiļu novada Attīstības daļas speciālisti no 2018. gada iesaistījās starptautiskās sadarbības un jaunu projektu ideju izstrādē. No 2021. gada ir jauna ES programma “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” (Citizens, Equality, Rights and Values/ CERV 2021-2027) kopumā 1,44 miljardu EUR apjomā. Programmas vispārīgais mērķis ir aizsargāt, veicināt tiesības un vērtības, īpaši atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un personas, kas darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību vienlīdzīgai un iekļaujošai sabiedrībai.

Sintija Ančeva
Projekta SOLIDART Preiļu komanda

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Amatnieku un rokdarbnieku svētki Raiņa muzejā “Jasmuiža” 7. augustā

7. augustā Raiņa muzejs “Jasmuiža” aicina uz radoši skanīgu svētdienas vakaru Jasmuižā (Aizkalne, Preiļu novads), kur plkst. 17.00 sāksies amatnieku un rokdarbnieku svētki “Pūra vēdināšana” ar folkloras kopu “Golūda” un “Grodi” piedalīšanos.

Pasākuma laikā būs skatāma Ivetas Seimanovas izstāde “Lobs ar lobu sasatyka”, kā arī rokdarbu ekspresizstāde. Ikviens interesents varēs vērot un izmēģināt dažādas amatu prasmes, ar kurām dalīsies rokdarbnieki un amatnieki.

Pasākuma gaitā Iveta Seimanova, biedrības “Latgales etnogrāfiskā vēstniecība” vadītāja, audēja, tautas tērpu darinātāja, stāstīs par tautastērpu darināšanas un nēsāšanas tradīcijām Latgalē. Izstādē “Lobs ar lobu sasatyka”, eksponētas I. Seimanovas darinātajos miniatūros tautas tērpos ietērptas lelles.

Savas zināšanas par dabas vielām un pirts lietām tālāk nodos aromterapeite, augu pazinēja, zīmola “LabaSajūta” radītāja Kristīne Stašulāne un pirtniece Ināra Mūrniece.

Par muzikālo noskaņu vakara gaitā rūpēsies folkloras kopa “Golūda”. Kopā ar vadītāju Aigaru Krekelu folkloras kopa dzied tautā iemīļotas dziesmas, atdzīvina sava novada tautasdziesmas, kā arī kādreizējās dalībnieces, teicējas Annas Romanovskas jeb Mīleigūs Aneitis teiktās dziesmas.

Pasākuma laikā plānota arī grāmatas “Saimnīka prāca”, kurā apkopota informācija par amatniekiem Preiļu novadā, papildināšana. Latgaliešu valodā grāmatas nosaukums nozīmē saimnieka darbs. Tā sākta veidot jau pirms pāris gadiem, bet laika gaitā ir nākuši klāt jauni amatnieki un rokdarbnieki, tāpēc arī informāciju par viņiem pievienosim grāmatā, kura nekad nebūs pabeigta, jo arī novada amatnieku un rokdarbnieku rindas papildinās.

Plkst. 19.00 skanēs folkloras kopas “Grodi” kāzu dziesmas programmā “Šķiramīs, mes, muoseņas, gona meiļi dzeivuojuš”, kur tiks izdziedātas izdevu un kāzu dziesmas, kā arī izspēlēti tādi rituāli kā līgavas ģērbšana, vainaga uzlikšana, atvadas no mājiniekiem, baslavēšana, vainaga noņemšana, linauta uzsiešana, vainaga dancināšana u.c.

Raiņa māte Dārta Pliekšāne savulaik bija liela rokdarbniece, audēja un zāļu tēju vācēja. Savukārt jaunības gados Jasmuižas, Višķu un Aglonas pusē topošais dzejnieks Jānis Pliekšāns no vietējām teicējām pierakstīja kāzu un apdziedāšanas dziesmas, uzrakstīja apcerējumu “Višķu pagasta kāzu ieražas”. Tāpēc Raiņa jaunības dzīvesvietā Raiņa muzejs “Jasmuiža” turpina popularizēt tradicionālās amatu prasmes, latgaliešu folkloru un kāzu tradīcijas, iedzīvinot nemateriālās kultūras mantojumu muzeja vidē.

Ieeja: 5,00 EUR; skolēniem: 2,00 EUR; bērniem līdz 7 gadiem ieeja bez maksas.

 

Vairāk informācijas: Raiņa muzeja “Jasmuiža” speciāliste Solvita Kleinerte, tālr. 29326833, e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv.

 

Foto un video materiāli var tikt izmantoti muzeja publicitātes pasākumos.

 

Raiņa muzejs “Jasmuiža” aicina uz ikgadējiem cepļa kurināšanas un atvēršanas svētkiem

Latgales keramikas vecmeistara Andreja Paulāna darbnīcā–ceplī Jasmuižā (Preiļu novads, Aizkalne) 12. un 13. augustā notiks ikgadējais keramikas cepļa kurināšanas pasākums. Cepli kurinās Tautas lietišķās mākslas studijas “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” dalībnieki un viņu draugi.

12. augustā keramiķi ar saviem apdedzināšanai sagatavotajiem māla traukiem piepildīs cepli, un ap pusdienlaiku to iekurinās. Kamēr ceplis kurēsies, vakara gaitā būs iespēja aprunāties ar podniekiem, vērot cepļa kurināšanas procesu un vēlā vakarā – lielo liesmu.

13. augustā plkst. 11.00 notiks keramikas cepļa atvēršana un svaigi apdedzināto, vēl karsto, krāšņi glazēto trauku izņemšana. Būs iespēja darbus arī iegādāties.

Pirms cepļa atvēršanas notiks viktorīna – jautājumi par muzeju, Latgales keramiku, tās tapšanas niansēm, vēsturi, formām, glazūrām. Viktorīnu vadīs podnieks un TLMS “Rēzeknes apriņķa podnieki” vadītājs Andris Ušpelis.

Par muzikālo noskaņu rūpēsies folkloras kopa “Naktineica”.

12. augustā: ieeja bez maksas. 13. augustā: ieeja 2,00 EUR. Cenā ietilpst muzeja apskate.

Cepļa kurināšana “Jasmuižā” notiek kopš 1999. gada 2. jūlijā, kad tika svinīgi atklāta Andreja Paulāna rekonstruētā darbnīca–ceplis. Nu jau vairāk nekā 20 gadus “Jasmuižā” tiekas Latgales keramiķi, lai atvestu savus virpotos māla traukus, tos noglazētu, izvietotu ceplī un apdedzinātu.

Vairāk informācijas: Solvita Kleinarte,

tālr.: 29487589, e-pasts: jasmuiza@memorialiemuzeji.lv

 

Foto un video materiāli var tikt izmantoti muzeja publicitātes pasākumos.

Dienas aprūpes centra saime paliek arvien kuplāka

Pavisam drīz apritēs četri gadi, kopš Dienas aprūpes centrs strādā citā kvalitātē – meklējot arvien jaunus risinājumus, lai pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņemtu viņu vajadzībām atbilstošu atbalstu no speciālistiem, kā arī tiktu iesaistīti dažādās saturīgās aktivitātēs, kas dod pakāpeniskus, bet reāli pamanāmus uzlabojumus šo personu funkcionēšanā.

Esam gandarīti, ka ģimenes arvien labāk izprot Dienas aprūpes centra sniegtā pakalpojuma pozitīvo devumu, un uz šo brīdi pakalpojumu saņem trīspadsmit pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem, vēl viena persona šo pakalpojumu uzsāks saņemt tuvākajā laikā. Lielākā daļa pakalpojumu saņem projekta ietvaros. Pamazām interese par pakalpojumu ir arī bijušā Riebiņu novada iedzīvotājiem, kuriem tāds līdz šim nav bijis pieejams. Ik nedēļu tiek piedāvātas gan aktivitātes svaigā gaisā, gan radošie darbi un kulinārijas nodarbības. Pēdējo nedēļu lielais veikums ir lentīšu virtenes 100 metru garumā šūšana un vairāk kā 3000 aplīšu un lapiņu no filca griešana, lai piedalītos novada svētku akcijā. Tāpat projekta ietvaros pieaugušie saņem reitterapijas pakalpojumu, kas sniedz bezgala daudz pozitīvu emociju, kā arī palīdz justies atbrīvotākiem, komunicējot ar apkārtējiem. Vienai personai ar garīga rakstura traucējumiem bija iespēja saņemt arī atelpas brīža pakalpojumu. (Atelpas brīža  pakalpojums ir īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums, kas paredzēts ģimenē dzīvojošai personai ar invaliditāti, nodrošinot uzraudzību, sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu, pastaigas un saturīgu brīvā laika pavadīšanu līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus.)

ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” ietvaros Preiļu novadā tika izveidota infrastruktūra gan Dienas aprūpes centrā, gan Grupu dzīvokļos, kur šo pakalpojumu saņem četras personas ar garīga rakstura traucējumiem. Tāpat minētā projekta ietvaros tika sarūpēts inventārs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai, ko fizioterapeites Oksanas Kitajevas vadībā jau saņem divi bērni ar funkcionāliem traucējumiem un divi viņu likumiskie pārstāvji.

Pavasara beigās vairāku speciālistu komandā tikusi veikta individuālo vajadzību izvērtēšana vēl pieciem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas ļaus pakāpeniski organizēt tieši viņu vajadzībām nepieciešamos sociālos pakalpojumus. Taču jau šobrīd interese saņemt pakalpojumus ir krietni pieaugusi. Vairāki vecāki ir ieinteresēti, lai viņu bērni saņemtu gan reitterapijas, gan fizioterapijas, gan ABA terapijas un ergoterapijas nodarbības, secinot, cik ļoti tas uzlabo viņu bērnu funkcionālo stāvokli. Ne reti tas gan prasa lielus pašu vecāku ieguldījumus, saplānot laiku, lai nogādātu bērnu uz nodarbībām, tāpēc arī vecākiem tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi (pieprasītākais, viennozīmīgi, fizioterapija), lai saglabātu sekmīgu funkcionēšanu.

Preiļu novada bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izstrādāts Individuālais atbalsta plāns,  un viņu likumiskie pārstāvji, kā arī pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumus saņem bez maksas līdz 2023. gada beigām, jo atbalsts ar sociālo pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu saistīto izmaksu segšanai tiek nodrošināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005. Tāpēc aicinām visus, kuriem ir ticis izstrādāts Individuālais atbalsta plāns, izmantot iespēju un saņemt pakalpojumus, kas daudzām ģimenēm ne tikai ļauj ietaupīt ievērojamus līdzekļus budžetā, bet arī dod ieguvumu cilvēku funkcionālā stāvokļa uzlabošanā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
 Anita Gāga

 

Joprojām var pieteikties studijām vairākās LU studiju programmās

Latvijas Universitātē (LU) arvien iespējams pieteikties studijām gan bakalaura, gan maģistra studiju līmenim. Pieteikumus studijām var iesniegt gan fakultātēs, gan septiņās LU filiālēs visā Latvijā.

 Papilduzņemšana Jēkabpils filiālē sākusies 3. augustā. Līdz 19. augustam ir iespēja pieteikties studēt profesionālā bakalauru studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs”, līdz 22. augustam tiek gaidīti interesenti, kuri vēlas studēt profesionālā bakalauru studiju programmā “Sociālais darbs”, bet līdz pat 30. augustam papilduzņemšana notiek 1. līmeņa profesionālajā studiju programmā “Pirmsskolas skolotājs”. Dokumentu iesniegšanas laikus var uzzināt gribustudet.lv.

 Arī papilduzņemšanas laikā topošie studenti pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, gan klātienē izvēlētajā fakultātē vai filiālē. Elektroniskā pieteikšanās anketa pieejama no 3. augusta līdz katras fakultātes un filiāles norādītajam termiņam.

Kā ziņots iepriekš, vienotās uzņemšanas studijām laikā LU saņēma vislielāko pieteikumu skaitu ar pirmo prioritāti apstiprināto pieteikumu skaitā. Populārākās LU studiju programmas pēc saņemto pieteikumu skaita šogad ir “Psiholoģija”, ‘”Ārstniecība” un “Datorzinātnes”. Tāpat šogad

vairāk nekā par 50% pieaugusi ārvalstu studētgribētāju interese par studijām LU – ja pērn vēlmi studēt LU bija izteikuši 959 ārvalstnieki, tad šogad šādu studētgribētāju skaits ir vairāk nekā 1500.

 

Informāciju sagatavoja:
LU Komunikācijas departaments
E-pasts: info@lu.lv

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.

Ar Zivju fonda atbalstu ir papildināta Preiļu pašvaldības policijas materiāltehniskā bāze

Ar  Valsts Zivju fonda atbalstu 2022. gada jūlijā ir realizēts projekts “Materiāltehniskās bāzes papildināšana zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildes nodrošināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs” Valsts Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.

Projekta mērķis bija veikt materiāltehniskā aprīkojuma papildināšanu zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai un īstenošanai Preiļu novada ūdenstilpnēs, tika iegādāta vienass piekabe kvadricikla un sniega motocikla pārvadāšanai.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2816,00(divi tūkstoši astoņi simti sešpadsmit euro), Zivju fonda finansējums ir EUR 2553,00(divi tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro)  līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 11 % jeb  EUR 263,00 (divi simti sešdesmit trīs euro).

Projekta īstenošanas rezultātā ir uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Preiļu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Preiļu novada ūdenstilpnēs, jo tiks nodrošināta regulāra ūdenstilpņu un ūdensteču apsekošana, līdz ar to samazināsies zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.

Preiļu novada ezeru apsaimniekošanas speciāliste Inese Jakovele

Preiļu novada pašvaldības plānotā diskusija “Kā strādā pašvaldība kara apstākļos” ATCELTA!

 

Ņemot vērā neprognozējamos kara apstākļus Ukrainā, iepriekš plānotie datumi un laiki, kad bija plānots uzņemt ciemos Ņižinas (UA) delegāciju, ir mainījušies. Izmaiņas skar arī paredzēto vizītes saturu, tāpēc plānotā publiski skatāmā diskusija TIEK ATCELTA ! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Sākotnējā informācija:

Preiļu novada pašvaldība 18. augustā 12.00 Preiļu novada domes zālē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi) rīko diskusiju kopā ar Ukrainas pilsētas Ņižinas delegāciju par pašvaldību un uzņēmēju darbu kara apstākļos. Saruna par aktuālo tēmu ievadīs turpmākos Preiļu novada svētku pasākumus, kas no 19. līdz 21. augustam notiks Preiļu pilsētā.
Preiļu sadraudzības pilsētai Ņižinai šis laiks ir nesis skaudru mācību, kā strādāt un vadīt procesus reāla kara apstākļos, tāpēc, domājot par to, kā stiprināt mūsu valsts un pašvaldības iekšējo aizsardzību un gatavību krīzes situācijām, Preiļu novada pašvaldība rīko diskusiju “Kā strādā pašvaldība kara apstākļos”. Diskusijā piedalīsies Ņižinas pilsētas mērs Oleksandrs Kodola, uzņēmējdarbības jomas pārstāve Marija Kopitsija, Ukrainas vēstnieks Latvijā Oleksandrs Miščenko un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns. Ņižinas delegācijas pārstāvji dalīsies ar stāstiem pa to, kā ir dzīvot un strādāt pilsētā, kas atrodas pretinieka ielenkumā, ar kādām uzņēmējdarbības īpatnībām jāsaskaras vietējiem uzņēmējiem, ja valstī norisinās aktīva kara darbība. Pasākumā klātienē aicināti piedalīties dažādu dienestu pārstāvji, lai pēc iespējas plašāk aptvertu sabiedrībai svarīgas jomas. Iedzīvotāji aicināti diskusijai sekot līdzi Preiļu novada pašvaldības Facebook lapā.

Konteksts:
2016. gadā Preiļos tika parakstīts nodomu protokols ar Ukrainas Republikas Ņižinas pilsētas pašvaldību. Šo gadu laikā izdevies nodibināt spēcīgas draudzības saites, kopīgi sadarbojoties dažādos projektos, t.sk. bērnu nometņu organizēšana, kultūras programmas u.c. Kopš februāra, kad Krievija neizprovocēti iebruka Ukrainā un uzsāka karu, Preiļu novada pašvaldība iespēju robežās sniegusi savu atbalstu Ņižinai, organizējot humānās palīdzības kravas, atbalstot nometnes organizēšanu ukraiņu bērniem, nepārtraukti uzņemot un izmitinot Preiļu novadā Ukrainas civiliedzīvotājus.
2022. gada 18. augustā tiks parakstīts savstarpējs līgums, ar mērķi attīstīt abpusēji izdevīgu sadarbību un sekmēt pieredzes apmaiņu dažādās nozarēs, piemēram, izglītībā, kultūrā un sportā, ekoloģijā un dabas resursu racionālas izmantošanas jautājumos u.c.
Interesentiem jautājumos par diskusiju lūdzam vērsties pie Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistes Ievas Pastares (e-pasta adrese: ieva.pastare@preili.lv, tālr. +371 26107993).

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pieņemti jauni saistošie noteikumi par daudzdzīvokļu mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu

04.08.2022.

No 2. augusta stājušies spēkā Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Preiļu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām  piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona var iesniegt pieteikumu, noformētu atbilstoši noteikumos norādītajām prasībām līdz katra mēneša 15. datumam Preiļu novada pašvaldībā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301). Tālāk tas tiks nodots Komisijai izvērtēšanai, kas savukārt atbilstošos pieteikumus virzīs apstiprināšanai domes sēdē.

Ar noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties ŠEIT.

Informējam, ka drīzumā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” organizēs māju iedzīvotāju sanāksmes, par tām sīkāka informācija sekos.