Katrs otrais ugunsgrēkos bojāgājušais ir seniors

05.10.2022.

Apkopojot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) rīcībā esošo informāciju par ugunsgrēkos bojāgājušiem cilvēkiem, secināms, ka šī gada deviņos mēnešos katrs otrais jeb 49% no 51 ugunsgrēkos bojāgājušā bija seniors vecumā virs 60 gadiem. Savukārt, no ugunsgrēkos cietušajiem 42% bija seniori.

„Lai pasargātu seniorus un novērstu traģiskus ugunsgrēkus viņu mājokļos, svarīgi ir iesaistīties līdzcilvēkiem – ģimenes locekļiem un kaimiņiem. Diemžēl sociālu, ekonomisku, kā arī veselības problēmu dēļ seniori biežāk nekā pārējā sabiedrība cieš vai iet bojā ugunsgrēkā. Īstenojot vairākus pasākumus, līdzcilvēki var palīdzēt senioriem un paaugstināt viņu mājokļu drošību, tādējādi novēršot traģisku ugunsgrēku izcelšanās iespējamību. Ne visi no šiem pasākumiem ir saistīti ar finansiāliem izdevumiem, liela nozīme ir sarunai par drošu apkures un elektroierīču lietošanu, atklātas liesmas bīstamību vai dūmu detektora pārbaudei. Aicinu līdzcilvēkus būt atbildīgiem un parūpēties par sev tuvo senioru drošību!” informē VUGD priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.

Katru gadu ugunsdzēsēji glābēji dodas uz vidēji 500 sodrēju degšanas gadījumiem dūmvados. Netīrīts dūmvads ir ugunsnedrošs! Ja seniors mājokļa apsildei izmanto cietā, šķidrā vai gāzes apkures ierīci, pārliecinieties, ka pirms apkures sezona ir veikta dūmvada tīrīšana. Ja nepieciešams, palīdziet senioram sazināties ar skursteņslaucītāju vai citu atbilstoši kvalificētu speciālistu, kas veiks dūmvada un apkures ierīces tīrīšanu. Turklāt siltuma atdeve no netīrīta dūmvada būs mazāka. Papildus nepieciešams pārrunāt drošas apkures lietošanas noteikumus. Biežāk pieļautās kļūdas ir apkures ierīces durtiņu neaiztaisīšana, degtspējīgu priekšmetu turēšana apkures ierīces priekšā, sadzīves atkritumu dedzināšana apkures ierīcē, kas veicina sodrēju veidošanos, karstu pelnu ievietošana plastmasas spainī. Piesardzība un pareiza apkures ierīču lietošana novērš ugunsgrēku izcelšanos.

Tikai katrā trešajā mājoklī, kurā izcēlies ugunsgrēks, ugunsdzēsēji glābēji dzird skanam brīdinošo dūmu detektora signālu. 86% ugunsgrēku, kuros aizvadītajā gadā gāja bojā cilvēki, nebija uzstādīts dūmu detektors vai arī nebija iespējams pārliecināties par tā esamību. Lai novērstu ugunsgrēku traģiskās sekas, senioru mājokļos ir jāuzstāda dūmu detektors, kas ar skaļas skaņas palīdzību brīdinās par sadūmojumu mājoklī un dos vairāk laika cilvēkiem evakuēties no ēkas. Turklāt ugunsdzēsēji glābēji regulāri arī saņem informāciju no kaimiņiem par mājoklī skanošu dūmu detektoru, kas ļauj ātrāk izglābt cilvēkus un ierobežot ugunsgrēka izplatīšanos. Ja detektors ir uzstādīts, tad vismaz divas reizes gadā ir jāveic tā darbspējas pārbaude – nospiežot testa pogu, jāpārbauda, vai tas darbojas, un ierīce jāattīra no putekļiem. Senioram ir jāizstāsta, ka situācijā, ja detektors iepīkstas, samazinoties intervālam starp pīkstieniem, nepieciešams nomainīt bateriju. Tieši līdzcilvēki var veikt detektora darbspējas pārbaudi un bateriju nomaiņu, jo nereti senioram ir grūti pašam to izdarīt.

Lielākajai daļai ugunsgrēku mājokļos izcelšanās iemesli saistīti ar neuzmanīgu rīcību ar uguni un bojātu vai neuzmanīgu elektroierīču lietošanu. Rūpējoties par seniora mājokļa drošību, līdzcilvēkiem ir regulāri jāpārbauda seniora lietoto elektroierīču, kā arī kontaktligzdu stāvoklis – vai nav bojājumi ierīcē, elektrības vados utt. Ja plānots pēc ilgāka pārtraukuma atsākt kādas elektroierīces, piemēram, sildītāja, lietošanu, nepieciešams veikt tā vizuālo pārbaudi un attīrīt no putekļiem, kas uzkarstot var aizdegties. Papildus, izvērtējot seniora ikdienas ieradumus, jāpārrunā atklātas liesmas lietošanas bīstamība un nepieciešamos piesardzības pasākumus – iededzinātu sveci un ieslēgtu plīti nevar atstāt bez uzraudzības, cigaretes rūpīgi jānodzēš.

„Šo rudeni un ziemu ugunsdzēsēji glābēji gaida ar bažām. Esam atbildīgi un parūpējamies, lai mums tuvie seniori un viņu mājokļi tiek pasargāti no traģiskiem ugunsgrēkiem. Tas neprasa daudz – uzmanību, sarunas un palīdzību nepieciešamo pasākumu īstenošanā!” aicina VUGD priekšnieka vietnieks M.Baltmanis.

Plašākai informācijai:
Viktorija Gribuste
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore
Tel. 29468106, viktorija.gribuste@vugd.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 05.10.2022.

Labiekārtota Orīšu kapsēta

Piedaloties Viduslatgales pārnovadu fonda izsludinātajā konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022”Saunas pagasta Smelteros tika realizēts projekts „Orīšu kapsētas labiekārtošana”. Projektu atbalstīja Preiļu novada pašvaldība. Lai labiekārtotu Saunas pagasta Orīšu kapsētu, tika izveidota iniciatīvas grupa “Orīši”.

Tā kā Orīšu kapsēta nebija labiekārtota vairāk kā 35 gadus, kapsētas žogs savu laiku jau bija nokalpojis, tas bija novecojis gan fiziski, gan estētiski. Metāla stieples bija sarūsējušas, deformējušās un vietām vispār to nebija. Kapsētā bija iespēja iekļūt dzīvniekiem, kas postīja stādījumus un kapu kopiņas.

Projekta ietvaros iniciatīvas grupa demontēja daļu vecā žoga, sakopa koku vainagus, izzāģēja krūmus un bīstamos kokus, kā arī pārkrāsoja gan koka, gan metāla vārtus un kapličas durvis.

Realizējot projektu, tika veikti ieguldījumi Preiļu novada Saunas pagasta vides infrastruktūras sakārtošanā, tādejādi veicinot lauku iedzīvotāju iesaisti sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšanā, un veicinot cieņas apliecinājumu mirušajiem Saunas pagasta iedzīvotājiem.

Projekta rezultātā tika labiekārtota vide Saunas pagastā, atjaunojot pusi (134m) no kopējā (268m) kapsētas žoga garuma, pārkrāsoti ieejas vārti, kapličas durvis, sakopta kapsētas teritorija, kā arī tika veicināta kapsētas piederīgo savstarpējā komunikācija un brīvprātīgais darbs veicamo darbu izpildē. Projekta rezultātā padarītais darbs ir liels solis kapsētas saglabāšanā, labiekārtojot, saglabājot un pilnveidojot mūsu pusei raksturīgās kapsētu tradīcijas un sakrālo mantojumu. Paveiktais darbs vietējiem iedzīvotājiem un Preiļu novadam kopumā, nodrošinās kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tā pieejamību ikdienā.

Strādājot pie projekta, tika izteikts priekšlikums atjaunot arī kapliču. Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, viņu ziedojumiem, finansiālajam atbalstam, kapliča ieguva jaunu vizuālo skatu. Tika nomainīts jumts, ielikti jauni logi. Par šiem paveiktajiem darbiem paldies SIA „Labi jumti”. Paldies ikkatram, kurš atbalstīja finansiāli vai palīdzēja ar brīvprātīgo darbu! Izvērtējot padarīto, redzam, ka darāmā vēl daudz. Jaunu žogu gaida arī kapsētas otrā puse, jāierīko ūdens ņemšanas vieta, ir jāsakārto atkritumu savākšanas laukums.

Sakām paldies visiem iniciatīvas grupas aktīvistiem, jo īpaši, Andrim Kessam, Anatolijam Anspokam, Kārlim Vilcānam, Aivaram Strodam, Voldemāram Madalānam un Saunas pagasta pārvaldei par sniegto atbalstu un līdzfinansējumu. Īpašs paldies Saunas pagasta pārvaldes vadītājai Mārai Pudnikai par ieinteresētību, atbalstu projekta realizācijas gaitā!

Klāt rudens, kad kapu kopiņas klāj raibās koku lapas, savas korekcijas ievieš lietus un vējš, notraucot arī kādu zaru. Drīz arī Dvēseļu dienas, kad kapsētās iemirdzēsies svecītes tuvinieku piemiņai Svecīšu vakaros. Bet pirms tam aicinu ikvienu, iespēju robežās, piedalīties Orīšu kapsētas sakopšanā.

Iniciatīvas grupas “Orīši”vadītāja
Valentīna Madalāne


SAC “Aglona” izsaka pateicību Eināram Kotānam

Vēlamies sirsnīgi pateikties Eināram Kotānam par ziedotajām betona vāzēm un dārza dekorācijām, kuras tiek ražotas ar saules paneļu  enerģijas palīdzību. Viens no Eināra Kotāna hobijiem ir veidot dārza dekorācijas. Viņš spēj ne tikai ikdienā sniegt palīdzību citiem cilvēkiem darbā, bet arī apvienot savus hobijus ar ģimenes vērtībām.

SAC “Aglona” iemītnieki ir pārsteigti gan no pašdarinātiem dārza smukumiem, kurus gribas apskatīt, aptaustīt un samīļot, gan no ieguldītā darba viņu izgatavošanai. Īpaši sajūsmā milzīgās eņģeļtaures, kuras jūt plašumu vāzēs un vēlas ziedēt ar saviem vienreizēji lielajiem zvaniem, dāvājot mūsu pagalmam skaistumu.

Informāciju sagatavoja sociālā darbiniece Vija Tomkoviča


Aptauja par Preiļu novada pašvaldības darba kvalitāti

Preiļu novada pašvaldība piedalās projektā “Labas pārvaldības stiprināšana Latvijas pašvaldībās”, ko īsteno domnīca Providus ar Eiropas padomes atbalstu. Projektā paredzēts novērtēt savas darbības, lēmumu pieņemšanas procesu kvalitāti, lai turpmāk to uzlabotu. Šādu izvērtējumu vienlaicīgi veic 10 Latvijas pašvaldības.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, sagatavojot projekta pārskatu 2022. gada nogalē.

Lūdzam novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un aizpildīt aptaujas anketu, kas aizņems 5-7 minūtes. Dalība aptaujā ir brīvprātīga un visa sniegtā informācija tiks izmantota tikai anonīmā veidā.

Aptaujas anketa pieejama: ŠEIT 

 

Diena veltīta SAC “Aglona” senioriem

Vēl ilgus gadus stipram būt,
daudz prieka vēl no dzīves gūt.
Un sauli sirdī saglabāt,
un dzīvi mīlēt nepārstāt!

3. oktobrī tika svinēta senioru diena SAC “Aglona”. SAC iemītnieki šos ikgadējos svētkus svinēja visas dienas garumā, svētku noskaņa un mājīgs siltums nepameta viņus pat tad, kad aiz loga bija nepatīkami laikapstākļi.

Pie SAC “Aglona” iemītniekiem ciemos ieradās senioru biedrība “Vārkavas novada pensionāri”, “Večerinkas muzikanti” un Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža.

Senioru biedrība “Vārkavas novada pensionāri” un “Večerinkas muzikanti” pārsteidza mūs šajos svētkos ar gardu pārsteigumu pie tējas vēsos rudens vakaros, koncertu ar dejām, dziesmām, spilgtiem kostīmiem un sirsnīgu kopā būšanu. Jautro dziesmu ritmā, visi iesaistījās deju virpulī un kopējā dziedāšanā. Koncerta laikā ikvienu sirsniņu sildīja silta tējas krūze. Svētku turpinājumā SAC seniorus iepriecināja mazas dāvaniņas, kopējam spēkiem pagatavotas krāsainas origami kastītes ar nelielu saldu pārsteigumu.

Izsakām lielu paldies Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītājai Sandrai Sprindžai par saldu pārsteigumu un sirsnīgu apsveikumu šajos mums nozīmīgos svētkos.

Pateicamies ikvienam, kurš iesaistījās svētku radīšanā.

“Labām lietām cilvēks nekad nav par vecu….”/Z.Mauriņa/

Rakstu sagatavoja sociālā darbiniece Vija Tomkoviča

Autorus aicynoj pīsadaleit literaturys konkursā “Latgolys prozys skaitejumi 2022”

Kab veicynuotu literarū procesu Latgolā i latgaliski raksteitūs tekstu radeišonu Latvejā, jau trešū reizi bīdreiba “LgSC” izsludynoj konkursu “Latgolys prozys skaitejumi 2022”. Konkursā aicynuoti pīsadaleit vysa vacuma autori, kurī roksta prozu. Konkursa gola pasuokums, kas 8. decembrī nūtiks Rēzeknē, byus daļa nu storptautyskuo festivala “Prozas lasījumi 2022”, kai ari konkursa uzvarātuojam byus vareiba pīsadaleit festivala nūslāguma pasuokumā Reigā.

Literarūs prozys tekstu konkursa “Latgolys prozys skaitejumi 2022” moto ir “Kur ir muna sāta?”. Autori aicynuoti īsyuteit pošu radeitūs i da tuo napublicātus tekstus latgalīšu rokstu volūdā voi latvīšu literarajā volūdā. Dorbi tiks vārtāti, vysu vaira izceļūt na teksta volūdu, bet literaruo teksta kvalitati i pīdareibu Latgolys kulturtelpai, tai atkluojūt regiona sovpateibu i paruodūt latgaliskumu juo plašuokajuos nūzeimēs. Konkursā īsnāgtūs dorbus vērtēs žureja vysmoz treis Latvejis literaturys procesūs īsaisteitu cylvāku sastuovā. Konkursā treis vysuvaira punktu sajāmušī autori sajims atleidzeibys par dorbu publiciešonu 350, 250 i 150 eiro apmārā.

Bīdreibys “LgSC” vadeituoja Edeite Husare par ituo gods konkursa moto soka: “Sova sāta i sātys sajiuta itymā laikā ir cīši vuoreiga byušona – kaids palīk bez sātys karadarbeibys deļ, kaids puorsaceļ iz cytu vītu i rauga sātys sajiutu radeit nu jauna. Taipat rudiņs ir ari laiks, kod studenti nūbrauc studēt iz leluokom piļsātom, pamatūt dzymtuos sātys, bet cyts otkon kai ba fiziski ir sātā, bet voi tī kluotyn ir ari sovys vītys sajiuta…? Aicynojam ituo gods konkursa dalinīkus atkluot konkursa moto “Kur ir muna sāta?” vysdažaiduokūs leimiņus!”

Pīsadaleit konkursā “Latgolys prozys skaitejumi 2022” var, īsnādzūt dorbus – esejis, stuostus, romanu fragmentus (7000–12 000 zeimu apmārā) – da ituo gods 4. novembra, syutūt tūs bīdreibai “LgSC” iz e-postu lgsc@lgsc.lv ar nūruodi “Latgolys prozys skaitejumi 2022″.  Pīsacejumā juobyut teksta elektroniskajai versejai, ziņom par sevi (vuords, pavuorde, dzimšonys gods, nūsadorbuošona, eisa rodūšuo biografeja (3–4 teikumi)) i kontaktinformaceja (telepona numers, e-posts). Ar pylnu konkursa nūlykumu var īpasazeit ITE.

“Latgolys prozys skaitejumi 2022” nūslāguma pasuokums byus ituo gods 8. decembrī 20.30 vokorā kai kluotīnē Rēzeknē, tai video formatā storptautyskuo literaturys festivala “Prozas lasījumi 2022” sātyslopā i latgalīšu kulturys ziņu portalā lakuga.lv. Vaira informacejis par pasuokumu byus novembra golā. Lobuokūs tekstu autori pīsadaleis nūtikšonā ar sovu dorbu skaitejumim, kai ari konkursa uzvarātuojs tiks aicynuots pīsadaleit festivala “Prozas lasījumi” nūslāguma dīnys pasuokumūs 11. decembrī.

Konkurss “Latgolys prozys skaitejumi” pyrmū reizi nūtyka 2020. godā. Pyrmajuos divejuos konkursa nūtikšonys reizēs par uzvarātuoju tyka atzeita tekstilmuokslineica i literate Annele Slišāne ar eisstuostu cyklu nu kruojumim “tuoraga stuosti” i “tuoraga stuosti. pīns”. Lobuokūs autoru vydā pyrmajūs godūs beja ari Ilze Sperga, Evika Muizniece i Evija Martukāne-Laganovska.

Bīdreiba “LgSC” (īprīšk “Latgolys Studentu centrs”) ir navaļstiska organizaceja, kas apvīnoj cylvākus, kam ir svareigi saglobuot i atteisteit Latgolys i latgaliskū kulturtelpu, latgalīšu volūdu. Bīdreiba vysod ir raudzejuse vysu pyrma atbaļsteit jaunūs latgalīšu autorus i izdūt kvalitativu literaturu, viereibu vaira dagrīžūt jaunīšu auditorejai.

Festivals “Prozas lasījumi” nūteik nu 1995. goda, tū organizej Latvejis Rakstnīku savīneiba. Laika gaitā “Prozas lasījumi” nu nalela pasuocīņa Andreja Upīša dzimšonys dīnys pīmiņai izauguši vairuoku dīnu prozys festivalā, kura programā ar sovu jaunuokūs dorbu voi jūs fragmentu skaitejumim pīsadola vysaidu paaudžu Latvejis i cytu vaļstu rakstnīki. Trešū reizi sadarbeibā ar festivalu byus ari kaida nūtikšona ar Latgolys kulturtelpys autorim.

Konkursa “Latgolys prozys skaitejumi” nūtikšonu atbolsta storptautyskais literaturys festivals “Prozas lasījumi 2022”, Vaļsts kulturkapitala fonds, AS “Latvijas dzelzceļš”, latgalīšu kulturys ziņu portals lakuga.lv i žurnals “Domuzīme”.

Video īsavieršona pārnejuo goda konkursa nūslāgumā: https://www.youtube.com/watch?v=_2lTKDVZp9M

“Latgolys prozys skaitejumi 2022” uzvarātuojis Annelis Slišānis dorba skaitejums: https://www.youtube.com/watch?v=LV9_bo9oY8Q

Vaira dazynuošonai:
Edīte Husare
Bīdreiba “LgSC”
29509672
lgsc@lgsc.lv
http://lgsc.lv

Ģimnāzistu veiksmīgs starts starptautiskajā zīmējumu konkursā “Cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm”

Organizācijas “Sabiedrība par atklātību – Delna” organizētajā mākslas konkursā – izstādē “Cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm” apskatāmi 133 zīmējumi, kuros atklājas 12 līdz 19 gadīgu jauniešu sastapšanās ar tādām vērtībām kā cieņa, drosme, godīgums un atbildība. Jaunieši ataino to, kā šīs vērtības izpaužas viņu un apkārtējo cilvēku rīcībā un attieksmē vienam pret otru.

JEPVĢ skolniece Marta Teilāne ir ieguvusi Nīderlandes Karalistes vēstniecības simpātiju balvu, bet  Olivia Dalova un Katrīna Kaļva ir ieguvušas atzinību par pilsonisko aktivitāti un dalību konkursā. Prieks un lepojamies! Prieks par notikušajām sarunām ar jauniešiem  par šīm vērtībām: cieņu, drosmi, godīgumu un atbildību.

Mākslas izstādi Daugavpilī atklāja Delnas direktore Inese Tauriņa, Nīderlandes Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāve un Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.

Sākotnēji šī izstāde bija redzama Mazajā Ģildē (Rīgā), pēc tam izstādes darbi ceļoja uz Izglītības un zinātnes ministriju un Rīgas domi. Tagad izstāde ir apskatāma Daugavpils pilsētas pašvaldības vestibilā līdz 29. oktobrim.

Konkursā iesūtītos zīmējumus Delna izmanto kā avotu, lai radītu komiksu un video-animāciju par tēmu “Godaprāts jauniešu acīm”.

Ruta Vjakse, mākslas skolotāja

Aicina pieteikt brīvprātīgos godināšanai “Gada brīvprātīgais 2022”

5. decembrī visā pasaulē atzīmē Starptautisko brīvprātīgo dienu. Nodarbinātības valsts aģentūra aicina Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā, laika posmā no 2021. gada 15. decembra līdz 2022. gada 21. novembrim. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir pateikt paldies tiem Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām, kas savu laiku ziedo brīvprātīgajam darbam sabiedrības labā, veicinot iedzīvotāju un organizāciju interesi un iesaisti brīvprātīgajā darbā. Latvijā Brīvprātīgo godināšana notiks devīto reizi.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2022” brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Pieteikuma anketas un Godināšanas nolikums pieejami portālā www.brivpratigie.lv. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 21. novembrim.

Godināšanu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Sabiedrības integrācijas fondu, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Jaunatnes padomi, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Sabiedriskais centrs”, Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centru, Valmieras novada fondu.

Pērn godināšanā “Gada brīvprātīgais 2021” goda zīmes saņēma:

 • ANDRA KUMAČEVA – biedrības “Integrācija sabiedrībai” brīvprātīgā Mārupes novadā;
 • GINTS BERNECKIS – mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām nodrošina pārtiku un apģērbu, kā arī organizē izglītojošas aktivitātes Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadā;
 • DAGNIJA RAMINA ZORGE – brīvprātīgā sociālajā, kultūras un sporta jomā Jelgavā; 
 • LĀSMA VĪTOLA – ilggadējā apvienības “Brīvprātīgie Jelgavai” brīvprātīgā;
 • IMANTS ŠĶĒRSTENS – HOSPISS LV akcijas “Atelpa savējiem” realizētājs;
 • Biedrība BONA FIDE LATVIA – brīvprātīgo darbs likumpārkāpēju atbalstam, sekmējot viņu dzīves maiņu un atgriešanos sabiedrībā un līdzgaitniecība;
 • Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs DARI VARI” –  Rīgā un Vidzemē rīko regulāras aktivitātes sociālā riska bērniem un jauniešiem.

Svarīga informācija Aizkalnes pagasta iedzīvotājiem

04.10.2022.

Saistībā ar darbinieku prombūtni slimības dēļ, informējam, ka Aizkalnes pagasta vadītājas pienākumus uz nenoteiktu laiku veiks Māra Pudnika (Saunas pagasta vadītāja).

Tā kā no 3. oktobra tiek pieņemti arī iedzīvotāju pieteikumi valsts atbalstam mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, informējam, ka Aizkalnes pagasta pārvaldē šos pieteikumus būs iespēja iesniegt divas dienas nedēļā – trešdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00. Pārējās dienās pārvalde būs slēgta.

Jautājumu gadījumos lūdzam zvanīt pagasta pārvaldes p.i. Mārai Pudnikai, tālr. 20217079.

Ģimenes no visas Latvijas tiek aicinātas piedalīties bezmaksas erudīcijas spēlē – PRĀTA SPĒLES „ĢIMENES TURNĪRS”

No 9. oktobra katru svētdienu plkst. 19:00 ikviena Latvijas ģimene tiek aicināta pavadīt laiku kopā, piedaloties jautrā un izzinošā erudīcijas spēlē – PRĀTA SPĒLES „ĢIMENES TURNĪRS”!

Katram ģimenē ir savi talanti un hobiji, kas, iespējams, nepavisam neatbilst ierastajiem stereotipiem. Mazā meita var būt ēdienu eksperte, bet viņas brālis – jaunāko ziņu guru, mamma var būt īsta sporta entuziaste un tētis – visu TV šovu zinātājs, omīte – jogas speciāliste, opis – datorspēļu ģēnijs, bet ģimenes suns – saimniecības pārzinis, kurš, ja vien mācētu runāt, varētu atbildēt uz visiem saimnieciskajiem jautājumiem. Šīs spēles laikā visi tiek aicināti izmantot savas zināšanas, piedaloties interesantā ģimenes spēlē, lai lieliski pavadītu laiku kopā un pārliecinātos, cik erudīts un atjautīgs var būt katrs savā jomā un cik nepieciešamas ir dažādas zināšanas komandā, lai tā uzvarētu. Jo ikviena ģimene ir kā vienota komanda, kas ir kopā gan priekos, gan izaicinājumos!

Vēlme aktīvi un interesanti pavadīt laiku ar ģimeni kopīgi ir galvenie priekšnoteikumi, lai piedalītos PRĀTA SPĒLES „ĢIMENES TURNĪRĀ”. Galvenais mērķis nav sasniegumi, bet gan lieliska iespēja pavadīt laiku ar ģimeni. Dalībnieku vecums nav ierobežots, turklāt dalība turnīrā ir bez maksas!

PRĀTA SPĒLES „ĢIMENES TURNĪRĀ” piedalīties tiek aicināta ikviena ģimene Latvijā – komanda, kurā ir vismaz viens pieaugušais un viens bērns, daudzbērnu ģimenes, jaunās ģimenes, jauktās ģimenes. Spēle pieejama arī ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

Spēles pieci turnīri noritēs tiešsaistē Facebook „Prāta Spēles” lapā, finālā 30 veiksmīgākās ģimenes 12.11.2022. tiks aicinātas uz noslēdzošo spēli Rīgā klātienē iepirkšanās un izklaides centrā RĪGA PLAZA.

Erudīcijas spēles PRĀTA SPĒLES „ĢIMENES TURNĪRS” norise

Pirmā spēle notiks 9. oktobrī plkst. 19.00! Lai nepalaistu garām pasākumu, aicinām jau laikus atzīmēt pasākumu ar atzīmi došos, tādā gadījumā arī Facebook vietne Jums atgādinās par tuvojošos PRĀTA SPĒLES „ĢIMENES TURNĪRS” pasākumu.

Katra komanda spēlē no mājām vai jebkuras vietas, kur pieejams internets.

Lai piedalītos spēlē ir nepieciešamas divas iekārtas:

 • dators vai viedierīce, kurā būs jāatver un jāskatās Facebook pasākums (nepieciešams arī nodrošināt skaņu),
 • iekārta atbilžu iesniegšanai (visērtāk izmantot viedtālruni vai planšeti, var izmantot arī datoru). Iekārtā būs jāatver vietne buzzerpad.eu

Spēles dienā jāatver Facebook pasākumu, vēlams vismaz 5 minūtes pirms pasākuma un jāseko līdzi ekrānā redzamajām norādēm, par visu pārējo izstāstīs „Prāta Spēles” vadītājs Jānis Začs.

Katrā spēlē tiks uzdoti 50 jautājumi reālā laikā Facebook tiešraides laikā. Spēle ir sadalīta 10 kārtās pa 5 jautājumiem katrā. Par katru pareizu atbildi komanda saņems 10 punktus, par nepareizu vai laikā neiesniegtu – 0. Uzvarēs komanda ar augstāko punktu skaitu.

Turnīra laikā komandas sakārtosies pēc turnīrā iegūtajiem punktiem. Komandas ar lielāko punktu skaitu būs redzamas rezultātu tabulas augšgalā. Sākot ar otro spēli tiks uzskaitīts kopvērtējums. Finālā tiksies 30 rezultatīvākās komandas pēc piektās spēles kopvērtējuma. Komandas, kuras būs ieguvušas mazāk punktu par nepieciešamo skaitu, lai tiktu uz fināla spēli, tālāk nekvalificēsies, izņemot gadījumu, ja kāda komanda nevarēs ierasties uz fināla izspēli un organizators nosūtīs atsevišķu aicinājumu.

Spēle notiks 5 kārtās un 6. kārta – FINĀLS!

Spēle: 09.10.2022. (svētdiena plkst. 19:00)
Spēle: 16.10.2022. (svētdiena plkst. 19:00)
Spēle: 23.10.2022. (svētdiena plkst. 19:00)
Spēle: 30.10.2022. (svētdiena plkst. 19:00)
Spēle: 06.11.2022. (svētdiena plkst. 19:00)
Spēle: 12.11.2022. (sestdiena plkst. 14:00) FINĀLS klātienē RĪGA PLAZA, Mūkusalas iela 71, Rīga.

Pirmā spēle:  https://fb.me/e/23SWrj68E

PRĀTA SPĒLES „ĢIMENES TURNĪRU” atbalsta:

 • RĪGA PLAZA
 • LATVIJAS LEĻĻU TEĀTRIS
 • ZOO SIGULDA
 • VIZIUM
 • TĀLAVA
 • OLĪVEĻĻAS.LV
 • BRANT COFFEE
 • PRO BASKETBALL
 • APOLLO KINO
 • BATTERY
 • ZELTA PRĀTS

Projektu organizē: Biedrība “Prāta spēles”.

Informāciju sagatavoja
Sanita Jakuša, „Prāta Spēles” projektu vadītāja

Vokālais ansamblis “Virši ” svin 20 gadu jubileju

Rudenīgā gaisotnē un krāšņu ziedu ielokā Preiļu Mūzikas un mākslas skolas zālē nosvinēta Preiļu novada Kultūras centra vokālā ansambļa “Virši” 20 gadu jubileja. Ražens un rosīgs ir bijis ansambļa darbības laiks – mēģinājumi, koncerti, piedalīšanās skatēs, festivālos un koncertturnejās ir bagātinājušas mūsu dziedošās dvēseles, apgūts arī plašs dziesmu repertuārs. Īpašs paldies dziedāšanas skolotājam Staņislavam Kļavinskim, kurš kolektīvam sakomponējis vairākas skaistas dziesmas. Nu jau komponists devies aizsaulē pieklājīgā  vecumā.

Jubilejas pēcpusdienu ievadīja Preiļu novada Kultūras centra vadītāja vietniece Silvija Kurtiņa, koncerta sākumā tika nodziedāta Ulda Stabulnieka dziesma “Tik un tā”, jo tā bija pirmā dziesma, ar kuru ansamblis uzsāka savu koncertdarbību. Tāpat izskanēja S. Kļavinska sacerētā dziesma ar Arnolda Auziņa vārdiem “Mātei Latvijai”. Sirsnīgiem aplausiem skanot, nodziedātas tika arī tautas dziesmu apdares un citu komponistu dziesmas.

Patīkami, ka kolektīvam ir daudz draugu un apsveicēju.

Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns pasniedza kolektīvam (visus šos gadus ansambli vada Santa Karina Oša) novada Pateicības rakstu, skaistu puķu pušķi, novēlot labu veselību un dziedāt vēl ilgus gadus un priecēt klausītājus. Vēlot labus vārdus, Preiļu novada Kultūras centra vadītājs Guntis Skrimblis par aktīvu un ilggadēju dalību ansamblī pasniedza Pateicības rakstus gan esošajiem, gan bijušajiem dziedātājiem. Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška pateicās par sirds siltumu, dāsnumu un sabiedrisko aktivitāti, mudināja arī turpmāk darboties tikpat aktīvi un pasniedza visiem dziedātājiem dāvanas un ziedus. Visiem senioriem novēlēja stipru veselību, dzīvesprieku, kustību prieku un vienmēr saglabāt optimismu!

Ar mīļiem vārdiem, dāvanām un muzikālu sveicienu jubilārus godināja Riebiņu KC  vokālais ansamblis “Varavīksne”, Vārkavas KC ansamblis “Melodīvas”, “Večerinkas muzikanti” no Vārkavas, pārstāvji no deju kolektīva “Brūklenājs”, biedrība “Mūsmājas”. Vokālais ansamblis “Ķalinuška” ierasties nevarēja, bet atsūtīja savu apsveikumu un ziedus. Liels paldies visiem par veltīto uzmanību! Pateicības vārdi izteikti Janīnai Eidukai. Viņa atcerējās laiku, kad kolektīvs tika dibināts un kāds bijis pirmais kolektīva darbības posms.

Ziedi, uzmanības apliecinājumi, sarūpētais mielasta galds pildīja klātesošo sirdis ar prieku un apņemšanos strādāt arī turpmāk, kaut gadi iet un iet…

Vokālā  ansambļa “Virši ”
dalībniece Marija Volkova

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina ideju konkursu jauna biedrības nosaukuma un jauna logo izstrādei

Konkursa mērķis: izvēlēties izteiksmīgāko un piemērotāko biedrības “Preiļu rajona partnerība” atpazīstamības zīmi – biedrības logo un nosaukumu, kurš tiktu izmantots vizuālajā noformējumā, sociālajos tīklos, interneta vietnē, veidlapās, publicitātes materiālos, reprezentācijas materiālos, suvenīros u.c.

Konkursa nolikums (PDF)

Ideju iesniegšana līdz 31.10.2022.

Labāko ideju autoriem tiks piešķirtas naudas balvas.

Annija Stašulāne
Preiļu rajona partnerības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Telef. nr. 27496301

Īstenots projekts “Nāc, piesēdies Aizkalnē!”

Preiļu novada pašvaldības finansētajā un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022” biedrības “Sabiedriskais centrs “Aizkalne” projekts “Nāc, piesēdies Aizkalnē!” saņēma finansējumu 550.00 eiro apmērā.

Projekta mērķis bija labiekārtot atpūtas laukumu pagasta centrā Aizkalnē, Jašas krastā. Pirms desmit gadiem notika pirmās šīs teritorijas sakopšanas talkas projekta “Skaista mana upes mala” ietvaros. Šobrīd jau ir sakuplojuši košumkrūmi un puķudobes, labiekārtota pieeja upei, iekārtota bruģēta ugunskura vieta. Atmiņas par tikšanos pasākumos šajā upes ielokā līdzi paņēmuši ļaudis, kas Aizkalnē pabijuši pirmoreiz. Atpūtas laukums ir sava veida ciema vizītkarte. Vieta ir ainaviski pievilcīga, ērti sasniedzama un piemērota brīvdabas aktivitātēm.

Āra pasākumi pēdējos gados notikuši biežāk, un epidemioloģiskās drošības apsvērumu dēļ vajadzēja pārdomāti izvietot sēdvietas. Aktualizējusies nepieciešamība apmeklētāju ērtībām sarūpēt papildu solus un nelielu nojumi. Pašu rokām kādreiz darinātie koka soliņi un galds bija nolietojušies.

Piesaistot brīvprātīgo darbu un Aizkalnes pagasta pārvaldes līdzfinansējumu, atpūtas laukumā  ir uzstādīta polikarbonāta lapene, nopirkti pārvietojami soli, LED gaismekļu virtene. Pateicība ikvienam, kas nāca talkā praktiskos darbos vai palīdzēja ar lietpratēja padomu inventāra izvēlē un montāžas gaitā.

Projekta prezentācija iegadījās priekšvēlēšanu dienā, tāpēc aizkalnietes izdomāja skaistu sveicienu nācējiem uz vēlēšanu iecirkni. Zālienā pie pašvaldības ēkas no košām dārza veltēm tika izveidota latviešu ornamenta zīme – jumis, kā simbols ražīgi aizvadītam gadam.

Projekta vadītāja
Rita Džeriņa


Preiļu novada pašvaldība 09.11.2022. rīko izsoli par nekustamā īpašuma “Riekstiņi” Preiļu novada Preiļu pagastā atsavināšanu

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 09. novembrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7658 005 0141 “Riekstiņi” Preiļu novada Preiļu pagastā, sastāvoša no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 platībā 9,69 ha, atsavināšanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF) un pieteikums pieejams ŠEIT (DOCX).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2022. gada 07. novembra plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos. Izsoles objekta sākumcena – EUR 17 700,00 EUR (bez PVN).

Nodrošinājums – EUR 1770,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājamas novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Šajā apkures sezonā tiks samazināta apkures temperatūra

03.10.2022.

Lai samazinātu energoresursu patēriņu dzīvojamo māju telpu apkures nodrošināšanai, valdība šī gada 20. septembra sēdē nolēma uz laiku pazemināt telpu gaisa temperatūru, ieregulējot to ne vairāk kā +19 °C.

Saskaņā ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu”, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē: laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājās tiks nodrošināti atbilstoši apkures sistēmas iestatījumi, lai ikvienā dzīvojamās mājas dzīvojamo telpu grupā gaisa temperatūra nepārsniegtu +19 °C.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Krekele

 

Bezmaksas fiziski aktīvas nodarbības tiešsaistē kopā ar treneri Līgu Zvejsalnieci

BEZMAKSAS FIZISKI AKTĪVAS NODARBĪBAS Aglonas, Škeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagasta iedzīvotājiem TIEŠSAISTĒ  PLATFORMĀ ZOOM KOPĀ AR TRENERI LĪGU ZVEJSALNIECI.

 • Vingrinājumi muguras veselībai 50+ plkst. 17.15-18.15
 • Fitness nodarbība plkst. 18.30-19.30

Nodarbību datumi: 04.10., 11.10., 18.10., 01.11., 08.11., 15.11., 22.11., 29.11., 06.12., 13.12., 20.12.2022.

Nodarbībai nepieciešams: dators/telefons ar interneta pieslēgumu, ērts apģērbs, paklājiņš.

Pieteikties nodarbībām var rakstot uz e-pasta adresi liiga00@inbox.lv, norādot Vārdu Uzvārdu un laiku, kurā nodarbībā piedalās.

Aicinājums piedalīties vebinārā “Sociāla atbildīga reklāma pašu spēki”

Korporatīvās sociālās atbildības semināru cikls uzņēmējiem

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un ikvienu interesentu piedalīties vebinārā “Sociāli atbildīga reklāma pašu spēkiem”.

Vebināru vadīs Raimonds Platacis  – reklāmas profesionālis ar gandrīz 20 gadu stāžu mārketinga jomā. Raimonds ir pasniedzējs Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvian Art Director’s club reklāmas skolā, kā arī rakstnieks un publicists. Raimondu raksturo nebeidzama vēlme izzināt to, kā mums kļūt labākiem pret sevi un pasauli kopumā.

Vebinārs būs noderīgs uzņēmīgiem cilvēkiem, kas līdzīgi lektoram, vēlas padarīt pasauli labāku, taču arī pelnīt naudu, reklamējot savu biznesu vai ideju.

Runāsim par vērtībām un sociāli nozīmīgām marketinga aktivitātēm. Dažas lektora tēzes, lai rosinātu apetīti piedalīties mācībās:

 • Autentiskums un cilvēcība ir mūžīgas vērtības. Esiet jūs paši un cilvēki pievilksies.
 • Runā ar sabiedrību tā, kā gribētu, lai runā ar Tevi.
 • Sociāli nozīmīgas mārketinga aktivitātes parāda to, ka jums rūp kaut kas vairāk kā tikai bizness.
 • Ietekmīgi uzņēmumi mēdz imitēt cilvēcību mārketingā, jo “cilvēcisks savienojums” ir darījumu stūrakmens.

Pieredzes stāstā par savu uzņēmumu, sociālo atbildību un sava biznesa reklamēšanu dalīsies kaņepju saimniecības “Obelisk Farm” vadītājs Andris Višņevskis. Saimniecības īpašnieki apgalvo, ka kaņepes atspoguļo ģimenes nodomu dzīvot ar dabu saistītu dzīvi, – kaņepes varot pabarot, apģērbt, nodrošināt patvērumu un dziedināt visu pasauli. Mūs interesē ne tikai kaņepe kā superaugs, bet uzņēmuma pieeja sava produkta reklamēšanai. Ieskats mājas lapā: https://www.obeliskfarm.lv/

Vebinārs notiks 13. oktobrī no plkst. 13:00–16:00 ZOOM platformā. Pieteikšanās vebināram šeit: https://forms.gle/ZeYSupvNBiJm5Yya6

Dalība vebinārā ir bez maksas. Saite uz vebināru tiks nosūtīta reģistrētajiem dalībniekiem dienu pirms pasākuma.

Aktivitāte tiek īstenota korporatīvās sociālās atbildības semināru cikla uzņēmējiem ietvaros projektā “Labdarības aplis”. Projektu un vebināru finansē Norvēģija, Islande un Lihtenšteina caur Aktīvo iedzīvotāju fonda granta programmu.

Īstenots mazo grantu projekts “Ar dziesmu pa dzīvi!” Aglonas Kultūras nama bērnu popgrupas skatuves tērpu iegādei

Iniciatīvas grupa „Aglonas radošie jaunieši” ar projektu “Ar dziesmu pa dzīvi!” piedalījās Preiļu novada pašvaldības finansētajā un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” organizētajā mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022” un ieguva finansējumu 550,00 eiro apmērā Aglonas Kultūras nama bērnu popgrupas skatuves tērpu iegādei.

Projekta mērķis ir atbalstīt amatierkolektīvu darbu, uzlabot mākslas norisēs iesaistīto bērnu dzīves kvalitāti un pagasta kultūras dzīves daudzveidību, veicināt popgrupas dalībnieku izaugsmi, mācot skatuves pieredzi.

Projekta uzdevumi:

 1. Uzšūt košus, gaumīgus un ērtus skatuves tērpus Aglonas Kultūras nama bērnu popgrupai.
 2. Izsludināt konkursu par bērnu popgrupas nosaukumu.

Aglonas Kultūras nama jauniešu popgrupa darbojās no 2008. gada. Popgrupā nomainījušās jau trīs paaudzes. Tā kā jaunieši ātri izaug un dodas jaunā dzīvē, kļūst par studentiem galvaspilsētā un mēģinājumiem vairs neatliek laika, 2022. gada janvārī tika nolemts jauniešu popgrupu pārveidot par bērnu popgrupu, tādejādi audzinot jauno dziedātāju paaudzi. Tomēr, ļoti svarīgs ir arī skatuves tēls. Priekšnesumam uz skatuves ir svarīgi ne tikai izvēlēties kolektīva repertuāru, bet arī tērpus. Skatuves tēlu skatītājs atceras un pēc tam saista ar vokālās grupas darbu. Tieši skatuves tērps ir jebkura priekšnesuma svarīga sastāvdaļa. Tas nodod noskaņojumu, raksturu un nosaka motīvu. Turklāt skatuves tērpiem kolektīvam jābūt ne tikai spilgtiem, bet arī ļoti ērtiem un praktiskiem.

Projekta rezultātā tika uzšūti 12 skatuves tērpi popgrupas dalībniekiem, kas tiks izmantoti koncertējot sava pagasta un novada kultūras iestādēs, kā arī plānots veidot koncertpieredzi citos Latvijas novados un nest novada vārdu piedaloties dažādos konkursos.

“Nākotni veidojam šodien.” Atbalstot jaunos māksliniekus, mēs nodrošinām spēcīgus pamatus bērnu attīstībai un izaugsmei, uzlabojot bērnu dzīves kvalitāti, zināšanas un prasmes. Mēs veidojam Latvijas nākotni audzinot talantīgus, darboties gribošus bērnus. Tas būs ieguvums ne tikai pašiem dalībniekiem, bet sabiedrībai kopumā, jo tad, kad uzstājas bērni, uzsmaida pat viskritiskāk noskaņotie apmeklētāji.

Sagatavoja:
Projekta vadītāja Gunta Gulbe-Kalvāne

Atklāta kulinārā mantojuma istaba Vārkavas novadpētniecības muzejā

30. septembrī Vārkavas novadpētniecības muzeja klēts 2. stāvā tika atklāta Vārkavas kulinārā mantojuma istaba, kurā ir apskatāma izstāde par alus un siera gatavošanas tradīcijām.

Izstādē ir redzami dažādi priekšmeti, kas saistīti ar alus un siera gatavošanu – alus mucas, kubuli, zlaukts, krūzes un glāzes, bļodas, karotes, sviesta ķērnes, piena seperators u.c.  Papildus tam ir iespēja apskatīt gan dažādas siera, gan arī citu tradicionālo ēdienu gatavošanas receptes.

Pasākuma laikā apmeklētāji varēja degustēt mājās gatavotus produktus – vairāku veidu sierus un maizi, alu, vīnu, putraimu desas, saldās kūkas, medu un “gaļas dūšas”. Savukārt ar dziesmām un dejām priecēja vokālais ansamblis “Ilūzija” no Riebiņiem, senioru deju kopa “Odziņas”, folkloras kopa “Dzeipurs”, “Večerinkas muzikanti” un “Melodīvas” no Vārkavas.

Īpašs paldies novadniekiem par degustāciju sarūpēšanu – Bonifācijam Lazdānam (alus),  Skaidrītei Ūsānei (gaļas dūšas), Monikai Pudānei (siers), Dacei Sparānei (siers), Irēnai Lazdānei (maize), Antrai Stikānei (maize), Luīzei Vilcānei (saldās kūkas), Vinetai Šņepstei (medus), Inai Ņikiforovai (vīns), Valentīnai Surguntei (putraimu desas).

Gaidām ikvienu uz jaunās ekspozīcijas apskatīšanu katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30.

Vārkavas novadpētniecības muzeja
krājuma glabātāja
Kristīne Volonte
27059046

Aizvadītas Preiļu novada skolu pašpārvaldes pārstāvju mācības

 

 

 

 

 

14. septembrī projekta “ČETRI stūri” ietvaros Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā satikās 7.-12. klašu Preiļu novada skolu pašpārvaldes pārstāvji no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu 2. vidusskolas, Riebiņu vidusskolas, Galēnu pamatskolas, Rušonas pamatskolas, Aglonas vidusskolas, Aglonas katoļu ģimnāzijas, Vārkavas pamatskolas un Pelēču pamatskolas.

Pasākuma mērķis bija motivēt jauniešus savstarpējai sadarbībai, veicināt jauniešu līdzdalību, kā arī rosināt viņus griezties pie savas skolas vadības un novada pašvaldības ar nozīmīgām iniciatīvām.

Nodarbības laikā jaunieši prezentēja arī savas idejas arī Preiļu novada domes priekšsēdētājam Ārijam Vucānam, Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājam Andrejam Zagorskim, Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļas vadītājai Anetei Urkai un Riebiņu MJIC vadītājai, jaunatnes lietu speciālistei Sintijai Ančevai.

Nodarbību vadīja neformālās izglītības treneres Ieva Jūhansone un Grēta Garjāne.

Projekts “Četri stūri” īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gada valsts budžeta finansējuma ietvaros.

“ČETRI stūri” projekta vadītāja
Sintija Ančeva