Sīļukalnā īstenots projekts ”Priecīgai dzīvei skaistā vidē!”

26.10.2021.

Biedrība “Sīļukalna Gundegas” īstenojusi mazo grantu projektu “Priecīgai dzīvei skaistā vidē!”. Projekta finansētājs ir Riebiņu novada pašvaldība, izmaksas – 700,00 EUR. Projektā tika piesaistīti sadarbības partneri: Sīļukalna pagasta pārvalde – projekta īstenošanā tika iesaistīti algoto pagaidu sabiedrisko darbu strādnieki, kuri nogrieza un izraka vecos krūmus un sagatavoja teritoriju zāliena iesēšanai. Otrs sadarbības partneris bija vietējais uzņēmums “Alberts GS”, kas piegādāja melnzemi. Projektā tika iesaistīts brīvprātīgais darbs – biedrības “Sīļukalna Gundegas” dalībnieces izveidoja puķu dobes un iestādīja košumkrūmus un daudz gadīgās puķes.

Projekta mērķi un uzdevumi ir īstenoti: labiekārtota teritorija pie kultūras nama, izrakti vecie krūmi, ierīkots jauns zāliens, iestādīti košumkrūmi un daudzgadīgās puķes, uzstādītas koka šūpoles un 2 koka soliņi.

Realizējot projektu, Sīļukalna pagasta centrs, kultūras nama apkārtne ir kļuvusi pievilcīgāka un sakoptāka. Pirms Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas Sīļukalna kultūras namā notika daudzi pasākumi, kurus apmeklēja liels cilvēku skaits, un kultūras nama, tāpat kā citu sabiedrisko ēku, apkārtnes pievilcība un sakoptība ir viens no faktoriem, kas atstāj iespaidu par Sīļukalna pagastu. Jau otro gadu vasarā pagasta svētki notika brīvā dabā – laukumā pie pagasta ēkas. Šādi brīvdabas pasākumi tiek plānoti arī turpmāk, jo epidemioloģiskā situācija nav paredzama un līdz ar to iekštelpu pasākumi ir grūti plānojami. Ir svarīgi, lai brīvdabas pasākumi varētu notikt skaistā un sakoptā vidē un pasākumu apmeklētāji varētu priecāties par labiekārtotu apkārtni, tāpēc projekta mērķis ir sasniegts – padarīt pievilcīgāku Sīļukalna kultūras nama apkārtni un līdz ar to arī pagasta centru. Uzstādītās šūpoles varēs izmantot arī pasākumu organizēšanā, piemēram, Bērnības svētku pasākumā, Lieldienu pasākumā, Līgo un citos svētkos.

Rezultātā ieguvēji ir gan Sīļukalna pagasta iedzīvotāji, gan ciemiņi, pasākumu apmeklētāji un cilvēki, kas apciemo savus radus un draugus vai vienkārši brauc garām pagasta centram.

Pēdējās izmaiņas: 26.10.2021.

Pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem saņem reitterapijas pakalpojumu

25.10.2021.

“Zirgs patiesi atbruņo!”- tā par saviem Dienas aprūpes centra apmeklētājiem saka tā vadītāja Liene Gžibovska, kura seko līdzi tam, kā mainās pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem emocionālais un psihiskais stāvoklis reitterapijas pakalpojuma saņemšanas laikā. Pakalpojumu sniedz Aļona Antončika, kurai ir tiesības praktizēt reitterapijas metodē.

Reitterapija ir sava veida rehabilitācijas veids, kurā galvenais “ārsts” ir zirgs, kurš sagatavots atbilstoši reitterapijas programmai. Zirga ķermeņa siltums, ritmiskās kustības, kuras cilvēks izjūt, esot zirga mugurā, labvēlīgi ietekmē visas organisma sistēmas, tāpat novērš stresu un pārslodzi.

Lai arī šī brīža situācijā, kad maksimāli jāierobežo jebkāda veida kontakti, reitterapijas pakalpojuma sniegšana uz laiku ir apturēta, pat pēc nepilnu divu mēnešu laikā saņemtā pakalpojuma (vienai personai plānotas 10 pakalpojuma saņemšanas reizes) ir jūtamas pozitīvas izmaiņas personu emocionālajā stāvoklī. Ja sākotnēji visi bija kautrīgi, ar pietāti izturoties pret visu jauno, tad, saprotot, cik daudz prieka šī aktivitāte sniedz, savā veidā radīja cīņu – kurš tad pirmais sēdīsies zirga mugurā?! Reizēm pat nedarbojas tas, ka secība tiek sarunāta iepriekš – emocionālais pārdzīvojums, ieraugot zirgus, ir tik liels, ka tiek aizmirsts ievērot rindas kārtību.

Atrašanās vidē, kur ir vairāki zirgi, iespēja vērot viņu kustības, uzvedību, dzirdēt viņu radītās skaņas, krasi atšķiras no tradicionālās ārstniecības iestādes vides. Iespējams, tāpēc tās izmaiņas ir tik acīmredzamas. Dažs zirga mugurā tik ļoti atslābinās, ka ir pat jāskubina tomēr sakoncentrēties, lai vienkārši no zirga nenokristu. Savukārt cits, sajūtot sevi sedlos, ieņem cēla bruņinieka veidolu, un, no malas skatoties, šķiet, ka arī iztēlē izdzīvo ainu no saviem sapņiem. Vēl cits zirga mugurā pēc pirmā uzaicinājuma dzied dziesmu, kurai ikdienā vārdus nezina vai ir grūti mudināms dziedāt. Katras izmaiņas ir būtiskas – īpaši šiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Tas, ka var pārvarēt savas bailes no augstuma, kaut pakāpjoties pa kāpnītēm un atrodoties vienā līmenī ar zirgu, vai sadūšošanās pie zirgiem doties bez mammas pavadības – arī tas ir daudz. Un, cik skumji šie cilvēki paliek, ja kādu apsvērumu dēļ pie zirgiem nesanāk doties….

Preiļu novada pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējiem, kas 2016. gadā tika speciālistu komandā izvērtētas, pakalpojumu saņem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumiem Latgales plānošanas reģiona īstenotajā projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Vienošanās Nr.9.2.2.1./15/I/005.

Informāciju sagatavoja:

Preiļu novada Labklājības pārvaldes

direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos

 Anita Gāga

28. oktobra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2021. gada 28. oktobrī plkst. 15.00
Attālināti – videokonferences veidā.

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:
1. Par pirkuma – pārdevuma līguma noslēgšanu.
2. Par SIA Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija
kapitāldaļu pārņemšanu.
3. Par SIA Cirīšu HES kapitāldaļu pārņemšanu.
4. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
5. Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu.
6. Par Preiļu novada pašvaldības Personālvadības un administratīvās daļas nolikuma apstiprināšanu.
7. Par Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas nolikuma apstiprināšanu.
8. Par Preiļu novada pašvaldības juridiskās un iepirkumu daļas izveidošanu.
9. Par Preiļu novada Pašvaldības policijas izveidošanu.
10. Par Finanšu un grāmatvedības daļas izveidošanu un izmaiņām amatu sarakstā.
11. Par grozījumiem Aglonas pagasta pārvaldes, Riebiņu apvienības pārvaldes un Vārkavas apvienības pārvaldes amatu sarakstos.
12. Par grozījumiem pašvaldības Tehniskās daļas amatu sarakstā.
13. Par grozījumiem pašvaldības amatu sarakstā.
14. Par noslēgtā telpu patapinājuma līguma termiņa pagarināšanu.

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi:
15. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
16. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
17. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.
18. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
19. Par dzīvojamās platības piešķiršanu sociālajā mājā “Rudenāji”.
20. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu.
21. Par dzīvojamās platības apmaiņu.
22. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
23. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu un dzīvojamās platības piešķiršanu.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
24. Par telpu nomu.
25. Par nekustamā īpašuma robežas grozīšanu un zemes ierīcības projekta izstrādi.
26. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses maiņu.
27. Par zemes nomu.
28. Par nosaukuma piešķiršanu.
29. Par adreses piešķiršanu.
30. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
32. Par medību platību apsaimniekošanu.
33. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā ar kadastra numuru 7690 0060151.
34. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai Preiļu novadā.
35. Par servitūta ceļa iekļaušanu pašvaldības autoceļu reģistrā.
36. Par ceļu uzturēšanas klašu publikāciju masu saziņas līdzekļos ziemas sezonai – 16.10.2021-15.04.2022.
37. Par precizējumu veikšanu 30.09.2021. domes sēdes protokola Nr.21 lēmumā 35.§ “Par līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrādei un autoruzraudzības veikšanai”.
38. Par izmaiņām zemes nomas līgumā.

Domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns

Preiļu novada pašvaldības telpās izvietotas Vēsmas Ušpeles gleznas

Līdz 2021. gada nogalei Preiļu novada pašvaldības telpās izvietoti mākslinieces Vēsmas Ušpeles darbi. Lai brīnišķīgās gleznas nepaliktu nepamanītas, aicinām meistardarbus apskatīt virtuāli – fotogrāfiju veidā.

Vēsma Ušpele ir gleznotāja un keramiķe ar ugunīgu raksturu un neizsīkstošu vēlmi atklāt un radīt mākslas darbus. Gleznošanu studējusi Latvijas mākslas akadēmijas Latgales filiālē. Savukārt mālu kā materiālu iepazinusi un iemīlējusi pateicoties vīram Aivaram, kurš nāk no slavenās latgaliešu podnieku dzimtas – Ušpeļiem.

Māksliniece izstādēs piedalās jau kopš 1995. gada un to skaits šodien mērojams vairākos desmitos. Gleznām lielākoties ir raksturīgas koši un spilgti toņi. Daudz tiek gleznota daba un ziedi, te jāpiebilst, ka viņas favorītes pavisam noteikti ir sarkanās magones. “Varbūt tieši tā krāsa ir vairāk nekā pati magone. Tā mani uzlādē. Es savā būtībā esmu diezgan auksta, skarba, un tas sarkanais mani sasilda,” atzīst pati māksliniece.

Vēsma Ušpele ir viena no Latgales mākslinieču apvienības V.I.V.A. četrotnes, kurā darbojas kopā ar gleznotājām Ilzi Griezāni, Viju Stupāni un Agru Ritiņu. Mākslinieču kopējā sadarbība aizsākās pirms vairākiem gadiem, šajā vasarā mūžībā aizgājušā “pūdnīku skūlas” dibinātāja Ēvalda Vasiļevska mājās “Akmenīšos”. Latvijas mākslas kontekstā šī apvienība unikāla kā ilgākais mākslinieku savstarpējās sadarbības piemērs.

Lai iedvesmojoši!

Preiļu Galvenā bibliotēka apmeklētājiem klātienē slēgta

Padomi lauksaimnieka īpašuma drošībai

Valsts policija sadarbībā ar Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru (turpmāk – VTUA) lauksaimniekiem un traktortehnikas īpašniekiem atgādina – uzmanīgi izvērtē sludinājumus un veic darījumus piesardzīgi. Joprojām pastāv augsts risks kļūt par krāpšanas vai zādzības upuri.

Arī šogad krāpšanas gadījumi nav samazinājušies, kad lauksaimniekiem tiek piedāvāts iegādāties traktortehniku, ko viņi nav dzīvē redzējuši. Krāpnieki sludinājumu portālos ievieto ticamas fotogrāfijas ar lauksaimniecības tehniku un tās tehnisko aprakstu, piedāvājot darījumu par cenu, kas bieži ir zemāka par tirgus vērtību, it īpaši traktortehnikas augsta pieprasījuma apstākļos.

Tāpat atgādinām – pirms traktortehnikas vai tās piekabes iegādes pārliecināties vai traktortehnikas tirgotājs ir reģistrējies VTUA, jo TIKAI reģistrētam komersantam ir tiesības pircējam izsniegt rēķinu-uzziņu, kas ir pamatdokuments traktortehnikas reģistrācijai VTUA. Reģistrētos traktortehnikas tirgotājus/komersantus var skatīt vai lejupielādēt tabulas veidā arī Latvijas Atvērto datu portālā, VTUA sadaļā. Ieteikums – izvēlēties formātu un uzklikšķiniet uz sadaļās ”Izpētīt”, pēc tam izvēlamies “Priekšskats” vai “Lejupielādēt” un sākt meklēt pēc vietas vai uzņēmuma. Ielūkojies informatīvajā brošūrā, kurā skaidrots kā pasargāt savu lauksaimniecības tehniku no dažādām zādzībām.

Ja esi kļuvis par upuri – nekavējoties ziņo policijai! Paldies, ka rūpējies par drošību!

 

Kas jāzina par sociālo pakalpojumu saņemšanu mājsēdes laikā

22.10.2021.

Pieaugot Covid-19 izplatības ātrumam, no 21. oktobra līdz 14. novembrim visā Latvijā  ieviests visaptverošs  “lokdauns” jeb mājsēde, kuras mērķis ir iespējami apturēt galveno infekcijas izplatības ceļu – klātienes kontaktēšanos. Tāpēc iedzīvotājiem tuvākajās nedēļās ir jārēķinās ar būtiskiem ikdienas dzīves un paradumu ierobežojumiem.

Protams, ka arī šajā laikā daudziem cilvēkiem ir nepieciešami dažādi sociālie pakalpojumi. Tāpēc Labklājības ministrija skaidro, kā tie tiks sniegti mājsēdes laikā.

Pirmkārt, pakalpojumi, kuri var tikt nodrošināti attālināti, netiek sniegti klātienē. Otrkārt,  darbiniekiem un personām, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar klientiem, jāvar uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu.

Gandrīz visi sociālie pakalpojumu tiks sniegti jau pēc esošā algoritma – klātienē vai attālināti. Tā, piemēram, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi  turpinās klātienē,  jauni klienti tiek uzņemti, ja nav izsludināta karantīna,  arī grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem turpinās klātienē.

Taču psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi personām ar onkoloģisku slimību un to tuviniekiem, epidemioloģiskās drošības nolūkā pakalpojumi uz laiku var tikt ierobežoti.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 14 vai 21 dienas kursa veidā (personām ar funkcionāliem traucējumiem, t.sk. personām ar prognozējamu invaliditāti, ČEAS likvidēšanas dalībniekiem un tās rezultātā cietušām personām un politiski represētām personām) turpināsies klātienē klientiem, kuri pakalpojumu saņem pēc medicīniskās rehabilitācijas,  tomēr epidemioloģiskās drošības nolūkā var tikt ierobežota jaunu klientu uzņemšana. Dienas centru pakalpojumi turpinās klātienē, bet epidemioloģiskās drošības nolūkā pakalpojumi uz laiku var tikt ierobežoti.

Plašāka informācija par sociālo pakalpojumu darbību mājsēdes laikā ir atrodami internetā  Labklājības ministrijas mājaslapā – https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/socialo-pakalpojuma-sniegsanas-nosacijumi-perioda-no-2021-gada-21-oktobra-lidz-14-novembrim

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

Atklāts konkursu uz Sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību speciālista (redaktora) amata vietu

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga: 950,00 EUR (bruto)

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošina sabiedrisko attiecību materiālu izstrādi atbilstoši definētajam Preiļu novada pašvaldības zīmolam un tēlam, ievērojot visas vizuālās valodas vadlīnijas;
 • Sniedz atbalstu Pašvaldības darba, aktualitāšu, domes lēmumu skaidrošanā sabiedrībai;
 • Gatavo materiālus, nodrošina un organizē Pašvaldības kapitālsabiedrību un Pašvaldības iestāžu aktuālās informācijas atspoguļojumu Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”, Pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, atbilstoši Pašvaldības zīmolam un tēlam;
 • Piedalās Pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanā;
 • Piedalās preses konferenču, mediju pasākumu un citu sabiedrisko attiecību pasākumu organizēšanā un tehniskā nodrošinājuma sagatavošanā.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, labas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi izmantot informāciju un komunicēt;
 • Latvijas Republikas spēkā esošo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā;
 • Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas).

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) , dzīves aprakstu (CV) , izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@preili.lv, vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai  uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2021. gada 28. oktobrim plkst. 12.00.

Tālrunis uzziņām: 65322766

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766

e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Atklāts konkurss uz Sabiedrisko attiecību daļas Sabiedrisko attiecību speciālista amata vietu

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga: 950,00 EUR (bruto)

Galvenie pienākumi:

 • Nodrošina sabiedrisko attiecību materiālu izstrādi atbilstoši definētajam Preiļu novada pašvaldības zīmolam un tēlam, ievērojot visas vizuālās valodas vadlīnijas;
 • Izstrādā sabiedrisko attiecību tekstus un materiālus, kā arī  gatavo sociālo tīklu materiālus, atbilstoši konkrētā komunikācijas kanāla prasībām;
 • Atbilstoši kompetencēm – gatavo atbildes uz žurnālistu jautājumiem, preses relīzes;
 • Gatavo komunikāciju materiālus kultūras un tūrisma iestāžu organizētajiem pasākumiem un aktivitātēm;
 • Piedalās pašvaldības oficiālo prezentāciju sagatavošanā;
 • Piedalās preses konferenču, mediju pasākumu un citu sabiedrisko attiecību pasākumu organizēšanā un tehniskā nodrošinājuma sagatavošanā;
 • Veic reprezentatīvo materiālu izlietojuma uzskaiti un materiālu klāsta papildināšanu, saskaņojot to ar Vadību.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, labas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas, kas ļauj amata pienākumu izpildē brīvi izmantot informāciju un komunicēt;
 • Latvijas Republikas spēkā esošo aktu pārzināšana amata kompetences ietvaros;
 • Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes mutvārdos un rakstveidā;
 • Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas).

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) , dzīves aprakstu (CV) , izglītību apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: dome@preili.lv, vai pa pastu Preiļu novada pašvaldībai  uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2021. gada 28. oktobrim plkst. 12.00.

Tālrunis uzziņām: 65322766

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766

e-pasts:dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Meža īpašnieka ieguvumi no derīgas inventarizācijas

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados. No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, meža ugunsgrēku gadījumā, kā arī gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi un slimības.

Inventarizācija jāveic vismaz reizi 20 gados

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana. Datus par veiktajām meža inventarizācijām uzglabā Valsts meža dienests (VMD) informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs.

Ikvienam meža īpašniekam vismaz reizi 20 gados ir jāatjauno meža inventarizācija, to paredz Meža likums. Šogad meža inventarizācija beidzas tiem, kas to pēdējo reizi veica 2001. gadā. 20 gadi ir ilgs laika posms, un tajā mežā var būt notikušas būtiskas izmaiņas, piemēram, šo gadu laikā mežu var būt skārušas vētras, lūzuši koki, mežu postījis ugunsgrēks, stādīts jauns mežs vai ir veikta cirte. Veicot inventarizāciju, varēs uzzināt aktuālo situāciju mežā un tā vērtību.

Ja derīga inventarizācija, var saņem atbalstu un nodokļu atlaides

Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka saimniecisko darbību var veikt tikai tad, ja ir derīga meža inventarizācija. Bez tās nevarēs saņemt apliecinājumu koku ciršanai mežā. Izņēmums ir sauso, bojāto un vēja gāzto koku ciršana.

Inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu – pārveidotu mežu citā zemes lietošanas veidā, piemēram, pārveidotu par lauksaimniecības zemi. Tāpat inventarizācija nepieciešama, lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.

Meža inventarizācijas datus ņem vērā, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli. Ja inventarizācija ir spēkā, meža īpašnieks saņem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

Nodokļu atlaides attiecas uz mežaudzēm, kuras VMD atzinis par atjaunotām meža zemē vai ieaudzētām lauksaimniecības zemē un kurās valdošās koku sugas koku vecums pārbaudes gadā nepārsniedz:

 • skuju un cietajiem lapu kokiem 40 gadu;
 • mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) 20 gadu;
 • baltalksnim10 gadu.

Kas jādara, lai veiktu meža inventarizāciju?

VMD aicina meža īpašniekus pārliecināties par inventarizācijas derīguma termiņu, ja tas beidzies vai tuvojas beigām, veikt inventarizāciju un jaunos datus iesniegt VMD. Meža inventarizācijas veikšana jāplāno laicīgi, jo to nav iespējams veikt dažās dienās, tas var prasīt pat vairākus mēnešus.

Par derīguma termiņu meža īpašnieks primāri var pārliecināties inventarizācijas izdrukā, kuru viņam izsniedzis inventarizācijas veicējs. Jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos inventarizācijas izdruka var pievilt, piemēram, ja meža īpašnieks inventarizāciju nav iesniedzis VMD, ja pēc meža inventarizācijas izgatavošanas ir veikta īpašuma sadalīšana, kuras rezultātā tiek sadalīta arī meža zeme, šādā situācijā pastāv prasība izgatavot jaunu meža inventarizāciju.

Īpašnieki, kas ir noslēguši vienošanos ar VMD par Meža valsts reģistra lietošanu, attiecīgo informāciju var iegūt paši no Meža valsts reģistra.

Noskaidrot sava meža inventarizācijas statusu, var arī attālināti vēršoties jebkurā VMD mežniecībā neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas.

Lai veiktu meža inventarizāciju, brīvi jāizvēlas kāds no sertificētiem meža inventarizācijas veicējiem. Inventarizācijas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas. Meža inventarizācijas veicēju saraksts pieejams ej.uz/inventarizacijasveiceji. Jānoslēdz līgums ar sertificēto meža inventarizācijas veicēju par meža inventarizācijas veikšanu. Sertificētajam meža inventarizācijas veicējam jānodod zemes robežu plāna kopija un aktualizētie meža inventarizācijas dati, ja īpašumā jau ir bijusi veikta meža inventarizācija. Sagatavotās meža inventarizācijas dati jāiesniedz VMD lēmuma pieņemšanai par meža inventarizācijas pievienošanu Meža valsts reģistram.

VMD aicina meža īpašniekus būt atbildīgiem un veikt uzliktos pienākumus – aktualizēt sava meža inventarizācijas datus.

Vairāk informācijas par meža inventarizāciju var iegūt www.vmd.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:

Valsts meža dienesta

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vineta Vilcāne

 

Preiļu parkā turpina veidot pievilcīgu vidi

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli  atbalsta  vienotas  pārrobežu  attīstības  aktivitātes  ar  mērķi uzlabot  reģionu konkurētspēju,  izmantojot  to potenciālu  un  atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

Projekta “Parki bez robežām” aktivitāšu ietvaros, Preiļu parkā 2020. un 2021. gados ir veiktas vairākas labiekārtošanas aktivitātes.

Kā viena no redzamākajām labiekārtošanas aktivitātēm pagājušajā gadā tika atjaunots celiņa segums starp četru rindu liepu aleju, kas atrodas paralēli A. Paulāna ielai. Šogad pavasarī tika pabeigti divu tiltiņu atjaunošanas darbi, kas tagad priecē parka apmeklētājus ar vizuāli skaistiem un jauniem tiltiem, tie atjaunoti pēc kopējā parka vizuālā un vēsturiskā stila.

Parka apmeklētāji ir pamanījuši, ka parkā ir uzstādīti vairāki jauni un ērti soliņi, tāpat arī uzstādītas kvalitatīvas atkritumu urnas, kuras, pēc iedzīvotāju aptaujām, tika iepriekš lūgtas.

Dabas izziņas veicināšanai parkā ir uzstādīti 3 dabas stendi, kuros attēloti parkā sastopamie dzīvnieki, putni, abinieki un kukaiņi. Protams, dabas stendos nav attēlotas visas parkā sastopamās dzīvās būtnes, bet to dažādība un skaits norāda uz to, ka Preiļu parka vide ir īpaši labvēlīga. Tāpat Zaļās klases aktivitāšu ietvaros tika izveidotas divas nakts dabas izziņas vietas – ierīkots salu apgaismojums. Pēc apgaismojuma ierīkošanas notika arī aktivitātes, kur dažādi lektori stāstīja un iepazīstināja interesentus ar dabas aktivitātēm nakts un arī dienas laikā.

Projekta aktivitātēs tika iegādāts Informatīvais stends, kurš izvietots pie vienas no parka ieejām. Stendā atainota parka karte, lai ikviens parka apmeklētājs varētu viegli orientēties parka vidienē, jo tas ir pilsētvidē lielākais parks Latvijā. Tiek plānoti vēl seši identiski Informatīvie stendi, kuri tiks izvietoti pie citām parka ieejām.

Projekta “Parki bez robežām” vadītāja S. Čingule – Vinogradova

Vakcinācija pret Covid-19 Pelēču pagastā

Vakcinācija pret Covid-19 Preiļu slimnīcā

Svētdien, 24. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 Preiļu slimnīcā būs iespēja veikt vakcināciju pret Covid-19.

Iepriekš nav nepieciešams veikt pierakstu.  Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam!

Latgales uzņēmēju gada balvai 2021 iesniegti 66 pieteikumi

21.10.2021.

Pirmdien, 11. oktobrī, ir noslēgusies pretendentu pieteikšana Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) rīkotajam konkursam “Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021”. Šogad ir saņemti 66 pieteikumi, gandrīz 60 kandidāti pretendē uz balvām septiņās nominācijās, un dažiem pretendentiem ir divi pieteicēji. Daudzi no pieteiktajiem kandidātiem ir labi pazīstami Latgales plānošanas reģionu Latgales uzņēmējdarbības centram, jo vairāki ir saņēmuši Latgales speciālās ekonomiskās zonas statusu, kā arī iesaistās dažādu LUC pasākumu rīkošanā, piemēram, ikgadējā jauniešu informatīvā pasākumu ciklā “Īsteno savu sapni par biznesu!”. Tomēr ir arī jauni uzņēmumi, inovatori, amatnieki un mājražotāji, ar kuriem vērtēšanas komisija satiksies klātienē, lai tuvāk tos iepazītu.

Vissīvākā konkurence šoreiz gaidāma nominācijā “Gada inovācija”, jo par Latgales gada inovatora titulu cīnās 13 uzņēmēji: SIA “Fishboat”SIA “SMD Baltic”SIA “FeNiCoGd”SIA “TestDevLab”SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”SIA “Regula Baltija’’SIA “Industar”SIA “Upmatched Group”SIA “Papa Wood”SIA “Ludzas Maiznīca”RSEZ SIA “IRBIS Technology”SIA “MIDIS” un ZS “Liepkalns”.

Labāko no labākajiem būs grūti izvēlēties arī nominācijā “Gada jaunais tūrisma pakalpojumu sniedzējs”, kur pieteikti 12 uzņēmumi: SIA “KUUP Coffee”,  SIA “Water Land LV”SIA “Art HUB” tūristiskais automobilis, SIA “Arcanum-D”, atpūtas komplekss “Medus mājas impērija”IK “ARIMAJ” SotKajak Daugavpils, viesu māja “Karina Home”SIA “Organic products”, mini zoo“Raptors park”SIA “Altiplano”“GoWake” veikparks un “Handmade LATGOLA”.

Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” ir pieteikti seši kandidāti: SIA “Atramed”SIA “Rebus Prim”SIA “Rēzeknes slimnīca”SIA “Regula Baltija”, SIA “Latgales dārzeņu loģistika” un RSEZ SIA “NewFuels”.

Seši kandidāti ir izvirzīti arī nominācijai “Gada jaunais komersants”SIA “Timber Kit”SIA “EL13”SIA “Pils restorāns”SIA “EXOY”SIA “SMART Interior”un SIA “Bencha Muude.

Kļūt par “Gada uzņēmīgāko remigrantu Latgalē” var viens no astoņiem uzņēmējiem: SIA “Beauty Mafia ISL” iMan/iWoman, tetovēšanas meistare Elīna ZelčaIK “Aleksandrs Milašs”IK “Happy People group”keramikas darbnīca “Mālkalns”,  Lilita Kivleniece ar “Skaistuma studiju” un zīmolu “LiepuZiedi”, biedrība “Boxclub 13th round” un  SIA “Cindra”.

Nominācijās “Gada amatnieks – mājražotājs” uz balvām pretendē pieci amatnieki un deviņi mājražotāji: “Sanri Aaatr Box”, keramikas darbnīca “JAŠAS PODI”SIA“ZEL&K” ar zīmolu Zelma Kraft, IK “Lari D”SIA “Urtawood”SIA “Smiles”SIA “Sweeco”“Obelisk Farm”, sieru meistare Ludmila Peculeviča, mājas restorāns IK “Dzīles”“Dvietes Īstais Lauku Saldējums”SIA “Lauksaimnieka gardumi”, SIA “BioGus” un Pjotra Goršanova drava.

Latgales plānošanas reģions pateicas ikvienam, kas iesaistījies “Latgales uzņēmēju gada balvai 2021” konkursa pieteikumu sagatavošanā un nominantu izvirzīšanā!

Informāciju sagatavoja Latgales plānošanas reģions

Līdz 29. oktobrim reģionālo maršrutu autobusi kursēs saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku

Ņemot vērā valdības lēmumu pagarināt skolēnu rudens brīvlaiku līdz 2021. gada 29. oktobrim, laika posmā no 23. līdz 29. oktobrim reģionālo maršrutu autobusi kursēs saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku. Kopumā šīs izmaiņas skars aptuveni 300 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks slēgti. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.

Autotransporta direkcija aicina būt piesardzīgiem un ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izmantot citas pārvietošanās alternatīvas. Sabiedriskajā transportā, autoostās un dzelzceļa stacijās mutes un deguna aizsega lietošana ir obligāta. Tāpat pasažieri tiek aicināti maksimāli ieturēt distanci vienam no otra, sēdvietas ieņemt atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus.

Lilita Pelčere,

VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums Preiļu novada kultūras centra apmeklētājiem

VID uz stingro ierobežojumu laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Ņemot vērā valstī atkārtoti izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ un noteiktos stingros ierobežojumus no šī gada 21. oktobra līdz 15.novembrim un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, Valsts ieņēmumu dienests (VID) no šodienas, 21. oktobra, visā Latvijā pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Tas nozīmē, ka, sākot no šī gada 21. oktobra, visi VID pakalpojumi būs pieejami tikai elektroniski un VID nesniegs klātienes pakalpojumus nedz VID klientu apkalpošanas centros, nedz vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centros, nedz pašvaldībās.

VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme norāda, ka, ņemot vērā kritisko epidemioloģisko situāciju valstī un līdz ar to izsludināto ārkārtējo situāciju, VID kā nozīmīgas valsts iestādes uzdevums ir rūpēties par to, lai būtu iespējami mazāk inficēšanās risku. “Mums ir svarīga katra nodokļu maksātāja veselība un dzīvība, tāpēc no savas puses VID dara visu, kas ir tā spēkos, epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai. Tāpat jāpiebilst, ka iedzīvotāji, kuri bija pierakstījušies VID klientu apkalpošanas centru apmeklējumam, savu rindu saglabās pēc valstī noteikto stingro ierobežojumu beigām,” tā I. Jaunzeme.

Iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus. Savukārt aktuālo informāciju par VID pakalpojumu pieejamību sniegsim VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv un sociālajās platformās.

Jau iepriekš pateicamies iedzīvotājiem par izpratni!

Informāciju sagatavoja:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Izbraukuma vakcinācija Preiļu novada Upmalas un Vārkavas pagastos

20.10.2021.

23. oktobrī Upmalas pagasta Vecvārkavā un Vārkavas pagasta Vārkavā ikvienam interesentam būs iespēja saņemt vakcīnu pret Covid 19.
Vakcīnu varēs saņemt no 9:00 līdz 12:00 Vārkavas vidusskolas sporta zālē (Skolas ielā 4, Vecvārkavā) un laikā no 13.00 līdz 16.00 Vārkavas Tautas namā (Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā).
Vakcinācija notiks ar Johnson&Johnson vakcīnu Janssen un  Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty.
Vakcinācijai nav iepriekš jāpiesakās. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Vakcinēties iespējams iedzīvotājiem no 12 gadu vecuma.
Pusaudžiem no 12 līdz 13 gadu vecumam vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).
Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana, līdz ar to pusaudži no 14 gadu vecuma paši var pieņemt lēmumu vakcinēties un nav nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai.
Vakcinācija pret Covid-19 12-15 gadus veciem pusaudžiem notiks tikai ar Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty.

Izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19 notiek, lai nodrošinātu vakcinācijas pakalpojumu pēc iespējas tuvāk cilvēku ikdienas gaitām.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Preiļu novada Vārkavas apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālisti pa tālr. nr.: 20385972 vai rakstot uz e-pasta adresei: info@varkava.lv

Realizēts projekts “Meža dienas 2021”

Riebiņu apvienības pārvalde ir realizējusi Latvijas Pašvaldību savienības “Meža dienas 2021” ietvaros projektu “Pašvaldību darbi parkos un izpratnes par mežu veidošana”.

Projekta ietvaros Galēnu pagasta Galēnu parkā tika uzstādītas koka konstrukcijas bērnu rotaļu laukumi, radot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas atbilstoši bērnu un sabiedrības interesēm, sekmējot aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Galēnu pagasta iedzīvotājiem, veicinot un dažādojot bērnu un vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

Rotaļu laukums ir dauzdzfunkcionāls – attīstīs bērnu rāpšanās un balansēšanas prasmes, ķermeņa kustības, stiprinās roku un kāju izturību, bērniem būs dota iespēja aktīvi darboties svaigā gaisā, uzlabot fiziskās prasmes un attīstīt veiklību.

 

2021. gada 13. oktobrī projekta ietvaros tika organizēts pasākums ar izglītojošu un informatīvu mērķi, kurā piedalījās skolēni no Galēni pamatskolas. Izglītojošā pasākuma norises vieta Galēnu parks un tēma  “Mežu apsaimniekošana un koku nozīme ainavā to aizsardzība un saglabāšana” ko vadīja Astrīda Rudzīte (Preiļu novada vecākā mežsaimniecības konsultante).

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1380.00, no kuriem Meža attīstības fonda finansējums ir EUR 780.00 un Riebiņu apvienības pārvaldes līdzfinansējums EUR 600.00.

Preiļos 50 gadu kopdzīvi svin Ailita un Andris Māris Lāči

Pašā rudens spozmē, 19. oktobrī, zelta kāzas svinēja un uz kopdzīves 50 gadiem atskatījās Ailita un Andris Māris Lāči. Skaistajā dzīves jubilejā zelta pāri sumināja Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska un Labklājības pārvaldes direktore Sandra Sprindža, novēlot gaviļniekiem stipras veselības, mīlestības un saticības piepildītus arī turpmākos gadus.

Sarunām un dzīves atziņām ritot, zelta pāris izveda cauri savas kopdzīves līkločiem. Sieviņas Ailitas dzimtā puse ir Gulbene, savukārt vīrs Andris nāk no Rīgas, kur abu ceļi arī krustojušies. Ailita 17 gadu vecumā galvaspilsētā ieradusies mācīties medicīnu un pavisam amizantā veidā iepazinusies ar Andri. Gadu vēlāk, aizsākoties skaistam mīlas stāstam un kopdzīvei, jaunie cilvēki pieņēmuši lēmumu mīt gredzenus. Laulība tika reģistrēta 1971. gada 19. oktobrī Rīgas dzimtsarakstu nodaļā. Lai gan šodien, kāzu jubilejas datumā, ir pavisam silti atvasarīgs laiks, Ailita kāzu dienu atminas drēgnu un lietainu. Apkārt savijušies lieli dzeltenu lapu kalni, ielas pielijušas un slidenas, bet valdījis patīkams satraukums un līksms prāts.

Turpinot šķetināt savu ģimenes stāstu, Ailita atklāj, kā ar vīru pārcēlušies no Rīgas uz dzīvi Sīļukalnā. Pavisam nesen, trīs gadus atpakaļ, pāris piepildīja savu sapni un iegādājās māju Preiļos. Pilsēta ar savu šarmu un noskaņu apbūrusi jau no pirmās dzīves dienas Latgalē.

Lāču ģimene izaudzinājusi, izskolojusi četrus bērnus un šobrīd ir bagāti ar kuplu dzimtas turpinājumu – astoņiem mazbērniem un diviem mazmazbērniem. Lai gan ģimenes atvases dzīvo dažādos pasaules nostūros, jubilāriem ir gandarījums par saviem tuviniekiem un prieks par sirsnīgiem atkal satikšanās brīžiem.

Šodienas pāris pavada rūpējoties viens par otru. Ailita aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē, brīvajos brīžos uzdejo kopā ar Sīļukalna senioru dāmu deju grupu “Pagrieziens”, restartam un enerģijas uzlādei regulāri dodas pastaigās Preiļu parkā. Vīrs Andris veselības apsvērumu dēļ ir ļoti piesardzīgs un ikdienas gaitas pavada atpūšoties mājās.

Jautājot par būtiskāko laimīgas laulības saglabāšanā, gaviļnieki atzīst, ka kopdzīve ir sarežģīta lieta, kas jākopj gan no vienas, gan no otras puses. Tā ir piepildīta gan ar baltiem un laimīgiem brīžiem, gan ar smagu darbu un rūgtām rūpju dienām. Neskatoties uz visu piedzīvoto un pārdzīvoto ir jābūt pacietīgiem, saprotošiem un jāmāk arī piekāpties otra labā.

Garo zelta kopdzīves ceļu Ailita un Andris ir pavadījuši ļoti dinamiski un šobrīd paši nespēj noticēt realitātei, ka ir aizvadīts pusgadsimts kopā. Vēlam pārim stipru veselību, lielu gara spēku un lai mīlestība pavada arī turpmākos dzīves gadus!

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore