Biedrības “Preiļu rajona partnerība” paziņojums

14.05.2021.

 Biedrība “Preiļu rajona partnerība”izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstba)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

10. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks08.06.2021. – 08.07.2021.

 

10. kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējumsEUR  106659.45
Projektu  īstenošanas termiņš 1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana– divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmumam pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumu iesniegšanaLauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login
Kontaktinformācija un konsultācijasInformāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi

Administratīvā vadītāja: Valija Vaivode, tālr. 22026684

e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv

mājas lapa: www.preilupartneriba.lv

Cita informācija Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

 • biedrības Preiļu rajona partnerība” birojā: Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi
 • biedrības mājas lapas  www.preilupartneriba.lv
 • Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

LAP 2014.-2020. aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
SVVA Stratēģiskais mērķis:M1 Darbs un uzņēmējdarbība
Rīcība 1.1. Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija
Kārtai piešķirtais finansējuma  apmērs  EUR  106659.45
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR
 • līdz 50000 EUR
 • līdz 100 000 EUR uzņēmējdarbības infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas
 • līdz 20 000 – Darbinieku apmācībām un kvalifikācijai
Maksimālā atbalsta intensitāte (%)70%

80% – kopprojektiem

Atbilstošā MK Noteikumu Nr. 590

5.1. punktā minētā darbība

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīcības risinājumi 

 

5.1.1 jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;

5.1.3.vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu izveidošanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;

5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai;. 

 •  Ražošanas attīstība, it īpaši tādas, kas izmanto vietējos resursus
 • Uzņēmējdarbības vidi veicinoši produkti un pakalpojumi, piemēram, finanšu pakalpojumi, konsultāciju centri, biznesa inkubatori, uzņēmējdarbības centri u.tml.
 • Jauni, inovatīvi produkti un pakalpojumi, kas risina ne tikai vietējo iedzīvotāju vajadzības, bet veicina arī tūrismu
 • Darbinieku apmācību īstenošana
 • Pasākumi darbinieku produktivitātes kāpināšanai;
 • Sociālā uzņēmējdarbība
 • Jaunu produktu un pakalpojumu attīstība, pievienotās vērtības un eksporta potenciāla paaugstināšana
Atbalsta pretendenti 

 

 

 

 

 

 

 

 • Juridiska (tostarp biedrība/nodibinājums) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 70 000 eur noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas).
 • Juridiska persona (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, kura plāno veikt saimniecisku darbību
 • Kopprojekta* gadījumā:
 • lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (kopprojektā nav ierobežojuma uz apgrozījumu);
 • vietējā pašvaldība.
 • *Kopprojekts ir projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgi atbilstoši MK noteikumiem Nr. 590 6.4. punktam.
Papildu informācija, kas sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju
Papildus iesniedzamie dokumenti:

 • Tirgus izpētes dokumentācija.(kritērijs 2.5)
 • Izziņa vai izdruka no e-vides par dzīves vietas deklarāciju vai uzņēmuma darbības reģistrēto darbības vietu (kritērijs 2.4)
 • Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā (kritērijs 2.7)
 • Atbalsta pretendenta pašnovērtējumu par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
 • Kritērijos 3.4. un 3.6. minēto nosacījumu  izpilde jānodrošina projekta īstenošanas laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā var tikt piemērota finanšu korekcija atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.598 6.pielikumam.
 1. stratēģiskā mērķa sasniegšanai iesniegto projektu vērtēšanas kritēriji – TABULA 9 
Nr.p.k.

 

Kritēriju grupaKritērijsVērtējums /PunktiProjekta iesnieguma

attiecīgā sadaļa

Fonds: ELFLA

Stratēģiskais mērķis 1: DARBS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA (ekonomiskās aktivitātes veicināšana)

Rīcība 1.1. – Produktu un pakalpojumu attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta iniciatīvas, darbinieku apmācības un kvalifikācija. 

1.      Projekta atbilstība SVVA stratēģijai 
1.1.Projekts atbilsts SVVA stratēģijas mērķim un ir saskaņā ar rīcības plānā noteikto rīcību un VRG darbības teritoriju
 • Atbilst (1 punkts)
 • Neatbilst (Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai un VRG darbības teritorijai, tālāk netiek vērtēti) (0 punkti
1

0

 

Projekta iesniegums kopumā
2.      Vispārējie kritēriji
2.1.Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumentiProjekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), un jau ir veikta iepirkuma procedūra 

 

5

D1
Projekta iesniegumam pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti – t.sk. ja projektā ir plānota būvniecība/pārbūve/ierīkošana, novietošana/atjaunošana, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir jau izstrādāts un vietējā būvvaldē saskaņots būvprojekts (ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), vai paskaidrojuma raksts, vai apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu (t.i. atbilstošā nepieciešamā dokumentācija saskaņā ar LR likumdošanas prasībām), taču nav vēl veikta iepirkuma procedūra

Projekta iesniegumam nav pievienoti visi nepieciešamie pavaddokumenti

 

 

3

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 
2.2.Atbalsta pretendenta apstiprināto un  realizēto projekta iesniegumu skaits ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvarosAtbalsta pretendents iepriekš nav realizējis projektus ELFLA fondā SVVA stratēģijas īstenošanas periodā 2014.-2020. ietvaros,3

 

A4
Atbalsta pretendentam ir apstiprināts vai realizēts viens projekta iesniegums ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros1

 

Atbalsta pretendentam ir apstiprināti vai realizēti divi un vairāk projekta iesniegumi ELFLA fonda SVVA stratēģijas īstenošanas perioda 2014-2020 ietvaros0
2.3.Projekta sagatavotība, pamatojums, loģisks plānojums, projekta inovācijas un ilgtspējas pamatojumsProjektā skaidri aprakstīta:

 • uzņēmuma esošā situācija,
 • projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;
 • aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,
 • pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;
 • iesniegumā pamatota projekta inovācija vai jauninājums;
5 B5, B6, B15, C1
Projektā skaidri aprakstīta:

 • uzņēmuma esošā situācija,
 • projektam izvirzīti ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, kas ir konkrēts, reāls, sasniedzams un izmērāms;
 • aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,
 • pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;
 • aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta inovācija vai jauninājums
3

 

 

 

 

 

Projektā nepilnīgi aprakstīta:

 • nav, vai nepilnīgi aprakstīta uzņēmuma esošā situācija,
 • nav, vai nepilnīgi aprakstīti  izvirzītie ilgtermiņa un īstermiņa mērķi, vai arī
 • tie nav konkrēti, reāli, sasniedzami un izmērāmi;
 • nav vai aprakstīti aktivitātēm nepieciešamie resursi un ieguldījumi,
 • nav pārdomāti izstrādātas projekta aktivitātes (darbības), kas pierāda projekta mērķa sasniegšanu;
 • aprakstā nav pamatota vai paredzēta projekta inovācija vai jauninājums
1

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Atbalsta pretendenta darbība

reģistrēta VRG darbības teritorijā

Obligāta prasība fiziskām personām iesniegt PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu.

Fiziska persona – uz projekta iesniegšanas brīdi IR deklarēta vismaz 12 mēnešusVRG darbības teritorijā un ir jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu , juridiskās personas juridiskā adrese vai struktūrvienība uz projekta iesniegšanas brīdi IR reģistrēta vismaz 12 mēnešus VRG darbības teritorijā1Fiziskai personai –jāiesniedz PMLP izziņa par deklarēto dzīvesvietu

 

Fiziska persona uz projekta iesniegšanas brīdi nav deklarēta, vai ir deklarēta mazāk  kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā, vai arī tā nav iesniegusi izziņu, juridiskas personas juridiskā adrese vai struktūrvienība – līdz projekta iesniegšanai NAV reģistrēta, vai ir reģistrēta mazāk kā 12 mēnešus VRG darbības teritorijā0
2.5.Skaidri definēts mērķa tirgus un veikta tirgus izpēte

Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par tirgus izpēti.

Aprakstīts produkta/ pakalpojuma noieta tirgus (veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālo pircēju loks, norādīta informācija, kā tiks popularizēts produkts/ pakalpojums (ir iesniegta dokumentācija par tirgus izpēti)2B5, B6, Tirgus izpētes dokumentācija
Daļēji aprakstīts saražotās produkta/pakalpojuma noieta tirgus, daļēji veikta tirgus izpēte, norādīts potenciālais pircēju loks, norādīta neliela informācija kā tiks popularizēts produkts /pakalpojums; (nav iesniegta dokumentācija par tirgus izpēti)1
Mērķa tirgus apraksts nav sniegts, nav aprakstīts saražotās produkcijas/pakalpojuma noieta tirgus, nav veikta tirgus izpēte. Nav sniegta informācija par produkta/pakalpojuma popularizēšanu0
2.6.Projekta budžetsProjekta budžetā plānotās izmaksas ir pamatotas un orientētas uz mērķa sasniegšanu2B6, B8, B9, B10
Projekta budžetā plānotās izmaksas ir daļēji pamatotas un daļēji orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu1
Projekta budžetā plānotās izmaksas nav pamatotas un/vai orientētas uz plānotā mērķa sasniegšanu0
2.7.Risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā. Obligāta prasība- pievienot dokumentāciju par risku izvērtējumu.Projekta iesniegumā ir veikts iespējamo risku izvērtējums projekta īstenošanas un uzraudzības periodā un aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai2B6.1, B15, risku izvērtējuma dokuments
Projekta iesniegumā nepilnīgi veikts iespējamo risku izvērtējums un/vai nav aprakstīti pasākumi identificēto risku novēršanai vai samazināšanai1
 Nav veikts iespējamo risku izvērtējums0
2.8.Projekta darbības virziens

(punkti summējas)

Ražošana3A1, B5, B6, B8, B9, C
Pakalpojums1
  3. Specifiskie kritēriji
3.1.Plānots kopprojektsProjekts ir kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)3A2
Projekts nav kopprojekts (saskaņā ar MK noteikumiem)0
3.2.Moderno tehnoloģiju pielietošana1Projektā plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas, projekta iesniegumā aprakstīts, kādas modernās tehnoloģijas plānots ieviest un kā tās palielinās projekta mērķu sasniegšanu3B3, B5, B6, B15
Projektā paredzēta iekārtu un tehnoloģiju uzstādīšana, kas nodrošina energoresursu taupība, neaizvietojot esošās iekārtas2
Projektā nav plānots ieviest un/vai izmantot modernās tehnoloģijas0
 

3.3.

Projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (projekta iesniedzēja kapacitāte, materiāli) (Punkti summējas.)

 

Atbalsta pretendentam un/vai tā piesaistītajiem speciālistiem ir nepieciešamās zināšanas, pieredze jomā kurā tiek īstenots projekts. (1 punkts tiek piešķirts, ja atbalsta pretendents iesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts)1A1, B6, B16, D1
Ja atbalsta pretendents neiesniedz apliecinošus dokumentus , piem. CV, izglītības dokuments , kursu apliecība u.t.t., kas apliecina pretendenta zināšanas un pieredzi jomā kurā tiek īstenots projekts0
Projekta īstenošanai ir nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā ir nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)1
Projekta īstenošanai nav nepieciešamie materiāli resursi projekta īstenošanai (piem. projekta ietvaros ir plānota būvniecība, bet atbalsta pretendenta rīcībā nav nepieciešamās iekārtas ražošanas uzsākšanai vai pakalpojumu sniegšanai)0
3.4.*Sadarbība un kooperācijaProjektā ir plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros vai ārpus tās, t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte1B3, B5, B6, B15
Projektā nav plānota un aprakstīta sadarbība ar citiem nozares pārstāvjiem, vai arī starp-nozaru sadarbība VRG teritorijas ietvaros , t.sk. kooperācijas rezultātā iespējamā saimnieciskās darbības augstāka efektivitāte0
3.5.Projekts īstenots lauku teritorijāProjektu plānots īstenot tālāk par 5km no pagasta centra 22B7
Projektu plānots īstenot pagasta centrā vai 5km  no  pagasta centra1.5
Projektu plānots īstenot 5km no novada centra (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)1
Projektu plānots īstenot novada centrā (izņemot Preiļu un Līvānu pilsētas)0.5
Projektu plānots īstenot reģionālās nozīmes attīstības centrā (Preiļos vai Līvānos)0
3.6.*Eksporta potenciāls

(iesniedz aprakstu par sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā)

Projektā aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls (iesniedz aprakstu par sasniedzamajiem rādītājiem plānotā eksporta jomā)2B5, B6, B15
Projektā daļēji aprakstīts, vai un kā projekta rezultātā tiks paaugstināts pretendenta ražotās preces vai sniegtā pakalpojuma eksporta potenciāls1
Projektā nav paredzēts eksports0
3.7.

 

Pašu finansiālais ieguldījums projekta īstenošanāLīdzfinansējuma daļa ir vismaz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo5B6.3., B9, C
Līdzfinansējuma daļa ir līdz 20% lielāka par minimāli pieļaujamo2
Līdzfinansējuma daļa ir vienāda ar minimāli pieļaujamo0
3.8.Projekta attiecināmo izmaksu apjoms

Aprēķins pielietojot formulu:

P – iegūto punktu skaits;

A – Projektā paredzētā attiecināmo izmaksu summa;

B – Rīcībā maksimālā attiecināmo izmaksu summa.

Jo mazāka projekta attiecināmo izmaksu summa, jo lielāks punktu skaits….0,99-0B9
PAPILDUS specifiskais kritērijs vienādu punktu iegūšanas gadījumā:
1.kārtas projektiemAtbilstība specifiskajiem kritērijiem0.01 punktu saņem pretendents, kurš saņēmis augstāku punktu kopsummu 8 (astoņos) specifiskajos kritērijosn/a

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Pēdējās izmaiņas: 14.05.2021.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs aicina iepazīt Latgales māla burvību izstādē “ke-RA-mika”

13.05.2021.

Pamazām tuvojas šī neparastā mācību gada noslēgums un tas ir laiks, kad tradicionāli Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs veido savu audzēkņu paveikto radošo darbu apkopojuma izstādes.Šajā gadā esam strādājuši nedaudz citādāk un tomēr ne mazāk radoši!

Visu maija mēnesi aicinām virtuāli izstaigāt KERAMIKAS pulciņa audzēkņu un viņu skolotāja Raivo Andersona darbu izstādi “ke-RA-mika”.

Izstādē aplūkojami jauno censoņu darbi, radīti 2021.gada pavasara saulainajās dienās zem klajas debess, izbaudot atkalredzēšanās prieku.

Jau desmit gadus keramiķis Raivo Andersons vada keramikas pulciņu Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā, mācot podniecības zinības un radot iespēju audzēkņiem savas idejas materializēt mālā. Skolotājs ir pārliecināts – Latgales keramikai, kurai piemīt funkcionālais dizains, būs turpinātāji!

Raivo Andersons iepazinis Latgales māla burvību PolikarpaČerņavska keramikas mājā  Preiļos. Augstu vērtējot Silajāņu podniecības centra meistaru daiļradi, izveidojis arī savu autortehniku, pievēršot uzmanību vietējā māla īpašajam tonim.

KERAMIKAS pulciņa audzēkņu un viņu skolotāja Raivo Andersona darbu izstāde “ke-RA-mika” skatāma attēlos:

Aija Caune,

 Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore

VUGD atgādina: ievērojiet piesardzību atpūtā pie ūdens  

15.maijā visā Latvijā tiks atklāta oficiālā peldēšanas sezona. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina vairākus priekšnoteikumus, lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā!

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. Gada siltākie mēneši ir laiks, kad notiek visvairāk nelaimes gadījumu pie un uz ūdens –pērn laika posmā nomaija līdz septembrim izglābti 32 cilvēki, kuri bija nonākuši dažādās nelaimēs, izbaudot ūdens priekus, bet traģiski atpūta pie ūdenspērn beidzās 58 cilvēkiem, tai skaitā pieciem bērniem.23 gadījumos bojāgājušie izcelti no upēm, 15 gadījumos no ezeriem, bet 9 – no dīķiem.

Peldsezonu sāciet apdomīgi!

VUGD aicina uzsākt peldēšanas sezonu tikai tad, kad ūdens temperatūra ir sasniegusi vismaz +18C0. Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās. Nepārvērtējiet savus spēkus – ja reiz esat varējis pārpeldēt šo upi, tas nenozīmē, ka varat to arī šodien!

Izmantojiet glābšanas vestes!

Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, bērniem līdz 12 gadu vecumam glābšanas vestei obligāti ir jābūt uzvilktai. Papildu drošībai arī pieaugušos aicinām izmantot glābšanas vestes.

Esiet atbildīgi un atsakieties no alkohola lietošanas atpūtā pie ūdens!

Viens no biežākajiem noslīkšanas iemesliem ir peldēšanās alkohola reibumā, kad cilvēkam ir traucēta apziņa un viņš labprāt uzņemas risku, taču ir samazināta koordinācijas spēja un reakcijas ātrums, piemēram, lai saprastu, cik tālu esi aizpeldējis un ātri peldētu atpakaļ.Otrs iemesls – cilvēkupārdrošība, piemēram, lēkšana ūdenī nepārbaudītās vietās, cenšanās pierādīt savu spēju aizpeldēt tālāk par citiem.Treškārt, karstajā laikā var parādīties veselības problēmas, kuras rodas sakarsušam cilvēkam pārāk strauji ieejot aukstā ūdenī.

Alkohola lietošana un atpūta pie ūdens nav savienojamas lietas!Ja tomēr esat reibumā, neejiet peldēties, palieciet krastā! Atcerieties, ka lielākā daļa cilvēku noslīkst būdami alkohola reibumā! Atturiet savus draugus vai radus no došanās ūdenī, ja viņi ir alkohola reibumā!

Rūpējieties par bērnu drošību!

VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, viņš var iekrist ūdenī un var notikt nelaime.Atgādinām, ka piepūšamie peldlīdzekļi (riņķi, matracīši, bumbas u.c.) bērniem noder tikai rotaļām, turklāt seklumā un tikai pieaugušo uzraudzībā.

Pārrunājiet ar bērniem jautājumus, kas saistīti ar drošību pie ūdens un rīcību ārkārtas gadījumos, lai atpūta pie ūdens nepārvērstos traģēdijā. Vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mācās skatoties, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja pieaugušie būs neapdomīgi un pārkāps drošības noteikumus, tā rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi.

VUGD atgādina, ka gadījumos, ja redzat, ka cilvēks slīkst nekavējoties izsauciet glābējus pa tālruni 112, pēc iespējas precīzāk norādot nelaimes vietas koordinātes un piebraukšanas iespējas!

Plašākai informācijai:
Agrita Vītola
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 278996574, agrita.vitola@vugd.gov.lv

Par skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā

12.05.2021.

Šogad no 1. jūnija līdz 31. augustam tiek īstenots Nodarbinātības valsts aģentūras organizētais skolēnu nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaika mēnešos. Pasākuma ietvaros Preiļu novada pašvaldības iestādes un struktūrvienības piedāvā skolēniem 55 darba vietas.

Darbam vasaras brīvlaikā var pieteikties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Plašāka informācija par skolēnu nodarbinātības pasākumu vasarā un pieteikšanās pasākumam pieejama Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv.

 

 

 

Daugavpilī atklāta RTU Arhitektūras fakultātes absolventu Latgalei veltīto diplomprojektu izstāde. Apskatāmi arī Preiļu objektu attīstības priekšlikumi

11.05.2021.

2021. gada 11. maijā – Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā «Saules skola» ir skatāma Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras fakultātes (AF) ceļojošā izstāde «Jaunie arhitekti – Latvijai». Izstādē apskatāmi AF absolventu diplomdarbi, kuros izstrādāti priekšlikumi Latgales reģiona vides un infrastruktūras attīstībai.

Viens no objektiem, kuram, izstrādājot diplomdarbu, savu attīstības vīziju piedāvā AF absolvents Kristaps Vestmanis, ir Lociku lidlauks pie Daugavpils. To padomju laikā izmantoja militārajām vajadzībām, taču nu tas ir Daugavpils domes īpašums. «Manuprāt, moderna modulāra un multifunkcionāla lidostas ēka ar eleganti akcentētu gaisa kuģa formas asociāciju ir tieši tas, kas šajā vietā labi darbotos,» uzskata projekta autors.

«Saules skolā» apskatāmi darbi, kuros iekļauti arī Aglonas, Balvu, Preiļu un Līvānu objektu attīstības priekšlikumi, kā arī daži Rīgai veltīti nozīmīgi piedāvājumi, piemēram, Laikmetīgās mākslas muzejs, mūsdienīga ieslodzījumu vieta un «Rail Baltica» lidosta, kā arī arhitektūras priekšlikumi citām Latvijas pilsētām – Ogrei, Smiltenei, Strenčiem.

«Ceru, ka ceļojošā izstāde skatītājus vedinās uzmanīgāk ieskatīties savu pilsētu un lauku ainavā, atraisot katra iniciatīvu to pilnveidošanā un uzturēšanā. Mēs vēlamies parādīt mūsdienu arhitektūras un pilsētvides attīstības tendences un rosināt arī jauniešus – potenciālos arhitektūras studentus – izvēlēties šo radošo un dinamiski mainīgo profesiju,» saka RTU AF dekāns Uģis Bratuškins.

Patlaban jauno arhitektu darbu izstādi var aplūkot tikai «Saules skolas» skolēni un skolotāji, bet, līdzko epidemioloģiskā situācija uzlabosies un tiks mazināti pulcēšanās ierobežojumi, izstādi varēs apskatīt arī citi interesenti.

Gadu gaitā RTU AF ir sakrājusies bagāta diplomdarbu kolekcija, kas ģeogrāfiski aptver visu Latviju. Izstādē «Jaunie arhitekti – Latvijai» ir aplūkojami no 2015. līdz 2020. gadam tapušie AF absolventu diplomprojekti, kuros risināti dažādu Latvijas pilsētu un apdzīvotu vietu ilgtspējīgas attīstības jautājumi.

Kopš pērnā gada novembra izstāde bija eksponēta RTU AF ātrijā, bet nu tā uzsāk ceļojumu pa Latviju. Daugavpils ir pirmā izstādes pieturvieta. Vēlāk izstāde priecēs apmeklētājus arī Cēsīs, Dobelē, Liepājā un Ventspilī.

Izstāde «Jaunie arhitekti – Latvijai» ir noslēdzošais pasākums Arhitektūras izglītības 150 gadu jubilejas sarīkojumu ciklā. Tā tapusi, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstam.

Video – Kristaps Vestmanis stāsta par Lociku lidlauka projektu: www.youtube.com/watch?v=Aa7rzAc1630

Informāciju sagatavoja:
Dita Arāja,
RTU Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 29478244
E-pasts: Dita.Araja@rtu.lv

 

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina uz mācībām piena lopkopībā

LLKC Preiļu konsultāciju birojs aicina piena lokpopības pārraugus, mākslīgās apsēklošanas tehniķus un visus interesentus uz 16 stundu mācībām ”LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU PĀRRAUDZĪBA, VĒRTĒŠANA, MĀKSLĪGĀ APSĒKLOŠANA, OLŠŪNU UN EMBRIJU TRANSPLANTĀCIJA  (PIENA LOPKOPĪBA)”

* Mācības notiks tiešsaistē ZOOM platformā, 3., 8., 10. un 11. jūnijā.

* Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības;

Pieteikšanās:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-ddqQ10AiFReOXwHTijaKtJYrRN30n5zTxb8kd_xOndTZNg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Mācībās piedalīsies 20 dalībnieki, nenokavē un piesakies.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas.

(LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas pie Jolantas Augšpūles, 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv

 

Domes un komiteju sēžu grafiks maijā

10.05.2021.

20. maijā plkst. 9:00 Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde.

 20. maijā plkst. 15.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde.

 21. maijā plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde.

 27. maijā plkst. 15:00 Preiļu novada domes sēde.

Sēdes notiks attālināti videokonferences veidā.

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” uzsāk grupu komplektāciju jaunajam mācību gadam

Cienījamie, vecāki!

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” 2021.gada maijā  uzsāk grupu komplektāciju jaunajam 2021./2022. mācību gadam.

Aicinām vecākus, kuru bērniem septembrī nepieciešama vieta Preiļu pirmskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”, maija mēnesī griezties izglītības iestādē Celtnieku ielā 10A, lai pieteiktu bērnu mācībām. Nepieciešamie dokumenti – vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni – 26003650.

Atgādinām, ka bērniem no 5 gadu vecuma mācības ir obligātas.

 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola sveic Māmiņdienā

08.05.2021.

Informācija Preiļu pilsētas iedzīvotājiem

Šī gada 11. maijā un 18. maijā Preiļos tiks veikta pazemes ūdens tvertņu mazgāšana, skalošana un dezinfekcija. Ūdenim, iespējams, būs jūtama neliela hlora piegarša un smaka.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”

Noslēgusies izstādes “Pavasaris ienāk Preiļos” balsošana

Kārsavas ielas 4 skatlogos  (JC4 un TIC logos) no 26. aprīļa līdz 26. maijam ir skatāma radošo darbu izstāde “Pavasaris ienāk Preiļos!” No 26. aprīļa līdz 2. maijam iedzīvotāji tika aicināti nobalsot par to darbiņu, kurš iepaticies visvairāk.

Interese un aktivitāte priecēja, kopumā par darbiem no skatītājiem tika saņemtas 412 balsis. Darbu vērtēšanu veica arī žūrija. Darbu vērtēšanas komisija – Sintija Ančeva, Santa Ancāne – Novikova, Iveta Šņepste, Ilona Skorodihina un Liene Gžibovska.

Apvienojot skatītāju un žūrijas vērtējumus, tika iegūti šādi rezultāti:

 1. vieta Dana Daugule (16 gadi)
 2. vieta Alise Garkalne (5 gadi)
 3. vieta Madara Sinķeviča (10 gadi)
 4. vieta Agate Osipova (9 gadi)
 5. vieta Alekss Ziemelis (9 gadi)

Preiļu Galvenā bibliotēka piešķir arī SAVU SIMPĀTIJU BALVU darbiņam, kura autors ir  Laura Grigule (18 gadi).

Gan pirmo piecu vietu ieguvēji, gan simpātiju balvas ieguvēja, gan visi pārējie, kuru darbi atrodas izstādē, ir aicināti laika posmā no 10. maija līdz 14. maijam ienākt Jauniešu centrā “ČETRI”, Kārsavas ielā 4, un saņemt diplomus un balviņas.

Pirmie pieci saņems jaukas balviņas no “Arka Preili LTD” , “Zvaigzne ABC” , “Picu Bode” un z/s “Tūmeņi” + citas pārsteigumu balvas. Visi pārējie saņems ATZINĪBAS un jauniešu centra suvenīrus.

Darbus var apskatīt te – https://failiem.lv/u/5zbefz98p

Izstāde logos vēl būs skatāma līdz 26. maijam.

Lai visiem jauks un saulains pavasaris!

Sintija Ančeva
Jaunatnes lietu speciāliste
Preiļu novada dome

Preiļu novada dome sveic Mātes dienā

LR 13. Saeimas deputāta Alda Adamoviča apsveikums Mātes dienā

Parakstīti līgumi par līdzfinansējuma piešķiršanu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektiem

07.05.2021.

7. maijā Preiļu novada domē parakstīti līgumi ar Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa uzvarētājiem par Preiļu novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu.

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātus saskaņā ar 12. aprīļa projektu izvērtēšanas protokolu Nr. 1 un piešķīra finansējumu projektu īstenošanai.

Pašvaldības līdzfinansējums 50% apmērā no kopējām projekta izmaksām piešķirts:

 • SDV Olgas Jermakovas projekta “Tetovējumu un permanentā meikapa likvidēšanas aprīkojuma – kompaktā lāzera Nd:yag Q-switch iegāde un atbilstošā pakalpojuma uzsākšana” īstenošanai,
 • SDV Edgara Rožinska projektam “Pārvietojamā nomas multifunkcionālā kubula un piekabes – platformas iegāde”,
 • SDV Riharda Briškas projekta “Eksotisko putnu un mīļdzīvnieku apskates vietas izveidošana tūrisma attīstībai Preiļu novadā” īstenošanai,
 • SDV Ivetas Martinovas projektam “Aprīkojuma iegāde manikīra pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”,
 • SIA “DG cars” projekta “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana uzņēmumā – Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “DG cars”“ īstenošanai,
 • SIA “EVROMASTER.LV” projektam “Jaunā pakalpojuma ieviešana un loģistikas iespēju paplašināšana”,
 • SIA “RUSAL” projekta “Esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanai,
 • SDV Diānas Antonovas projektam “SDV Diānas Antonovas saimnieciskās darbības efektivitātes palielināšana”,
 • SDV Evitas Piļščikovas projekta “Kvalitatīva tūrisma pakalpojuma izveide – Brīvdienu mājai “Duni” nepieciešamo iekārtu iegāde” īstenošanai.

Maksimālais domes līdzfinansējums 3000 eiro apmērā piešķirts diviem projektiem:

 • SDV Edgara Klibais projekta “Malkas sagatavošana, realizācija un piegāde” īstenošanai,
 • SDV Renāra Valdoņa projekta “Kanoe laivu un pārvietojamās piekabes iegāde” īstenošanai.

Līdzekļi kopsummā 21 602,43 eiro tiek paredzēti no plānotajiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

                       

Apstiprināts Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2020. gadu

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums par 2020. gadu.

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar sagatavoto dokumentu Preiļu novada attīstības rādītāju izvērtējums par 2020. gadu

Attīstības pamatrādītāju izvērtējums sagatavots, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu un Preiļu novada Attīstības programmas 2018.-2024. gadam II sējuma 4. sadaļu “Programmas īstenošanas uzraudzības kārtība”.

 

Sāksies bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 akcija “Es audzinu viens!”

06.05.2021.

Jau ceturto gadu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (turpmāk – Uzticības tālrunis) rīko akciju “Es audzinu viens!”. Šogad tā risināsies no 10. – 16. maijam

Uzticības tālrunis aicina ikvienu vecāku, aizbildni, adoptētāju, kā arī audžuvecāku, kas ikdienā viens nodrošina bērnu aprūpi un saskaras ar dažādām grūtībām, saņemt psiholoģisku palīdzību jautājumos, kas skar bērnus.

“2020. gada Covid 19 intensīvais laiks iezīmēja akūtu vajadzību vecākiem saņemt atbalstu dažādos ar bērniem saistītos jautājumos – pārrunāt savstarpējo attiecību veidošanu ar bērnu, bērna emocionālā stāvokļa izmaiņas, mācību motivācijas trūkumu, izmaiņas uzvedībā, konfliktu risināšanu, disciplinēšanu u.c. Tieši vecākiem sniegto konsultāciju skaits gada laikā pieauga par 10%, tas joprojām saglabājas augsts. Uzticības tālruņa līdzšinējā pieredze liecina, ka sarunas ar vecākiem parasti ir emocionāli piesātinātas, jo vecāki, stāstot par notikušo, izjūt trauksmi, bezspēcību, apjuku un dusmas”, stāsta VBTAI Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja.

Kā secina speciālisti, kas ikdienā apkalpo zvanus, ne visiem vecākiem, kas vieni rūpējas par bērniem, ir pieejama atbalsta sistēma, viņi jūtas vientuļi un dažreiz ir sajūta, ka ar visu jātiek galā vienam pašam. Tāpēc jo īpaši svarīgi ir savlaicīgi saņemt psiholoģisku palīdzību, risinot ikdienas grūtības. Šīs akcijas ietvaros ir iespēja pašam vecākam bez maksas saņemt ne tikai profesionālu psiholoģisko atbalstu, bet arī vērsties pēc informatīvas palīdzības konkrētās situācijas risināšanā.

Uzticības tālrunis 116111 ir bezmaksas tālruņa līnija, kas ir anonīma un darbojas visu diennakti. Darbadienās no pulksten 12:00 – 20:00 ar Uzticības tālruņa speciālistiem iespējams sazināties arī izmantojot tiešsaistes konsultācijas (turpmāk – čats) – čata logs meklējams www.uzticibastalrunis.lv, vai arī vēršoties pēc palīdzības e-pastā – uzticibaspasts116111@bti.gov.lv. Tāpat ikvienam ir iespēja izmantot mobilo aplikāciju “Uzticības tālrunis”, lai izvēlētos sev nepieciešamo palīdzības veidu.

Taivo Trams,
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Administratīvās nodaļas
vadošais eksperts (struktūrvienību sadarbības un stratēģiskās plānošanas nodrošināšanā)
mob. 22 007 194
tālr. 67 359 145

 

Apstiprināts grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājums

28. aprīļa Preiļu novada domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada Labklājības pārvaldes Grupu dzīvokļu klientu līdzmaksājumu par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši izmantojamajai daļai).

Pakalpojumu līgumā visiem klientiem paredzētas izmaksas par koplietošanas telpu ekspluatāciju 147,9 m2 platībā, ko veido gaitenis 105 m2, telpa veļas mazgāšanai un gludināšanai 11,7 m2, aktivitāšu telpa 23,4 m2 un savienotā sanitārtehniskā telpa 7,8 m2. Paredzētas arī papildus izmaksas par individuālo dzīvojamo istabu, savienoto sanitārtehnisko telpu un priekštelpu platību atbilstoši ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietā norādītajam.

Labklājības pārvade Preiļu novadā ir izveidojusi jaunu struktūrvienību – Grupu dzīvokļi, kas sniegs pakalpojumus pilngadīgām personām ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir objektīvas grūtības dzīvot pastāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Labklājības pārvaldes nolikuma 3.2.3.apakšpunktā norādīts, ka Labklājības pārvaldei ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus un iekasēt maksu par tiem.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. pantu, atbilstoši 2003. gada 27. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, 2007. gada 4. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu” 22.punktu un saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu.

 

Par grozījumiem Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmumā “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā”

2021. gada 7. aprīlī spēku zaudēja 2020. gada 06. novembra rīkojums Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 32.7 2. punktu mācību process noris attālināti tajās pašvaldībās, kurās novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 09. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 327 2. punktu, Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2020/11 “Par Preiļu novada 2020.gada pamatbudžetu” 14.,15. punktu, Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmumu (protokols Nr.20, 3.§),

2021. gada 28. aprīļa sēdē dome nolēma:

 1. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 3. punktu, izsakot šādā redakcijā: “3. Noteikt, ka vienam 1.-9. klases izglītojamajam mācību dienā pārtikai paredzēts EUR 1,56 (ieskaitot PVN) ”.
 2. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 4. punktu, izsakot šādā redakcijā: “4. Noteikt, ka vienam 10.-12. klases izglītojamajam mācību dienā pārtikai paredzēts 50% no 3. punktā noteiktās summas”.
 3. Grozīt Preiļu novada domes 2020. gada 11. novembra lēmuma “Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā” (protokols Nr.20, 3.§) 6. punktu un izteikt to šādā redakcijā: “6. Pārtikas piegādi audzēkņiem veikt attālinātā mācību procesa laikā.”

 

Izveidota darba sludinājumu vietne cilvēkiem ar invaliditāti

No 6. maija mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv cilvēki ar invaliditāti varēs izvietot savus darba sludinājumus. Turpmāk vietnē cilvēkiem, kuri vēlas atrast darbu, būs iespēja izveidot profilu, norādot savas prasmes un spējas. Savukārt darba devēji varēs iepazīties ar šiem profiliem un uzaicināt cilvēkus uz darba intervijām.

Sludinājumu sadaļa izveidota Labklājības ministrijas kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” ietvaros, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un iekļaušanu darba tirgū. Sadaļas darbības principi ir līdzīgi kā platformai “LinkedIn” – darba meklētāji var izveidot profilu, vairāk uzsverot savas prasmes, ne tikai profesionālo pieredzi un izglītību. Darba devēji šos profilus var apskatīt, sazināties ar cilvēku personīgi un uzaicināt uz darba interviju.

Izveidot savu profilu tiek aicināti tieši cilvēki ar invaliditāti. Lai darba devēji gūtu ieskatu par darbinieka spējām un vides pielāgošanas nepieciešamību, darba meklētājiem savos profilos ir jānorāda invaliditātes veids, vēlams arī invaliditātes grupa. Iecerēts, ka sadaļu apmeklēs dažādu organizāciju – komercuzņēmumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, tādejādi veicinot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu gan darba tirgū, gan sabiedrībā kopumā.

Kā norāda Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, jaunizveidotā sludinājumu sadaļa ir būtisks solis iekļaujošas attieksmes veicināšanai. “Darba tirgus pakāpeniski kļūst atvērtāks, sabiedrībā un darba vietās mazinās stereotipi un aizspriedumi par cilvēku ar invaliditāti spējām profesionāli un atbildīgi veikt darba pienākumus. Kopumā valstī pašlaik ir nodarbināti vairāk nekā 42 tūkstoši darbspējas vecuma cilvēku ar invaliditāti, kamēr vairāk nekā 64 tūkstoši nestrādā. Daudzi cilvēki ar invaliditāti izmanto dažādas atbalsta iespējas, apgūst darba tirgū pieprasītas profesijas un prasmes un vēlas pierādīt sevi kā uzticamus un lojālus darbiniekus. Ceru, ka mājaslapas sludinājumu sadaļa kalpos kā satikšanās vieta strādāt gribošiem cilvēkiem un atvērtiem darba devējiem.”

Izveidotie profili un sludinājumi būs pieejami arī pēc kampaņas beigām, dodot iespēju cilvēkiem arī turpmāk izveidot savus profilus. Tāpat vietne varētu kļūt par sava veida sociālās atbildības platformu uzņēmumiem un zīmoliem, kuri būs gatavi pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv ir iespēja iepazīties ar informāciju, kas noderēs darba devējiem, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, kā arī ar ieteikumiem darba ņēmējiem. Tāpat mājaslapā atrodami citi kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” materiāli – gan praktiski noderīgi, gan iedvesmojoši, ļaujot iepazīties ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem.

Kampaņa tiek finansēta no Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda Tehniskās palīdzības projekta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, aiga.ozolina@lm.gov.lv

5. jūnija vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

Pēc mēneša, 5. jūnijā, gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uzskaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lietots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar viedierīci noskenēs vēlētāja pases  vai personas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt iecirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētājam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju saņemšanu.

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespējams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju sarakstā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vēlēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl viena aploksne – reģistrācijas aploksne, uz kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar iecirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjaunojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vēlētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs nobalsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un netiks līdzskaitīts.

Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu apgabalā – jaunajās administratīvajās teritorijās – sešās valstspilsētās un 35 novados. Piemēram, jaunveidojamais Dienvidkurzemes novads ir viens vēlēšanu apgabals, un šī novada vēlētāji var balsot jebkurā sev tuvākajā iecirknī vēlēšanu apgabala robežās.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

 • pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
 • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu atrašanās vietā vēlēšanu nedēļā no 31. maija varēs vēlēšanu iecirkņos. Savukārt, ja ir iespēja iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtīt pa pastu, tad to var iesniegt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un  Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas  (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums. Vēlētājiem, kuri vēlas vēlēt pašvaldībā, kur viņiem pieder nekustamais īpašums, līdz 27. maijam ir jāpiereģistrējas balsošanai attiecīgajā vēlēšanu apgabalā. Pieteikt vēlēšanu apgabala maiņu iespējams PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.

Video par tiešsaistes vēlētāju reģistru: https://www.youtube.com/watch?v=ogF-2EK7yI4


Laura Zaharova
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331
laura.zaharova@cvk.lv