Preiļu novada skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2021./2022. mācību gadā

25.05.2022.

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 19.08.2021. rīkojumu Nr. 25.1.-04/39 ,,Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2021./2022. mācību gadā”, Preiļu novadā notika 16 valsts olimpiāžu 2. posms. Kopējais dalībnieku skaits – 347 izglītojamie. Novada posmā iegūtas 180 godalgotas vietas, t. sk. 1. vieta- 58 skolēniem; 2. vieta – 49 skolēniem; 3. vieta – 43 skolēniem; Atzinība – 30 dalībniekiem.
Apsveicam 13 izglītojamos, kuri ar vislabākajiem rezultātiem novada posma olimpiādēs, tika izvirzīti un piedalījās Valsts posma olimpiādēs 6 mācību priekšmetos: bioloģijā, krievu valodā, vēsturē, latviešu valodā, ģeogrāfijā, matemātikā.
3. posma olimpiādēs piedalījās Elmīra Botore -Tumova (skolotāja Elīna Smirnova) un Niks Kristians Karpovs (skolotāja Lilija Meldere) no Aglonas vidusskolas; Evelīna Placinska (skolotāja Anita Placinska) un Džeina Zukule (skolotāja Lilija Gasjaņeca) no Aglonas Katoļu ģimnāzijas; Matīss Aksjonovs (skolotāja Digna Prodniece), Maksims Ivanovs (skolotāja Mairita Grišule) un Valērija Dementjeva (skolotāja Maruta Upeniece) no Preiļu 1.pamatskolas; Evija Bergmane-Sprūdža – 2 olimpiādēs (skolotāja Anna Meluškāne un Ārija Pudule), Agnija Jemeļjanova – 3 olimpiādēs (skolotāja Ilze Grigule, Ārija Pudule, Anna Meluškāne), Evelīna Upeniece (skolotāja Ārija Pudule) no Riebiņu vidusskolas; Ieva Poplavska (skolotāja Ineta Ivanova), Juris Kokins (skolotāja Vija Caune) un Jānis Jalinskis (skolotāja Ināra Krusta) no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas.
Lepojamies ar zinošiem novada skolēniem -godalgoto vietu ieguvējiem valsts posma olimpiādēs. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēns Juris Kokins saņēmis Atzinību ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Vija Caune). Krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādē piešķirtas 3 godalgotas vietas: Preiļu 1. pamatskolas 8. klases skolniecei Valērijai Dementjevai 1.vieta (skolotāja Maruta Upeniece); Riebiņu vidusskolas 11. klases skolniecēm Agnijai Jemeļjanovai un Evijai Bergmanei-Sprūdžai 3.vieta (skolotāja Anna Meluškāne). Vēstures olimpiādē Atzinību saņēmis 12. klases skolēns Jānis Jalinskis no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (skolotāja Ināra Krusta).
Pateicība skolotājiem par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm. Saskaņā ar Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību, godalgoto vietu ieguvēji saņems Izglītības pārvaldes Diplomus un naudas balvas.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes
Izglītības darba speciāliste
Evelīna Visocka

Pēdējās izmaiņas: 25.05.2022.

Noslēdzies Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkurss “Mans stāsts”

Noslēdzies Latgales Reģionālās pensionāru apvienības organizētais Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkurss “Mans stāsts”. Tajā piedalījās 27 Latgales seniori no 5 novadiem. Konkursā tika iesūtīti 28 darbi. Patīkami tas, ka no Preiļu novada Pensionāru biedrības piedalījās 16 seniori. Visi iesūtītie darbi tika augsti novērtēti ar Atzinības un Pateicības rakstiem, sadalīti pa nominācijām.
Nominācijā “Dzīves stāsti” tika apbalvoti – Valentīna Kudiņa, Anatolijs Briška, Anita Sparāne, Broņislava Rubine, Elma Aksjonova, Marija Vaivode un Marija Volkova.
Nominācijā “Dokumentālais stāsts” novērtēti Valentīnas Karpušenko, Annas Brūveres, Innas Brices, Tamāras Paškovas un Antoninas Pastares rakstītās esejas.
Nominācijā “Radošais darbs” novērtētas Irēnas Jokstes, Annas Lāces un Veronikas Lazdānes rakstītās domas.
Nominācijā “Bērnības atmiņas” Agafijas Trusovas rakstītās spilgtās atmiņas.
18. maijā visi 16 autori un ieinteresētie seniori tika ielūgti uz kopēju saietu Ādama un Ievas saliņā Preiļu parkā. Pasākumu kuplināja Preiļu novada pašvaldības deputāte Maruta Plivda. Jau vairākus gadus viņa atbalsta senioru radošo darbu konkursus, izsaka pateicību visiem un mudina arī turpmāk būt aktīviem.
Preiļu novada pensionāru biedrības Valdes prieksēdētāja, Latgales reģionālās pensionāru apvienības priekšsēdētājas vietniece Marija Briška pastāstīja, ka radošo darbu konkursi Latgalē jau notiek no 2018. gada. Īpaši aktuāla šī tēma kļuva pandēmijas laikā, kad bija aizliegumi pulcēties kopā. Bija iespēja vienatnē parunāt ar sevi, arī izteikt savas domas rakstiski, paanalizēt savu dzīves gājumu, atcerēties bērnības gaitas un pacilāt atminā skaistākos dzīves brīžus.
Pie kopīgas siltas tējas un kafijas pauzes sapulcējušies izteica sirsnīgus pateicības vārdus Marijai Briškai par iedvesmu, iedrošinājumu, rosinājumu, uzmundrinājumu un atbalstu tēmu izvēlē, par noteiktā konkursa termiņa ievērošanu. Jau tradicionāli ar apsveikuma dziesmām apbalvotos sveica senioru vokālais ansamblis “Virši”.

Preiļu novada
Pensionāru biedrības
valdes locekle Marija Volkova

Ar Zivju fonda atbalstu ir papildināti zivju resursi Rušonas ezerā

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2022. gada maijā ir realizēts projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Rušonas ezerā”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.
Projekts realizēts ar mērķi papildināt līdaku mazuļu krājumus Preiļu novada Rušonas pagasta Rušona ezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.
Projekta ietvaros tika iegādāti un Preiļu novada Rušonas pagasta Rušonas ezerā ielaisti 30 000 gab. līdaku mazuļi.
Projekta kopējā summa 9075 eiro, Valsts Zivju fonda atbalsts 8076 euro un pašvaldības finansējums 999 euro.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikts ieguldījums Preiļu novada Rušonas ezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Preiļu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība novadā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās
daļas projektu vadītāja Inese Jakovele

Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētās vēlētāju iniciatīvas, par kurām šobrīd notiek parakstu vākšana

Cienījamie iedzīvotāji, šobrīd jūsu demokrātiskajai līdzdalībai ir atvērtas trīs vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu.
1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30/07/2021). Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Ierosinātājs: “Latvijas vīru biedrība”.
2. Likums par 2012. gada 8. novembra likuma “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu (25/09/2021).Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma ”Grozījumi likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu. Ierosinātājs: “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”.
3. Likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25/01/2022). Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā. Ierosinātājs: “Brīvību tautai”.
Pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par atbalstu iniciatīvām, piesakoties pie pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistes Anitas Livdānes (tālr. 65322766, Raiņa bulvāris 19., Preiļi) un Bāriņtiesā (Iepriekš piesakoties pa tālr.: 65322106, 08.00-12.00 pirmdien, ceturtdien Aglonas ielā 1a, Preiļos).
Par izsludinātajām iniciatīvam un Jūsu pilsoniskās līdzdalības iespējām Jūs vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.

 

 

Glifosātu saturošu augu aizsardzību līdzekļu lietošanas prasības kļuvušas stingrākas

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pārskatījis reģistrāciju 11 glifosātu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem (AAL): “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, “Clinic Up”,  “Gallup Super 360”, “Glyphomax480”, “Landmaster 360 TF”, “Monosate G”, ”Ouragan System 4”, “Rosate TF”, “Taifun B, atsevišķiem AAL mainot reģistrācijas nosacījumus.

Veiktas šādas izmaiņas:

 • pirms ražas novākšanas graudaugu un rapša sējumos vairs nedrīkst lietot AAL “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, “Clinic Up”, “Gallup Super 360”, “Glyphomax 480”, “Landmaster 360 TF”, “Monosate G”, ”Ouragan System 4”, “Rosate TF”, “Taifun B”;
 • pirms ražas novākšanas lauku pupu un zirņu sējumos vairs nedrīkst lietot AAL “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, “Clinic Up”, “Gallup Super 360”, “Landmaster 360 TF”, “Monosate G”, “RosateTF”;
 • noteikts, ka kopējais maksimālais darbīgās vielas glifosāta daudzums nedrīkst pārsniegt 2,88 kg/ha sezonā vienā laukā, lietojot jebkuru glifosātu saturošu AAL.

AAL marķējumā noteikti arī papildu ierobežojumi, kas apzīmēti ar:

 • “SPe 3 frāze”, kurā tiek norādīta aizsargjosla metros, kas jāievēro līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus;
 • “SPe 4 frāze”, kurā noteikts, ka, lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, AAL nedrīkst lietot uz necaurlaidīgām virsmām, piemēram, asfalta, cementa plāksnēm, bruģa un citās vietās ar augstu noteces risku, piemēram, industriālajās teritorijās.

Visus glifosātu saturošus AAL aizliegts lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas.

Šobrīd AAL sarakstā reģistrēti 25 glifosātu saturoši AAL, 21 no tiem ir 2. reģistrācijas klases AAL un četri ir 3. reģistrācijas klases AAL.

 1. gadā reģistrācija jāatjauno šādiem glifosātu saturošiem AAL: “Rodeo FL”, “Roundup Flex”, “Roundup PowerMax”, “Roundup Ultra”. Pēc reģistrācijas atjaunošanas paredzētas izmaiņas arī šo AAL lietošanā.

Glifosātu saturoši AAL ir vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdi, kurus lieto īsmūža, daudzgadīgo nezāļu un labību – sārņaugu – iznīcināšanai.

Visus glifosātu saturošus AAL pēc atļaujas atjaunošanas drīkst tirgot sešus mēnešus ar iepriekšējo marķējuma tekstu uz iepakojuma, bet tirgotājam obligāti jāizsniedz pircējam VAAD lēmuma kopija ar apstiprināto jauno AAL lietojumu. AAL lietotājam preparāti jālieto saskaņā ar lietojumu, kas apstiprināts, atļauju atjaunojot. Informācija par izmaiņām AAL lietojumā atrodama tīmekļvietnē http://registri.vaad.gov.lv/reg/aal_saraksts.aspx pie AAL marķējumiem.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv

www.vaad.gov.lv

Iniciatīvas “DiscoverEU” ietvaros 178 jaunieši no Latvijas bez maksas apceļos Eiropu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka, balstoties uz Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” iniciatīvas “DiscoverEU” 2022. gada pirmās kārtas rezultātiem, ir zināms – 178 Latvijas 18 gadīgi jaunieši, kuri bija pieteikušies iniciatīvai, saņems bezmaksas ceļošanas karti, lai iepazītu Eiropas kultūras bagātību, izprastu Eiropas daudzveidību, iegūtu jaunus draugus, prasmes un zināšanas.

“Erasmus+” programmas iniciatīva “DiscoverEU” sniedz iespēju 18 gadus jauniem ES pilsoņiem bez maksas ceļot pa Eiropu, mācīties no citām kultūrām, veidot draudzības ar citiem eiropiešiem un izzināt arī pašiem sevi. Iniciatīvas mērķis ir būt videi draudzīgākiem, digitāliem un iekļaujošiem. Līdz ar to jauniešiem ar īpašām vajadzībām (piemēram, personām ar kustību traucējumiem vai redzes problēmām) ir iespēja saņemt papildu atbalstu. Apstiprinātie dalībnieki ir aicināti pa Eiropu pārvietoties ar videi draudzīgāku transportlīdzekli – vilcienu.

2022. gada aprīļa “DiscoverEU” pieteikumu kārtā kopumā ceļošanas biļetēm no Latvijas pieteikumus iesniedza 477 jaunieši, no kuriem apstiprināti ir 178 ceļot gribētāji. Jauniešiem dalības apstiprinājumi nosūtīti uz pieteikumā norādītu e-pasta adresi. Tajā norādīta arī informācija par tālāko pieteikšanās procesu un turpmāko rīcību. Aicinām apstiprinātos dalībniekus izskatīt savu e-pastu, lai veiktu pieteikuma apstiprinājumu. Savukārt jaunieši, kuri pieteicās, bet netika apstiprināti dalībai iniciatīvā, arī tiek aicināti sekot līdzi informācijai e-pastā, jo viņi joprojām ir rezerves dalībnieku sarakstā un var saņemt uzaicinājumu piedalīties iniciatīvā arī vēlākā laika posmā – ja kāds no dalībniekiem atsauc dalību iniciatīvā, vai nav to apstiprinājis.

Lai atvieglotu iniciatīvas “DiscoverEU” dalībnieku pieredzi, programmas “Erasmus+” valstu aģentūras, tostarp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Latvijā, rīkos informatīvas sanāksmes dalībniekiem pirms došanās ceļā, kā arī kopīgas tikšanās visu valstu izvēlētajiem jauniešiem. Šī gada biļešu ieguvēji saņems arī atlaižu karti, ar kuru būs iespējams iegūt vairāk nekā 40 000 dažādas atlaižu iespējas transportam, naktsmītnēm, pārtikai, kā arī kultūras un sporta pasākumu, apskates objektu apskatei un citām aktivitātēm.

Iniciatīvas “DiscoverEU” bezmaksas ceļošanas kartes tiek piešķirtas, baltoties uz dalībvalstu iedzīvotāju īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo ES iedzīvotāju skaitu, kā arī skatoties pēc pieteikuma anketā aizpildāmo viktorīnas jautājumu pareizo atbilžu skaita. Kopumā no 2018. gada, kad iniciatīva “DiscoverEU” tika organizēta pirmo reizi, 165 000 ceļošanas kartēm pieteikušies gandrīz 754 000 jauniešu no visas ES, tostarp 4483 jauniešu no Latvijas, no kuriem 680 ieguvuši šo unikālo ceļošanas iespēju.

Kopš šī gada “DiscoverEU” ir daļa no “Erasmus+” programmas, kas sniedz iespēju vēl vairāk jauniešiem iepazīt Eiropu un ceļot bez maksas. Eiropas Jaunatnes gada ietvaros kopumā “DiscoverEU” aktivitātēs 2022. gadā tiks piešķirtas 70 000 bezmaksas vilciena biļetes, kas ir par 10 000 vairāk nekā pagājušajā gadā.

Šogad, papildu iniciatīvai “DiscoverEU”, gada nogalē pirmo reizi būs pieejams projektu konkurss “DiscoverEU” iekļaušanas projektiem. “DiscoverEU” iekļaušanas projektu mērķis ir dot iespēju 18 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām iespējām, saņemot sev zināmas organizācijas atbalstu, doties ceļojumā ar vilcienu pa Eiropu.

Projektus JSPA varēs iesniegt Latvijā reģistrētas organizācijas – pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi), sociālie uzņēmumi, sociāli atbildīgie uzņēmumi. Līdz oktobrim organizācijām būs iespēja izstrādāt un iesniegt iekļaušanas projektus, tādā veidā “DiscoverEU” iesaistot vēl vairāk jauniešus ar ierobežotām iespējām, kas paši nebūtu pieteikušies dalībai “DiscoverEU” iniciatīvā. Plašāka informācija par “DiscoverEU” iekļaušanas projektiem tiks publicēta jaunatne.gov.lv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Informāciju sagatavoja:
Egija Ļuļēna
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: egija.lulena@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251

28. un 29. maijā Preiļos varēs bez maksas nodot savu laiku nokalpojušo elektrotehniku un laimēt vērtīgas balvas

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide”, “Tet” un “Maxima Latvija” elektrotehnikas šķirošanas kampaņas Vislatvijas “Elektrotehnikas šķirošanās tūre” pirmajā posmā aicina Preiļu pilsētas un tuvējo reģionu iedzīvotājus 28. un 29. maijā nogādāt nolietoto un vairs nevajadzīgo elektroiekārtu uz kampaņas tūres pieturpunktu, kas Preiļos atradīsies pie veikala “Maxima”, Rēzeknes ielā 4a. Piedaloties akcijā, ikvienam iedzīvotājam būs iespēja reģistrēties izlozei un laimēt veikala “Maxima” dāvanu karti 50 eiro vērtībā.

Kampaņas tūres pieturpunktā elektroiekārtas varēs nogādāt laikā no 10:00 līdz 16:00.

Iedzīvotāji aicināti nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus.

Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai elektropreces, akumulatorus un baterijas. Netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi u.c.

Piedaloties kampaņā “Elektrotehnikas šķirošanās tūre”, ikviens dalībnieks varēs piedalīties izlozē* par vērtīgām balvām. Katrā kampaņas tūres pieturpunktā starp dalībniekiem tiks izlozētas divas veikala “Maxima” dāvanu kartes 50 eiro vērtībā.

Informējam, ka visa veida nolietotās un nederīgās sadzīves un elektroiekārtas tiek klasificētas kā videi kaitīgie atkritumi, jo tās var saturēt videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās, nokļūstot apkārtējā vidē, var radīt toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas un baterijas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu u.c.

Vairāk par šķirošanas kampaņu “Elektrotehnikas šķirošanās tūre” lasi Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”. Jautājumu gadījumā par akcijas norisi aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 26626165 vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv.

* Informējam, ka, reģistrējoties izlozei elektrotehnikas nodošanas brīdī, visi iegūtie dati var tikt izmantoti tikai un vienīgi kampaņas izlozes vajadzībām.

Baznīcu nakts notikumi Preiļu novada baznīcās

 

“Baznīcu nakts” un “Atvērto baznīcu dienas” norise Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā.

 • Baznīca atvērta no plkst. 8:00 – 24:00
 • Ekskursijas pieteikt zvanot. Tālruņa nr. 26822989
 • 12:00, 18:00, 22:00 skanēs baznīcas zvani
 • 19:00 “Par katru stundu Dievam pateicos” (K. Skalbe.)

Ieskats Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcas vēsturē un draudzes dzīvē

 • 19:30 “Dvēsele tic mūžīgam Dievam,

           Kā zeme saulei, kā lapa kokam” (K. Štāls.)

 

Skanēs latviešu reliģiskā dzeja un ansambļa “Ritentiņi” dziedātās dziesmas

 • 20:00 “Pacel savu pestīšanas biķeri, Kungs

           Un dod mums savu mieru” (V. Strēlerte.)

Svētā Mise

 • 21:00 “Lugšana, tu mūžīga esi” (E. Stērste.)

Kopīga Tēvreizes lūgšana

 • 21:15 “Ļauj sirdij klusu saprast, cik Dieva laiks šis svēts,

                Kad atkal ejam atrast, kas bija pazaudēts” (K. Eliāss.)

Vidsmuižas baznīcas kora koncerts

 • 22:10 “Kad Dievs zied tavā dvēselē, tu citas gaismas nemeklē.

                Un, redzot to, tu tici tad: tā nedzisīs vairs it nekad” (K. Krūza.)

Dziedošo jauniešu apvienības koncerts “Pie vienas uguns”

Dalībnieki ; Ilze Grēvele-Skaraine, Ieva Pastare, Ainārs Kiserovskis, Edgars Pastars, Edijs Strušels.

 • 23:00 “Kungs, Tavs vārds paliek, kad viss ir zudis” (V. Strēlerte.)
 • Vidsmuižas baznīcas izgaismošanas muzikālā performance
 • Tējas/ kafijas baudīšana

 

Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā.

10:00-24:00 Baznīca atvērta apmeklētājiem.

12:00; 18:00; 22:00 Baznīcas zvanu zvanīšana.

09:00-21:00 Izstāde Riebiņu bibliotēkas telpās “Baznīcas”.

16:00 Svētā Mise.

16:45 Dziedājumi Dievmātes godam.

17:15 Kopā būšana pie tējas.

18:00 Foto orientēšanās pa Riebiņu baznīcu un dārzu.

21:00 Kopīga Tēvreizes lūgšana.

 

Baznīcu nakts ietvaros:

Gleznu izstāde “Baznīcas Riebiņos ar mākslinieku acīm” baznīcas telpā;

Iespēja apskatīt “Svētā Apostuļu Pētera un Pāvila” svētbildi pie altāra.

 

Moskvinas vecticībnieku Vissvētās Dievmātes Patvēruma un Sv. Nikolaja lūgšanas nams

10:00-22:00 Baznīca atvērta apmeklētājiem.

12:00; 18:00; 22:00 Baznīcas zvanu zvanīšana.

12:00-18:00 Plānotas ekskursijas ar stāstījumu par Vecticībnieku vēsturi, kultūru, un par Moskvinas baznīcas vēsturi.

Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +371 24922041.

18:00 Biedrības “Moskvinas vecticībnieki” garīgās dziedāšanas kora “Sretenie” uzstāšanās.

Ieeja baznīcā sievietēm – garos svārkos vai kleitās, un lakatos; vīriešiem – garās biksēs un kreklos.

 

Latgales un Latvijas mazākais Dievnams – ceļmalas kapela Preiļos

10:00-24:00 Ceļmalas kapela atvērta apmeklētājiem.

Vieta, kur pabūt vienatnē, paklausīties garīgo mūziku un iedziļināties lūgšanā.

Baznīcu nakts ietvaros: iespēja apskatīt vietējā mākslinieka Voldemāra Kokoreviča gleznoto svētbildi.

 

Preiļu jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca

10:00 – 24:00 Baznīca atvērta apmeklētājiem.

17:50 Baznīcas zvanu zvanīšana.

18:00 Svētā Mise.

Baznīcu Nakts ietvaros: Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja veidota, dažādu autoru darbu izstāde “Latgales baznīcas gleznās” apskatāma visu “Baznīcas Nakts” laiku un svētdienas dievkalpojumā.

Iespējas jauniešiem, kuriem nepieciešams atbalsts un motivācija!

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru veiksmīgi turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/l/001.

Projektā var iesaistīties jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu pie amata meistara un nav reģistrēti NVA.

Jaunietis var būt gan no Preiļu novada jebkuras vietas, gan no cita Latvijas novada. Nodarbību vietu saskaņojam ar jaunieša iespējām un vajadzībām.

Viena jaunieša ilgums projektā 2 – 4 mēneši. Pabeidzot projekta individuālo pasākumu programmu jaunietis sasniedz sekmīgu rezultātu – iegūst darbu, sāk savu nelielu uzņēmējdarbību, uzsāk mācības vai sekmīgi iesaistās jauniešu centru darbībā.

Jaunietim tiek sniegts gan individuāls mentora atbalsts, gan programmas vadītāja atbalsts, gan dažādu speciālistu konsultācijas. Jaunietim(-tei) ir iespējas apgūt dažādas jaunas prasmes – jebkurā interesējošā jomā (floristika, skaistumkopšana, automehānika, autovadīšana, sociālā sfēra, radošā joma u.c.). Jaunietim ir iespēja gūt priekšstatu par savu nākotnes profesiju, gan arī iesaistīties brīvprātīgajā darbā.

Projekts “Proti un dari” ir lieliska iespēja lielākās vai mazākās grūtībās nonākušajiem jauniešiem apgūt jaunas profesijas un prasmes, kuras noder gan ikdienā, gan arī atver plašāk durvis uz apkārtējo pasauli, paplašinot redzes loku un palīdzot atkal pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā.

 

Ko projekts var sniegt jaunietim?
Katru mēnesi Tev tiek nodrošinātas:

24 stundas dažādu kursu un nodarbību,

20 stundas mentora atbalsts un

4 stundas programmu vadītāja atbalsts.

Un tas viss – bez maksas!

 

Kā iesaistīties?  Sazinies ar mums!

Santa Ancāne-Novikova, tālr. 29327010, e-pasts: santa.ancane@preili.lv

Sintija Ančeva, tālr.28291082, e-pasts: sintija.anceva@preili.lv

Vai Facebook un Instagram – Jauniešu centra “ČETRI” soc. tīklos.

Sagatavoja:

Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI”

vadītāja Santa Ancāne-Novikova

29327010

 

Preiļu novadā jaunieši realizēs vides un dabas projektu “Daba – apvieno Mūs!”

Preiļu novadā tiks realizēts projekts “Daba – apvieno Mūs!”, kas norisināsies ar Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” atbalstu. Projekta idejas autori un realizētāji ir biedrība “Jaunie Spārni”, sadarbībā ar 7 aktīvu jauniešu darba grupu un Preiļu novada Jauniešu centru “ČETRI”.

Projekta mērķis apvienot jauniešus no dažādām lauku teritorijām un mazināt nevienlīdzību to vidū organizējot iekļaujošas neformālās izglītības un informatīvās aktivitātes.

Projekta laikā vēlamies organizēt dažāda veida izzinošas, aktīvas un radošas aktivitātes , lai sniegtu jauniešiem (tai skaitā arī jauniešus no sociālā riska grupām) iespēju lietderīgi pavadīt laiku ārpus ierastās vides brīvā dabā, jauniešiem draudzīgā un saliedētā vidē. Caur savstarpējo sapratni, kopā būšanu un sadarbību tiks veicināta  jauniešu sadarbība un veidota izpratne par demokrātijas vērtībām kā vienlīdzība, brīvība, cieņa, dzīvība, individualitāte, izvēle, līdzdalība, pilsoniska sabiedrība un sociālajām vērtībām kā  rūpes, atbalsts, atbildība, drošība, veselība stiprināšanas nozīmīgums, stipru un stabilu draudzības saišu veidošanā un uzturēšanā.  Dažādu jaunu prasmju apgūšana: socializēšanās, darbošanās grupā, līderisma prasmes, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, organizēšanas, koordinēšanas un vadīšanas prasmes.

Projektā tiks realizētas sekojošas aktivitātes:

 • 4 nodarbības par vides saudzēšanu, veselīgu dzīvesveidu un klimata pārmaiņām
 • 2 kino vakari un diskusijas
 • aktīvās atpūtas un izziņas aktivitātes brīvā dabā (Laivu brauciens, pikniks, sporta un vides diena, pārgājiens uz ezeru, dalība Lielajā talkā)
 • brīvprātīgais darbs labdarības akcijā, Preiļu pilsētas svētkos un meža stādīšana
 • 2 neformālās izglītības nodarbības par sadarbību, iekļaušanu, veselīgu dzīvesveidu
 • 4 radošās darbnīcas
 • izglītojoša ekskursija uz eko poligonu “Getliņi”
 • 3 projekta izvērtēšanas aktivitātes

Projekta ietekmē jaunieši gūs izpratni par sabiedriskiem un demokrātiskiem procesiem, tiks sekmēta dažādu jauniešu iekļaušana, sadarbības un līdzdalības prasmes. Projektā gaitā jaunieši tiksies ar NVO un kopienu, iestāžu, pašvaldības lēmumu pieņēmējiem un tā rezultātā izveidosies un tiks sekmēts kvalitatīvs dialogs starp šīm grupām, kā arī palielināsies jauniešu ietekme un līdzdalība pilsoniskajās aktivitātēs.

Veidojot, organizējot un piedaloties projekta aktivitātēs – jaunieši apgūs jaunas zināšanas un praktiskas lietas par vidi, par veselīgu dzīvesveidu un “zaļu” ikdienu. Projekta aktivitātes sniegs jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt dažādas jaunas prasmes: socializēšanās, darbošanās grupā, līderisma prasmes, komunikācijas prasmes, sadarbības prasmes, organizēšanas, koordinēšanas un vadīšanas prasmes.

Projekta rezultātā jaunieši uzlabos savas kompetences vides, veselīga dzīvesveida, klimata pārmaiņu, pilsoniskuma un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī jaunieši attīstīs savas personības iezīmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, bagātinās savu kontaktu loku un stiprinās kopienu.

Projekta finansējums no programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” – 8 178,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: no 2022. gada jūnija līdz 2023. gada maijam.

 

Sagatavoja
Projekta “Daba – apvieno Mūs!” darba grupa

Ukrainas valstspiederīgie ar lielu entuziasmu apgūst latviešu valodu

Kopš 2022. gada aprīļa Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda specifiskā mērķa Nr. 2 „Integrācija/legālā migrācija”, nacionālā mērķa Nr. 1 „Integrācija” un aktivitātes Nr. 6 „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” projektu atlases „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (4.posms)” projektā „Latviešu valoda izaugsmei”, granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04, latviešu valodu apgūst arī Ukrainas valstspiederīgie, kuri bijuši spiesti doties bēgļu gaitās kara dēļ.

Ukrainas valstspiederīgie ar lielu entuziasmu apgūst latviešu valodu. Viņi atsaucīgi dalās ar savu pieredzi kursu programmas izvēlē un atklāj iemeslus, kādēļ uzsākuši mācīties latviešu valodu.

Oksana: Kad ierados Latvijā saistībā ar kara situāciju Ukrainā, viena no pirmajām lietām, par ko domāju, bija tas, ka būtu jāzina šīs valsts valoda.

Svitlana: Mans vīrs ir Latvijas pilsonis. Parasti uz Latviju braucu tikai reizi gadā pavadīt atvaļinājumu. Pašreizējos apstākļos man latviešu valodas zināšanas ir ļoti nepieciešamas.

Olena: Es nezināju, cik ilgi šeit vajadzēs uzturēties, bet ļoti vēlos atrast šeit darbu. Man ir skaidrs, ka bez latviešu valodas zināšanām labu darbu atrast nav iespējams. Sāku meklēt iespējas mācīties latviešu valodu. Man paziņa atsūtīja Facebook reklāmu par kursiem, es sazinājos ar projekta īstenotājiem un biju patīkami pārsteigta par ātro atbildes saņemšanu.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, latviešu valodas zināšanas ir ļoti svarīgas ne tikai darba meklējumos un darba pienākumu veikšanai, bet arī sadzīves situācijās, adaptējoties dzīvei Latvijā.

Katerina: Līdz šim brīdim vislabāk esmu apguvusi skaitļa vārdus, kaut gan zināšanas pagaidām vēl ir pamatlīmenī. Tomēr  man jau ir bijusi saziņas pieredze latviešu valodā, situācijas, kad bija nepieciešams pastāstīt par sevi latviešu valodā.

Oleksandra: Labprāt vēl iemācītos leksiku, kas noderētu, iepērkoties veikalā, jo šobrīd vēl dažkārt tirdzniecības vietās jūtos apjukusi, nevaru sekot līdzi norādēm.

Projektā šobrīd mācās 23 Ukrainas pilsoņi. Kursu grupas strādā attālināti, izmantojot konferenču platformu ZOOM. Kursu dalībnieki ļoti augstu vērtē šo iespēju.

Oksana: Kursu apmeklēšana ir ērta – apmierina gan kursu norises dienas, gan laiks, gan formāts.

Olena: Dzīvoju Liepājā, strādāju, man ir mazs bērns, tādēļ attālinātais formāts ir ļoti parocīgs.

Katerina: Sākotnēji es uztraucos par to, ka mācības notiek ZOOM platformā, jo nekad iepriekš nebiju šādā formātā komunicējusi ar cilvēkiem, bet mūsu pasniedzēja visu lieliski izskaidro, man ļoti patīk nodarbības.

Kursu dalībnieki uzsver, ka mācībās izjūt īpašu atbalstu no pedagoģiskā personāla. Kursanti priecājas, ka ar viņiem strādā augstu kvalificēti profesionāļi.

Svitlana: Ļoti patīk kursi, viss ir ērti un pieejami. Pats svarīgākais, it sevišķi šobrīd, ir iejūtīga attieksme – pasniedzēja ne tikai iemāca, bet iegulda mūsos visu savu dvēseli.

Nataļja: Mani priecē, ka ar mums strādā pieredzējusi pasniedzēja. Redzams, ka viņai ļoti patīk savs darbs un, ja būtu laiks un iespēja, šķiet, ka viņa ar mums būtu gatava strādāt stundām ilgi.

Oleksandra: Priecājos par iespēju mācīties. Šajos kursos katram dalībniekam tiek veltīts laiks, viss tiek izskaidrots.

Jeva: Pasniedzēja Maija Burima ar ļoti lielu sapratni izturas pret mūsu situāciju, atbalsta mūs ar optimistu, humoru, tas mums ir ļoti svarīgi.

Turpinot īstenot projekta aktivitātes, Daugavpils Universitāte piedāvā trešo valstu valstspiederīgajiem pieteikties latviešu valodas kursiem līdz 2022. gada septembrim. Pieteikties iespējams, zvanot pa tālruni 28133614 vai rakstot e-pastā kursidu@inbox.lv

FOTOMATERIĀLS: https://drive.google.com/drive/folders/13Vn0zs9F9tpqtApe9KSfcpReUTqiTMZy

 

Projekts tiek finansēts ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (75%) un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (25%)

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Šī publikācija ir veidota ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Daugavpils Universitāte.

 

 

Papildinformācija:
Ilmārs Mežaraups
Projekta sabiedrisko attiecību speciālists
“Latviešu valoda izaugsmei”
Granta līguma Nr. PMIF/6/2021/4/04
E-pasta adrese: ilmars.mezaraups@du.lv
Tālrunis: +371 22446509
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13-313, Daugavpils

Turpinās darba devēju pieteikšanās algu subsīdiju atbalstam

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus algu subsīdiju atbalstam. Īstenojot Algu subsīdiju atbalsta pasākumu, darba devējs sešu mēnešu laikā saņem dotāciju darba algai 50% apmērā no nodarbinātajam bezdarbniekam noteiktās mēneša darba algas. Viena nodarbinātā bezdarbnieka darba algas dotācijas apmērs ir līdz 500 eiro mēnesī.

2021.gadā sadarbībā ar NVA darba devēji bija izveidojuši 621 algu subsīdiju darbavietu. Šogad NVA plāno izveidot 710 algu subsīdiju darbavietas. 2022.gada pirmajā ceturksnī izveidotas 130 algu subsīdiju darbavietas.

Pieteikties algu subsīdiju atbalstam var komersanti, kooperatīvās sabiedrības un pašnodarbinātās personas, izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%, un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana. Algu subsīdijai pieteiktai brīvai darbavietai pirms pieteikuma iesniegšanas jābūt reģistrētai NVA.

 

Kā darba devējam pieteikties algu subsīdiju darbavietu izveidei?

 1. solis Jāreģistrē vakance NVA.
 2. solis – Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapā
 3. solis – Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas darbavieta. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Algu subsīdiju darbavietās tiek nodarbināti bezdarbnieki, kuri pie attiecīgā darba devēja nav bijuši nodarbināti pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā vai arī pie attiecīgā darba devēja iepriekš nav bijuši nodarbināti Algu subsīdiju atbalsta pasākuma vai Pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros. Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi, darba devējam bezdarbnieks ne mazāk kā trīs mēnešus ir jānodarbina arī pēc Algu subsīdiju atbalsta pasākuma īstenošanas beigām.

Algu subsīdiju atbalsta pasākumu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā ”Algu subsīdiju atbalsta pasākums” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA vietnes sadaļā ”Kontakti”.

 

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā apskatāma Nugzara Paksadzes personālizstāde “Saules iedvesmots”

 

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā Preiļu kultūras nama izstāžu zālē apskatāma mākslinieka, Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā 2019. gada laureāta Nugzara Paksadzes personālizstāde “Saules iedvesmots”.

Mākslinieks dzimis 1953. gada 20. maijā Gruzijā, bet jau no 1982. gada savu dzīvi un jaunrades ceļu saistījis ar Latviju un dzīvo Lapmežciemā. Dzīvošana Rīgas līča krastā viņam pavērusi iespēju līdzdarboties ne vien Tukuma, bet arī Jūrmalas mākslinieku kolektīvā. Latviskajā vidē viņa dienvidnieka temperaments uzšķiļas ar radošu vitalitāti gan glezniecībā, gan attieksmē pret dzīvi vispār. Tieši dienvidnieka daba un mīlestība uz eļļas krāsas plastiskajām īpašībām, kas māksliniekam dod iespēju līdz pat izšķērdībai dažādot gleznas faktūru, ļauj Nugzaru dēvēt par ekspresionistu, jo ekspresija nozīmē izteiksmīgumu.

Sabiedriski aktīvais, draudzīgais un iniciatīvām bagātais mākslinieks iesaistījās ne vien Tukuma un Jūrmalas mākslas aktualitātēs, bet atrada ceļu arī pie Latgales, Baltkrievijas un Lietuvas kolēģiem. Preiļu, Daugavpils, Rēzeknes un Krāslavas plenēros Nugzaru katru gadu gaida gandrīz vai kā goda biedru, pateicoties viņa aizrautīgajai dabai un draudzīgam raksturam. Nugzars sadarbojies arī ar Marka Rotko centru Daugavpilī.

Kopš 2011. gada viņš organizē ikgadējos starptutiskos mākslinieku plenērus Tērvetē. Skaistajā Latvijas dabā un māksliniekiem piemērotos apstākļos kopā strādājuši un atpūtušies pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Itālijas, Vācijas, Balkānu valstīm. Aizvadīto vasaru darbu dokumentē skaisti katalogi. Starptautiskas sadarbības rezultātā Nugzara Paksadzes gleznas atrodas Austrijā, Vācijā, Zviedrijā, Rumānijā, Ukrainā, Krievijā, Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā. Tās atrodas muzeju ekspozīcijās un privātkolekcijās.

Savā dzimtenē Nugzars ir Adžārijas Mākslinieku savienības goda biedrs.

 

Informāciju sagatavoja
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Aktuālā informācija par pašvaldības sniegto atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem

24.05.2022.

Jau trīs mēnešus Krievijas Federācija veic savus nežēlīgos iebrukumus Ukrainā, izpostot valsti, pilsētas un daudzu tūkstošu cilvēku dzīves. Krievijas sāktais karš ir piespiedis bēgļu gaitās doties miljoniem ukraiņu, tostarp pagaidu mājas meklēt Latvijā un arī Preiļu novadā.

Preiļu novada pašvaldībā darba režīms šajā pavasarī ir ļoti intensīvs. Līdztekus likumos noteiktajām funkcijām korekcijas ikdienas plānos nereti ievieš dažādi jautājumi, kas skar Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu un sadzīvi. Pirmie ukraiņi, kuri patvērumu meklēja Preiļos, tika reģistrēti 10. martā un kopš tās dienas pavisam reģistrēta 141 persona. Ne visi reģistrētie patvēruma meklētāji šobrīd vēl ir te – Preiļu novads daudziem bijusi pagaidu mītnes vieta, kur atpūsties garajā ceļā, lai atgūtu spēkus un dotos tālāk pie radiem, draugiem vai paziņām citās Eiropas valstīs. Šobrīd Preiļu novadā izmitināti 79 ukraiņi, t.sk. 13 bērni līdz 18. g.v. (dati uz 23.05.2022.).  Vēlamies pateikties par veiksmīgo sadarbību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Preiļu daļai, kas sniedz lielu ieguldījumu, lai nodrošinātu Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamās atļaujas uzturēties mūsu valstī. Tas ļauj viņiem tālāk meklēt darba iespējas un izmantot dažādus pakalpojumus, t.sk. bērniem nodrošināt izglītības iespējas, saņemt medicīnas pakalpojumus u.c.

Cilvēki, kuri šeit raduši patvērumu atzīst, ka skaidra turpmākā plāna īsti nav, jo visi vēlas atgriezties mājās, taču kara gaitu prognozēt nav iespējams. Uz doto brīdi valsts nodrošina atbalstu izmitināšanai 90 dienām, bet praktiskais darbs, lai Ukrainas iedzīvotājus uzņemtu, jānodrošina pašvaldībai – saziņa, procesu koordinēšana starp dažādām valsts institūcijām, reģistrēšana, telpu pieejamība u.c. Tāpat ik dienu pašvaldības darbinieki rūpējas par to, lai organizētu ēdināšanu, risinātu loģistikas jautājumus gadījumos, kad personas šeit ierodas tranzītā, meklētu sadzīvē nepieciešamās preces utt.

19. maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus. Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas varēs saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus u.c. atbalsta pasākumus), par periodu līdz 90 dienām. Lai saņemtu atbalstu, Preiļu novadā iedzīvotājiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa. To var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@preili.lv vai drukātā veidā iesniegt: Preiļu novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā (Raiņa bulvāris 19); Labklājības pārvaldē (Aglonas ielā 1, Preiļos) vai jebkurā no pagastu pārvaldēm visā novadā.

Plašāka informācija par atbalsta apmēriem skatāma ŠEIT. 

Paldies ikvienam novada iedzīvotājam, kurš līdz šim iesaistījies atbalsta sniegšanā, ziedojot gan finanšu līdzekļus, gan dažādas mantas humānās palīdzības kravām, kas tika sūtītas uz sadraudzības pilsētu Ņižinu Ukrainā. Karadarbībai turpinoties, noteikti arī mūsu vidū patvēruma meklētāju kļūs vairāk, tāpēc vēlamies aicināt būt atsaucīgiem un iecietīgiem ikdienas saskarsmē citam ar citu, būt atvērtiem un katram rūpēties par to, lai mēs visi kopā kā sabiedrība būtu laipna un iekļaujoša pret cilvēkiem, kuri piedzīvojuši kara šausmas savā ikdienā.

Joprojām ir aktuāli ziedojumi, kuru administrēšanu nodrošina Viduslatgales pārnovadu fonds.
Konti ziedojumiem (maksājuma uzdevumā jānorāda UKRAINAI):
LV35UNLA0050021079970 AS “SEB Banka”
LV17PARX0016753060001 AS “Citadele banka”
LV72HABA0551046892983 AS “Swedbank”
https://www.vlpf.lv/ziedot/ziedot

Lai mūsu visu atbalsts būtu koordinēts, iedzīvotājus, kuri vēlas palīdzēt dažādos veidos (ziedojot mantas, ar brīvprātīgo darbu, darba piedāvājumi u.c.) lūdzam sazināties ar sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Pastari (tālr. 26107993, e-pasta adrese: ieva.pastare@preili.lv).

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Iedzīvotāji varēs saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus

19. maijā stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz atlīdzību Latvijas iedzīvotājiem, kuri bez maksas savās mājās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus. Mājsaimniecības jeb tās pārstāvošās fiziskās personas varēs saņemt kompensāciju par papildu izmaksām, kas tām radušās, savā mājoklī bez maksas izmitinot Ukrainas civiliedzīvotājus (nodrošinot gan izmitināšanu, gan iespēju robežās arī higiēnas preces un uzturu, kā arī izglītojošus un izklaides vai atpūtas pasākumus u.c. atbalsta pasākumus), par periodu līdz 90 dienām:

 • 100 eiro/mēnesī par pirmo izmitināto personu;
 • 50 eiro/ mēnesī par katru nākamo izmitināto personu;
 • ne vairāk kā 300 eiro/ mēnesī par vienā mājoklī vai adresē uzņemtām personām.

Ja fiziskajai personai pieder vairāki mājokļi, kuros tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji, atlīdzību var saņemt par katru savā īpašumā esošo mājokli, kurā tiek izmitināti Ukrainas civiliedzīvotāji.

Svarīgi – atbalsts attiecas tikai uz tām mājsaimniecībām, kuras brīvprātīgi un nepieprasot samaksu no Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir gatavas viņus izmitināt.

Preiļu novadā iedzīvotājiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa. To var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi labklajibas.parvalde@preili.lv vai drukātā veidā iesniegt:
Preiļu novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā, Klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā
(Raiņa bulvāris 19); Labklājības pārvaldē (Aglonas ielā 1, Preiļos)
vai jebkurā no pagastu pārvaldēm visā novadā.

 

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” aicina uz Ģimenes dārza svētkiem Smelteros

23.05.2022.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” šī gada 4. jūnijā aicina uz Ģimenes dārza svētkiem, kas tiek rīkots Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta “Es Dienvidlatgalē varu” ietvaros .

Ģimenes dārza svētki par pilsonisko līdzdalību notiks Preiļu novada Smelteros Salas pamatskolas dārzā. Jūs tiksiet gaidīti no plkst. 10.30, svētki ilgs līdz plkst. 14.00. (Lietus gadījumā, pasākums tiks rīkots Salas pamatskolas telpās).

Ģimenes dārza svētkus moderēs Ieva Pastare.

Programmā:

Praktiska darbnīca savu resursu apzināšanai
Pieredzes stāsti no LEADER projektu īstenotājiem

Lekcijas:

 • Dana Lahtionova – kā laukos veidot pilsoniski aktīvu vidi + praktiska darbnīca / savu  resursu apzināšana
 • Aleksandrs Lahtionovs – mērķi un to sasniegšana – kā būt resursā.
 • Ilze Mežiniece – ģimenes līdzdalība kā kopienas attīstības pamats – lekcija par ģimenes nozīmi cilvēka līdzdalības motivēšanā

Nūjošana, augu stādīšana – praktiska pieredze kopīga objekta izveidē
Muzikālais noformējums
Kafiju, tēju un kādu gardumiņu nodrošina mājas kafejnīca “MEŽVĪNI”

Bērnu rotaļu stūrītis visu svētku garumā:

 • Burbuļu pūšana;
 • Karodziņu virknes izveide;
 • Saldējuma kokteiļu pagatavošana;
 • Sēklu mandala mālā – līdzņemšanai un stādīšanai;
 • Smilšu glezna – mana māja.

Pasākumu nodrošina un organizē Biedrība “Krāslavas māmiņu klubs”, biedrība “Preiļu rajona partnerība”, Biedrība “Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un Biedrība “Krāslavas rajona partnerība”.

Kontaktinformācija:
Valija Vaivode
e-pasts: preilupartneriba@inbox.lv
tel. 22026684

Preiļu novada domes kārtējās sēdes darba kārtība

Preiļu novada domes sēde 2022. gada 26. maijā plkst. 09.00 Preiļu novada domē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi).

Sēdes darba kārtība (PDF)

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” paziņojums Aizkalnes ciema un Līču ciema iedzīvotājiem

Šī gada 24. maijā no plkst. 9.00 līdz 16.00 Aizkalnes ciemā un Līču ciemā tiks veikta ūdens sagatavošanas iekārtu un centrālā ūdensvada dezinfekcija!

Lūdzam būt iecietīgiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Krekele
tālr. 22152891

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā.
Ikviens novada iedzīvotājs laikā no 2022. gada 23. maija līdz 2022. gada 13. jūnijam aicināts aizpildīt aptaujas anketu. To var izdarīt vairākos veidos:

 • aizpildīt un iesniegt elektroniski (aptauja atrodama ŠEIT);
 • aizpildīt drukātā formātā kādā no pagastu pārvaldēm, bibliotēkās vai klientu apkalpošanas centros.

Aptauja ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Pēc datu apkopošanas, aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.preili.lv, pašvaldības sociālo mediju kontos un informatīvajā izdevumā “Preiļu Novada Vēstis”.

 

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

 

 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs uzsāk grupu komplektāciju 2022./2023. mācību gada interešu izglītības programmās

22.05.2022.

 

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs uzsāk grupu komplektāciju 2022./2023. mācību gada interešu izglītības programmās.

Aicinām vecākus aizpildīt iesniegumus par uzņemšanu pulciņos un iesniegt Bērnu un jauniešu centrā Kooperatīva ielā 6, Preiļos.

Ja Namiņa audzēknis ir nolēmis TURPINĀT apmeklēt nodarbības arī nākošajā mācību gadā, IESNIEGUMS JĀRAKSTA NO JAUNA.

Iesnieguma veidlapa pieejama Bērnu un jauniešu centrā un ŠEIT (Docx).

Kontakti tālākai saziņai:  65381397, 29221574, 28641149, preilubjc@preili.lv