Bilde galvenājā lapā

26.11.2021.
Pēdējās izmaiņas: 26.11.2021.

Preiļu novada Labklājības pārvalde uzsākusi vienreizējo pabalstu izmaksu

25.11.2021.

 

Preiļu novada Labklājības pārvalde aicina aktualizēt informāciju vienreizējo pabalstu izmaksai: 1. un 2.grupas invalīdiem, vientuļajiem pensionāriem, politiski represētām personām, aizgādņiem, kuri deklarēti Aizkalnes, Pelēču, Preiļu un Saunas pagastos un Preiļu pilsētā.

Lūdzam iesniegt informāciju par norēķinu konta numuru (bankas vai pasta) bezskaidras naudas darījumiem, aizpildot sagatavotu iesnieguma veidlapu Labklājības pārvaldē līdz 06.12.2021.

Tie, kuri izvēlējušies saņemt pabalstu skaidrā naudā, to varēs saņemt kasē (Preiļos vai pagastu pārvaldēs) sākot no 14.12.2021.

30. novembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

Preiļu novada pašvaldības kārtējā domes sēde notiks  2021.gada 30.novembrī plkst. 10.00. 

Sēde notiks Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2.stāva zālē.

DARBA KĀRTĪBA

Apvienoto komiteju jautājumi:
1. Par Saistošo noteikumu „ Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021.gada 6.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2021/05 „Preiļu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu.
2. Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu 2022.gadam apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu “Par materiālo palīdzību Preiļu novadā” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Preiļu novadā” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenēm” apstiprināšanu.

Finanšu komitejas jautājumi:
8. Par telpu nomu.
9. Par atbrīvošanu no nomas maksas.
10. Par pašvaldības brīvpusdienu aizstāšanu ar karti pārtikas iegādei izglītojamiem, kuri izglītības programmu apgūst attālināti ārkārtējās situācijas laikā.
11. Par parāda dzēšanu.
12. Par Preiļu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma daļas izveidošanu.
13. Par Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas izveidošanu.
14. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatu sarakstos.
15. Par Preiļu novada pašvaldības grāmatvedības struktūras apstiprināšanu.
16. Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Preiļu novada domes saistošajos noteikumos Nr.2021/6 “Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu”” apstiprināšanu.
17. Par piedalīšanos projektu konkursā.
18. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs.
19. Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu Krīzes centrā.
20. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
21. Par valsts finansējuma sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas laikā.
22. Par patversmes/ atskurbināšanas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu.
23. Par nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
24. Par kustamās mantas izsolēm.
25. Par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles organizēšanu.
26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Skolas ielā 6-6 atsavināšanu Upmalas pagastā.
27. Par Ziemassvētku dāvanu apmēru.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
28. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
29. Par vecāku līdzdalības maksājumu atcelšanu Aglonas bazilikas Kora skolā.
30. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā.
31. Par pašvaldības dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
32. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
33. Par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu.
34. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
35. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
36. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
37. Par dzīvojamās platības piešķiršanu.
38. Par ēdināšanas izdevumu pārrēķinu klientiem novada sociālās aprūpes iestādēs.
39. Par Gailīšu, Kotļerovas un Pieniņu bibliotēku slēgšanu.
40. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un dzīvokļa īres tiesību piešķiršanu.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
41. Par telpu nomu.
42. Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēguma ierīkošanai
Preiļu novadā.
43. Par sadarbību ar Augšdaugavas novada pašvaldību ezera apsaimniekošanā.
44. Par adrešu rakstības precizēšanu.
45. Par zemes nomu.
46. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
48. Par nekustamo īpašumu “Meteņi” un “Maltupes” apvienošanu.
49. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
50. Par nekustamā īpašuma sadali.
51. Par zemes vienību reģistrāciju zemesgrāmatā.

 

Sēdes kārtība PDF

Mainīts Riebiņu pasta nodaļas darba modelis un laiks

24.11.2021.

No 2021. gada 25. novembra tiek mainīts Riebiņu pasta nodaļas darba modelis un darba laiks. Pasta pakalpojumus varēs saņemt Viļānu ielā 2A, Riebiņos, darba dienās laikā no 10:30 līdz 11:30.

Kontakttālrunis pasta pakalpojumu saņemšanai ārpus darba laika: 67008001, 27008001

Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā būs pieejami šādi pakalpojumi: iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana; pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde; preses izdevumu abonēšana; iemaksas Pasta norēķinu sistēmā; naudas pārvedumu izmaksa; komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa; komercpreču iegāde u.c.

Lai ienākušos reģistrētos sūtījumus saņemtu Riebiņu pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, aicinām dienu iepriekš, pieteikt šo pakalpojumu, zvanot pa tālruni: 27008001, 64008001.

26. novembrī ceļa uzturēšanas darbu dēļ aicina Liepu ielā ceļa nomalēs nenovietot transportlīdzekļus

26. novembrī no  08:00 līdz 17:00 Preiļos, Liepu ielā tiks veikti ceļa uzturēšanas darbi, tādēļ lūdzam iedzīvotājus šai laikā savus transportlīdzekļus nenovietot ceļa nomalē.

Preiļu novada pašvaldības Tehniskā daļa

Preiļu novada attīstības dokumentu 25.novembra publiskās apspriešanas sanāksmes Zoom piekļuve

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022.gada projekta un Preiļu novada attīstības programmas 2022. – 2029. gadam projekta publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 12.novembra  līdz 2021. gada 17.decembrim.

Pirmā publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 25. novembrī plkst. 17.30 Zoom platformā.

Piekļuve sanāksmei: https://us02web.zoom.us/j/82638194604?pwd=WW8zeFlOVlNKaEVsb1BpbThVb01zUT09
Tikšanās ID: 826 3819 4604
Parole: 694303

Pieslēgšanās sanāksmēm ir bez iepriekšējas reģistrācijas.  Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai Jūsu datorā / viedierīcē ir lejupielādēta “Zoom” lietotne.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par publiskās apspriešanas sanāksmi un attīstības dokumentiem, lūdzam sazināties ar Preiļu novada pašvaldības Attīstības daļu, pa tālr.: 26809757, vai rakstot uz e-pasta adresi: sanita.melko@preili.lv.

Ja nepieciešama palīdzība Zoom platformas izmantošanā, lūdzam sazināties ar Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļu, pa tālr.: 26 107 993.

 

Viduslatgales pārnovadu fonds 30. novembrī rīko vebināru “Vai dzīvot bez atkritumiem ir tīri un labi?”

 

Viduslatgales pārnovadu fonds aicina uzņēmējus un citus interesentus piedalīties vebinārā “Vai dzīvot bez atkritumiem ir tīri un labi?”.

Iedzīvotāji, uzņēmumi, organizācijas un pašvaldība – šādā savienībā pilsētas telpā top pēdējos gados arvien plašāk zināmā ideja par dzīvi bez atkritumiem jeb zero waste. Pasaulē iniciatīva kļūst arvien populārāka, un starptautiski īstenotā programmā iesaistījušās ap 400 pilsētu. Samazināt patēriņu vai nepatērēt nemaz, izmantot resursus atkārtoti, nodot izejvielas pārstrādei un tāpēc iespējas mazāk apglabāt – šādi īsumā raksturojama bezatkritumu pieeja.

Latvijā kopš 2019. gada “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem” aizmetņi radušies Līvānos, Cēsīs un Salaspilī, iezīmējot gan katras pilsētas stiprās puses un izdošanās, kā arī to, cik atšķirīgas var būt vietas, kas atrodas vien mazliet vairāk nekā simts kilometru attālumā viena no otras.

Vebinārā uzzināsim, vai iespējams dzīvot bez atkritumiem un ko mēs katrs varam darīt, lai nenoslīktu atkritumu jūrā. Sociālā antropoloģe Agita Pusvilka no biedrības “Zaļā brīvība” ir iesaistīta iniciatīvā “Tīri. Labi. Pilsēta bez atkritumiem”. Agita stāstīs par bezatkritumu projektā iesaistīto pilsētu pieredzi, pasaules labajām praksēm un to, kā sadarboties visām iesaistītajām pusēm, lai veidotu tīrāku un labāku pilsētu, ciemu vai lauku teritoriju. Gunita VaivodeLīvānu novada 

domes vides speciāliste stāstīs par pašvaldības pieredzi, piedaloties iniciatīvā.

Džinsa bikses, vīriešu krekli un fantāzija – sociālais uzņēmums “Zīle”. Vebinārā savā pieredzes stāstā dalīsies uzņēmuma un zīmola radītāja Aiva Zīle. Aivas uzņēmums piedāvā apģērbu kā jaunas identitātes formas meklējumu, balstoties upcycling koncepcijā un izmantojot dabīgas izcelsmes materiālus. No jau esošām, pastāvošām lietām un materiāliem tiek radīts jauns, orģināls veidols, kas piedāvā stāstu ar papildu vērtību, identitāti un zaļu dzīvesveidu. Aiva piecos gados jaunā dizainā pārradījusi apmēram vienu tonnu apģērba. Vai ar to ir gana, lai mazinātu atkritumos nonākušo tekstilmateriālu? Kādi ir uzņēmuma izaicinājumi un iespējas? Par “Zīli” vairāk var uzzināt šeit: Instagram.com/ziledesign/ un Facebook @ziledesign

Vebinārs notiks 30. novembrī no 13:00 – 16:30 ZOOM.

Pieteikties vebināram šeit: https://forms.gle/uGceofeK8iDTKbS48

Vebinārs ir daļa no korporatīvās sociālās atbildības semināru cikla uzņēmējiem. Vebināru finansē Norvēģija un EEZ grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Aktivitāte tiek īstenota nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” projektā “Labdarības aplis”.

Kampaņas “Palīdzi sev. Palīdzi citiem.” noslēguma pasākumā pateicās Preiļu novada Pensionāru biedrībai par aktīvo darbu ar senioriem

22. novembrī noslēdzās republikas brīvprātīgo kustības “Viegli palīdzēt” un Latvijas senioru kampaņa “Palīdzi sev. Palīdzi citiem.”. Zoom platformā to vadīja šīs kustības pārstāvis Miks Celmiņš. Viņš pastāstīja, ka kampaņa ilga 22 dienas. Tajā iesaistījās 104 biedrības un 67 dažādas organizācijas. Kampaņas laikā, tika uzrunāti un apzvanīti vairāk nekā 1000 cilvēku. Vairāk kā simts cilvēku ir piekrituši aicinājumam un devušies vakcinēties. Ļoti labi šis darbs bija noorganizēts septiņās biedrībās, tajā skaitā Preiļu novada Pensionāru biedrībā un Kuldīgas Senioru skolā. Tāpēc viņa vislielākā pateicība katram, kurš brīvprātīgi iesaistījās šajā kampaņā.

Aktrise Guna Zariņa nolasīja Valsts prezidenta Egila Levita kunga pateicības vēstuli  par veikto ļoti svarīgo darbu. Sirsnīgus vārdus saņēmām no Veselības ministrijas ministra Daniela Pavļuta kunga, kurš atrada laiku būt kopā Zoom platformā esošajiem dalībniekiem.

Ilze Jankovska atzīmēja, ka veikta liela palīdzība mediķiem, vakcinācijas organizētājiem, uzteica lielo solidaritāti. Kopīgi priecājās, ka rezultāti ir diženi.

Par sava darba veikumu M.Celmiņa kungs palūdza pastāstīt Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāju, Latgales reģionālās pensionāru apvienības priekšsēdētājas vietnieci Mariju Brišku. Viņa uzsvēra, ka tā bija jau sen gaidīta kampaņa, jo šo svarīgo darbu bijām sākuši jau oktobra sākumā. Darbs ritēja sadarbībā kopā  ar Preiļu novada pašvaldību. Tikai divu dienu laikā (19. un 21.novembrī) vakcinēties atnāca 115 cilvēki. Informāciju par vakcinēšanos ievietojām biedrības sociālajā tīklā  Facebook, Preiļu novada mājas lapā, masu mēdijos, TV -24 intervijā kopā ar Veltu Puriņu (raidījums “Dienas personība”), kur bija intervēta Marija Briška, Latvijas TV reklāmā, kā arī individuālas sarunas ar cilvēkiem par konkrētiem Covid-19 saslimstības piemēriem. Kopīgās sarunās izkristalizējās doma, ka vakcinējoties sargāsim ne tikai sevi, bet  nosargāsim arī citu cilvēku veselību. Galvenais ir komunikācija. Katrs cilvēks ir svarīgs, tāpēc vajag palīdzēt tiem, kuri vēl domā par vakcinēšanos, ķā arī vientuļajiem pensionāriem. Vakcinējoties ir svarīgi iekļauties kopējā sabiedrības apritē Paldies visiem, kuri saistīti ar šo svarīgo darbu.

Raidījumā  noslēgumā M. Celmiņa kungs  novērtēja, ka Preiļu novada Pensionāru biedrība ir kā paraugs mūsu sabiedrībai un izteica pateicību Marijai Briškai, motivēja turpmākajam darbam.

Marija Volkova Preiļu novada PB valdes locekle

30. novembrī notiks starptautiskā konference “EuroVelo 11 Latgales posms”

 30.11.2021.”Latgales vēstniecībā GORS”  un paralēli Zoom platformā notiks Starptautiskā konference “EuroVelo 11 Latgales posms”, projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” Nr. 19-00-A019.332-000002 ietvaros.

Informācija (LV)

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/2dua62uy

Darba kārtība: https://ej.uz/konferenceEV_11

Information (ENG)

Application form: https://tinyurl.com/4mbyrnyh

Conference program : https://ej.uz/conferenceEV_11

No 30. novembra VID apkalpos klientus Preiļos

22.11.2021.

No 2021. gada 30. novembra Valsts ieņēmumu dienests (VID) sadarbībā ar Preiļu novada pašvaldību uzsāk klientu apkalpošanu klātienē “zaļajā režīmā” Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās, kas atrodas Kārsavas ielā 4, Preiļos. Tas nozīmē, ka gan VID darbinieks, gan klienti varēs sniegt un saņemt klātienes pakalpojumus tikai ar derīgiem sadarbspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. VID klientu konsultants būs pieejams katra mēneša pēdējā otrdienā no pl. 9.00 – 17.00. Pieteikties klātienes apmeklējumam iespējams, zvanot pa tālruni 29991263.

Ierodoties klātienē, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pase vai ID karte) un derīgam sadarbspējīgam vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.

Vēršoties pie VID konsultanta klātienē, lūdzam būt piesardzīgiem un atbildīgiem, un ievērot visus valstī joprojām noteiktos piesardzības pasākumus – vilkt sejas masku, ieturēt 2 metru distanci no citiem cilvēkiem, dezinficēt rokas, ievērot respiratoro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo drošībai. VID apmeklējums jāatliek, ja ir elpceļu slimības pazīmes, noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

Tie iedzīvotāji, kuriem nav derīga sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, visus VID pakalpojumus arī turpmāk varēs saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Tādēļ aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību doties uz klientu apkalpošanas centriem klātienē un turpināt izmantot iestādes pakalpojumus un saņemt konsultācijas attālināti – Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vai zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni.

 

Informāciju sagatavojusi:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv

Apstiprinātas SIA „Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca” valdes

17.11.2021.

17. novembrī notika divu Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību –  SIA „Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca” –  ārkārtas dalībnieku sapulces.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes ārkārtas dalībnieku sapulce notika š.g. 17. novembrī plkst. 09.00, Sabiedrības administratīvās ēkas telpās (Liepu ielā – 2, Preiļos, 2.stāvā). Savukārt, SIA „Preiļu slimnīca” kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce notika 17. novembrī plkst. 14.00 uzņēmuma telpās (Raiņa bulvārī 13, Preiļos) un noslēdzās tikai plkst. 17.00. Abās dalībnieku sapulcēs galvenais darba kārtības jautājums bija kapitālsabiedrību jauno valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu apstiprināšana amatā.

Par SIA “Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētāju tika apstiprināts Ivars Indriksons, kurš darbojies kā Valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildītājs kopš š.g. 19. augusta. Par valdes locekli tika apstiprināta Līga Bruzgule, kura iepriekš strādājusi SIA “Preiļu saimnieks” par juristi.

SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāji valdes priekšsēdētājas amatā apstiprinājuši Skaidrīti Žukovu, kura nodrošinās SIA “Preiļu slimnīca” stratēģijas un operatīvo mērķu izpildi. Jāatzīmē, ka Skaidrīte Žukova jau kopš 2019. gada maija izpilda pagaidu valdes priekšsēdētājas amata pienākumus SIA “Preiļu slimnīca”.  Par valdes loceklēm tika apstiprinātas Aija Vanaga, kurai ir zināšanas un pieredze finanšu vadības un plānošanas jautājumos, un Sandra Akmane, kuras kompetences saistītas ar medicīnas jomu un tajā izmantotu tehnoloģiju ieviešanu.

Nākamnedēļ tiks organizētas divas tiešsaistes diskusijas sociālā tīkla Facebook platformā, kurās Preiļu novada iedzīvotāji varēs iepazīties ar jaunajiem valdes locekļiem un uzdot sev interesējošos jautājumus.

24.11. plkst. 17.00 tiksimies ar SIA “Preiļu saimnieks” valdes locekļiem Ivaru Indriksonu un Līgu Bruzguli, Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoru Aigaru Zīmeli. Jautājumus diskusijai lūdzam iesūtīti elektroniski uz  inga.krekele@preili.lv līdz 23.11. plkst. 12.00.

26.11. plkst. 12.00 tiksimies ar SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāju Skaidrīti Žukovu, valdes loceklēm Aiju Vanagu un Sandru Akmani, kā arī Preiļu novada pašvaldības izpilddirektoru Aigaru Zīmeli. Jautājumus diskusijai lūdzam iesūtīti elektroniski uz  kristine.selicka@preiluslimnica.lv līdz 25.11. plkst. 12.00.

 

Ziņu sagatavojusi:

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Preiļu kultūras nama zālē apskatāma gleznotāja Pētera Postaža darbu izstāde

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs no 18. novembra Preiļu Kultūras nama izstāžu zālē piedāvā gleznotāja Pētera Postaža darbu izstādi “Gleznošana – viss mans mūžs”.

Mākslinieks dzimis 1940. gadā Jelgavā. Izglītību ieguvis J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā, zināšanas papildinājis Pēterburgas Mākslas akadēmijā, Tallinas Mākslas institūtā, studējis vecmeistaru un laikabiedru pieredzi Eiropas un Amerikas muzejos. Līdz 2019. gadam strādājis kā asociētais profesors Latvijas Mākslas akadēmijā. Rīkojis personālizstādes Latvijā, piedalījies grupu izstādēs Eiropā. Darbi glabājas daudzos muzejos un privātkolekcijās Latvijā un ārvalstīs. Dāsnākais dāvinātājs Latvijas muzeju mākslas kolekcijām.

Gleznotāju Pēteri Postažu raksturo vienlaikus pamatīgums un vieglums. Bērnībā viņu iedvesmoja tēva metode pedagoģiskos nolūkos šķērsgriezumā pārzāģēt mašīnas motoru, ātrumkārbu, karburatoru un citas detaļas, lai topošie speciālisti saprastu, kā mašīna darbojas.

Līdzīgi ir ar gleznošanu – jāsaprot pamati un tehniskā puse, kas ļaus piepildīt iztēloto.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam ir izveidojusies sirsnīga draudzība un sadarbība ar mākslinieku, 2018. gadā ar darbu “Sigulda” bija viens no Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā nominantiem. 2019. gadā Preiļu novada pašvaldība Pēterim Postažam piešķīra medaļu par mūža ieguldījumu ainavu glezniecībā.

Izstādē “Gleznošana – viss mans mūžs” skatāmi tie darbi, ko laika gaitā Pēteris Postažs  ir dāvinājis Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam. Lielāko savu darbu dāvinājumu – 21 gleznu – mākslinieks Preiļu muzejam pasniedza pirms gada – 2020. gada nogalē. Šobrīd muzeja krājumā ir 34 izcili P. Postaža mākslas darbi, bet izstādē apskatāma ir lielākā daļa – 26 darbi. P. Postaža gleznu izstādi papildina Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājuma pastkartes, un apmeklētājiem, iedvesmojoties no P. Postaža Rīgas panorāmas un pilsētas ainavas, tiek piedāvāta iespēja uzzīmēt savu Rīgu un savus Preiļus.

Izstāde apskatāma vienas mājsaimniecības lokā Preiļu Kultūras nama (Raiņa bulvāris 28) izstāžu zālē 2. stāvā, uzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, no otrdienas līdz piektdienai plkst. 11.00–18.00 un sestdienās plkst. 10.00–16.00. Apmeklējot muzeju, jālieto mutes un deguna aizsegs.

Informāciju sagatavojusi:

Ilona Vilcāne,

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Izcilajam kinorežisoram Jānim Streičam veltīta vides stendizstāde Preiļos

Vides stendizstāde “Ar piederību Latvijai. Meistars Jānis Streičs”. Foto: Rihards Sisojevs, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Šogad svinot Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienu, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir sagatavojis mūsu izcilajam novadniekam Jānim Streičam veltītu vides stendizstādi “Ar piederību Latvijai. Meistars Jānis Streičs”. Izstāde apskatāma skvērā blakus Preiļu Kultūras namam Raiņa bulvārī 28.

Izstādi muzejs ir veltījis kinorežisora, scenārista, aktiera, gleznotāja, aktīva sabiedriskā darbinieka, grāmatu autora, Preiļu novada Goda pilsoņa, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekļa un Triju Zvaigžņu ordeņa komandiera Jāņa Streiča 85 gadu jubilejai.

Jānis Streičs dzimis 1936. gada 26. septembrī Preiļu pagasta Anspokos, un, neskatoties uz milzīgajiem panākumiem ne tikai Latvijas, bet arī daudz plašākā mērogā, viņš līdz pat šim brīdim nav zaudējis saikni ar savu dzimto pusi – Preiļiem – un tās cilvēkiem. Pateicoties sirsnīgajai sadarbībai, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejam meistars ir dāvinājis virkni ļoti vērtīgu priekšmetu, kas atspoguļo gan viņa radošo darbību kinomākslā un glezniecībā, gan bērnības un jaunības gaitas, kā arī vairākus desmitus grāmatu un žurnālu no savas bibliotēkas. Liela daļa no šī dāvinājuma apskatāma jaunajā stendizstādē.

Kopš 2000. gada Jānis Streičs ir atsācis gleznot un ir viens no Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā idejas autoriem un aktīviem atbalstītājiem, piedalās mākslas plenēros Preiļos un dažādos citos pasākumos. Šogad Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs kopā ar Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāziju uz tiešsaistes tikšanos ar Jāni Streiču aicināja 12. klašu skolēnus un pedagogus. Šīs tikšanās laikā J. Streičs dalījās ar savām pārdomām par valstiskumu, par Latgales vietu un vērtību, kā arī aicināja aizdomāties ne tikai par tiesībām uz brīvību, bet arī par lielo atbildību, ko brīvība uzliek ikvienam sabiedrības loceklim.

2012. gadā tika izdota Jāņa Streiča grāmata “1991. Tas garais cilvēkbērna gads”, kas caur autora dienasgrāmatām un saraksti ar rakstnieku Jāni Klīdzēju atspoguļo Latvijas vēsturē smagu un nozīmīgu laiku – 1990.-1992. gadu, kad Latvijas tautai bija jāaizstāv savas tiesības uz brīvu un neatkarīgu valsti. No grāmatas: “1991. gada janvāris. Vakar pie Brīvības pieminekļa bija brīdis, kad uzpūta spēcīga brāzma un karogi tika uzplandīti vienā trauksmainā virzībā pretim vējam uz saules pusi; tie saplūda kopā vienā asiņainā viļņojumā. Pāri cilvēku galvām vēlās asins viļņi! Tie skalojās pie akmenī cirstajiem vārdiem ”Tēvzemei un brīvībai”. Es nodrebēju pie šīs vīzijas. Mirdzot saulē, savā baltajā apņēmībā un spītā cēlās Brīvības piemineklis. Tas peldēja sarkanajos viļņos. Pašā augšā mūsu zaļā māte Latvija turējās pie trim mirdzošām zelta zvaigznēm un skatījās uz mums te lejā, zem sarkanajiem viļņiem.”

Izstāde “Ar piederību Latvijai. Meistars Jānis Streičs” tiek izgaismota un apskatāma arī tumšajā diennakts laikā!

Informāciju sagatavojusi:

Ilona Vilcāne,

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

COVID krīzē cietušie lielie uzņēmumi grantam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai varēs pieteikties no 25.novembra

Ņemot vērā 16.novembrī valdības pieņemto lēmumu palielināt vienam komersantam maksimālā atbalsta apmēru un attiecīgi piešķirt papildu finansējumu šī mērķa sasniegšanai, pieteikuma forma Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir tehniski jāpielāgo šīm izmaiņām. Tādēļ lielie uzņēmumi atbalstam par 2021. gada oktobri un novembri varēs pieteikties, sākot no šī gada 25. novembra līdz 15.decembrim.

Līdz ar vakar valdības pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai palielināts maksimālais atbalsta apmērs no 100 000 eiro uz 250 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī. Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju provizoriski 100 uzņēmumi kvalificējas atbalsta saņemšanai un saņemt atbalstu virs 100 000 eiro mēnesī un līdz pat 250 000 eiro.

Tā kā abu atbalsta programma saskaņošana ar Eiropas Komisiju turpinās, VID 25.novembrī uzsāks saņemto pieteikumu izvērtēšanu, taču gala lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts pēc Eiropas Komisijas saskaņojuma saņemšanas.

Lai palīdzētu pārvarēt Covid-19 infekcijas trešo izplatīšanās vilni, krīzes skartajiem uzņēmumiem būs pieejams valsts atbalsts – grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas krituma kompensēšanai.

Plašāka informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā pieejama VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv sadaļā “COVID-19”. Aicinām noskatīties arī VID tiešsaistes semināra “Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmai. Seminārs uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem” ierakstu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 

Informāciju sagatavojusi:

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978

www.vid.gov.lv

Jaunsardzes centrs meklē novadu nodaļu jaunsargu instruktorus

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu uz novadu nodaļu jaunsargu instruktoru amatiem

     (Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Preiļos)uz nenoteiktu laiku

 

Galvenie amata pienākumi:

  • organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;
  • plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem;
  • veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;
  • ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase.

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

–  atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;

–  augstākā izglītība un pedagoga profesionālā kvalifikācija (vai studē, lai iegūtu augstāko izglītību un pedagoga kvalifikāciju);

–   interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;

–   izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;

–  pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

–   “B” kategorijas autovadītāja apliecība;

–   vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;

–   labas plānošanas un organizēšanas prasmes;

–   spēja strādāt komandā.

 

Priekšroka tiks dota pretendentiem:

  • kuri beiguši jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kursu;
  • kuriem ir augstākā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;
  • kuriem ir pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads).

Amats ir amatpersonas amats, kas klasificēts 35.saimes III līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).Vakanču skaits: Daugavpilī – 3; Rēzeknē – 2; Jēkabpilī – 1; Preiļos – 1.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 3.decembrim Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu –  konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 26166063.

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.

Ārkārtas dalībnieku sapulces SIA „Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca”

16.11.2021.

17. novembrī notiks divu Preiļu novada pašvaldības kapitālsabiedrību –  SIA „Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu slimnīca” –  ārkārtas dalībnieku sapulces.

SIA “Preiļu saimnieks” valdes ārkārtas dalībnieku sapulce notiks š.g. 17. novembrī plkst. 09.00, Sabiedrības administratīvās ēkas telpās (Liepu ielā – 2, Preiļos, 2.stāvā). Savukārt, SIA „Preiļu slimnīca” kapitālsabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 17. novembrī plkst. 14.00 uzņēmuma telpās (Raiņa bulvārī 13, Preiļos).

Abās dalībnieku sapulcēs galvenais dienaskārtības jautājums ir kapitālsabiedrību jauno valdes priekšsēdētāju un valdes locekļu apstiprināšana amatā. Tāpat tiks spriests par saimnieciskiem un stratēģiskiem ilgtermiņa jautājumiem. Informācija par dalībnieku sapulcēs nolemto plašākai sabiedrībai būs pieejama pēc to norises. Šobrīd tiek plānots, ka nākamās nedēļas laikā tiks organizētas tiešsaistes sapulces sociālā tīkla Facebook platformā, kur gan SIA “Preiļu saimnieks”, gan SIA „Preiļu slimnīca” valdes informēs par būtiskāko. Tiešsaisti Preiļu novada pašvaldības Facebook kontā varēs vērot ikviens interesents.

Izbraukuma vakcinācija 19., 20., 21., 25. un 27. novembrī Preiļu novada pagastos

Preiļu novada teritorijā ikvienam iedzīvotājam ir iespēja saņemt vakcīnu pret Covid-19 izbraukuma vakcinēšanā pagastos. Vakcinējoties mēs pasargāsim sevi un citus no smagas saslimšanas. Vakcinācija notiks ar Johnson & Johnson vakcīnu Janssen un vakcīnu Moderna. Jauniešiem līdz 25 gadu vecumam, 2.devai un balstvakcinācijai – vakcīna Pfizer.

Izbraukuma vakcinācijas grafiks Preiļu novadā:

19.11.2021.

9.00 – 11.00  Preiļu pensionāru biedrība, Aglonas iela 1a, Preiļi.

12.00 – 13.30 Silajāņu pagasta pārvalde, Miera iela 1, Silajāņi.

14.30 – 16.00 Riebiņu kultūras nams, Saules iela 8, Riebiņi.

 

20.11.2021.

9.00 – 10.30 Sīļukalna pagasta pārvalde, Latgales iela 1a, Sīļukalns.

11.00 – 12.30 Galēnu pagasta pārvalde, Liepu iela 1, Galēni.

13.30 – 15.00 Stabulnieku kultūras nams, Skolas iela 3, Stabulnieki.

 

21.11.2021.

9.00 – 10.30 Rušonas kultūras nams, Aglonas iela 2, Rušona.

11.00 – 12.30 Aglonas pagasta pārvalde, Somersetas iela 34, Aglona.

13.00 – 16.00 Preiļu pensionāru biedrība, Aglonas iela 1a, Preiļi.

 

25.11.2021.

9.00 – 10.30 Aizkalnes pagasta pārvalde, Raiņa iela 5, Aizkalne.

11.00 – 12.30 Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči.

13.30 – 15.00 Preiļu pagasta pārvalde, Jaunatnes iela 1, Līči.

 

27.11.2021.

9.00 – 10.00 Salas pamatskola, Smelteri, Saunas pagasts.

10.30 – 11.30 Vārkavas tautas nams, Kovaļevsku iela 5, Vārkava.

12.00 – 13.00 Vārkavas vidusskola, Skolas iela 4, Vecvārkava.

14.00 – 15.00 Rožkalnu kultūras nams, Saules iela 16, Rimicāni.

 

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase(ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Līdz 15. novembrim veicams nekustamā īpašuma nodokļa maksājums

11.11.2021.

Atgādinām, ka līdz 2021. gada 15. novembrim veicams nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Preiļu novada pašvaldība atbilstoši “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 5. pantā minētajām tiesībām 2021.gada 29.janvāra domes sēdē ar lēmumu  Nr.2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu” noteica 2021.gada 15.novembri par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 5.pantu, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par 2021. taksācijas gadu nokavējuma nauda netiek aprēķināta līdz 31.12.2021.

Nomaksāt NĪN iespējams Preiļu novada pašvaldības pagastu pārvalžu kasēs, bankā, internetbankā, Maxima veikalos, portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.

Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts Preiļu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000065720. Pārskaitījums veicams uz kādu no pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā:

AS “SEB banka”       konts LV 08 UNLA 0026000130630,  kods UNLALV2X

AS “SWEDBANK”     konts LV 81 HABA 0551019925560,  kods HABALV22

Latvijas Pasts           konts LV 13 LPNS0005303395651, kods LPNSLV21.

Droši un ērti NĪN var nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.

Aicinām iedzīvotājus, izmantot iespēju maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli saņemt elektroniski e-pastā, jo tas ir ātrāk, ērtāk, drošāk, videi draudzīgāk un mūsdienīgāk.

Ar plašāku informāciju par NĪN piemērošanas kārtību un atvieglojumiem var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā publicētajos saistošajos noteikumos.

Ja zemes īpašniekam ir  pamatotas pretenzijas par Lauku atbalsta dienesta (LAD) zemes apsekošanas rezultātu par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2021. gadā un pašvaldības veikto papildaprēķinu, lūgums,  par to informēt pašvaldību, speciālisti sagatavos pieprasījumu LAD, apsekot šīs platības atkārtoti.

Pašvaldība ir  ieinteresēta, lai jebkurš iedzīvotājiem neskaidrais jautājums tiktu atrisināts pēc iespējas ātrāk.
Jautājumus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokli un darbībām ar nekustamo īpašumu, lūdzam, rakstīt uz e-pastu: dome@preili.lv vai zvanīt pa tālr.: 65322766.

Pārmaiņas Preiļu novada pašvaldības administrācijā

Lai uzlabotu jaunizveidotās Preiļu novada pašvaldības darba efektivitāti pēc novadu apvienošanas, tiek pārstrukturētas vairākas pašvaldības iestādes un administrācijas daļas. Jau iepriekš tika ziņots, ka ir reorganizēta Preiļu novada pašvaldības Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa un Informāciju tehnoloģiju daļa, taču oktobrī dome lēmusi par izmaiņām arī citās pašvaldības iestādēs un administrācijas daļās.

Darbu uzsākusi Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa, kurā šobrīd strādā trīs darbinieki. Par daļas vadītāju konkursa kārtā ir apstiprināta Anete Urka (T.: 22443812, e-pasta adrese: anete.urka@preili.lv) un divas sabiedrisko attiecību speciālistes. Dagnija Dudarjonoka ir atbildīga par radio ziņu sagatavošanu, mājaslapas satura rediģēšanu un informatīvā izdevuma “Preiļu Novada Vēstis” izdošanu. Ievas Pastares galvenie darba pienākumi ir vizuālo publicitātes materiālu izveide, komunikācija sociālajos tīklos, informācijas izplatīšana dažādām iedzīvotāju grupām, diskusiju un aptauju organizēšana. Sabiedrisko attiecību daļas prioritātes nākamajā gadā saistītās ar vienota Preiļu novada tēla izstrādi, kas apvienotu bijušos Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadus. Šobrīd ļoti nozīmīgi ir sakārtot un stiprināt iekšējo un ārējo komunikāciju. Svarīgi veicināt sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā un vieglu, ērtu saziņu starp visām iesaistītajām pusēm.

Apvienojot Preiļu novada pašvaldībā iepriekš strādājošos juristus un iepirkumu speciālistus, izveidota Juridiskā un iepirkumu daļa, par kuras vadītāju apstiprināta Inta Klindžāne (T.: 28610849, e-pasta adrese: inta.klindzane@preili.lv).

Darbu uzsākusi arī Personālvadības un administratīvās daļa, ar daļas vadītāju Jutu Ivanāni (T.: 65322766, e-pasta adrese: juta.ivanane@preili.lv). Nodaļā turpmāk strādās lietvede, sekretāre, apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste, iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste, personāla speciāliste, divi darba aizsardzības speciālisti un arhivāre.

No 2021.gada 1.novembra, apvienojot Preiļu novada pašvaldības policijas darbiniekus un četrus  Riebiņu apvienības pārvaldes darbiniekus – kārtībniekus, tika izveidota Preiļu novada pašvaldības policija, pašvaldības policijas priekšnieks tāpat kā līdz šim ir Rihards Romanovskis (T.: 65307330, e-pasta adrese: novada.policija@preili.lv).

Tāpat novembrī darbu uzsākusi centrālās administrācijas struktūrvienība Finanšu un grāmatvedības daļa, tās vadītāja (galvenā grāmatvede) ir Skaidra Mukāne (T.: 26494885, e-pasta adrese: skaidra.mukane@preili.lv). Finanšu un grāmatvedības daļā darbu veic vairāki grāmatveži un finanšu analītiķi.

Oktobra domes sēdē tika apstiprināta arī jaunizveidotās Kultūras un Tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne (T.: 20496081, e-pasta adrese: ilga.poksane@preili.lv). Daudzi Preiļu novada iedzīvotāji pazīst Ilgu Pokšāni kā Riebiņu kultūras centra vadītāju un Preiļu novada domes deputāti. Pašlaik tiek veidota jaunā apvienotā Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūra, kurā ietilps gan Preiļu, gan Riebiņu, Aglonas un Vārkavas kultūras un tūrisma iestādes.

Kā skaidro Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns: “Esam ceļā uz mūsu pašvaldības mērķi – spēcīgu un profesionālu Preiļu novada domes administrācijas komandu. Ir nodaļas, kuras jau reorganizētas un uzsākušas pilnvērtīgu darbību, un ir nodaļas, kuras tiks pilnībā pabeigtas tikai līdz gada beigām. Jāatzīmē, ka mūsdienās, labu un profesionālu speciālistu piesaiste nav vienkāršs uzdevums. Novada domei speciālistu piesaistē jākonkurē ar publiskajiem un privātajiem darba devējiem visā valstī. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir pieaudzis vadošo darbinieku darba apjoms un atbildība. Lai nodrošinātu profesionālu un motivētu komandas darbu, esam paaugstinājuši darba algas virknei darbinieku. Pēc jaunā novada pārvaldes struktūru izveidošanas, priekšā stāv ļoti liels darbs pie saimniecisko procesu optimizēšanas, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus arī šajā jomā.”

Ar visu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vai administrācijas daļu kontaktiem var iepazīties Preiļu novada pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadaļā Kontakti.

Ziņu sagatavojusi:

Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka

 Papildu informācija:

Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

T.: 22443812, e-pasts: anete.urka@preili.lv

Sācies konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” balsojums

10.11.2021.

Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” līdz šī gada 12. decembrim vietnē www.vietagimenei.lv ikviens Latvijas iedzīvotājs aicināts izvērtēt pašvaldību sniegumu. Balsojot par, viņaprāt, ģimenēm draudzīgāko pašvaldību iedzīvotāji vienlaikus var arī atbalstīt savu pašvaldību cīņā par naudas balvām. Kopējais konkursa balvu fonds pašvaldībām būs 100 000 eiro.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” norisinās kopš 2017. gada. Tā primārais mērķis ir izcelt labākos piemērus un risinājumus, kā pašvaldības rūpējas par ģimenēm, līdztekus veidojot vidi arī pašvaldību draudzīgai sāncensībai, tādējādi mudinot tās attīstīt aizvien plašāku un pieejamāku ģimenēm paredzēto pakalpojumu klāstu.

“Šoreiz saistībā ar administratīvi teritoriālās reformas ieviestajām izmaiņām iedzīvotāju balsojums ir it īpaši svarīgs. Mums ir būtiski izprast, vai, apvienojot pašvaldības, tajās dzīvojošajām ģimenēm sniegto pakalpojumu klāsts ir uzlabojies. Vai ikviens jūtas sadzirdēts, piederīgs un atbalstīts no savas pašvaldības puses. Tāpēc aicinu iedzīvotājus aktīvi iesaistīties un nobalsot par pašvaldībām, izceļot labo, ko tās paveikušas, vai nepieciešamības gadījumā norādot arī uz nepilnībām, kas vēl pilnveidojamas. Sniegtais viedoklis pēcāk būs ļoti noderīgs pašvaldībām, lai domātu par pakalpojumiem, kas tām vēl jāattīsta vai jāuzlabo,” uzsver Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

Līdzīgi kā iepriekš, konkurss norisināsies vairākās kārtās, paredzot izvērtēt visu 43 Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides veidošanā. Pašvaldību vērtējums sastāvēs no šobrīd sāktā iedzīvotāju balsojuma, kur ikvienam ir iespēja ne tikai novērtēt un sniegt priekšlikumus, atbalstot savu pašvaldību, bet, pamatojoties uz pieredzi, balsot arī par citām ģimenei draudzīgām pašvaldībām. Turklāt balsot varēs vairākkārt līdz pat šī gada 12. decembrim, autorizējoties ar sociālā tīkla Facebook kontu vai e-pastu. Nākamajā kārtā, kas norisināsies 2022. gadā, pēc vienota principa tiks izvērtēti pašu pašvaldību sniegtie, kā arī vērtēšanas komisijas iegūtie dati par iedzīvotājiem pieejamajiem pakalpojumiem.

Viena no 43 pašvaldībām, kura tiks atzīta par ģimenei draudzīgāko valsts mērogā, saņems naudas balvu vismaz 25 000 eiro apmērā. Savukārt katras pašvaldību grupas uzvarētājs – balvu vismaz 15 000 eiro apmērā. Vērtēšanas komisija varēs noteikt arī papildu nominācijas, sadalot atlikušo naudas balvu fondu. Piešķirtās naudas balvas paredzētas, lai nodrošinātu atbalsta pasākumus un pakalpojumus vai vides veidošanu ģimenēm ar bērniem.

“Nav noslēpums, ka pašvaldība un tās iestādes ir tuvākā pārvaldes institūcija iedzīvotājiem, un tieši pašvaldībām ir jābūt tām, kas rūpējas, lai ikviens, arī ģimenes, justos labi. Tāpēc esmu gandarīts par šāda konkursa norisi, kā rezultātā mēs ne tikai uzzināsim, kuras ir ģimenei draudzīgākās pašvaldības, bet šos datus varēsim arī izmantot, lai vēl vairāk uzlabotu ģimeņu labsajūtu. Šī informācija noteikti būs noderīga arī ikvienam iedzīvotājam, tostarp jaunajām ģimenēm, kurām dzīvesvietas izvēlē šī informācija var būt izšķiroša. Un ne mazāk būtiski – apbalvojums motivē un palīdz attīstīt dažādas iniciatīvas ģimenēm ar bērniem draudzīgas pilsētvides attīstībā visos Latvijas novados,” stāsta Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis.

Pērn nomināciju “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” saņēma Ludzas novada pašvaldība, kas 25 000 EUR naudas balvu ieguldījusi, līdzfinansējot Pontonu tilta izbūvi pāri Mazajam Ludzas ezeram (no Mazā Ezerkrasta ielas līdz pludmalei Radziņš). Savukārt plānošanas reģionu pašvaldību grupā uzvarēja Ādažu, Alsungas, Kocēnu, Tērvetes un Līvānu novada pašvaldība, saņemot naudas balvas 12 500 EUR apmērā.

Plašāka informācija par pašvaldībām, kā arī balsojuma anketa pieejama: https://www.vietagimenei.lv/balsot/

Aktualitātēm aicinām sekot sociālajās vietnēs un izmantot tēmturi #VietaĢimenei.

Konkurss “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība” ir viens no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko realizē Sabiedrības integrācijas fonds. Fonds īsteno arī programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas Goda ģimeņu apliecības, atbalstot Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti.

Zane Jēkabsone

Sabiedrības integrācijas fonda

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. +371 22811020, E-pasts: zane.jekabsone@sif.gov.lv