Martu iesāksim ar jaunu siltumenerģijas tarifu

06.02.2023.

No 1. marta Preiļos siltumenerģijas tarifs paredzēts 67,24 EUR par megavatstundu (MWh). Šādu tarifa piedāvājumu SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK). Tarifa palielinājums ir saistīts ar šķeldas, elektroenerģijas, dabasgāzes, degvielas cenu un darba algu pieaugumu.

Kopš 2007. gada siltumenerģijas tarifs Preiļos ir bijis nemainīgs – 54,23 EUR par megavatstundu. Tarifs nemainījās uzsākot arī šo apkures sezonu, jo tika uzsākta jaunās, mobilās katlu mājas uzstādīšana Talsu ielā 2C, Preiļos, lai aizpildītu siltumslodzes vakuumu, kas radās, SIA “PREIĻU ENERĢĒTIKA” atsakoties piegādāt siltumenerģiju. Šīs katlu mājas izmantošana ļauj samazināt apkures izmaksas, jo mazāk tiek izmantota dabasgāze, bet, tā kā jaunā katlumāja tika piegādāta brīdī, kad apkures sezona jau bija sākusies, tarifu varēja apstiprināt, balsoties uz esošo katlumāju infrastruktūru, šādā gadījumā tarifs būtu daudz augstāks. Tika pieņemts lēmums tarifa izmaiņas iesniegt Sabiedrisko pakalpojumu regulatorā tikai pēc pārvietojamās katlumājas uzstādīšanas. Jaunais tarifs tiks piemērots apkures maksas aprēķināšanai sākot ar martu, līdz ar to izmaiņas būs redzamas aprīlī saņemtajos rēķinos.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ir viens no galvenajiem centralizētās siltumenerģijas piegādātājiem Preiļos – tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un realizāciju patērētājiem, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi.

Rēķinos:

SVARĪGI! Ar š. g. 1. martu siltumenerģijas tarifs Preiļos paredzēts 67,24 EUR par megavatstundu. Šādu tarifu SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Jaunais tarifs tiks piemērots apkures maksas aprēķināšanai sākot ar martu, līdz ar to izmaiņas būs redzamas aprīlī saņemtajos rēķinos. Sīkāka informācija www.preilusaimnieks.lv.

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Pēdējās izmaiņas: 06.02.2023.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina savā komandā ELEKTRIĶI

05.02.2023.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ. Nr. 47703001720 aicina pieteikties pretendentus amatam ELEKTRIĶIS/-E (profesijas kods 7411 01).

 Prasības:

 • atbilstoša profesionālā tehniskā izglītība,
 • Bz elektrodrošības grupa,
 • vēlama praktiska darba pieredze elektriķa darbā,
 • B kategorijas autovadītāja apliecība,
 • valsts valodas zināšanas pamata līmenī (A1, A2).

Galvenie darba pienākumi:

 • noteikt iekārtu un sistēmu darbības traucējumu cēloņus,
 • ārējo un iekšējo elektrisko tīklu remonts un izbūve,
 • elektroietaišu apskate, apkope, regulēšana un remontdarbi,
 • noteikt elektrisko un neelektrisko lielumu mērījumu nepieciešamību, un veikt mērījumus.

Piedāvājam:

 • darba stundas likmi 4,757 EUR (pirms nodokļa nomaksas),
 • iespējas pilnveidot savas profesionālas zināšanas un pieredzi.

Darba laiks: normāls darba laiks – 40 stundas nedēļā

Līgums: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Darba vietas adrese: Rīgas iela 4, Preiļos

Pieteikumu vakancei iesniegt līdz 2023. gada 16. februārim, Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 vai iesūtīt uz e-pasta adresi: psaimnieks@preili.lv ar norādi “Elektriķis”. Sīkāka informācija par vakanci, tālr. 28080463

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU  SAIMNIEKS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, kontaktinformācija: Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301. Papildu informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” tīmekļvietnē: https://preilusaimnieks.lv/lv/par-sia-preilu-saimnieks/

Preiļu novada pašvaldība 16.03.2023. ZOOM platformā rīko izsoli nekustamā īpašuma “Riekstiņi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads atsavināšanai

03.02.2023.

Preiļu novada pašvaldība 2023. gada 16. martā plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 7658 005 0141 “Riekstiņi”, Preiļu pagasts, Preiļu novads, sastāvoša no vienas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7658 005 0316 platībā 9,69 ha, atsavināšanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF), pieteikums ŠEIT (DOCX).

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz 2023. gada 14. marta plkst. 12.00 Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 17 700,00  EUR (bez PVN).

Nodrošinājums – EUR 1770,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00 maksājamas novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Preiļu novada pašvaldība 07.03.2023. ZOOM platformā rīko izsoli Preiļu pils pirmā stāva telpu daļai

Preiļu novada pašvaldība izsludina nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli Preiļu pils 1. stāva telpu daļai.

Izsole tiek organizēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 3.3.1. (SAM) aktivitātes “Preiļu pils 1. stāva atjaunošana komercdarbības attīstības nodrošināšana” ietvaros.

Nomas objekts: Preiļu parka pils 1. stāva telpu daļa 347,43 m2 platībā un 1/2 domājamā daļa no koplietošanas telpām ar kopējo platību 48,42 m2 Raiņa bulvārī 30, Preiļos, Preiļu novadā, ēkas kadastra apzīmējums 76010050803001.

Nomas maksa: Nomas objektam uz otro izsoli ir noteikta EUR 1653,00 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit trīs euro), gadā par Nomas objektu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – EUR 100,00. Līguma termiņš – 30 gadi.

Pieteikumi sūtāmi pa pastu vai iesniedzami klātienē slēgtā aploksnē, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV–5301 vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi dome@preili.lv līdz 2023. gada 03. martam. Uz aploksnes jānorāda: “Nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 30, Preiļos nomas tiesību izsolei” un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsole notiks attālinātā veidā 2023. gada 07. martā plkst. 10.00 ZOOM platformā.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 03. marta plkst. 12.00 jāsamaksā dalības maksa EUR 50,00 un izsoles nodrošinājums EUR 827,00 Preiļu novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV08UNLA0026000130630, SEB banka ar atzīmi „Par dalību nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 30, Preiļos, nomas tiesību izsolē”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF), pieteikums ŠEIT (DOCX).

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš vienojoties par konkrēto apskates laiku.

Kontaktpersonas:
par izsoli: juriste Inta Klindžāne, mob. tālr. 29441916, e-pasta adrese: inta.klindzane@preili.lv
par objekta apskati: projekta vadītāja Ingūna Barkeviča, mob.tālr. 29285185, e-pasta adrese: inguna.barkevica@preili.lv.

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta zemes vienība

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

 • 7656 002 0329 platībā 1,2 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi  71,15 (t.sk.PVN) gadā;
 • 7658 003 0112 platībā 0,5 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi  32,01 (t.sk.PVN) gadā;
 • 7658 003 0134 platībā 0,97 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi  62,21 (t.sk.PVN) gadā;
 • 7658 003 0255 platībā 0,7 ha Preiļu novada Preiļu pagastā, nomas maksa saskaņā ar apstiprināto cenrādi  44,89 (t.sk.PVN) gadā

uz sešiem (6) gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš līdz 15.02.2023., iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tālr. 65307328, e-pasts adrese: vita.biezaite@preili.lv

Ievērojot drošību, bērni var izvairīties no 70 % ziemas traumu

Ziemas sniedziņš saulē mirdz un tā vien vedina visu ģimeni laukā izkustēties: varam slidot, slēpot, braukt ar ragaviņām, celt sniegavīrus, pikoties vai vienkārši pastaigāties.  Mūsu platuma grādos ziemā nav tikai pūkains sniedziņš, kurā iekrist un taisīt sniega eņģeļus. Sals mijas ar atkušņiem, rodas apledojums, asa sērsna, tādēļ pārgalvīga dauzīšanās ziemā var beigties ar nepatīkamām traumām. Informatīvās kampaņas „Pārvērt pārdrošību par drošību!” rīkotāji un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (Bērnu slimnīcas) mediķi aicina paturēt prātā biežākās ziemas sezonas traumas un pārliecināties, ka bērni ir gatavi drošiem sniegotajiem piedzīvojumiem.

Aktivitātes ziemā ir pat ļoti ieteicamas un veselībai nāk par labu, jo līdztekus sporta sniegtajiem „labumiem” (paaugstina fizisko sagatavotību, trenē sirdi, uzlabo elpošanas sistēmu un nostiprina muskulatūru, rūda organismu) ir noderīgas arī, piemēram, cilvēkiem ar bronhiālo astmu, jo ziemas laikā alergēni un putekļi ārējā vidē ir ļoti maz sastopami.

Bērnu slimnīcas ķirurgs Jānis Karlsons atzīst, ka šī gada ziemā bērni bijuši prātīgāki un sevi saudzējuši, jo bērnu traumu, salīdzinot ar pērno ziemu, ir daudz mazāk. „Decembra sākumā bērni ar sezonālām traumām slimnīcā ieradās biežāk, taču ap Ziemassvētkiem situācija uzlabojās un arī tagad varam priecāties, ka ir mazāk traumu. Pašlaik bērni vairāk slimo ar infekcijas slimībām, gripu,” secina ārsts.

Ziemas prieki uz kalniņiem

J. Karlsons novērojis, ka gados jaunāki bērni traumas visbiežāk gūst, braucot no kalna ar ragavām vai uz t.s. šļūkšanas paliktņiem. „Diemžēl Rīgā bērni atrod jebkuru augstāku vietu, no kuras šļūkt, bet bieži vien līdzās ir sētas, koki, grāvji un pat ceļš. Tāpēc bieži gadās ietriekties kādā no šiem šķēršļiem vai pat izslidināties uz ielas, tā gūstot galvas traumas, sasitumus, traumēt arī rokas, kājas. Zinu, ka Imantā ir kalniņš, no kura braucot, var uzslīdēt uz ceļa. Varam priecāties, ka šogad pie mums vēl nav bijuši pacienti no šīs apkaimes, iepriekšējā ziemā gan bija,” stāsta viņš.

Ārsts konkretizē, kāda veida traumas, šļūcot no kalna, bērni gūst: roku lūzumus visbiežāk gūst, ieslīdot sētā vai grāvī, galvas traumas un smadzeņu satricinājumu – ja trāpa stabā vai kokā, savukārt kāju traumas un pat lūzumus – ja saskrienas ar citiem. Ar to jābūt īpaši uzmanīgiem – ja uz kalniņa ir daudz cilvēku un bērns ir draugu pulkā, tad gribas dauzīties, zūd modrība, kā arī īpaši tumsā, vakaros, ir grūti citus labi saskatīt. Mēdz gadīties, kad ar mazākiem bērniem uz kalna saskrienas lielāki bērni vai pat pieaugušie. Tad trieciena spēks un ātrums ir lielāks, un arī trauma (kājas, rokas, galvas) var būt sāpīgāka, nopietnāka. J. Karlsons aicina vecākus būt atbildīgiem un, pirmkārt, izvēlēties bērna vecumam un spējām atbilstošu kalniņu, otrkārt, uzmanīt bērnu un apkārt notiekošo – pirmsskolas vecuma bērniem, šļūcot no kalna, ir jābūt kopā ar pieaugušo.

J. Karlsons ir gandarīts, ka aktīvajā atpūtā uz kalniem ķiveres un cits drošības ekipējums ir kļuvis par normu. Nemaz ne tik sen kalnu slēpošanas trasēs gan pieredzējuši braucēji, gan iesācēji guva nopietnas traumas. „Jāpriecājas, ka pagaidām ziema nav nesusi daudz traumu. Sniega bijis salīdzinoši maz un tādēļ arī traumu ir mazāk. Iespējams, arī sabiedrības atbildības līmenis ir audzis,” pārdomās dalās ārsts. Turklāt slēpošanas un snovborda trasēs atbilstoši noteikumiem, ir jānodrošina adekvātas iespējas sniegt pirmo palīdzību jebkurā laikā (t.i., jābūt personālam vai palīdzības punktiem, kur saņemt pirmo medicīnisko palīdzību).

Ziema un ūdenstilpes

Gadu no gada mediji ziņo par pārgalvīgajiem zemledus makšķerniekiem, kuri atrodas uz ledus, kad tas ir ļoti plāns. Tas pats attiecas uz ziņkārīgiem bērniem un jauniešiem, kuri kāpj uz ledus un tajā ielūst. Viņi vēlas slidināties, paskatīties, kas ir zem ledus. Ārsts uzskata, ka vecākiem par šādu „izklaižu” bīstamību būtu jārunā ar bērniem un tās būtu kategoriski jāaizliedz. Noteikt ledus biezumu, tikai uz to paskatoties, nav iespējams, tādēļ kāpt uz tā pirmajās ziemas dienās vai tuvojoties pavasarim, kad ledus kūst, vispār nedrīkst. Arī garāmgājējiem vai braucējiem jābūt līdzatbildīgiem – ja redzam, ka bērni slidinās pa plānu ledu, būtu jābrīdina par tā bīstamību. Ja kāds aizgājis pārāk tālu no krasta vai arī ja cilvēks ielūzis ledū, nekavējoties jāzvana 112. „Pirms ļaut bērniem slidot vai spēlēt hokeju, pieaugušajiem par ledus biezumu jāpārliecinās arī savā piemājas dīķī. Nekādā gadījumā nedrīkst laist bērnus vienus pašus uz ledus brīvā dabā!” brīdina J. Karlsons.

Ja ūdenstilpē gadās ielūzt, cilvēka veselība un dzīvība ir atkarīga no tā, cik ilgu laiku viņš atradies aukstā ūdenī. Jācenšas paša spēkiem vai ar līdzcilvēku palīdzību maksimāli ātri izkļūt no ūdens. Pēc tam cilvēkam nepieciešams sasildīties, jo vispārējas ķermeņa atdzišanas rezultātā pakāpeniski tiek nomāktas visas dzīvībai svarīgās funkcijas, iestājas bezsamaņa, apstājas elpošana un sirdsdarbība. Jānovelk slapjās drēbes, ja iespējams, jāuzvelk sausas. Vēlams pēc iespējas ātrāk nokļūt istabas temperatūrā, piemēram, siltā mašīnā, kur var gaidīt mediķus. Galvenais ir panākt un uzturēt siltumu ķermenī, un tas nekas, ka rokas joprojām būs aukstas. Sasildīšanās nolūkos nedrīkst lietot alkoholu, jo tas paplašina asinsvadus un var radīt mānīgu siltuma sajūtu, bet patiesībā tikai veicina ķermeņa atdzišanu. Labāk piedāvāt siltu, cukurotu dzērienu, piemēram, tēju.

Rīgas pašvaldības policija regulāri apseko un publicē informāciju par ledus biezumu dažādās ūdenstilpēs galvaspilsētā, uz kurām drīkst vai nedrīkst atrasties – https://rpp.riga.lv/ledus-karte/, kā arī atgādina, ka atbildība par uzturēšanos uz ledus vietās, kur tas nav atļauts, ir noteikta Administratīvo sodu likumā. Par pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro. Arī citas pašvaldības apkopo līdzīgu informāciju, ar kuru vēlams iepazīties.

Apsaldējumi

Ziemā jāatceras par apsaldējumu risku. Turklāt interesanti: apsaldējumus var iegūt ne tikai tad, kad jau iestājies sals un temperatūra noslīdējusi zem 0 grādiem, bet arī tad, kad temperatūra ir no +4 līdz +8 grādiem. Ķermenis daudz ātrāk zaudē siltumu ūdenī, tāpēc īpaši uzmanīgiem jābūt slapjā un kūstošā sniegā vai kad apģērbs un apavi ir samirkuši. Arī vējš „izpūš” siltumu no ķermeņa. Mazi bērni visbiežāk ķermeņa apsaldējumus gūst, pārāk ilgi spēlējoties brīvā dabā, salā un mitrā apģērbā. Viņi pārāk aizraujas un pat nepamana, ka zeķes un cimdi jau ir slapji, tādēļ vecākiem jāuzmana, lai bērns ārā nav pārāk ilgi (katram ir individuāls aukstuma slieksnis, dažreiz pietiek tikai ar 20 minūtēm, lai apsaldētos), kā arī jāpārbauda, vai drēbes ir sausas un siltas. Visbiežāk apsaldē atklātās ķermeņa daļas – degunu, vaigus, zodu, kā arī roku un kāju pirkstus.

Apsaldējuma pirmā pazīme var būt nedaudz sāpīga, durstīga sajūta. Āda kļūst bāla, jo aukstuma iespaidā sašaurinās asinsvadi un audu apgāde ar asinīm ir apgrūtināta. Šāda veida – pirmās pakāpes – apsaldējumiem nav smagu seku, var tikai nolobīties āda, bet pēc tam gadiem ilgi apsaldētā vieta būs jutīgāka pret aukstumu. Smagāka apsaldējuma gadījumā (redzams pietūkums, pūslīši, čūlas uz ādas) var iestāties neatgriezeniski audu bojājumi, veidoties strutainas infekcijas. Maziem bērniem ir ļoti grūti novērtēt apsaldējuma pakāpi, tādēļ jebkuru aizdomu gadījumā jāvēršas pēc padoma pie ģimenes ārsta vai pediatra, slimnīcu uzņemšanas nodaļās vai tuvākajā ārstniecības iestādē. J. Karlsons piekodina, kā rīkoties, ja konstatēts apsaldējums: „Nevajag berzēt vai uz apsaldētās vietas tecināt karstu ūdeni. Vislabāk ļaut sasilt istabas temperatūrā un vērot, kas notiek tālāk. Ja apsaldējums tomēr ir nopietns, tad jāvēršas pie mediķiem.”

Vecākiem bērniem un jauniešiem apsaldējumi rodas arī citu iemeslu dēļ – ja pasākuma laikā pārmērīgi lieto alkoholu un dodas ārā, pastāv drauds aizmigt. Šādos gadījumos draugiem jābūt vērīgiem un arī līdzcilvēkiem vēlams nepaiet garām, ja pamana uz soliņa aizsnaudušos pusaudzi.

Citas ziemas traumas un sabiedrības līdzatbildība

Bērnu ķirurgs Jānis Karlsons atgādina, ka par bērnu veselību ir atbildīgi vecāki: „Ja ievēro elementārus drošības pasākumus: izvēlas vecumam atbilstošas ziemas izklaides, lieto drošības ekipējumu, ja tāds nepieciešams, uzmana bērnus, traumu risku var samazināt par 70%. Ārā ir jāiet, ziema jābauda, jāslēpo, jāceļ sniegavīri, jābrauc ar ragaviņām, taču viss ir jādara prātīgi.”

Jāatceras, ka ziemā ceļi ir slideni un automašīnas bremzēšanas ceļš ir garāks. Bērniem jāatgādina, ka uz gājēju pārejas jāpārliecinās, vai šoferis redz bērnu, vai saprot, ka viņš gatavojas iet pāri ceļam.

Cits ziemas traumu iemesls ir no jumtiem krītošs sniegs, ledus gabali vai lāstekas, arī slidenas ietves. „Pārvietojoties ar kājām, ikvienam ir jāpievērš uzmanība apkārt notiekošajam: pamanot norobežojošās lentes pie ēkām, jāpaskatās uz augšu. Tātad šai vietā ir kaut kas bīstams. Bieži vien bērni iet, degunus iedūruši telefonos, un neuztver situāciju – apkārtējie var pieskatīt, teikt, lai uzmanās,” aicina ārsts.

Savukārt par bīstamu un pat krimināli sodāmu izklaidi ārsts uzskata bērnu vizināšanu aiz automašīnas: „Pērnziem piedzīvojām traģisku negadījumu, kas apliecināja, cik bīstami ir vizināties kamerā vai uz slēpēm aiz automašīnas. Tas var būt viens mirklis līdz spējam pagriezienam, bedrei vai kādam šķērslim. Arī pretim braucošais var neredzēt, kas notiek aiz automašīnas.”

Bērnu ķirurgs secina, ka traumas var gūt teju jebkur un jebkurā laikā, taču būtiski ir pārliecināties par drošību. Viņš arī aicina izvērtēt katra konkrētā gadījuma smaguma pakāpi, pirms doties uz slimnīcas neatliekamās palīdzības punktu. „Aizvien biežāk bērni ierodas ar skolā gūtām nenozīmīgām traumām – piemēram, neuzmanīgi sporto, ar bumbu iesit pa pirkstu. Vecāki uztraucas un grib pārliecināties, vai kaut kas nav lauzts, uztaisa rentgenu. Ja sāp, bērnam jādod pretsāpju zāles, jāuzliek vēsa komprese traumētajai vietai, jānodrošina nekustīgs stāvoklis. Ja nav deformācijas, izteikta ziluma, tad nav arī jādodas uz slimnīcu. Pēc pieredzes varu teikt, ka pat 70 –80% gadījumu nav jādodas pie ārsta. Ja sāpes nepāriet, tad gan jāmeklē mediķu palīdzība,” atgādina J. Karlsons un novēl ziemu bez traumām.

Raksts tapis Eiropas Sociālā fonda finansētās kampaņas „Pārvērt pārdrošību par drošību!” ietvaros – tās mērķis ir izglītot un informēt dažāda vecuma bērnus, viņu vecākus un citus pieaugušos par drošību, biežāko traumu veidiem katrā vecumposmā, traumu gūšanas apstākļiem un profilakses pasākumiem, lai samazinātu bērnu traumatismu Latvijā. Visi kampaņas informatīvie materiāli pieejami Veselības ministrijas tīmekļvietnē www.esparveselibu.lv un Bērnu slimnīcas tīmekļvietnē www.bkus.lv. Kampaņas aktualitātes tiek atspoguļotas arī sociālo tīklu vietnēs.

Kampaņa tapusi pēc Veselības ministrijas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Slimību profilakses un kontroles centra iniciatīvas un tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Ekspozīcijas “Pēteris Zeile. Domu un atmiņu makšķernieks” svinīga atvēršana

Piektdienā, 10. februārī, plkst. 14.00 Preiļu Galvenajā bibliotēkā aicinām uz Preiļu novada Goda pilsonim, filozofam un kultūrvēsturniekam Pēterim Zeilem (1928-2020) veltītas ekspozīcijas svinīgu atvēršanu. Interaktīvā un pārvietojamā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcija “Pēteris Zeile. Domu un atmiņu makšķernieks” tika izveidota pagājušā gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Tā kā Pēteris Zeile jau no agras bērnības visu mūžu bija saistīts ar grāmatām, ekspozīcija ir veidota lielas, atveramas grāmatas formā un tās pirmā izstādīšanas vieta ir Preiļu Galvenajā bibliotēkā.

Pelēču pagastā 1928. gada 14. janvārī dzimušā Pētera Zeiles bērnība un jaunība saistīta ar Preiļu novadu – Lielajiem Mazuriem, Pelēčiem, Nīdermuižu, Jasmuižu, Aglonu, Preiļiem –, tāpēc ekspozīcijā caur viņa atmiņām, balstoties arī tālākajā P. Zeiles radošajā darbā, izcelts šai teritorijai raksturīgais kultūrvēsturiskais mantojums un ģeogrāfiskās īpatnības, vienlaikus veidojot saikni ar vispārējo Latvijas kultūrvidi, it īpaši Raiņa mantojumu. Ekspozīcijas apmeklētāji caur Pētera Zeiles bērnībā un jaunībā piedzīvotā prizmu var uzzināt, kā tika pārveidota viņa dzimtās vietas ainava, kādas bija skolas gaitas pirmskara, kara un pēckara gados, ko bērni darīja ganos un daudz ko citu par mūsu novadu un tā ļaudīm.

Ekspozīcijas nosaukums balstīts Pētera Zeiles lielākajā hobijā – makšķerēšanā, kas aizsākās bērnībā pie Dubnas upes. Tāpēc izstādes veidošanā tika iesaistīti arī Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi, kas pagājušā gada septembrī makšķerēšanas un zīmēšanas plenērā Vārkavas muižas parkā Dubnas krastā savos zīmējumos iemūžināja Dubnas zivis – šie darbi papildina ekspozīciju.

Ekspozīcijā izvietotas grāmatas no Pētera Zeiles bibliotēkas kā arī dažādas spēles un uzdevumi bērniem. Tāpēc iepazīties ar ekspozīciju un izmantot tās piedāvātās izzinošās un radošās aktivitātes īpaši aicinām bērnus un jauniešus.

Ekspozīcija balstīta muzeja krājumā, tostarp Pētera Zeiles meitas Zanes Zeiles bagātīgajā dāvinājumā, kas saistīts ar viņas tēva personību un radošo darbību. Paldies Zanei Zeilei un viņa māsai Zentai Vaivodei par dalīšanos ar atmiņām!

Informāciju sagatavoja:
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciāliste vēstures jautājumos
Ilona Vilcāne

Mācības uzsāk ģimenes asistenti

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā no 2. februāra divi ģimenes asistenti uzsāka mācības pilotprojektā “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”, kas tiek īstenots Labklājības ministrijas projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Mācību programma ir daudzpusīga. Tajā plānots aplūkot tēmas gan par ģimenes asistenta pakalpojuma saturu un sadarbības prasmju pilnveidošanu, gan tiks skatīti paņēmieni un metodes, kā efektīvi palīdzēt klientiem apgūt un attīstīt sadzīves un sociālās prasmes, iemaņas. Atsevišķs mācību modulis veltīts arī ģimenes asistenta darbam ar noteiktām mērķa grupām, tāpat tiks apgūta bērnu tiesību aizsardzības programma. Februārī un martā lielākā noslodze speciālistiem plānota tieši mācību procesā, kas notiks gan klātienē, gan attālināti, bet sākot ar aprīli speciālisti pilnvērtīgāk pievērsīsies amata pienākumu izpildei un dalībai supervīzijās.

Jau tika informēts, ka 2022. gada oktobra domes sēdē tika gūts atbalsts no pašvaldības deputātiem, lai novadā pamazām uzsāktu ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu personām un ģimenēm, kuru spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtinātas, kā rezultātā tās potenciāli kļūst par augsta sociālā riska ģimenēm, kurās bērnu attīstībai ir nelabvēlīgi apstākļi. Deputātiem atbalstot Labklājības pārvaldes aicinājumu paredzēt divas ģimenes asistenta amata vienības, gada nogalē tika aicināti atsaukties potenciālie ģimenes asistenta pakalpojuma sniedzēji.

Vēršam uzmanību, ka ģimenes asistents neveic darbības klienta vietā, bet gan motivē klientu pašu iesaistīties savu problēmu risināšanā. Pakalpojuma būtība ir attīstīt un mācīt prasmes tā, lai klients ar laiku kļūst neatkarīgs un pakalpojums ar laiku vairs nav nepieciešams.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
Anita Gāga


Preiļu novada pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amatiem (2 amata vietas)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 29. punktu, Preiļu novada pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amatiem (2 amata vietas)

I Valdes loceklis – kandidāts ar zināšanām, pieredzi, izglītību medicīnas jomā, medicīnas tehnoloģiju ieviešanas jautājumos

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

1. Atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība medicīnas zinātnēs vai veselības aprūpē);
2.Līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
2.1. vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā;
2.2. vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja, vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā;
3. Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
4. Stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
5. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
6. Labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
7. Teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
8. Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
9. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
10. Nevainojama reputācija.

II Valdes loceklis – kandidāts ar zināšanām un pieredzi finanšu vadības un plānošanas jautājumos

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

1. Atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs);
2.Līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
2.1. vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā;
2.2. vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja, vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā.
3. Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
4. Stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
5. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
6. Labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
7. Teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
8. Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
9. Zināšanas Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
10. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
11. Nevainojama reputācija.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amata kandidātu atlases nolikums (PDF)

Pieteikumi tiek pieņemti Preiļu novada pašvaldībā līdz 2023. gada 1. martam, tos var iesūtīt:

 • pa pastu, norādot adresātu – Preiļu novada pašvaldība, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301,
 • iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidāta konkursam” var iesūtīt Preiļu novada pašvaldībai uz e-pasta adresi dome@preili.lv

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023. gada 1. martam ieskaitot.

Pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

Sabiedrības valdes loceklim noteiktais atalgojums mēnesī – EUR 700,00 (septiņi simti euro)

Pieteikums satur šādus dokumentus:

1. Dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
2. Motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
3. Pretendenta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
4. Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
5. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā).

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766;e-pasts: dome@preili.lv;
Pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
Personas datu saņēmēji – speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Zemessardzes 35. kājnieku bataljons informē par mācību organizēšanu

Zemessardzes 35. kājnieku bataljons informē, ka šī gada 11. un 12. februārī no plkst. 8.30 līdz 17.00 mācību vietā „Badelka” tiks organizētas mācības, kuru laikā notiks kaujas šaušana.

Līdz 15. februārim var pieteikties Latvijas jauno izpildītāju konkursam «Nāc sadziedāt!»

4. martā Rīgas Stradiņa universitātes aulā norisināsies tradicionālais jauno izpildītāju konkurss «Nāc sadziedāt!», kurā profesionāla žūrija atklās jaunus, talantīgus un daudzsološus jaunos skatuves māksliniekus. Pieteikumus var iesniegt līdz 15. februārim, aizpildot konkursa pieteikumu un anketu konkursa mājaslapā www.nacsadziedat.lv.

Konkursa žūriju jau tradicionāli vadīs Aina Poiša, un tajā darbosies pieci dalībnieki, tostarp operdīva Sonora Vaice, mūziķis un producents Aivars Hermanis, kā arī virtuozais pianists Andrejs Osokins. Divu žūrijas dalībnieku vārdi tiks atklāti februārī.

Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas vecumā no 5 līdz 21 gada vecumam (solo, dueti, ansambļi, popgrupas). Lai pieteiktos konkursam, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa, ko līdz ar konkursa nolikumu un plašāku informāciju var atrast konkursa mājaslapā www.nacsadziedat.lv. Šoreiz dziesmu fonogrammas nav jāsūta iepriekš; tās jāņem līdzi uz konkursu CD formātā vai ierakstītas USB (zibatmiņā).

«Konkursā aicinām izpildīt dziesmas ne tikai latviešu, bet arī jebkurā citā pasaules valodā: lai skan pasaules mūziku, lai skan latviešu komponistu dziesmas, tautas mūzika un pašu radīta orģinālmūzika!» aicina konkursa rīkotāji, piebilstot: «Šie būs mūzikas svētki, kuros valda prieks, jaunatne, vēlme dziedāt un radīt jau vairāk nekā desmit gadus! Tāpēc par šo iespēju aicinām informēt gan jūsu dziedošos bērnus un jauniešus, gan viņu vecākus un pedagogus.»

Vairāk informācijas:
Sandis Mohovikovs, producents
Mob. tālr. 29131458; e-pasts: sandismoh@gmail.com

Pieejami ERAF līdzfinansēti digitālo prasmju kursi mikro, mazajiem uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem

02.02.2023.

LIKTA aicina mikro un mazos uzņēmējus, un pašnodarbinātos izmantot iespēju apgūt dažādas digitālās prasmes kursos, ko līdzfinansē ERAF. Šī iespēja ir spēkā vēl tikai šogad – līdz 2023. gada 1. decembrim. Piesakies tagad, jo kursu piedāvājums mainās katru mēnesi!

KĀPĒC PIETEIKTIES?

Pandēmija pierādīja, ka digitāli varam darīt ja ne visu, tad daudz. Arī klienti šajā laikā jau ir raduši pakalpojumus un produktus saņemt, kā arī pieprasīt elektroniski. Ir mainījušies komunikācijas un reklāmas kanāli. Taču digitalizācija vairs nav tikai lielo uzņēmumu priekšrocība. Tagad arī nelielu uzņēmumu pārstāvji var apgūt pamata digitālās prasmes, lai iedarbīgi sasniegtu savu auditoriju, analizētu darba rezultātus, prognozētu peļņu un veidotu efektīvu grāmatvedību.

Izmantojot Eiropas Reģionālā fonda finansiālo atbalstu, mazo un mikro uzņēmumu darbinieki, un pašnodarbinātie var apgūt dažādas digitālās prasmes izdevīgāk. Piesakies mmu.lv!

KO IEGŪST DALĪBNIEKI?

Saprotami. Praktiski. Izdevīgi. Dažādiem zināšanu līmeņiem – no iesācēja līdz lietpratējam.

+ Mācības un papildu materiāli latviešu valodā.
+ 70 % no mācību maksas neto sedz ERAF.
+ Mācības gan tiešsaistē, gan klātienē.
+ Pārliecību, ka apgūts svarīgākais, jo ievērota mācību metodoloģija.
+ Vēl mēnesi e-vidē pieejamus gan teorētiskos, gan praktiskos materiālus iemaņu nostiprināšanai.
+ Ietaupītu laiku, jo ērti var izvēlēties un pieteikties mmu.lv – nav jātērē laiks “gūglējot”.
+ Iespēju apgūt specifiskas prasmes, piemēram, pamata kompetences digitālajai finanšu vadībai un grāmatvedības programmas (VID, EDS atskaites, zibsnis.lv, Jumis u. c.), grafiskos un vizuālos rīkus (Canva, Adobe Photoshop, Lightroom, AutoCAD u. c.), statistikas un analīzes rīkus (Power BI, padziļināta statistiskā analīze, izmantojot Excel), mākoņpakalpojumus un drošību, sociālo tīklu mārketingu un citus rīkus (Facebook, Instagram, Google Analytics, WordPress u. c.).
+ Praktiskās iemaņas, ko nevar iegūt citur, piemēram, tēma “Praktiskā IKT drošība uzņēmuma darbiniekiem”. Mūsdienu nedrošajā vidē kursos varēsiet saņemt vērtīgas zināšanas, kā pasargāt savu uzņēmumu un darbiniekus nopikšķerēšanas, u un krāpnieku vēstulēm, kas ir kiberdrošību un datu drošu glabāšana.

Mācību piedāvājums katru mēnesi mainās, izvēlies sev nepieciešamos kursus šeit!

Atceries, ka projektā var izvēlēties un apmeklēt vairākus kursus.

KĀ NOTIKS MĀCĪBAS?

Mācības organizējam gan klātienē, gan tiešsaistē. Tiešsaistes mācības ir pieejamas ikvienam, un nevajag tērēt laiku ceļam uz kursu norises vietu, taču klātienē var praktiskos uzdevumus pasniedzēja vadībā, uzreiz precizējot kļūdas vai neskaidrības.

KURŠ VAR KVALIFICĒTIES?

Komersanti vai pašnodarbinātās personas, kas:

 • Reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā (individuālie komersanti, mazie un mikro komersanti).
 • Reģistrēti saimnieciskās darbības veikšanai (pašnodarbinātās personas).
 • Atbilst mazo un mikro komersantu definīcijai.
 • Uzņēmuma algoti darbinieki.
 • Darbojas atbalstāmajā nozarē.

(Neatbalstāmās nozares: lauksaimniecības produktu primārā ražošana, zivsaimniecība, ogļu un tērauda rūpniecība, sintētisko šķiedru ražošana, kuģu un peldošo iekārtu būve.)

 • Neatbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam.
 • Komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 EUR.
 • Komersants ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, tostarp neatrodas sanācijas vai tiesiskās aizsardzības procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā.

Pārbaudīt savu atbilstību projekta nosacījumiem var šeit: https://emmu.bda.lv/pluginfile.php/3124/mod_resource/content/13/index.html

KĀ PIETEIKTIES UN IZVĒLĒTIES KURSUS?

1. Reģistrējies. Aizpildi anketu https://www.mmu.lv/_layouts/15/fba/Register.aspx, norādot savu lietotājvārdu un paroli.
2. Kvalificējies! Jāpierakstās ar savu lietotājvārdu, paroli mmu.lv un cilnē “Kvalifikācija” jāaizpilda nepieciešami dati.
3. Pārbaude. 10 darbdienas kopš iesniegšanas brīža notiek atbilstības pārbaude.
4. Komersants saņem e-pastu ar lēmumu par komersanta atbilstību projekta prasībām.

 • Atbilst – pierakstās portālā un cilnē “Mācības”, ievada datus par dalībniekiem un piesaka tos kursiem.
 • Neatbilst – izskatot neapstiprināšanas iemeslu un novēršot tā cēloni, ir iespēja vēlreiz iziet kvalifikāciju.

5. Komersants slēdz līgumu ar mācību sniedzēju un piedalās mācībās.

KUR VĒRSTIES AR PAPILDU JAUTĀJUMIEM?

Jautājumi par mācību programmu:
Baltijas Datoru Akadēmija
Tel.: 67505032, 26859585
e-pasts: mmu@bda.lv

Datorzinību centrs
Tel.: 67338366, 26475979
e-pasts: mmu@dzc.lv

Jautājumi par kvalifikāciju
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
Zane Siliņa, tel.: 29400608
E-pasts: mmu@likta.lv

1. februārī Preiļu novada Kultūras centrā notika uzliesmojums ar nelielu atklātu liesmu

Informējam, ka 1. februārī pēc plkst. 18.00 Preiļu novada Kultūras centrā, nostrādājot ugunsdrošības apsekošanas signalizācijai, tika konstatēts, ka būvdarbu zonā atstātā iekārta dūmo, kam sekoja uzliesmojums ar nelielu atklātu liesmu. Tika izsaukti attiecīgie drošības dienesti un, pateicoties  darbinieku operatīvai un savlaicīgai darbībai, bīstamā situācija tika novērsta. 2. februārī pašvaldības speciālisti tikās ar būvniekiem, lai izrunātu konkrēto gadījumu. Būtiski materiālie zaudējumi nav radīti, tāpat šīs situācijas dēļ nekādā veidā nebūs traucēti turpmākie darbi.

Vēlamies atzīmēt, ka gadījumos, kad objektā notiek būvdarbi, tas tiek nodots būvnieka pārziņā, šajā gadījumā pašvaldība uz būvdarbu laiku Kultūras centra ēku nodevusi būvniekam, kas ir atbildīgs par tur notiekošo, t. sk. arī par darba drošību. Būtiski, ka ēkā nodrošināta trauksmes sistēmas darbība, kas ļauj konstatēt un reaģēt ārkārtas situācijās.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Roberta Mūka muzeja kolektīvs pilnā sastāvā

2023. gada 23. janvārī no bērna kopšanas atvaļinājuma ir atgriezusies Roberta Mūka muzeja Galēnos krājuma glabātāja Inga Skrūzmane-Mičule.

Inga Skrūzmane-Mičule dzimusi Līvānu novada Rožupē. Galēnos dzīvo no 2017. gada. Darbu Roberta Mūka muzejā uzsāka 2020. gada februārī, bērna kopšanas atvaļinājumā devās 2021. gadā.

Inga ir absolvējusi Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli, restaurācijas nodaļu. Ārpus darba laika Inga gan glezno, gan praktizē un pilnveido restaurācijas prasmes. Ir restaurējusi trīs lielformāta altārgleznas Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā. Ir bijušas gleznu personālizstādes un kopizstādes Roberta Mūka muzejā Galēnos, arī Viļānu un Rēzeknes muzejos, Lūznavas muižā, vairākās Latgales bibliotēkās un kultūras namos.

Informāciju sagatavojusi
Roberta Mūka muzeja Galēnos vadītāja
Gita Palma

Iedzīvotāji tiek aicināti iesaistīties Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes procesā

Saskaņā ar Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 26., 31. §) “Par Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, Preiļu novada pašvaldība aicina sniegt rakstiskus priekšlikumus Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādei savos nekustamajos īpašumos vai publiskajās teritorijās.

Iesniegumi ar norādi “Priekšlikumi Preiļu novada teritorijas plānojuma izstrādei” noformējami brīvā formā, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, zemes vienības kadastra numuru un/vai objekta nosaukumu, adresi, priekšlikumus atļautajai  izmantošanai un izmaiņu pamatojumu.

Iesniegumi iesniedzami Preiļu novada pašvaldībā (klātienē Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv), Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros Aglonā (Somersētas ielā 34, Aglonā), Riebiņos (Saules ielā 8, Riebiņos) vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

Izstrādājot jaunu teritorijas plānojumu, ir iespējams mainīt īpašumu atļauto izmantošanas veidu, funkcionālo zonējumu, apbūves noteikumu nosacījumus, tāpēc visi interesenti tiek aicināti aktīvi iesaistīties un līdz 2023. gada 1. augustam iesniegt iesniegumus!

Personas datu apstrāde notiks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja
Lāsma Strole-Krasovska

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina pieteikties pretendentus uz amata vakanci NAMU PĀRVALDNIEKS/-CE

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, reģ.Nr.47703001720, aicina pieteikties pretendentus uz amata vakanci NAMU PĀRVALDNIEKS/-CE (profesijas kods 3334 12).

 Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība “Namu pārvaldnieks”, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;
 • pārzināt normatīvos aktus, kas nosaka namu pārvaldīšanas kārtību;
 • spēja sastādīt ar nama pārvaldnieka darbību saistītus finanšu un juridiska rakstura dokumentus;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu un nodrošināt tā izpildi noteiktā termiņā;
 • valsts valodas prasmes atbilstošas C līmeņa 1. pakāpei;
 • labas MS Office lietotāja prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

 • organizēt sabiedrības pārvaldīšanā nodoto daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • organizēt un veikt dzīvojamo māju, to būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu apsekošanu, uzraudzību un tehnisko apkopi;
 • nodrošināt un veikt dzīvojamo māju remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbu plānošanu, izpildes organizēšanu un kontroli;
 • nodrošināt darbu izpildi, kas saskaņā ar pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumiem veicami pārvaldniekam;
 • pārstāvēt sabiedrību, tiekoties ar namu īpašniekiem, piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopības sapulcēs;
 • izskatīt iedzīvotāju priekšlikumus un sūdzības, saistītas ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu bruto 1200 EUR;
 • sociālās garantijas, stabilitāti un atsaucīgus kolēģus.

Līgums: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku.

Darba laika veids: normāls darba laiks.

Darba vietas adrese: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.

Iesniedzamie dokumenti:

 • CV (dzīves apraksts);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītības dokumentu kopijas.

Pieteikumu vakancei iesniegt līdz 2023. gada 28. februārim Liepu ielā 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 vai iesūtīt uz e-pasta adresi: psaimnieks@preili.lv ar norādi “ NAMU PĀRVALDNIEKS/CE”. Sīkāka informācija par vakanci, zvanot pa tālr. 29258316

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS”, kontaktinformācija: Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301. Papildu informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PREIĻU SAIMNIEKS” tīmekļvietnē: https://preilusaimnieks.lv/lv/par-sia-preilu-saimnieks/

Domes un komiteju sēžu grafiks 2023. gada februārī

16. februārī plkst. 10.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde
16. februārī plkst. 13.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
16. februārī plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde
23. februārī plkst. 10.00 Novada domes sēde

Pašvaldība izsludina pieteikšanos Preiļu novada iedzīvotājiem (sēdošā darba veicējiem) bezmaksas peldēšanai

Preiļu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos novada iedzīvotājiem (sēdošā darba veicējiem) bezmaksas peldēšanai (1 h 15 min) Līvānu peldbaseinā “Upe”.

Lai pieteiktos baseina bezmaksas apmeklējumam, aicinām iedzīvotājus, kuriem ir sēdošs darbs, aizpildīt pieteikuma veidlapu, kas pieejama ŠEIT PIETEIKŠANĀS NOSLĒGUSIES!

Dalībnieku skaits ir ierobežots (20 dalībnieki).

Piesakoties peldēšanai, dalībnieks apliecina, ka apmeklēs baseinu “Upe”, Līvānos (Rīgas iela 101, Līvāni, LV-5316) 10 reizes pusgada periodā, katru reizi veicot reģistrāciju dalībnieku sarakstā pie baseina administrācijas.

Pasākums tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 9.2.4.2/16/I/078  “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību  profilaksei” ietvaros.

Plašāka informācija pa tālr. 29188350.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītāja
Ineta Valaine

4. februāris. Pasaules pretvēža diena

4. februārī tiek atzīmēta Pasaules pretvēža diena, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju izpratni un papildināt zināšanas par ļaundabīgiem audzējiem, to profilaksi un savlaicīgu slimību atklāšanu un ārstēšanu. Latvijā mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem ir otrs biežākais nāves cēlonis pēc sirds un asinsvadu slimībām, kā arī ļaundabīgie audzēji ir galvenais invaliditātes cēlonis.

Pasaules pretvēža dienas ietvaros aicinām izrādīt rūpes par savu veselību, gan izmantojot iespēju veikt valsts apmaksātas vēžu profilaktiskās pārbaudes, gan veicot aktivitātes, lai samazinātu risku saslimt  ar vēzi.

Informāciju par vēža skrīningiem meklē SPKC mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/veza-skrinings

Izglītojoši video:  

Informatīvie materiāli:

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-materiali

Informāciju sagatavoja
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls


47 valsts autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis; turpinoties atkusnim šādu posmu skaits pieaugs

01.02.2023.

Atkušņa rezultātā jau 47 valsts autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis un ir ieviesti transporta masas ierobežojumi. Visvairāk tādu posmu ir Saldus un Dobeles apkārtnē, attiecīgi 15 un 12 posmi. Patlaban šķīdonis pārsvarā skāris Kurzemi un Zemgali, taču, turpinoties atkusnim, šādu posmu skaits palielināsies un šķīdonis iestāsies arī citos valsts reģionos.

Transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Aktuālā informācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir ievietota VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā šeit.

Sākoties atkusnim, visbiežāk pavasarī, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums, uz autoceļiem ar grants segumu iestājas šķīdonis – pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem ievieš autotransporta masas ierobežojumu – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Lai savlaicīgi ieviestu ierobežojumus LVC reģionālās nodaļas seko līdzi grants ceļu stāvoklim. Aicinām arī iedzīvotājus, pamanot, ka ceļa posms ir zaudējis nestspēju, informēt LVC, zvanot uz diennakts informatīvo tālruni 80005555.

Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir vispāratzīta prakse, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti.

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt – uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis.

Informāciju sagatavoja
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Komunikācijas daļa