31. janvārī un 1. februārī Preiļu novadā notiks izbraukuma vakcinācija

25.01.2022.

Tuvākās nedēļas laikā (no 26. līdz 1. februārim) notiks vairāk kā 30 izbraukuma vakcinācijas pret Covid-19, realizējot pieeju vakcinācijas pakalpojums pēc iespējas tuvāk cilvēku ikdienas gaitām. Izbraukuma vakcinācija notiks Dienvidkurzemes, Aizkraukles, Jēkabpils, Jelgavas, Limbažu, Līvānu, Preiļu novados, kā arī Valkā un Smiltenē. Lai iedzīvotāji varētu saņemt gan primāro vakcināciju, gan balstvakcināciju, janvārī visā Latvijā notika vairāk nekā 130 izbraukumi visos Latvijas reģionos.

Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus savlaicīgi ieplānot vakcinēšanās laiku, īpaši ņemot vērā straujā Covid- 19 vīrusa paveida Omikron izplatību, kā arī noteikto sertifikāta derīguma termiņu turpmākai pakalpojumu saņemšanai.

Izbraukuma vakcinācija Preiļu novadā tiek organizēta:

31. janvārī no plkst.10.00 līdz plkst. 11.30 Saunas pagasta pārvaldē (Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu nov.) un  1. februārī no plkst. 10.00 līdz plkst. 11.00 Stabulniek pagasta pārvaldē (Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Preiļu nov.).

Izbraukuma vakcinācija notiek bez pieraksta, pēc dzīvās rindas principa. Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), potēšanas pase (ja tāda ir), uz vakcināciju vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu, savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva (vai cita likumiskā pārstāvja) klātbūtne, kā arī šādi dokumenti: likumiskajam pārstāvim – pase vai personas apliecība, kā arī apliecinošs dokuments par bērnu (ieraksts par bērnu pasē vai dzimšanas apliecība, vai nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprināta pilnvara).

Izbraukuma vakcinācijas plāns janvārim dalījumā pa novadiem atrodams šeit.

 

Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļa
Inga Vasiļjeva, inga.vasiljeva@vmnvd.gov.lv, 29276111

Pēdējās izmaiņas: 25.01.2022.

Kā veidojas pašvaldības budžets?

Pašvaldību budžetu mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti.

Pagastu, pilsētu un rajonu budžetu ieņēmumus veido atskaitījumi no valsts nodokļiem un nodevām, pašvaldību nodevas, valsts budžeta dotācijas un mērķdotācijas, dotācijas un mērķdotācijas no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, maksājumi no pašvaldību savstarpējās palīdzības fondiem, maksājumi par pakalpojumiem, atskaitījumi no pašvaldību uzņēmumu peļņas, ieņēmumi no pašvaldību īpašuma iznomāšanas (izīrēšanas), īpašuma pārdošanas un citi ar likumu noteikti ieņēmumi.

Pašvaldību domes organizē pašvaldību budžetu izpildi, nodrošina nodokļu iekasēšanu un līdzekļu racionālu izlietošanu, pamatojoties uz spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, Ministru kabineta un Finanšu ministrijas izstrādātajiem vispārējiem noteikumiem.

Pašvaldībām ir tiesības būt patstāvīgām un to neatņemama sastāvdaļa ir atbildība par autonomo funkciju pildīšanu, minēts likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā.

Pašvaldības izdevumi veidojas pašvaldībai nodrošinot savu funkciju izpildi. Dažas no svarīgākajām pašvaldības funkcijām ir izglītības iegūšanas pieejamība, sociālās palīdzības nodrošināšana, veselības aprūpes pieejamība, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana, komunālo pakalpojumu nodrošināšana, palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā, savas administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, rūpes par kultūru un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība, saimnieciskās darbības sekmēšana un bezdarba samazināšana u.c. Tāpat pašvaldībai jānodrošina virkni pakalpojumu, kas skar iedzīvotāju dzīvokļa jautājumu risināšanu, atļauju un licenču komercdarbībai izsniegšanu, zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu, civilstāvokļa aktu reģistrācijas veikšanu u.c. Funkciju izpildes kārtību reglamentē attiecīgās nozares speciālie normatīvie akti, savukārt, attiecīgās nozares vai jomas funkciju izpildi kompetences ietvaros uzrauga atbildīgās valsts pārvaldes iestādes.

Pašvaldību budžetu izdevumi saimnieciskajā gadā nedrīkst pārsniegt līdzekļu daudzumu, kuru veido attiecīgā gada budžetā paredzētie ieņēmumi kopā ar iepriekšējā gada līdzekļu atlikumu. Pašvaldību budžetus sastāda saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

Avots: naudasskola.lv

Informāciju sagatavojusi  Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa

 

Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem

Pašvaldība atgādina: līdz 31. janvārim ir iespēja pieteikties nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kam ir tiesības uz nodokļa atvieglojumu par īpašumā esošu dzīvojamo māju un tai piekritīgo zemi, ja tur deklarēta nodokļu maksātāja dzīves vieta un nodokļu maksātājs pieder pie kādas no Saistošo noteikumu Nr. 2021/10 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā IV nodaļā minētajām kategorijām, tas ir:

 • Maznodrošināta mājsaimniecība.
 • (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieks.
 • Otrā pasaules kara dalībnieks.
 • Afganistānas kara dalībnieks.
 • Nestrādājošas, vientuļas personas ar 1. un 2.grupas invaliditāti.
 • Bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns (līdz 24 gadu vecumam).
 • Audžuģimene.
 • Sociālais uzņēmums.
 • Komersanti, kas būvē jaunas vai renovē esošās ēkas uzņēmējdarbības veikšanai.

Informācija par atvieglojumu piešķiršanas kārtību Saistošie noteikumi – Preiļu novads (preili.lv)

Pētījums par sociāli izolēto iedzīvotāju vajadzībām Preiļu un Līvānu novadā

2021. gada augustā Viduslatgales pārnovadu fonds veica pētījumu sociāli izolēto cilvēku vajadzību izzināšanai. Plānots, ka, iegūstot informāciju par sociāli izolēto iedzīvotāju vajadzībām viņu pašu skatījumā, nodibinājums varēs precīzāk plānot un adresēt interešu pārstāvības aktivitātes, ziedojumu piesaistes akcijas un ikdienas labdarības darba metodes.

Iepazīties ar pētījuma tekstu šeit:

Pētījums ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par pētījuma saturu atbild nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”.

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma darba organizatora amatam

24.01.2022.

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina konkursu uz Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma darba organizatora amatu.

Darba vieta: Aglonā

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 900,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu un izsmeļošu informāciju par Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumiem, tūrisma un atpūtas iespējām Preiļu novadā.
 • Veidot jaunus tūrisma produktus, kas saistīti ar Preiļu novada tūrisma un kultūras mantojuma objektiem.
 • Apzināt un sistematizēt informāciju par Preiļu novadā esošajiem un perspektīvajiem tūrisma un kultūras mantojuma objektiem un piedāvājumiem, regulāri tos aktualizēt un izplatīt.
 • Īstenot Preiļu novada tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā līmenī.
 • Izstrādāt un realizēt tūrisma nozares un atsevišķu tūrisma un kultūrvēsturisko objektu attīstības projektus.
 • Piedalīties vietējās, starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, reklamējot Preiļu novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumu.

 

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība, priekšroka izglītībai tūrisma jomā.
 • Vēlama pieredze ar tūrisma jomu saistītā darbā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, prasme darboties sociālajos medijos.
 • Ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Sakārtotu darba vidi.
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

Konkursa nolikums. 

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) , izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: ktp@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2022. gada 11. februārim plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 28001177. 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām.

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

27. janvāra Preiļu novada domes kārtējās sēdes darba kārtība

Preiļu novada domes kārtējās sēde notiks  2022. gada 27. janvārī plkst. 10.00 Preiļu novada pašvaldības administrācijas ēkas 2. stāva zālē  (Raiņa bulvāris 19, Preiļos).

1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

Finanšu komitejas jautājumi:
2. Par Preiļu novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzība nolikuma apstiprināšanu.
3. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada domes amatpersonu un Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku amatu sarakstā.
4. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC AGLONA darbinieku amatu sarakstā.
5. Par grozījumu veikšanu Preiļu novada Galvenās bibliotēkas darbinieku amatu sarakstā.
6. Par saistošajiem noteikumiem „ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā”.
7. Par pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu.
8. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas sastāvā.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem.
10. Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs.
11. Par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada privātajās izglītības iestādēs.
12. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
13. Par izsoles rezultātiem.
14. Par pašvaldības īpašumā esošu telpu Somersētas ielā 23, Aglonā, Aglonas pagastā, Preiļu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par kustamās mantas izsolēm.
16. Par autobusa MERCEDES –BENZ SPRINTER 411 pārdošanas par brīvu cenu rezultātiem.
17. Par aizdevumu projektam nr.3.3.1.0/20/I/012 “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:
18. Par saistošajiem noteikumiem „ Par pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtību Preiļu novadā”.
19. Par saistošo noteikumu precizēšanu.
20. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
21. Par uzņemšanu rindā uz sociālo dzīvojamo platību.
22. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
23. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:
24. Par nedzīvojamo telpu nomu.
25. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.
26. Par grozījumiem lēmumā.
27. Par saistošo noteikumu “Par neapbūvēta Preiļu novada pašvaldībai piederoša vai
piekrītoša zemesgabala nomas maksu” apstiprināšanu.
28. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA ,,Mērniecības datu centrs”.
29. Par pašvaldības zemes nomas maksas cenrāža apstiprināšanu.
30. Par zvejas rīku limita maksas dubultošanu.
31. Par zušu murdu izmantošanas samaksas kārtību.
32. Par adreses piešķiršanu.
33. Par zemes nomu.
34. Par nekustamā īpašuma sadali.
35. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu.
36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
37. Par medību tiesību nomas līgumiem.

Sēdes darba kārtība (PDF).

Informācija iedzīvotājiem par komunālajiem pakalpojumiem Preiļu novadā

Lai ikvienā Preiļu novada pagastā nodrošinātu komunālo pakalpojumu pieejamību pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunajā Preiļu novadā darbojas Aglonas komunālo pakalpojumu daļa, Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa un Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļa.

Vārkavas komunālo pakalpojumu daļa nodrošina komunālo pakalpojumu pieejamību Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu iedzīvotājiem, kuru mājām ir pieslēgts centralizētais ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde, atkritumu izvešana. Daļas pārziņā ir arī rūpes par pagastu teritoriju labiekārtošanu, sakārtošanu, pašvaldības īpašumā esošo bīstamo koku novākšanu. Tāpat komunālā daļa saimniecības objektos veiks ekspluatācijas, profilakses, kontroles un remonta darbus.

Ja iedzīvotājiem radušies jautājumi par izrakstītajiem rēķiniem (par komunālajiem pakalpojumiem), aicinām sazināties ar daļas vadītāju Lailu Lazdāni (tālr. 20399639, e-pasts: laila.lazdane@preili.lv), citos jautājumos var vērsties arī pie Rožkalnu, Upmalas un Vārkavas pagastu pārvalžu vadītājām.

Aglonas komunālo pakalpojumu daļas galvenās funkcijas ir nodrošināt dzeramā ūdens piegādi iedzīvotājiem un pagasta iestādēm, ūdens piegādes komunikāciju uzturēšanu, profilaktisko apkopju nodrošināšanu Aglonas ciematā, Jaunciemā un Jaunaglonā. Pagasta iedzīvotājiem tiek nodrošināts kanalizācijas nosēdaku atsūknēšanas pakalpojums. Ar siltuma apgādi tiek nodrošināta 18 dzīvokļu dzīvojamā māja. Tāpat tiek veikta Aglonas pagasta teritorijas sakopšana un labiekārtošana.

Par komunālajiem jautājumiem Aglonas pagasta iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā aicināti vērsties pie daļas vadītāja Andra Indāna, zvanot pa tālruni 26390581 vai rakstot uz e-pastu andris.indans@preili.lv.

Savukārt, Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļā izveidotas mobilās vienības, kas apkalpo lauku teritoriju pagastu (Sīļukalns, Galēni, Stabulnieki, Riebiņi, Silajāņi, Rušona, Sauna, Pelēči, perspektīvā Aizkalne) komunālās saimniecības objektus (ūdensvads, kanalizācija, katlu mājas, pašvaldības iestādes, ielu apgaismojums). Personālam ir speciāli aprīkots transports ar nepieciešamajām iekārtām un instrumentiem, lai veiktu iekārtu tehniskās apkopes, dažādu inženierkomunikāciju un iekārtu bojājumu novēršanu, dažādus remontdarbus. Maksas pakalpojumi (traktormuca un santehniķis) tiek sniegti noslēdzot savstarpēju līgumu. Nepieciešamības gadījumā var sazināties ar pagasta pārvaldēm vai Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļas vadītāju Artūru Meluškānu (tālr. 25214135 e-pasts: arturs.meluskans@preili.lv), vai vadītāja vietnieku Robertu Kabakovu (e-pasts: roberts.kabakovs@preili.lv).

Katrā no Lauku teritoriju komunālo pakalpojumu daļas apsaimniekotajiem pagastiem ir savs strādnieks, kurš ikdienā veic objektu uzraudzību (seko līdzi NAi darbībai, ūdens sagatavošanas staciju darbībai, patēriņam, veic teritorijas uzkopšanu, sniega tīrīšanu, zāles pļaušanu, labiekārtošanas darbus utt.), kā arī citus pagastu pārvalžu vadītāju norīkotus darbus.

Tāpat šajā komunālo pakalpojumu daļā strādā arī pagaidu sabiedrisko darbu organizators, kurš koordinē visu Preiļu novada pašvaldības teritorijā algoto pagaidu sabiedrisko darbinieku lietvedības dokumentāciju, konkrētos darbus norīkojot kopā ar pagastu vadītājiem.

Par aktuālo informāciju vai izmaiņām saistībā ar komunālajiem pakalpojumiem aicinām sekot līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un novada avīzē “Preiļu Novada Vēstis”.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pastare

8. un 28. februārī Preiļos būs pieejami mobilās diagnostikas izmeklējumi

21.01.2022.

Preiļu novada bibliotēku tīkla līdzšinējā darbība un iespējas nākotnē

Preiļu Galvenā bibliotēka ir vadošā iestāde plašajā Preiļu novada bibliotēku tīklā. Preiļu novadā bez Galvenās bibliotēkas ir vēl 18 pagastu bibliotēkas un 7 izglītības iestāžu bibliotēkas, kuras jau darbojas vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā un 4 izglītības iestāžu bibliotēkas, kuras tuvākajā nākotnē plāno tajā darboties. Vienotā bibliotēku informācijas sistēma nodrošina bibliotēkās uzkrāto informācijas resursu ātru, ērtu, pārskatāmu pieejamību un izmantošanu. Preiļu Galvenā bibliotēka jau šobrīd darbojas kā administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs Preiļu novada pagastu bibliotēkām un metodiskais centrs izglītības iestāžu bibliotēkām.

20. janvārī Preiļu novada pašvaldības darbinieki tikās ar bibliotēku pārstāvjiem, lai turpinātu darbu pie plānošanas dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. Tikšanās laikā tika pārskatīta un papildināta jau 2021. gadā veiktā novada bibliotēku SVID analīze. Vērtējot bibliotēku stiprās, vājās puses, iespējas un draudus tika secināts, ka nereti iestādes pat neapzinās, cik daudz unikālu un sabiedrībai nozīmīgu funkciju tās veic. Bibliotēkas kopumā visā pasaulē piedzīvo dažādus pārbaudījumus, ko ietekmē digitalizācija un straujā informācijas tehnoloģiju ienākšana pilnīgi visās dzīves jomās. Cilvēku paradumi un intereses strauji mainās, bet pētījumi tomēr pierāda, ka sabiedrības acīs reālas un taustāmas grāmatas joprojām ir vērtība un ka bibliotēka ir svarīga komunikācijas un socializācijas vieta.

Bibliotēkas darbinieki norādīja, ka nākotnē redz lielu potenciālu bibliotēku pakalpojumu attīstīšanai. Jāpiedāvā arvien jauni pakalpojumi un pasākumi, kas liktu cilvēkiem saprast, ka bibliotēkā ir gaidīts ikviens. Tāpat tika secināts, ka bibliotēkas darbiniekiem nepieciešams attīstīt jaunas prasmes informācijas tehnoloģiju pielietošanā un projektu vadībā. Tika izteikta cerība vasarā brīvprātīgajā darbā vai caur jauniešu nodarbinātības programmām piesaistīt bibliotēkai jauniešus, kuri palīdzētu ar novadpētniecības materiālu krājuma digitalizāciju un citiem darbiem, kam ikdienā pietrūkst laiks. Pie savām stiprajām pusēm speciālisti minēja “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru”, izdevējdarbību un veiksmīgo sadarbību ar izglītības un kultūras iestādēm.

Lasītāju skaita kritums un citi draudi, ar ko ikdienā saskaras arī Preiļu novada bibliotēkas, liek skatīties uz iespējām optimizēt visus pieejamos resursus. Šobrīd tiek plānots intensīvs un mērķtiecīgs darbs, lai stiprinātu bibliotēku prestižu sabiedrībā un lai arī nākotnē bibliotēkas būtu multifunkcionālas kultūras un mūžizglītības iestādes, kurās ikviens apmeklētājs varētu piekļūt informācijai, pilnveidot sevi, izglītoties, attīstīties, baudīt kultūru un mākslu un saņemt e-pakalpojumus. Liela nozīme būs arī tam, kādus mērķus izvirzīs pašas bibliotēkas un kā, sadarbojoties ar pašvaldību un citām iestādēm, kopīgi izdosies tos sasniegt.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Viduslatgales pārnovadu fonds 2. februārī piedāvā vebināru par ilgtspējīga zīmola veidošanu

Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur zīmoliem ir liela nozīme, jo lielais informācijas apjoms, kas tiek pārstrādāts cilvēka smadzenēs ik dienu, liek daudzus lēmumus pieņemt sekunžu laikā. Ja mums ir tikai sekunde, lai izdarītu izvēli, tad parasti uzticamies mūsu spēcīgākajām, tuvākajām un stereotipiskākajām emocijām. Savukārt, ja kā uzņēmēji neesam izveidojuši skaidru zīmolu, t.i. definējuši, kas mēs esam un kas mēs neesam, mēs nevaram sevi ierindot mūsu klienta smadzeņu sekundi garajā lēmumu pieņemšanas procesā.
Un šeit arī lielākais izaicinājums ikvienam biznesam – kā radīt zīmolu, kas pauž mūsu vērtības, stāsta par atbildību, ar kādu mēs strādājam, iekļauj skatu ilgtspējā, kas ir jaunās pasaules zīmolu pamatbāze, bet ir nolasāms, uztverams un atmiņā paliekošs sekunžu laikā.
Viduslatgales pārnovadu fonds piedāvā vebināru par ilgtspējīga zīmola veidošanu; to vadīs lektore Anete Urka. Anete ir Preiļu novada sabiedrisko attiecību veidotāja. Taču lektorei ir nozīmīga pieredze gan zīmolu veidošanā un vadībā, gan uzņēmējdarbībā. Anete kā zīmola vadītāja strādājusi uzņēmumā “Trikātas siers” un piedalījusies uzņēmuma “Latvijas piens” zīmola izstrādē, viņa izveidojusi piena produktu zīmolu “Bryunaļa” un palīdzējusi pilnveidoties daudziem biznesa inkubatoru uzņēmumu zīmoliem. Kafejnīca “Grāmatnīca” Varakļānos ir viņas ģimenes uzņēmums, kas demonstrē mājīgas atmosfēras, lieliska ēdiena un prātā paliekoša zīmola apvienojumu.
Maz atrast tādu, kas nav baudījis “Liepkalnu” maizi, cepumus un citus gardumus. Pieredzes stāstā par zīmola izveidi un lomu uzņēmuma atpazīstamībā dalīsies SIA “Liepkalni” mārketinga daļas vadītāja Ieva Zariņa. Vebinārs būs noderīgs un saistošs ne tikai uzņēmējiem, bet ikvienam interesentam, kas vēlas izzināt patērētāju kultūras norises un zīmolvedības aktualitātes.
Vebinārs ir daļa no korporatīvās sociālās atbildības semināru cikla uzņēmējiem. Tas notiek pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansējumam.

Vebinārs notiks 2. februārī no plkst. 13:00 līdz 16:30. ZOOM platformā.
Pieteikšanās vebināram: https://forms.gle/Modb2XsCfBUdB6WG7

 

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam

Drīzumā Latvijā darbību uzsāks depozīta sistēma dzērienu iepakojumam, kas pavērs iespēju iedzīvotājiem nodot tukšos depozīta iepakojumus kādā no apmēram 1400 depozīta punktiem visā Latvijā. Aptuveni puse no tiem būs automātiskie depozīta punkti, kur iepakojumu varēs nodot taromātos, bet vēl nepilni 700 būs manuālie depozīta punkti, kur iepakojumu pieņems veikala pārdevējs.

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie, visa veida alus un citi alkoholiskie (līdz 6%) dzērieni, bet pats iepakojums ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi. Nodotais iepakojums tiks pieņemts tikai tādā gadījumā, ja tas būs iztukšots un nesaplacināts, savukārt uz iepakojuma etiķetes atradīsies un būs skaidri nolasāma depozīta zīme un svītrkods. Depozīta maksa noteikta 10 centu apmērā par iepakojuma vienību. Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, iedzīvotājam atmaksās depozīta maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai izsniegs čeku par atbilstošu summu. Vietās, kur depozīta iepakojumu pieņems manuāli, depozīta maksu varēs iegūt skaidrā naudā.

Preiļu novadā depozīta punkti būs izvietoti sekojošās vietās (jāatzīmē, ka laika gaitā plānoti vēl papildu punkti visā novada teritorijā):

Automatizēti pieņemšanas punkti

 • Top! Rēzeknes iela 36, Preiļi, Preiļu novads
 • Maxima X, Rēzeknes iela 4, Preiļi, Preiļu novads
 • Elvi Alk Outlet, Krāslavas iela 3, Preiļi, Preiļu novads
 • Top! Brīvības iela 4, Preiļi, Preiļu novads
 • Mego, Rīgas iela 4D, Preiļi, Preiļu novads
 • Labais, Brīvības iela 75A, Preiļi, Preiļu novads
 • Top! Saules iela 7, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu novads
 • LaTS, Vītolu iela 2, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu novads
 • Top!, Somersētas iela 33, Aglona, Aglonas pag., Preiļu novads

Manuāli pieņemšanas punkti

 • LaTS, Celtnieku iela 2, Preiļi, Preiļu novads
 • Baltstor, Rēzeknes iela 2A, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu novads
 • Baltstor, Miera iela 24A, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu novads
 • Vesko, Veikals Gailīši, Gaiļmuiža, Rušonas pag., Preiļu novads
 • Baltstor, Raiņa iela 11, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu novads

Lai nodrošinātu sekmīgu depozīta produktu ienākšanu tirgū, noteikts depozīta sistēmas pārejas periods no 2022. g. 1. februāra līdz 31. jūlijam. Šajā laikā veikalu plauktos atradīsies gan dzērienu iepakojumi ar depozīta zīmi, gan bez tās, bet veikalu plaukti ar depozīta iepakojumiem piepildīsies pakāpeniski, ar katru mēnesi pieaugot depozīta produktu skaitam.

Plašāka informācija par depozīta sistēmu, tās ieviešanu un citiem jautājumiem skatāma vietnē www.depozitapunkts.lv. Arī Preiļu novada pašvaldība savos komunikācijas kanālos turpinās iedzīvotājus informēt par sistēmas ieviešanu un citām jomas aktualitātēm.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Preiļu novada domes deputāti lemj par SIA “Preiļu slimnīca” tālāko attīstību

20.01.2022.

Vakar, 19. janvārī, plkst. 16.00 Preiļu novada domē Preiļu novada domes deputāti tikās ar SIA “Preiļu slimnīca” valdi, lai analizētu Veselības ministrijas ziņojuma projektu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”. Galvenais mērķis ir noteikt SIA “Preiļu slimnīca” iespējas realizēt ziņojumā noteiktās prasības, ejot uz slimnīcas 3. līmeni, iekļaujoties slimnīcu sadarbības teritorijā vai izvēloties citu uzņēmuma attīstības scenāriju.

SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova deputātiem skaidroja situāciju, kāda tā ir šobrīd un kādas ir iespējas slimnīcai nākotnē piesaistīt trūkstošos resursus, lai realizētu Veselības ministrijas noteiktās prasības. Sapulcē ar saviem secinājumiem par uzņēmuma darbību uzstājās SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekle Aija Vanaga. Valde skaidri iezīmēja vairākas jomas uzņēmuma darbībā, kas nopietni jāpilnveido, lai būtu pamats runāt par SIA “Preiļu slimnīca” pāriešanu trešajā slimnīcu līmenī. Izaicinājumu ir ļoti daudz.

Veselības ministrijas izveidotās darba grupas analizēja visu Latvijas slimnīcu sniegtos pakalpojumus, speciālistu un citu resursu nodrošinājumu, kā arī norādīja uz potenciālo pacientu skaita kritumu un citām nākotnes tendencēm, kas ietekmēs visas slimnīcas. Balstoties uz šiem faktiem, ziņojumā norādīts, ka SIA “Preiļu slimnīca” piedāvātie pakalpojumi un nākotnes prognozes liek uzņēmumu no otrā līmeņa pazemināt uz pirmo. Šeit jāatzīmē, ka pirmā līmeņa slimnīcās praktiski netiek paredzēta stacionārā plānveida veselības aprūpe.

Viens no veidiem kā SIA “Preiļu slimnīca” saglabāt stacionāra veselības aprūpes nodaļas ir vairākām reģiona slimnīcām veidot sadarbības teritoriju. Šādā gadījumā ar līgumu tiktu apvienota Daugavpils, Krāslavas un Preiļu slimnīcu darbība. Lai arī publiski šī ir izskanējusi kā vienīgā iespēja, tajā ir daudz neskaidrību. Sadarbības nerisinās ievērojamo ārstu trūkumu, speciālistu novecošanos, kas ir viens no nopietnākajiem argumentiem, ko izmanto Veselības ministrija, norādot uz to, ka uzņēmums neatbilsti vēlamajam trešajam slimnīcu līmenim. Ministrija norādījusi, ka gadījumā, ja šāds sadarbības projekts izdotos, tas būtu vērtējams kā pilotprojekts. Veidojot sadarbības teritoriju, kurā vadošo lomu ieņem SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (SIA “DRS”), SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājai nav skaidru atbilžu, vai tas nedraud ar Preiļu novada centrālās veselības aprūpes iestādes kļūšanu par SIA “DRS” filiāli. Tāda sadarbības līguma slēgšana, kurā sīki atrunātas visas nianses, šobrīd tiek izskatīta kā viens no variantiem. To apstiprināja visi domes deputāti.

Nākamais iespējamais risinājums ir SIA “Preiļu slimnīca” nodrošināt trūkstošās štata vienības un pilnveidot materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī izveidot Preiļos stabilu un funkcionējošu ķirurģijas nodaļu, kas ļautu sasniegt trešā līmeņa slimnīcas rādītājus. Veselības ministrija gan norādījusi, ka arī trešā līmeņa slimnīcās Latvijā dzemdību nodaļas valstiskā līmenī netiks atbalstītas. Tas paredz, ka finansēta dzemdniecības pakalpojumu sniegšana tiks pakāpeniski pārtraukta, pret ko iebilst lielākā daļa Preiļu novada domes deputātu. Sapulces laikā šis variants tika noņemts no tālākas analīzes. Tāpat netiek izskatīts trešais variants, kas paredz SIA “Preiļu slimnīca” līmeņa pazemināšanu uz pirmo līmeni. Tas būtībā nozīmētu, ka tiek saglabāta pamatā tikai ambulatori sniegtā pakalpojumu daļa.

Vēl pastāv iespēja izstrādāt alternatīvu SIA “Preiļu slimnīca” attīstības scenāriju, piedāvājot par prioritārajām izvirzīt veselības aprūpes nozares, kas jau ilgstoši Preiļos nodrošinātas augstā kvalitātē. Lai realizētu šo scenāriju, uzņēmumam būtu nepieciešams piesaistīt papildu speciālistus, kas spētu identificēt vērtīgākos uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, uzlabotu to kvalitāti, spētu radīt vērtīgu un pieprasītu maksas pakalpojumu portfeli.

Lai pieņemtu galīgo lēmumu par virzienu, kurā uzņēmumam doties, piektdien, 21. janvārī, SIA “Preiļu slimnīca” tiksies ar abiem kapitāldaļu turētājiem gan Preiļu novada domes visiem deputātiem, gan ar mazākuma akcionāru SIA “CLP”.
Jāuzsver, ka pirms tiek pilnībā izanalizēta esošā uzņēmuma situācija, apzināti SIA “Preiļu slimnīca” resursi, noskaidrots, kādi ir definētie Veselības ministrijas nākotnes mērķi attiecībā uz plānoto slimnīcu līmeņošanu, nedrīkstam pieņemt pārsteidzīgus lēmumus un vieglprātīgi, balstoties uz pirmo sajūtu, pieņemt izšķirīgus lēmumus par SIA “Preiļu slimnīca” nākotni.

Informācijai:

SIA Preiļu slimnīca valde uzvēra, ka Veselības ministrijas plānotā slimnīcu līmeņošana attiecas tikai uz slimnīcas stacionārā pakalpojumiem un pārsvarā neietekmēs uzņēmumā sniegtos ambulatoros pakalpojumus (poliklīniku) un diagnostikas pakalpojumus (izmeklējumi).
Kā jau iepriekš ziņojām, gada nogalē SIA “Preiļu slimnīca” ir saņēmusi Veselības ministrijas veidotās darba grupas konceptuālā ziņojuma projektu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas vērtē stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilu kritēriju piemērošanu katram slimnīcu līmenim. Darba grupas uzdevums bija turpināt 2020. gadā uzsākto darbu pie slimnīcu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu vērtēšanas. Darba grupa sastāvēja no piecām apakšgrupām:
• Hronisko pacientu aprūpes profila apakšgrupa;
• Ķirurģijas, traumatoloģijas, ortopēdijas un mugurkaula ķirurģijas profila apakšgrupa (Ķirurģijas apakšgrupa);
• Pediatrijas profila apakšgrupa;
• Grūtniecības un dzemdību aprūpes profila apakšgrupa (Dzemdniecības apakšgrupa);
• Kritēriju slimnīcu kapacitātes vērtēšanai Covid-19 pacientu ārstēšanā apakšgrupa (Covid-19 apakšgrupa).
SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāju sapulcē, kas notika 5. janvārī, slimnīcas valdes priekšsēdētājai tika lūgts izstrādāt rīcības plānu un piedāvājumu, kas varētu tikt iesniegts Veselības ministrijā, kā pamatojums tālākai slimnīcas attīstībai, kļūstot par 3. līmeņa slimnīcu, iekļaujoties sadarbības teritorijā ar SIA “Daugavpils reģionālo slimnīcu” un SIA “Krāslavas slimnīca”, vai pazeminot slimnīcas līmeni uz pirmo, vai piedāvājot citus alternatīvus situācijas risinājumus.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Personas no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām no 24. janvāra varēs saņemt medicīniskās sejas maskas bez maksas

Preiļu novada Labklājības pārvalde informē,  ka personas no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām ir izsniegta atbilstoša Labklājības pārvaldes izziņa, bez maksas varēs saņemt medicīniskās sejas maskas (vienai personai tiks izsniegts  viens iepakojums, kurā ir 50 maskas). Maskas, uzrādot derīgu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības izziņu, varēs saņemt no 24. janvāra Preiļos, Aglonas ielā 1a, Preiļu novada Labklājības pārvaldē, kā arī attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pie sociālā darba speciālistiem pagastu pārvaldēs.

Vēršam uzmanību, ka no 25. janvāra publiskās vietās varēs atrasties tikai lietojot medicīnisko masku vai respiratoru.

 

 

Uzvarēsim cīņā ar atkritumiem, ikdienā lietojot 5P principu piecas reizes zaļākai Latvijai – konkursi skolēniem!

LUMA mācību centrs , īstenojot projektu “Esi Līderis!”  skolēniem visā Latvijas teritorijā  sadarbībā ar AS “Zaļais punkts” uzsākot 2022. gadu rīko divus apjomīgus un aizraujošus konkursus!

Vidusskolas klašu grupai konkurss “ES SAVAI VIDEI” un pamatskolas klašu grupai konkurss: “ES SAVAI SKOLAI”

Konkursu mērķis ir uzlabot vidi, kurā dzīvojam, samazinot atkritumu daudzumu, ko radām ikdienā. Pārskatot ikdienas ieradumus, spēt novērtēt jaunās preces nepieciešamību un tās draudzību videi. Radoši un inovatīvi radīt idejas, kas spēs pievērst sabiedrības uzmanību uz atkritumu šķirošanu, otrreizējo lietu pārstrādi, kā arī zaļo domāšanu.

Konkursu norises laikā dalībnieki attīstīs spējas izvērtēt lietu nepieciešamību un pateikt “NĒ”. pirms jauna pirkuma izdarīšanas. Jaunieši iegūs idejas atkārtotai iepakojuma izmantošanai; demonstrēs atkritumu pārstrādāšanas un šķirošanas nozīmīgumu; kļūs zinošāki par vides ilgtspējas nozīmi un aktualitātēm atkritumu šķirošanā. Izstrādājot konkursa darbus, Latvijas skolēni attīstīs radošo domāšanu, apgūs prasmes darbā ar digitālajām tehnoloģijām un multimediālajiem projektiem un veicinās izpratni par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību

Kas ir 5P jeb Šķiratlona Pieccīņa?

Tā ir cīņa par piecu paradumu veidošanu, kas palīdzēs samazināt atkritumu daudzumu līdz minimumam. Pieci spēcīgi paradumi jeb iecas spēcīgas šķiratlona disciplīnas ir:

 • PASAKI NĒ – nepērc jaunu, aizvieto ar esošo!
 • PĀRSKATI – izvēlies to, kas draudzīgs videi!
 • PIELIETO VĒLREIZ – ja vari izmantot vairākkārtīgi, izmanto!
 • PĀRVEIDO – neizmet, bet atrodi citu lietojuma mērķi!
 • PĀRSTRĀDĀ – šķiro un atbrīvo pasauli no atkritumiem!

Plašāka informācija par Šķiratlona Pieccīņu pieejama ŠEIT.

 Konkursu norises laiks ir no 2022.gada 14.janvāra, bet finālsacensībās 2022.gada 6.maijā komandas prezentēs savu veikumu.

AS “Zaļais punkts” ir parūpējusies par balvām abu konkursu pirmo trīs vietu laureātiem, kā arī katrā konkursā tiks pasniegta viena simpātiju balva! Uzvarētāji tiks paziņoti 2022.gada 10.maijā.

Lai mums visiem izdodas Latviju padarīt zaļāku!

 

Preiļu novada jaunieši aicināti pieteikties biznesa plānošanas konkursam un radīt idejas ilgtspējas veicināšanai

Līdz 24. janvārim, Preiļu novada jaunieši aicināti pieteikties biznesa plānošanas konkursam “Biznesa skices”, ko organizē Swedbank sadarbībā ar “Junior Achievement Latvia”, “Projektu banku” un Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas nodaļu. Konkurss notiks trešo gadu, un arī šoreiz tajā īpaši tiks meklētas biznesa idejas, kas risina iedzīvotāju vajadzības ilgtspējīgā veidā, rūpējoties par planētu. Konkurss pirmo reizi notiks trīs vecuma grupās – pamatskolas, vidusskolas un augstskolas grupā, un labākās komandas sadalīs kopējo naudas balvu fondu 13 750 eiro apmērā sava biznesa attīstībai.

Konkurss “Biznesa skices” ir iespēja jauniešiem darboties biznesa videi pietuvinātos apstākļos un izmēģināt noderīgus rīkus un platformas, kā arī pārbaudīt savas biznesa idejas potenciālu un dzīvotspēju realitātē, jo noslēdzošajā kārtā konkursantiem vidusskolēniem un studentiem ir jāpiesaista pūļa finansējums. Iepriekšējā konkursa desmit finālistu projekti guva lielu sabiedrības atsaucību, piesaistot gandrīz 17 000 eiro. Starp iepriekšējo gadu finālistiem bijušas tādas radošas idejas mūsdienu sabiedrības vajadzību risināšanai kā vienreizlietojami ēdami šķīvji plastmasas atkritumu samazināšanai, ēšanas instruments ar stabilizatoru cilvēkiem ar veselības problēmām, kas izraisa roku trīcēšanu un līdz ar to rada grūtības ēšanas laikā, u. c.

“Jauniešu sniegums rada pārliecību, ka reizēm nevajag milzīgu biznesa pieredzi, lai radītu inovācijas ilgtspējas jomā un risinātu kādu būtisku problēmu. Visai sabiedrībai vērtīgas idejas var dzimt gan moderni aprīkotās laboratorijās, gan piemājas garāžā. Tas ir iedvesmojoši un sniedz cerību, ka planētai vitāli svarīgi risinājumi var rasties tepat, Latvijā. Jauniešiem tas ir lielisks pamudinājums ļaut savām idejām ieraudzīt dienasgaismu un tapt pamanītām, turklāt konkurss sniedz iespēju pārdomāt savas biznesa idejas no klientu, sadarbības partneru un investoru skatupunkta, atbildot uz dažādiem būtiskiem jautājumiem biznesa plānu veidošanas procesā. Veiksmīga biznesa pamatā ir labs plāns un tā īstenošana, tāpēc konkurss veidots ap biznesa plānošanu,” uzsver Reinis Jansons, Swedbank Finanšu institūta vadītājs.

Arī šajā mācību gadā jaunieši konkursā tiek aicināti domāt par ilgtspējīgiem produktiem un pakalpojumiem, veicinot planētas aizsardzību. Pirmo reizi konkursā līdzās vidusskolēniem varēs piedalīties arī 7.–9. klašu komandas, kā arī augstskolu bakalaura programmas studenti. Skolēniem dalība konkursā iespējama, ja skolā tiek izmantota “Junior Achievement Latvia” mācību metode “Skolēnu mācību uzņēmums”.

“Konkurss ir izcila iespēja skolēniem, kas jau veido savus mācību uzņēmumus, un šogad arī studentiem, saņemt reālu finansējumu idejas attīstībai. Turklāt ne mazāk svarīgi ir tas, ka tiek atbalstītas biznesa idejas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu. Tas ir pareizais virziens, kurā aicināt domāt jauno uzņēmēju paaudzi, lai spertu soli pretim globāli svarīgam mērķim, kuru kā valsts esam apņēmušies īstenot – sasniegt klimatneitralitāti līdz 21. gadsimta vidum,” saka izglītības organizācijas  “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

Konkurss “Biznesa skices” norisināsies no 25. janvāra līdz 28. martam, un uzvarētāji visās vecuma grupās tiks paziņoti 31. martā. 1. vietas ieguvēji saņems 1500 eiro, 2. vietas ieguvēji – 1000 eiro, bet komandas, kas iegūs 3. vietu, – 500 eiro pēc nodokļu nomaksas. Naudas balvas saņems arī pamatskolas un vidusskolas grupas uzvarētāju komandu konsultējošie skolotāji.

Vairāk par pieteikšanos un konkursa norisi uzziniet šeit: https://konkurss.biznesaskices.lv/

 

Marta Mielava
SIA “Deep White” projektu asistente

Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu

19.01.2022.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446) izsludina atklātu konkursu uz
SAC “PREIĻI” VECĀKĀS MEDICĪNAS MĀSAS (profesijas kods 2221 01) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

 

Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Vadīt medicīniskās aprūpes darbu un nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību Iestādes klientiem.
 • Plānot, pasūtīt un sadalīt darbam nepieciešamos medicīniskos materiālus un medikamentus, saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, t.sk. elektronisko iepirkumu sistēmu.
 • Veikt zāļu, medikamentu un pārsienamo materiālu saņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu un norakstīšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Iestādē noteikto kārtību.
 • Izstrādāt klientu ēdināšanas procesa organizāciju, sekot ēdiena kvalitātes atbilstībai ēdienkartēm un kvalitātes normām, veikt ierakstus dokumentācijā.
 • Organizēt un nepieciešamības gadījumā veikt profilaktiskās vakcinācijas klientiem.
 • Sadarboties ar ģimenes ārstiem, veselības un citām sociālās aprūpes institūcijām, pašvaldības sociālajiem darbiniekiem jautājumos, kas saistīti ar klientu veselības veicināšanu.
 • Pēc ģimenes ārsta norīkojuma koordinēt, kontrolēt un veikt klientu apmeklējumus pie ārstiem un citiem speciālistiem.
 • Nodrošināt pakļautībā esošās medicīnas māsas ar darbam nepieciešamo informāciju, instrukcijām, iepazīstināt un sekot to izpildei.

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Profesionālā vidējā vai augstākā izglītība veselības aprūpes jomā.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši 2009.gada 7.jūlija MK noteikumu Nr.733 prasībām C1 (ja izglītība nav iegūta latviešu valodā).
 • Vēlams sertifikāts specialitātē.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Praktiska darba pieredze un atbilstošas prasmes māsas vai ārsta palīga amatā vismaz 1 gads.
 • Pārzināt ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus.
 • Pārzināt darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus.
 • Prasme lietot E-veselības sistēmu, elektronisko iepirkumu sistēmu.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.
 • Labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes kultūra.
 • Prasme noteikt prioritātes, spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās.
 • Spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā.
 • Covid-19 sadarbspējīgs pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts.

 

Piedāvājam:

 • Pilnu darba slodzi (normālais darba laiks).
 • Atsaucīgu kolektīvu.
 • Labus darba apstākļus.
 • Atalgojumu 1093,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
 • Noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi, kas palīdzēs vadīt medicīniskās aprūpes darbu un nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību SAC “Preiļi” klientiem).
 • Dzīves gājuma apraksts (CV).
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks – 2022. gada 7. februāris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2022. gada 31. janvāra plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu”, var iesniegt:

 • Personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (2. stāvs, 6. kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos.
 • Sūtot pa pastu (tiks izskatīti līdz 31.01.2022. plkst.16.00 pa pastu saņemtie dokumenti) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301.
 • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot SAC “Preiļi” vadītājai Ingai Vilcānei pa tālruni 26645487.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Konkursa nolikums

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.: 65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 

Jaunatnes jomas darbības izvērtēšana un attīstības perspektīvas

18.01.2022.

18. janvārī Preiļu novada pašvaldības darbinieki tikās ar novada jaunatnes jomas iestādēm un jaunizveidoto Kultūras un Tūrisma pārvaldi, lai turpinātu darbu pie plānošanas dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. Abu dokumentu publiskā apspriešana jau notika 2021. gada novembrī un decembrī. Balstoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, abi plāni tiks papildināti un pilnveidoti.

Tā kā jaunieši ir viena no jebkuras pašvaldības prioritārajām mērķauditorijām, svarīgi nodrošināt ļoti stratēģisku un mērķtiecīgu darba ar jaunatni struktūru. Tai ilgtermiņā jāveicina jaunākajā paaudzē pārliecība, ka viņiem ir iespēja savu nākotni saistīt ar Preiļiem. Protams, apziņu, ka vēlos dzīvot reģionā, neizveido jauniešu centrs vai jaunatnes darba organizators. Lielākā atbildība veselīgas reģionālās piederības veidošanā ir ģimenei un sabiedrībai kopumā. Tomēr gan skolas, gan jaunatnes jomas iestādes var mudināt novērtēt pozitīvos ieguvumus, ko sniedz dzīve Preiļu novadā.

Kā uzsvēra Jauniešu centra “Četri” vadītāja Santa Ancāne-Novikova: “Jauniešiem ir ļoti svarīgi izveidot pozitīvas emocijas un atmiņas par novadu, kurā viņi aug un attīstās. Jaunības laiks, kad cilvēks pieaug un kļūst par nobriedušu personību, ir ļoti emocionāls un nereti tieši šajā vecumposmā piedzīvotais iespiežas atmiņās un cilvēka vērtībās uz visu mūžu. Strādājot darbā ar jaunatni, ļoti bieži redzu, ka jauniešu apmācību programmas, pasākumi, neformālie tīklošanās “tusiņi” un citi jauniešu centra notikumi ir tie, kas veido pozitīvu un optimistisku skatījumu uz dzimto vietu arī ilgtermiņā.”

Runājot par jaunatnes politiku reģionos, jāsaprot, ka jauniešiem ir jādodas prom, lai studētu, uzkrātu pieredzi, pilnveidotos profesionālā ziņā un tas nevienam nebūtu jāapkaro. Vairāk būtu jāstrādā, lai studiju laikā jaunietis nepazaudē dzīvu saikni ar savu dzimto novadu, kas bieži vien ir svarīgākais apsvērums, lai pēc studijām vai pat ilgstošākas karjeras ārzemēs vai citās Latvijas pilsētās, cilvēks izvēlētos atgriezties uz pastāvīgu dzīvi reģionā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Mūžībā aizgājusi pedagoģe Valentīna Maksimova

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt… 

 

2022. gada 14. janvārī pēc smagas slimības 76 gadu vecumā pa Mūžības ceļu ir aizgājusi ilggadējā Preiļu 2.vidusskolas skolotāja Valentīna Aleksandrovna Maksimova. Preiļu 2. vidusskolā skolotāja nostrādāja 36 gadus.

Dzimusi 1945. gada 13. augustā Preiļu rajonā, Sondoros, kur arī tika pavadīta bērnība. Tālākās dzīves gaitas ritēja Preiļu pilsētā.

Skolotāja Valentīna Maksimova (dzim. Kirillova) ir Preiļu 2.vidusskolas 1963.gada absolvente, Preiļu patriote, kam līdz pat mūža nogalei interesēja viss, kas notiek dzimtajā pilsētā un novadā. Tika apbalvota ar Valsts, rajona un novada Goda rakstiem un pateicībām par godprātīgu un radošu darbu. Aktīva sabiedriskajā darbā, izpalīdzīga, saticīga un laipna, jaunajiem pedagogiem – labs padomdevējs, tā viņu raksturo kolēģi, audzēkņi un laikabiedri.

Mīlestība pret darbu Valentīnai ir nākusi līdzi jau no bērnības, tāpēc jau 19 gadu vecumā viņa uzsāka savas darba gaitas Preiļu 2.vidusskolā, kā sākumskolas skolotāja. Līdztekus atbildīgajam darbam Valentīna sāka mācīties V. Lāča Liepājas pedagoģiskajā institūtā, kuru absolvēja 1971.gadā kā sākumskolas skolotāja. Beidzot institūtu, 3 gadus strādāja Pupāju sākumskolā par skolotāju un skolas direktori.

No 1974. līdz 1990.gadam 16 dzīves gadus veltīja darbam ar jauniešiem komjaunatnē un rajona kultūras jomā.

Ar savu entuziasmu, sirdsdegsmi, aizrautību un priekšzīmīgumu Valentīna apliecināja savu mīlestību pret  darbu un skolēniem. 1990. gadā viņa kļuva par Preiļu 2.vidusskolas direktores vietnieci audzināšanas jomā. Esot šajā amatā, Valentīna Aleksandrovna bija ne tikai iedvesmojošais un radošais avots un ass, ap kuru ritēja visa ārpusstundu skolas dzīve, bet arī novators, ideju ģenerators un pārmaiņu rosinātājs, tika koptas vecās skolas tradīcijas un uzsāktas jaunas: Masļeņicas svētki, Teātra diena un citi. Organizēja dažādus interesantus pasākumus, tikšanās, brauca ekskursijās, gāja pārgājienos, prata pasākumos iesaistīt skolēnu vecākus, centās skolas kolektīva dzīvi padarīt piesātinātu ar atmiņā paliekošiem notikumiem. Savā darba laikā skolotāja Valentīna Aleksandrovna prata pateikt arī kādu stingrāku vārdu, lai ieaudzinātu skolēnos atbildību un pienākuma apziņu. 2005. gadā piepildījās Valentīnas Aleksandrovnas sapnis – tika atklāts Preiļu 2.vidusskolas muzejs, kurā skolotāja bija gan dibinātāja, skolas vēstures pētniece, izstāžu kuratore un muzeja pedagoģe līdz 2019.gadam.

Valentīna varēja visu savu brīvo laiku veltīt sev, bet izvēlējās savu potenciālu izmantot sabiedrības labā, 12.gadus vadīja slāvu kultūras biedrību “Raduga”, īstenoja vairākus projektus, popularizēja slāvu un  vecticībnieku tradīcijas, saglabājot Preiļu novada kultūras un vēsturisko mantojumu. Iedvesmu guva dziesmā, dziedāja ansamblī “Kaļinuška”.

Visu savu dzīvi viņa veltīja ģimenei – vīram Arsenijam, meitām Rimmai un Ritai, mazbērniem Jekaterinai, Viktorijai, Romānam un Jūlijai, mazmazmeitām Jeļizavetai un Anastasijai, kuriem dāsni sniedza savu mīlestību.

Mums prātā un sirdī Valentīna Aleksandrovna  paliks kā godīgs, taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīga, saprotoša un izpalīdzīga kolēģe, uzticama draudzene. Mums visiem pietrūks viņas gudrā padoma, skanīgās dziesmas, aizkustinošo runu un gaišā smaida. Viņa mums bija ne tikai kolēģe, bet arī cilvēks, kurš vienmēr ikvienu uzklausīja un atbalstīja grūtā brīdī. Vārdi, ko viņa ir teikusi, darbi, ko viņa ir veikusi, dvēsele, ko viņa sevī nesa, dzīvos joprojām mūsu sirdīs un atmiņās. Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!

Preiļu 2.vidusskolas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. Skumju brīdī esam kopā ar Valentīnas Aleksandrovnas Maksimovas piederīgajiem, draugiem un kolēģiem viņu Mūžībā pavadot.

Preiļu novada dome izsludina ārkārtas domes sēdi 17. janvārī

17.01.2022.

Preiļu novada domes ārkārtas domes sēde notiks 2022.gada 17.janvārī plkst. 14.00, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2.stāva zālē.

Darba kārtība:

 1. SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāja , izpilddirektora Aigara Zīmeļa atskaite par esošo situāciju un attīstības iespējām.
 2. SIA “Preiļu slimnīca” finansiālais stāvoklis un ERAF projekta virzība.
 3. SIA “Preiļu slimnīca” nākotnes darbības profilu iespējas un risinājumi.

Preiļu novada domes deputāti:  Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Maruta Plivda, Juris Erts, Andris Pastars.

Darba kārtība.

Noteikts Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš, iedzīvotāji aicināti saņemt balstvakcīnu

Covid- 19 Omikrona varianta straujās izplatības dēļ un, lai mazinātu plašas Covid-19 infekcijas izplatību, Latvijā ir noteikts primārās vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš. Valdība 6. janvārī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, nosakot, ka  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš Latvijā stāsies spēkā 15.februārī un  attieksies uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu. Vakcinācijas derīguma termiņš netiek attiecināts uz personām līdz 18 gadiem, jo šai iedzīvotāju grupai balstvakcinācija pašlaik nav nepieciešama. Darba pienākumu veikšanai joprojām saglabājas prasība pēc pabeigtas primārās vakcinācijas un balstvakcinācija tiek stingri rekomendēta.

Tūkstošiem cilvēku jau ir saņēmuši balstvakcīnu, bet pārējiem pēc tās jādodas laikus, lai nerastos rindas, un visi to saņemtu laicīgi gan savas veselības dēļ, gan lai turpinātu saņemt pakalpojumus “zaļajā režīmā”.

Vakcinētajiem cilvēkiem sertifikāts būs spēkā 9 mēnešus pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vakcīnām un 5 mēnešus pēc Janssen (Johnson & Johnson) vakcīnas saņemšanas. Saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem, lai saglabātu organisma aizsardzību pret vīrusu un novērstu riskus smagas slimības gaitai, vajadzīga balstvakcinācija.

Covid-19 vakcinācijas sertifikāts ir derīgs uzreiz pēc balstvakcinācijas veikšanas. Nacionālais veselības dienests plāno risinājumu, lai digitālajā sertifikātā tiktu iekļauta informācija, kad katram beidzas sertifikāta derīguma termiņš. Bet šobrīd derīguma termiņu var aprēķināt, apskatot savā sertifikātā norādīto datumu, kurā veikta vakcinācija. Tas ir jāskaita no nākamās dienas pēc otrās potes saņemšanas.

Vakcinācija Latvijā tiek organizēta ārstniecības iestādēs, pie ģimenes ārstiem, lielajos vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos lielveikalos, kā arī izbraukuma vakcinācijās.  “Pieteikšanās balstvakcinācijai ir tāda pati kā primārajai vakcinācijai. Aicinām cilvēkus pietiekties manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, pieteikties pie sava ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, turpinām brīvās rindas iespējas saņemt potes lielajos vakcinācijas centros Rīgā un novados, kā arī izbraukuma vakcinācijās. Redzam, ka cilvēki izmanto iespēju iegūt balstvakcīnu, bet aicinām arī pārējos, kas to vēl nav izdarījuši, doties to saņemt pēc iespējas ātrāk,” saka Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Nacionālais veselības dienests aicina balstvakcinācijai pieteikties laikus un negaidīt, kas ir īpaši svarīgi strauji izplatoties Covid-19 omikrona paveidam. Pētījumi liecina, ka balstvakcīna pieaugušajiem būtiski samazina hospitalizāciju risku, sniedz īstermiņa aizsardzību pret infekciju, un tam ir ietekme arī uz saslimstības mazināšanu. Slimību profilakses un kontroles centrs, analizējot datus par saslimstību, stacionēšanu un mirstību ar Covid-19 decembrī saistībā ar vakcinācijas statusu, secina, ka primārā vakcinācija joprojām nodrošina labu efektu pret smagu slimības gaitu, nepieciešamību Covid-19 ārstēt slimnīcā un nāvi. Tādēļ speciālisti aicina – ja pagājis noteiktais periods, jādodas saņemt balstvakcīnu. Cilvēki, kuriem ir veiktas vismaz divas potes, iegūst 50-70% lielu aizsargefektu pret hospitalizāciju. Ja ir veikta balstvakcinācija, tad šis aizsargefekts ir tuvu 90%, kas ir ļoti būtiski, vērtējot slimības ietekmi uz sabiedrības veselību, uzsver centra speciālisti.

Pēc Nacionālā veselības dienesta sniegtās informācijas no 16759 Preiļu novada iedzīvotājiem šobrīd vakcinējušās 9539 personas, kas sastāda 57 % no kopējā iedzīvotāju skaita.  Preiļu novadā uz 15. februāri balstvakcīnu var saņemt 5885 cilvēki (to jau saņēmušas 2013 personas). 2022. gada 15. februārī Covid-19 sertifikāta termiņš beigsies 382 Preiļu novada iedzīvotājiem. Aicinām balstvakcīnas saņemšanu neatlikt uz pēdējo brīdi!

Preiļu novadā vakcīnu pret Covid-19 infekciju, var saņemt Preiļu Slimnīcā. Vakcinācijai Preiļos iespējams pieteikties:

 • vietnē www.manavakcina.lv;
 • pa tālruni 8989;
 • zvanot uz tālruni 65307750 vai 28234496, no plkst. 8:00 līdz 16:00;
 • klātienē, vēršoties SIA ,,Preiļu slimnīca” poliklīnikas reģistratūrā, no plkst.8:00 līdz 17:00.

Neskaidrību gadījumā vērsties poliklīnikas reģistratūrā. Ierodoties uz vakcināciju, personai līdzi jāņem ID karte vai pase.

Atgādinām, ka iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt:

 • Preiļu novada pašvaldības foajē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi), Lūgums iepriekš zvanīt uz tālruni 65322766 vai 65307320;
 • SIA “Preiļu slimnīca” Poliklīnikas reģistratūrā (1. stāvs, Raiņa bulvāris 13, Preiļi) katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, tālrunis uzziņām 65307750;
 • Riebiņu klientu apkalpošanas centrā (Saules ielā 8, Riebiņos) lūgums pieteikt savu vizīti iepriekš, zvanot pa tālruni 26423266;
 • Aglonas klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona), katru darba dienu no 08.30 līdz 12.30, no 13.00 līdz 17.00, tālrunis uzziņām 29537977.

Pakalpojums pieejams, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka