Ar Zivju fonda atbalstu ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielā Kolupa ezeram

02.12.2022.

Iesaistoties Zivju Fonda projektā Nr.2.5. „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Lielā Kolupa ezeram” Preiļu novada pašvaldība ir veikusi Lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskas ekspluatācijas noteikumu izstrādi.

Projekta mērķis bija izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Lielā Kolupa ezeram, lai plānotu ezera apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli. Līdz ar to tiktu radīts uz zinātniskiem pētījumiem balstīts pamats pārdomātai Lielā Kolupa ezera ekosistēmas uzlabošanai un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomiskajai attīstībai, lēmumu pieņemšanai Lielā Kolupa ezeru un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Projekta rezultāts: Iegūts pamats pārdomātai Lielā Kolupa ezera ekosistēmas uzlabošanai un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstībai vērstu, lēmumu pieņemšanai, un tiem piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Projekta kopējā summa 4840,00 euro, Valsts Zivju fonda atbalsts 4000.00 euro un pašvaldības finansējums 840,00 euro.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielā Kolupa ezeram tika apstiprināti 2022. gada 30. novembra Preiļu novada domes sēdē Nr. 25 ar lēmumu Nr. &35.

Projekta īstenošanas rezultētā tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Preiļu novada ezeros, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība novadā.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielajam Kolupa ezeram (Preiļu novada Rožkalnu pagastā, Augšdaugavas novada Nīcgales pagastā) (PDF)

Visu nepieciešamo informāciju makšķernieki var atrast pašvaldības mājaslapā: https://preili.lv/pasvaldiba/ezeru-apsaimniekosana/aktualitates/

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītāja
Inese Jakovele

Pēdējās izmaiņas: 02.12.2022.

Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība noteiktām iedzīvotāju grupām ir pieejama bez maksas

Fiziskām personām, kuras ir iesaistītas juridiskā strīdā un tām trūkst līdzekļu jurista pakalpojumu saņemšanai, Juridiskās palīdzības administrācijā var vērsties valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai. Administrācija norīko juridiskās palīdzības sniedzēju un apmaksā sniegto juridisko palīdzību noteiktajā apjomā.

Juridiskās palīdzības sniedzējs ir persona, ar kuru administrācija, atbilstot noteiktiem profesionālajiem kritērijiem, noslēdz juridiskās palīdzības līgumu un kas tiek norīkots juridiskās palīdzības saņēmējam juridisko konsultāciju sniegšanai, procesuālo dokumentu sagatavošanai un palīdzības sniegšanai tiesā.

Juridisko palīdzību civillietās (ģimenes strīdos, dzīvokļa un apsaimniekošanas jautājumos, lietās sakarā ar saistību nepildīšanu, zaudējumu piedziņu, kopīpašuma sadali vai lietošanas kārtības noteikšanu u. c.), noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai sakarā ar bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību) un Satversmes tiesas procesā var saņemt persona, kura:

 • ir ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu (to izvērtē un piešķir pašvaldības sociālais dienests);
 • atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā (pastāvīga uzturēšanās aprūpes centrā, atrašanās brīvības atņemšanas iestādē);
 • pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību (pēkšņi ārkārtējie apstākļi, kas nav atkarīgi no personas un kas būtiski ierobežo savu tiesību aizsardzību, piemēram, stihiska nelaime, pret personu ir vērsta vardarbība un tai nepieciešama pagaidu aizsardzība, u. c.);
 • Trauksmes cēlējs juridisko palīdzību negatīvo seku, kas radušās trauksmes celšanas dēļ, risināšanai saņem neatkarīgi no sava mantiskā stāvokļa;

Pārrobežu civilstrīdos juridisko palīdzību nodrošina arī gadījumos, kad persona, kura pieprasa juridisko palīdzību, pastāvīgi dzīvo kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, bet strīda un tiesas sēdes norises vieta ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī. Administrācija šajos gadījumos ir pieteikumu nosūtītājiestāde un kompetentā iestāde juridiskās palīdzības nodrošināšanai Latvijas Republikā.

Kur var saņemt informāciju par administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem?

Iesnieguma veidlapu un informāciju par tās aizpildīšanu un dokumentiem, kas jāpievieno, bez maksas var saņemt pašvaldībā (sociālajā dienestā, bāriņtiesā), kā arī zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801 (darba laikā).

Ar pakalpojumu aprakstu, veidlapu paraugiem, informatīvajiem materiāliem un biežāk uzdotajiem jautājumiem var iepazīties administrācijas tīmekļa vietnē www.jpa.gov.lv.

Juridisko palīdzību nodrošina:

1. Civillietās, vēršoties administrācijā:

 • ģimenes tiesību jautājumos (laulības šķiršana, paternitātes noteikšana vai apstrīdēšana, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību īstenošanas kārtības noteikšana u.c.);
 • parāda piedziņas jautājumos;
 • dzīvokļa tiesību jautājumos (saistībā ar izlikšanu, apsaimniekošanas pakalpojumu nesniegšanu u.c.) u.tml.

2. Administratīvajās lietās:

 • Bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai sakarā ar bērna tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, vēršoties administrācijā
 • Citās administratīvajās lietās, vēršoties tiesā – tiesa (tiesnesis) piešķir juridisko palīdzību, ievērojot lietas sarežģītību un fiziskās personas mantisko stāvokli, administrācija, pamatojoties uz tiesas lēmumu, norīko personai juridiskās palīdzības sniedzēju.

3. Satversmes tiesas procesā:

 • juridisko palīdzību, vēršoties administrācijā, nodrošina, ja persona ir iesniegusi konstitucionālo sūdzību (pieteikumu) Satversmes tiesā un Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu, kā šā lēmuma vienīgo pamatu norādot juridiskā pamatojuma neesību vai tā acīmredzamu nepietiekamību prasījuma apmierināšanai.

4. Kriminālprocesos , vēršoties pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora, tiesneša):

 • cietušās personas pārstāvībai un juridiskajai palīdzībai;
 • aizdomās turētās un apsūdzētās personas aizstāvībai Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

Informāciju sagatavojusi
Juridiskās palīdzības administrācijas
Administratīvās un finanšu vadības nodaļas
Komunikāciju speciālists
Rasa Valančūna – Mikiševa

Aicina reemigrantus un viņu ģimenes locekļus pieteikties bezmaksas latviešu valodas apguvei

Uzsākta pieteikšanās Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) nodrošinātajiem bezmaksas kursiem latviešu valodas apguvei reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 2023. gadā ar mērķi palielināt latviešu valodas lietojumu ikdienas saziņā, paplašinot valodas apguves pieejamību un uzlabojot tās pielietošanas kvalitāti. Pieteikšanās ir atvērta visu gadu, ar mācību iestāžu piedāvājumu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv.

SIF atklāta konkursa “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ietvaros līdz šim brīdim ir apstiprinātas sešas organizācijas, kas nodrošinās latviešu valodas apmācības – SIA “Mesarius”, SIA POLYGLOT, MC Alfa – mācību centrs (SIA “MVS centrs”), Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Mācību centrs plus”, Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība “Intelekta parks” un Gulbenes novada vidusskola.

Reemigranti un viņu ģimenes locekļi aicināti izvēlēties no valodu apmācību iestāžu piedāvājuma un pieteikties pie pakalpojuma sniedzēja, lai kvalitatīvi iegūtu latviešu valodas prasmes līdz augstākā līmeņa 1.pakāpei (C1).

Par reemigrantu programmas ietvaros uzskatāma persona (diasporas pārstāvis), kura ir atgriezusies vai pārcēlusies, vai plāno atgriezties vai pārcelties no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, mazbērns, vecāks, vecvecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

“Latviešu valodas apguve remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ir viena no divām SIF īstenotajām integrācijas programmām, kas veltīta latviešu valodas apmācībām. 2022.gadā tika nodrošinātas arī latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem.

“Latviešu valodas zināšanas ir ne tikai būtisks priekšnosacījums, lai jebkurš Latvijas iedzīvotājs veiksmīgi iekļautos sabiedrībā, bet arī ir Latvijas sabiedrību vienojošs un saliedējošs pamats. Sazināšanās vienā valodā vēl negarantē saliedētību, taču kopēja valoda palīdz veidot kopēju pasaules redzējumu un informācijas telpu, kas nepieciešama un šobrīd īpaši aizsargājama, lai demokrātiskā sabiedrībā pieņemtu lēmumus un savstarpēji līdzdarbotos,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Konkurss “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” vēljoprojām ir atvērts valodu apmācību iestādēm līdz 2023.gada 20.decembrim plkst.12.00. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, SIF ir mainījis pieeju atbilstoši pieprasījumam. Valsts valodas apguves nodrošināšanai turpmāk varēs pieteikties vairākas valodu apmācību iestādes. Pieteikties konkursam aicinātas Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā (VIIS) reģistrētas izglītības iestādes, neatkarīgi no tās juridiskā statusa (pašvaldības iestāde, biedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, individuālais komersants u.c.) vai iestādes veida (vispārējās, speciālās, profesionālās, augstākās, pieaugušo u.c. izglītības iestādes).

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi“.

Sagatavoja:
Zane Jēkabsone
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 25239649

Preiļos apskatāma vides stendizstāde “Komunisms XX gadsimtā = Rašisms XXI gadsimtā”

Preiļos, Svētku laukumā līdz 19. decembrim apskatāma Ukrainas Valsts arhīva Nacionālās atmiņas institūta fotodokumentālā vides stendizstāde “Komunisms XX gadsimtā = Rašisms XXI gadsimtā”, kas veltīta Maskavas režīmu noslepkavotajiem ukraiņu tautas upuriem staļinisma periodā un šogad.

Preiļu novadā izstāde tika prezentēta un to bija iespēja apskatīt Riebiņu Kultūras namā labdarības koncertā Ukrainas atbalstam jau 25. novembrī. Šobrīd tā izvietota Svētku laukumā Raiņa bulvārī 19, kur tā būs pieejama līdz 19. decembrim. Janvārī un februārī izstāde aizceļos uz Vecvārkavu un Vārkavu. Savukārt Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 25. martā izstāde atkal būs skatāma Preiļos.

Ukrainas nacionālās atmiņas institūts uzskata, ka ir pareizi atspoguļot sabiedrībai arhīvu materiālus, salīdzināt Krievijas asiņainās metodes, parādot, ka tās savā nežēlībā un bezjēdzīgā necilvēcībā nav mainījušās. Izstādes, kura ietver trīspadsmit vīriešu un sieviešu likteņus 20. un 21. gadsimtā, izvietošana pilsētvidēs šādā ziņā ir kontrpropagandas ierocis. Apmēram vienlaikus izstāde tiek atklāta arī citās Eiropas, Baltijas un Latvijas pilsētās.

Šosvētdien ir pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena, kad tiek godināta 1937.-1938. gada genocīda pret Krievijas latviešiem upuru piemiņa. Padomju lielinieku un Josifa Staļina politisko represiju jeb t.s. Lielā terora laikā 1937.–1938. gadā cieta arī ukraiņi – viņu likteņus var iepazīt izstādē.

Kā ir norādījis Ukrainas Valsts arhīva Nacionālā atmiņas institūta direktors Ihors Kuļiks: “Komunisms, neticis pienācīgi nosodīts pēc Padomju Savienības sabrukuma, piedzīvoja atkārtošanos laikmetīgajā Krievijā — tagadējā rašismā. Tas izraisīja karu, kura aculiecinieki mēs esam. Tagad Ukrainai ir radusies vēsturiska iespēja atbilstošā kārtībā tikt galā ar savu pagātni. Šīs izstādes materiāli ir viens no soļiem jaunajā desovjetizācijas, derusifikācijas, deputinizācijas posmā laikmetīgajā Ukrainā.”

Ukrainas Valsts arhīva Nacionālās atmiņas institūta izstāde Preiļu novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta ar Preiļu novada pašvaldības atbalstu, sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Latgales Tūrisma konferencē un Tūrisma gada balvu pasniegšanā nominācijā “Tūrisma profesionālis” balvu saņem gide Irēna Kjarkuža

Lepojamies un atbalstām! Preiļu Tūrisma attīstības un informācijas centra kolektīvs ir patiesi lepns.

1. decembrī Aglonas Radošo industriju centrā (Aglonas RIC) Aglonā Latgales Tūrisma konferencē un Tūrisma gada balvu pasniegšanā nominācijā “Tūrisma profesionālis” balvu saņēma gide Irēna Kjarkuža. No 1998. gada Irēna darbojas tūrisma jomā. 25 darba gadi radoši aizvadīti tūrisma nozarē! No 1990. līdz 2017. gadam Irēna darbojās Preiļu TIC vadītājas amatā. Irēnu visi pazīst kā dziedošo gidi Preiļos. Ekskursijas programma pa Preiļiem un Preiļu muižas parku ir viņas veidota. Arī dziedāšana ekskursantiem ir Irēnas pašas iniciatīva. Kad tika atjaunota kapela Preiļu muižas parkā, tieši ekskursanti pamudināja Irēnu dziedāt tur, lai parādītu unikālo kapelas akustiku un izbaudītu emocijas, ko sniedz Irēnas skaistā balss.

No Preiļu novada šogad Latgales Tūrisma gada balvai nominēja pretendentus vēl divās nozarēs. Starp labākajām tūrisma mītnēm laukos tika nominēta brīvdienu māja “Duni” Preiļu novadā un nominācijā izcilības balva tūrismā (ko pasniedz tūrisma objektam, kas sniedzis vērā ņemamu ieguldījumu visa Latgales reģiona tūrisma jomas attīstībā) – Preiļu muižas komplekss un parks.

Lepojamies un turpinām darboties kopā arī turpmāk, lai veicinātu Preiļu novada tūrisma attīstību.

Latgales Tūrisma balva ir gada nozīmīgākais tūrisma nozares pasākums. Tūrisma balvas mērķis ir izcelt labākos nozares profesionāļus – tūrisma uzņēmējus, gidus, tūrisma centru darbiniekus, tos cilvēkus, kuri ikdienā ar lepnumu darbojas Latgales tūrisma nozarē un veicina kopējo reģiona atpazīstamību.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centrs


Komiteju sēžu un domes sēdes grafiks 2022. gada decembrī

21. decembrī plkst. 9.00 Infrastruktūras un novada attīstības komitejas sēde

21. decembrī plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

21. decembrī plkst. 15.00 Finanšu komitejas sēde

29. decembrī plkst. 10.00 Novada domes sēde

 

SPRK apstiprinājusi jaunus VAS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifus no 2023. gada

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un š.g. 1. decembrī apstiprinājusi VAS “Latvijas Pasts” iesniegtos universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifus. Jaunie vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumu tarifi būs spēkā no 2023. gada 1. janvāra, savukārt abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu tarifi – no 2023. gada 1. marta.

“VAS “Latvijas Pasts” kopējās izmaksas palielinājušās gan algu, degvielas, apkures, elektroenerģijas, gan citu izmaksu pieauguma rezultātā. Vienlaicīgi universālā pasta pakalpojumu īpatsvars VAS “Latvijas Pasts” sniegto pakalpojumu grozā sarūk, proti, šos pakalpojumus izmanto arvien mazāk lietotāju. Ņemot vērā, ka sūtījumu skaits sarūk straujāk nekā uz pakalpojumu attiecināmās izmaksas, šo pakalpojumu tarifi pieaug,” komentējot SPRK izvērtētos un apstiprinātos UPP tarifus, norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Piemēram, iekšzemes vienkāršs A klases vēstules sūtījums svarā līdz 20 g maksās 1,65 eiro līdzšinējo 1,20 eiro vietā, turpretim iekšzemes ierakstītas pakas sūtījums (no 1 kg līdz 2 kg) maksās 6,21 eiro līdzšinējo 2,97 eiro vietā. Tikmēr pārrobežu pasta pakalpojumiem tarifu izmaiņas nav tik straujas. Proti, vienkāršas A klases vēstules sūtījums uz ASV svarā līdz 20 g maksās 1,83 eiro līdzšinējo 1,67 vietā, bet ierakstītas pakas nosūtīšana uz ASV (nepārsniedz 1 kg) maksās 25,05 eiro līdzšinējo 23,91 eiro vietā.

Savukārt atlaide par ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku sūtījumu noformēšanu “Mans Pasts” vidē tiks palielināta no līdzšinējiem 0,49 eiro līdz 0,59 eiro.

Arī turpmāk pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu tarifi tiks iedalīti četrpadsmit valstu un teritoriju grupās, bet pārrobežu pasta paku sūtījumi – astoņās valstu un teritoriju grupās.

Vienlaikus SPRK vērš uzmanību, ka pie apdrošinātajiem pārrobežu pasta paku sūtījumiem papildus ir jāmaksā arī 2% no apdrošinātās summas, kas nav regulēts pakalpojums. Lai uzzinātu, cik precīzi izmaksā sūtījumi, to iespējams aprēķināt, izmantojot VAS “Latvijas Pasts” pakalpojumu kalkulatoru. Attiecīgi jaunie tarifi kalkulatorā būs aprēķināmi no 2023. gada 1. janvāra: https://www.pasts.lv/lv/kategorija/pakalpojumu_kalkulators

No 2023. gada 1. marta spēkā stāsies arī SPRK apstiprinātie abonētās preses piegādes pakalpojumu tarifi. Faktiskie preses izdevēju maksājumi par abonētās preses piegādi būs atkarīgi no Ministru kabineta noteiktās Abonēto preses izdevumu piegādes pakalpojumu apmaksas kārtības. Šo kārtību paredzēts pārskatīt nākamā gada sākumā kopā ar jautājumu par valsts budžetu 2023. gadam, kā to paredz 2022. gada 29. novembrī Ministru kabineta sēdē izskatītais informatīvais ziņojums “Par aktuālo situāciju attiecībā uz atbalstu abonētās preses izdevumu piegādes nodrošināšanai no 2023. gada”.

Pasta komersantam arī turpmāk būs jāievēro vairākas būtiskas kvalitātes prasības, kas attiecas uz pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi (biežumu, ātrumu, regularitāti), pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, vēstuļu kastīšu skaitu un to izvietojumu, kā arī abonētās preses piegādes laikiem.

Plašāk ar jaunajiem VAS “Latvijas Pasts” UPP tarifiem iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā lēmumā.

VAS “Latvijas Pasts” tarifu projektu SPRK vērtēšanai iesniedza š.g. 19. jūlijā. Š.g. 19. augustā SPRK organizēja uzklausīšanas sanāksmi, kurā VAS “Latvijas Pasts” pārstāvji iepazīstināja ar izstrādātā tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās Kultūras ministrijas, Satiksmes ministrijas, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas, Jēkabpils novada pašvaldības, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, Valmieras novada pašvaldības, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”, SIA “Izdevniecība Dienas Mediji” un SIA “Saldus Zeme II” pārstāvji.

Vērtēšanas gaitā SPRK vairākkārt pasta komersantam lūdza iesniegt papildinformāciju, precizējumus un skaidrojumus, ko komersants arī regulāri sniedza, kā arī veica precizējumu tarifu projektā. SPRK, izvērtējot tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka tarifu projekts ir ekonomiski pamatots un atbilstoši aprēķināts, lai segtu VAS “Latvijas Pasts” UPP izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti.

Universālais pasta pakalpojums (UPP) ir minimālais noteiktas kvalitātes pasta pakalpojumu kopums, kas pieejams visiem lietotājiem Latvijā par vienotu tarifu neatkarīgi no to ģeogrāfiskās atrašanās vietas. UPP sniedzējam ir pienākums nodrošināt iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences un pasta paku sūtījumus, kā arī abonētās preses piegādi.

Pakalpojumu tarifus pasta nozarē nosaka pasta komersants, bet apstiprina SPRK. Atbilstoši Pasta likumam SPRK pienākums ir konkursa kārtībā noteikt UPP sniedzēju, uzraudzīt pasta pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā UPP, kā arī pasta nozares normatīvo aktu ievērošanu.

VAS “Latvijas Pasts” konkursa kārtībā UPP saistības noteiktas uz pieciem gadiem – no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 31. decembrim.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.

Par SPRK:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv.

Papildu informācija:
Ieva Lazdiņa,
Sabiedrisko attiecību vadītāja
ieva.lazdina@sprk.gov.lv
26158480
www.sprk.gov.lv

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Bāriņtiesas locekļa (profesijas kods 3412 06) amatu

Nodarbinātības veids: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku, 1 likme.

Vakanto vietu skaits: 1

Darba laika veids: normālais darba laiks.

Atalgojums (bruto): bruto EUR 1050,00 (pārbaudes laikā EUR 840,00).

Prasības pretendentiem:

 • persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis,
 • persona, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu,
 • persona, kura ir ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas Izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā,
 • Bāriņtiesu likuma 11. pantā norādīto šķēršļu, ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu neesamība,
 • persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī,
 • persona, kurai ir nevainojama reputācija,
 • atbilstošas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes, normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto uzdevumu īstenošanai,
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, augsta stresa noturība un atbildības sajūta, stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus,
 • vēlamas svešvalodu zināšanas.

Pretendenti var iesniegt:

 • papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 05.12.2006 noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā,
 • amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildu apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Priekšroka tiks dota pretendentiem:

 • kam apgūta Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas locekļu apmācību programma un profesionālās pilnveides mācību programma 24 stundu apjomā pēdējo 5 gadu laikā,
 • kuri ir ieguvuši otrā līmeņa augstāko akadēmisko izglītību tiesību zinātnē vai tiesību zinātnes nozarei atbilstošu profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē vai profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju (jurists) vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju tiesību zinātnē, priekšroka tiks dota pretendentiem ar vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.

Galvenie amata pienākumi:

 • piedalīties Bāriņtiesas darbā, pieņemt apmeklētājus, izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka rīcību, sniegt konsultācijas,
 • piedalīties lietas pareizā izlemšanā, iepazīstoties ar Bāriņtiesā saņemtajiem dokumentiem, sagatavot un sniegt atbildes lietā iesaistītajām personām,
 • piedalīties Bāriņtiesas sēdēs ,nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā,
 • pārstāvēt Bāriņtiesu citās iestādēs, tai skaitā tiesā, prokuratūrā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, tiesībsargājošās iestādēs un citās institūcijās, sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam,
 • piedalīties savas kvalifikācijas paaugstināšanā,
 • nodrošināt Bāriņtiesu likumā un iestādes nolikumā noteikto uzdevumu izpildi,
 • veikt ģimenes dzīves apstākļu pārbaudes, sastādīt un parakstīt pārbaudes aktus un sarunu protokolus,
 • strādāt ar bērnu ģimenes lietām un/vai personu ar ierobežotu rīcībspēju lietām,
 • sagatavot lietas uzskatīšanai tiesā, prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus,
 • sagatavot lēmumprojektus,
 • ievadīt informāciju NPAIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
 • veikt notariālās darbības,
 • veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu,
 • iespēju sniegt savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā,
 • normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas,
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule,
 • dzīves gaitas apraksts (CV),
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu  uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 13. decembra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 29480130.

Konkursa nolikums (PDF)

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1., 2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasta adrese: dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Autotransporta direkcijas mājas lapā turpmāk būs pieejama operatīvā informācija par atceltajiem reisiem

01.12.2022.

Autotransporta direkcija ir izstrādājusi risinājumu, kas sniedz iespēju reģionālo autobusu pasažieriem sekot līdzi aktuālajai informācijai par atceltajiem reisiem Autotransporta direkcijas mājas lapā www.atd.lv/lv/atceltiereisi. Gadījumā, ja attiecīgajā vai nākamajā dienā ir paredzama situācija, ka kāds no plānotajiem reģionālā autobusa maršruta reisiem netiks izpildīts, pārvadātāja, kas sniedz attiecīgo pakalpojumu, pienākums būs nekavējoties šo informāciju ievadīt sistēmā, kura automātiski tiks atspoguļota mājas lapā www.atd.lv/lv/atceltiereisi. Tādējādi klienti varēs vienuviet sekot līdzi operatīvajām izmaiņām reģionālo autobusu maršrutu tīklā un nepieciešamības gadījumā pārplānot nepieciešamos braucienus.

Informatīvā izvēlnes poga “ATCELTIE REISI” mājas lapā www.atd.lv būs aktīva, kad pārvadātājs būs sistēmā ievadījis informāciju par atceltajiem reisiem attiecīgajā vai nākamajā dienā. Atverot izvēlni, pasažieriem būs redzama tabula, kurā būs norādīts atceltā maršruta numurs, reisa nosaukums, laiks, pārvadātājs, kā arī iemesls, kādēļ reiss tiek atcelts. Nākotnē plānots minēto risinājumu papildināt ar iespēju pasažieriem pieteikties jaunumu par atceltajiem reisiem saņemšanai automātiskā režīmā.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija

Autotransporta direkcija ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā transporta finanšu analīzi un auditu, direkcija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu visā valstī. Autotransporta direkcijas uzdevums ir īstenot virkni pasākumu kompleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus tās.

Papildu informācijai:
Viktors Zaķis,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītājs
Tālr.: + 371 29476754
E-pasts: viktors.zakis@atd.lv

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

 • 76420040403, platībā 0,3 ha Aglonas pagastā, nomas maksa 28,00 EUR (plus PVN) gadā uz (6) sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 08.12.2022., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – zemes ierīkotājs Ainārs Streļčs, tālr. 29166259, e-pasta adrese: ainars.strelcs@preili.lv

LIAA biznesa inkubatori ar kampaņu aicina izvēlēties vietējo ražotāju dāvanas svētkiem

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori ar kampaņu “Kas slēpjas aiz svētkiem?” aicina svētkos ne tikai atbalstīt jauno uzņēmēju radītos produktus, bet arī pamanīt cilvēkus, kuri uzbur svētku sajūtas. Kampaņas mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar unikāliem un inovatīviem vietējo ražotāju produktiem, kuri savas biznesa idejas attīsta kādā no LIAA biznesa inkubatoriem. Kampaņa norisināsies no 1. decembra līdz 23. decembrim visos 12 LIAA biznesa inkubatoru sociālo tīklu kontos.

LIAA biznesa inkubatori, jautājot “Kas slēpjas aiz svētkiem?”, aicina pamanīt, ka aiz katra bagātīgi klātā galda, dāvanām lieliem un maziem, mājas rotāšanas, piedzīvojumu radīšanas un mājas mīluļu iepriecināšanas slēpjas CILVĒKI – dažādo produktu un pakalpojumu radītāji, dāvinātāji un saņēmēji. Turpinot pagājušā gada tradīcijas ir sagatavoti pieci svētku katalogi – “Viņai un Viņam”, “Bērniem”, “Mājai un mājas mīluļiem”, “Atpūtai un piedzīvojumiem” un “Svētku galdam”, kuros ir apvienoti 12 inkubatoru dalībnieku radītie produkti un piedāvātie pakalpojumi. Katalogi būs kā palīgs ikvienam, kurš svētkos vēlas dāvināt ko īpašu un Latvijā radītu, vai meklē unikālus produktus savam svētku galdam.

“LIAA biznesa inkubatoros ik dienu top daudz inovatīvu ideju, daļa no tām attīstās līdz eksportējamiem produktiem vai pakalpojumiem par kuriem ar lepnumu varam teikt radīts Latvijā. Svētku laiks ir brīdis, kad padomāt par savējiem un lielisks veids kā to izdarīt ir sarūpēt dāvanā Latvijā radītu produktu.” teic LIAA direktors Kaspars Rožkalns.

Katalogus būs iespēja apskatīt visos LIAA biznesa inkubatoru sociālo tīklu platformas Facebook kontos no 5. decembra līdz 23. decembrim.

Lai burvīgi svētki lieliem un maziem, radītājiem, dāvinātājiem un iepriecinātajiem!

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA biznesa inkubatorus finansē Latvijas Republika un Eiropas Savienība Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektā “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”.

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: https://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/par-projektu
LIAA biznesa inkubatoru dalībnieku katalogi: https://inkubatori.magneticlatvia.lv/musu-klienti/

Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ
Par inkubācijas programmu: https://www.youtube.com/watch?v=oB4xb0tJwFA

Papildu informācija:
Jeļena Dedele
Daugavpils biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja
Daugavpils biznesa inkubators
Biznesa inkubatoru departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Viestura iela 2, Daugavpils
Tālrunis: +371 62401094
E-pasts: daugavpils@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv

Kad iedegta pirmā Adventes svecīte…

Ticēsim – smaids, laipnība un labs vārds vij liepu laipu, lai apmainītos  ar nesavtīgiem simpātijas izpaudumiem.

Svētdien, 27. novembrī, septiņi aktīvākie Preiļu novada Pensionāru biedrības seniori devās uz Vecpiebalgu. Bijām ciemiņi Vecpiebalgas senioru kluba “Pīlādzītis” Adventes vainaga iedegšanas svētkos “Balti apsnieg pasaule”.

Katru gadu, izņemot pandēmijas divus gadus, Vecpiebalgas Kultūras namā pulcējas pensionāru kopas un biedrības, kuru nosaukumos ir “Pīlādzītis”. Tā kā seniori arī maina dzīvesvietas, Preiļu novada pensionāru biedrībai ir pievienojusies Ritas kundze no Saulkrastu novada senioru biedrības “Sējas Pīlādzis”. Tad nu Preiļu novada seniori arī tika uzaicināti uz pasākumu kā “Pīlādzīšu” draugi.

Atpūtas pasākums bija ļoti draudzīgs, silts un uzrunājošs. Visi ciemiņi tika sagaidīti ar labvēlīgu smaidu un nevienu neapbēdināja vēsā, maz apkurinātā zāle. Malkojot tēju un kafiju, baudot māsu Legzdiņu uzstāšanos, kļuva arvien siltāk… Tad, kad muzicēja Artūriņš no Madonas, visi laidās dejās un rotaļās. Visi, vairāk kā simts, dalībnieki no Cēsīm, Sējas, Taurenes, Dzērbenes, Inešiem, Zosēniem un Vecpiebalgas, bija aizmirsuši par ikdienas rūpēm, veselības likstām, skaisti saposušies un labā noskaņojumā, ļāvās pasākuma valdzinājumam.

Pirms došanās mājup, sākot atvadīties, visi sapratām, ka esam ieguvuši jaunus draugus. Paši kļuvuši par draugiem tik daudziem dzīves gudriem savu gadu gājuma cilvēkiem. Nespējām daudziem paspiest roku vai apkampties, bet visiem uzsmaidījām gan.

Arī mēs jaunos draugus uzaicinājām apciemot Preiļus, lai viņi priecātos par Preiļu mazpilsētas īpašo šarmu un aktīvajiem senioriem.

Jāatzīmē,  ka 27. novembrī  Latgales un Vidzemes ceļi bija svaigi apsniguši, tika tīrīti, bet brašos seniorus no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem nebaidīja doties Vecpiebalgas virzienā pa līkumotajiem ceļiem, priecājoties par balti sniegoto pasaulīti ar apsnigušajiem kokiem, īpaši eglēm un priedēm.

“Varam tikai secināt, ka vajag biežāk satikties un par kopā pavadītajiem mirkļiem priecāties un pateikties viens otram.  Mums katram svarīgs ir gaišais acu skatiens, mīļš apskāviens  atvadoties… Nekad nepārstāsim smaidīt, ticēt, sapņot un cerēt,” tāds bija  Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas Marijas Briškas kundzes novēlējums jaunajiem  draugiem.

Vēlam visiem senioriem veselību un lai kluss un svētīgs ir Ziemsvētku gaidīšanas laiks!

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada
Pensionāru biedrības valde

Preiļos aizvadīts seminārs par sociālo uzņēmējdarbību

29. novembrī uzņēmējiem, nevalstiskā sektora pārstāvjiem, vecāko klašu skolēniem un dažādu iestāžu pārstāvjiem no Latgales reģiona bija iespēja apmeklēt semināru par sociālo uzņēmējdarbību.

Semināru vadīja uzņēmējdarbības konsultants Jānis Baltačs. Lektors mazāk runāja par teorētiskajām un tiesiskajām lietām, kas saistītas ar sociālās uzņēmējdarbības dibināšanu (jo šāda informācija  ir atrodamas interneta vietnēs), bet vairāk izvērsa diskusiju par šādu uzņēmumu dibināšanas nozīmi un jēgu. Semināru caurvija vārds KĀPĒC? Ne vienmēr kaut kas jādibina tikai dibināšanas pēc, lai saņemtu grantu kādas noteiktas programmas ietvaros. Ir jābūt ļoti pamatotam KĀPĒC?, tikai tad process būs ilgtspējīgs. Lektors dalījās arī ar savu kā uzņēmēja pieredzi un rosināja jaunām biznesa idejām.

Seminārs tika rīkots Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības Erasmus+ projekta “Catalyse” 2020-1-UK01-KA204-079149 ietvaros.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa


VARAM saskaņoti saistošie noteikumi “Par medībām Preiļu pilsētā”

Informējam, ka pašvaldībā ir pieņemti un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saskaņoti saistošie noteikumi “Par medībām Preiļu pilsētā”, kas stājas spēkā 01.12.2022.

2022. gada 4. novembra Preiļu novada ārkārtas domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka zonas Preiļu pilsētas teritorijā, kurās atļauts medīt, kā arī kārtību, kādā organizējamas medības gadījumos, ja dzīvnieki rada postījumus dabai un īpašumiem un rada draudus iedzīvotājiem. Noteikumi paredz, ka medības pilsētā var notikt, stingri ievērojot medību jomu reglamentējošos normatīvos aktus, neradot draudus iedzīvotājiem. Preiļu novada Medību koordinācijas komisijai ir noteikts sekot noteikumu ievērošanai un sniegt konsultācijas par jautājumiem saistībā ar medību organizēšanu pilsētas teritorijā.

Konteksts:

Kopš vasaras sākuma Preiļu parka komanda saviem spēkiem centās likumā atļautajās iespējās izskaust bebrus no parka teritorijas. Novērots, ka parkā sev mājvietu radušas vairākas bebru saimes dažādās vietās. Parka darbinieki centušies mazināt nodarīto postu, daļai no kokiem ap stumbriem aptinot metāla sietu, tomēr parka platība ir pārāk liela, tādēļ nav iespējams visus kokus šādi pasargāt no bebru kaitējumiem. Savus izveidotos dambjus bebri pastāvīgi nostiprina un palielina. Lai turpmāk nepieļautu augstākminētos postījumus, pamatojoties uz  Medību likuma 3.panta otro prim daļu, kas paredz, ja medījamie dzīvnieki apdraud sabiedrisko kārtību un drošību vai rada postījumus, medīt pilsētu teritorijā atļauts saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību. Pašvaldība izdod saistošos noteikumus par medībām pilsētā, nosakot teritorijas (zonas), kurās atļauts medīt, un, ja nepieciešams, papildus medību jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem nosakot arī medībās izmantojamos rīkus, līdzekļus, metodes, paņēmienus un drošības nosacījumus.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Preiļu novada pašvaldība sveic AS “Preiļu siers” 50 gadu jubilejā!

30.11.2022.

Atzīmējot akciju sabiedrības “Preiļu siers” 50 gadu jubileju un novērtējot tās ieguldījumu novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība sveic AS “Preiļu siers”, tās valdes priekšsēdētāju Jāzepu Šņepstu un kolektīvu nozīmīgajā jubilejā!

Preiļu siera rūpnīca ir nozīmīgs attīstības punkts ne tikai mūsu novadam, bet arī visam Latgales reģionam. Piena pārstrādes uzņēmums AS “Preiļu siers”, pateicoties Jāzepa Šņepsta zināšanām, pieredzei un uzņēmībai kļuvis par vienu no spēcīgākajiem piena industrijas pārstāvjiem Latvijā. Jāzepa Šņepsta vadībā rūpnīca modernizēta, izveidotas jaunas darba vietas, radīta videi draudzīga ražotne, akciju sabiedrība kļuvusi par lielāko siera ražotāju un eksportētāju valstī. Pus gadsimta garumā uzņēmumā ir palikušas nemainīgas vērtības – cilvēks, kvalitatīvs produkts un izaugsme.

Novēlam izaugsmi arī turpmākajā darbā, radošumu, turpinot sasniegt izvirzītos mērķus, un dabas spēka caurvītu izturību katru dienu!

Preiļu novada pašvaldības vārdā,
priekšsēdētājs Ārijs Vucāns

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz iekšējā auditora (profesijas kods 2411 08) amatu

Nodarbinātības veids: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku, 1 likme.

Vakanto vietu skaits: 1

Darba laika veids: normālais darba laiks.

Atalgojums (bruto): bruto EUR 1300,00 (pārbaudes laikā EUR 1100,00).

Galvenie amata pienākumi:

 • Izveidot, uzturēt un pilnveidot pašvaldības iekšējā audita sistēmu un izstrādāt iekšējā audita sistēmas ilgtermiņa stratēģisko plānu un gada plānu.
 • Veikt uz risku novērtējuma balstītas plānotas un ārkārtas iekšējā audita pārbaudes atbilstoši pašvaldības vadības dotajiem uzdevumiem, piedalīties ārējos auditos.
 • Veikt iekšējās kontroles procedūru ārējos auditos.
 • Sagatavot atskaites un informēt vadību par iekšējo auditu rezultātiem, sekot konstatēto neatbilstību novēršanai.
 • Veikt visu ar auditiem saistīto lietu apkopošanu, sistematizēšanu, uzturēšanu un aktualizāciju.
 • Sniegt rekomendācijas pašvaldībai procesu un kontroles pilnveidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu, juridiskajā, ekonomikas vai vadības jomā.
 • Darba pieredze iekšējā auditora jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā (vismaz viens gads), vēlams pašvaldības institūcijā.
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, Excel, Power Point).

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Iespēju izveidot un ieviest mūsdienīgām pārvaldības prasībām iekšējā audita sistēmu un dot ieguldījumu pašvaldības attīstībā.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Nolikums (PDF)

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai  nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 65322766.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1., 2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Preiļu pilsētas centrā ieradusies galvenā svētku egle

29.11.2022.

Preiļu pilsētas centrā ieradusies galvenā svētku egle, kas būs Preiļu rota Ziemassvētku un Jaunā gada laikā.

Šī gada svētku egli Preiļiem savā īpašumā nolūkoja un uzdāvināja Leonards Zariņš no Sutriem (īpašums “Gundegas”). Pateicamies par šo skaisto dāvanu, kas priecēs ikvienu!

Gaidīsim novada iedzīvotājus un ciemiņus 4. decembrī plkst. 15.00 uz Preiļu pilsētas egles iedegšanas pasākumu “Ziemassvētku putekļi”!

Biedrība “Savai skolai” veiksmīgi aizvadījusi projektu “Laba pašsajūta – pilnvērtīgas dzīves pamats”

Skaistā un saulainā laikā, no 12. līdz 14. augustam, burvīgā Dzeņu māju atmosfērā, Preiļu pagastā notika biedrības “Savai skolai” projekta “Laba pašsajūta – pilnvērtīgas dzīves pamats” realizācija. Pavasarī Vietējā rīcības grupa Preiļu rajona partnerība atbalstīja un Lauku atbalsta dienests apstiprināja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta iesniegumu, kura mērķis bija organizēt mācību nometni, lai uzlabotu dalībnieku fizisko, mentālo un garīgo veselību. Mērķa grupa – Preiļu novada skolotāji, kuri izslimojuši COVID-19, kuriem jau divus gadus bija jāstrādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, gan strādājot un organizējot darbu attālināti, gan arī šajos apstākļos ieviešot jauno kompetenču programmu, kas prasa regulāru pārslodzi, strādājot gan vakaros, gan brīvdienās.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4401,22 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 3961,10 EUR un 10% – 440,12 EUR, pateicoties biedrības valdes priekšsēdētāja Jura Erta atbalstam, tika finansēti no biedrības “Savai skolai” līdzekļiem. Gaidām pozitīvu Preiļu novada pašvaldības lēmumu par 10% līdzfinansējuma atbalstu 2023. gada budžetā.

Projekta aktivitātēs piedalījās 19 mācību nometnes dalībnieces, kuras Kaspara Vendeļa vadībā apguva zināšanas, par to, kā būt labbūtībā un komfortā ar sevi, kā pareizi norūdoties nostiprināt savu nervu sistēmu un uzlabot imunitāti. Zinaīdas Mūrnieces vadībā tika izprasta elpas fizioloģija un tās nozīme cilvēka veselībā, kā arī notika vakara meditācijas, tika apgūta elpošanas prakse Cigun, notika sevis sajušana, izmantojot apzinātas elpošanas metodi, kā arī apgūta limfatiskās sistēmas iekustināšanas metode. Kristīnes Stašulānes vadībā tika apgūta ēterisko eļļu ietekme uz cilvēka emocionālo stāvokli, kā arī sevis sajušana un iepazīšana caur dabas elementiem, izprotot interocepcijas dabā metodi. Ivetas Grušņikovas vadībā tika apgūta neirografikas metode – iemācot ieraudzīt risinājumus emocionāliem sastrēgumiem un palīdzot pārvarēt šķēršļus sarežģītās dzīves situācijās. Visām mācību nometnes dalībniecēm neaizmirstams būs kakao ceremonijas vakars  ar skaņām, dejām un kustībām.

Nesen, veiksmīgu darbu uzsākušais, Preiļu novada uzņēmums SIA “Aglyuna muna sāta” Andra Valaiņa un Jāņa Priedes vadībā, mācību nometnes laikā rūpējās par veselīgām un garšīgām ēdienreizēm. Paldies mācību nometnes vadītājai Lidijai Ceriņai, paldies visām foršajām dalībniecēm un zinošajiem lektoriem! Paldies Dzeņu māju saimniecei Kristīnei Stašulānei par mājīgu atmosfēras radīšanu! Lai jaunas, radošas idejas, veselība mums visiem!

Informāciju sagatavojusi
projekta vadītāja
Maruta Plivda


Informācija par valsts atbalstu siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām

No 1. decembra valsts atbalstam siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām var iesniegt pieteikumus ar maksājumu apliecinošiem dokumentiem par malku, koksnes granulu un koksnes brikešu iegādi, kā arī mājsaimniecības, kas apkurei izmanto elektroenerģiju.

Darām zināmu, ka pieteikumus varēs iesniegt Preiļu novada Labklājības pārvaldē Aglonas ielā 1a, Preiļos, Aglonas pagasta pārvaldē Somersētas ielā 34, Aglonā, Riebiņu pagasta pārvaldē Saules ielā 8, Riebiņos un Upmalas pagasta pārvaldē Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā.

Pašvaldība atgādina, ka pieteikumus siltumapgādes un apkures izmaksu atbalstam var iesniegt mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, uzrādot īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus (ja tādi nav pašvaldības datu bāzēs), personu apliecinošu dokumentu.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Veikta tehniskā apsekošana Preiļu parka divām vēsturiskajām būvēm

Projekta “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma 2022. gadam” ietvaros tika veikta divu vēsturisko Preiļu parka objektu tehniskā apsekošana. Projekts, kas ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 100% finansēts, paredzēja Preiļu parka Borhu dzimtas vecās kungu mājas palieku un Zirgu staļļa ēkas Tehniskās apsekošanas atzinumu un rekomendāciju izstrādi, lai novērstu būvju avārijas stāvokļus. Abu ēku tehnisko apsekošanu un rekomendāciju izstrādi, ar kuru palīdzību nākotnē būs iespēja veikt nepieciešamos konservācijas un saglabāšanas darbus, veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš un būvinženieris Anrijs Rudzis.

Tehniskā apsekošana un rekomendāciju izstrāde tika veikta oktobra-novembra mēnešos. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka Zirgu staļļa būve, kopumā vērtējot, ir neapmierinošā – pirmsavārijas tehniskā stāvoklī. Konservācijas projektā, kas ir nākamais solis, ko ir jāveic, jāizstrādā lokālu pamatu pastiprināšanas risinājumu, jāveic rizalītu stūra tornīšu nostiprināšanu, papildinot esošās savilces sistēmu ar tērauda aptverēm un citus nostiprināšanas darbus. Savukārt Borhu dzimtas vecās kungu mājas palieku apsekoto pamatkonstrukciju nolietojuma stāvoklis arī ir neapmierinošā – pirmsavārijas tehniskā stāvoklī. Konservācijas projektā būtu jāparedz gan grunts slāņa norakšana, gan veikt nestabilo konstrukciju nostiprināšanu, gan daudz dažādus citus specifiskus saglabāšanas darbus.

Ir iesākts nozīmīgs darbs divu vēsturisko ēku saglābšanā un saglabāšanā. Šobrīd svarīgi ir turpināt iesākto un veikt tehnisko projektu izstrādes darbus, lai uzsāktu reālu abu būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanu un vēsturisko vērtību saglabāšanu.

Informāciju sagatavojusi
projekta “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas
programma 2022. gadam” vadītāja Preiļu pašvaldībā
Sanda Čingule-Vinogradova